เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
2 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
3 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
4 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
5 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
6 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
7 ว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
8 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
9 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
10 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
11 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
12 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
13 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
14 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
15 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
16 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
17 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
18 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
19 นางดณษภร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
20 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
21 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
22 นางอรุณศรี เมืองครุธ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๒๕ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
23 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
24 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
25 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
26 นายบุญนำ อรรคฮาต ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
27 นายกฤตพล อินทร์เสนา ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
28 นางธันยพร แบนอภัย ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
29 นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
30 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
31 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
32 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
33 พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
34 นางจารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
35 นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
36 นายบุรินทร์ ประเสริฐทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
37 นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์ นายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
38 นายทวีศิลป์ สารแสน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
39 นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
40 นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
41 นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
42 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
43 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
44 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
45 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
46 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
47 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
48 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
49 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
50 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
51 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
52 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
53 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
54 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
55 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
56 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
57 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
58 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
59 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
60 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
61 นายวิรัช คุ้มโภคา เลขาศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
62 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
63 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
64 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
65 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
66 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
67 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
68 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
69 นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
70 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
71 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
72 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
73 นางภัคจิรา กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ ประมวลผลและตรวจทานคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
74 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
75 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
76 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
77 นายทวี ทินเต ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
78 นายดำรงค์ ชาแท่น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
79 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
80 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
81 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
82 นายองอาจ ประจันตะเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
83 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
84 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
85 นางนุชนาถ ธนภูมิชัย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
86 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
87 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
88 นายมนัสชัย ทองสา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
89 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
90 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
91 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
92 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
93 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
94 นางสาววชิรา ไวแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
95 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
96 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
97 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
98 นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
99 นางกนกพร ทาราศรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
100 นางณัติพร บุตรตรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
101 นางจิตติมา ยุบล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
102 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
103 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
104 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
105 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
106 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
107 นายองอาจ ประจันตเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
108 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
109 นายมนัสชัย ทองสา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
110 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
111 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
112 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
113 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
114 นายธงชัย ทองถม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
115 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
116 นักเรียน อส.ตร. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
117 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
118 นายจรัญ ภูชาดา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
119 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
120 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
121 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
122 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
123 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
124 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
125 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
126 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
127 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
128 นางอารีย์ ลัทธิวรรณ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
129 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
130 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
131 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
132 นางปิยวรรณ มัธยมนันทน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
133 นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
134 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุล รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
135 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
136 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
137 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
138 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
139 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
140 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
141 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
142 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
143 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
144 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
145 นางธิดารัตร์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
146 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
147 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
148 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
149 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล เลขานุกการศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
150 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
151 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
152 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
153 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
154 นางนันทนา จรัสแผ้ว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
155 นายสุบรรณ์ คำภูมี ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
156 นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
157 นายชัยแสง ศรีสงคราม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
158 นายสมศักดิ์ ตุลากันย์ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
159 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
160 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันดา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
161 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
162 นางปุญญา ดงใหญ่ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
163 นายนำพงศ์ สุขสบาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
164 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
165 นางสาวจิดาภรณ์ ถิ่นตองโขบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
166 นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
167 นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
168 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
169 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
170 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
171 นายสุนทร ลีซีทวน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
172 พันตำรวจเอกวิบูลย์ วงศ์ก้อม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
173 นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
174 นายพรณรงค์ ศรีตระกูล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
175 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
176 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
177 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
178 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
179 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
180 นายศราวุฒิ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
181 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
182 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
183 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
184 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
185 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
186 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
187 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
188 นายภูพัน รัตนจักร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
189 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
190 นางรัมภา พิมพุฒ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
191 นางมณีรัตน์ พันธุตา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
192 นางนิสานันท์ ชามะรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
193 นางชนกนารถ วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
194 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
195 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
196 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
197 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
198 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
199 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
200 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
201 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
202 นางอัจฉริยา พหลทัพ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
203 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
204 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
205 นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
206 นายธนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
207 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
208 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
209 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล รองประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
210 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
211 นางมยุรี ปรุงวิทยา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
212 นางจินตนา ทองป้อง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
213 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
214 นางจิรภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
215 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
216 นางปิยนารถ สุริยหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
217 นางนัฏทกร ศรีทำบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
218 นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
219 นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
220 นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
221 นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
222 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
223 นายภาคิไนย กะสินรัมย์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
224 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
225 นายคมกฤช กาหลง กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
226 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
227 นายภูพัน รัตนจักร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
228 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
229 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
230 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
231 นางกุลวดี บงแก้ว กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
232 นางสาวอนงค์ บุญเลิศ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
233 นายสถาพร ไชยศรี กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
234 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
235 นางวิภาดา จอมทอง กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
236 นางสาววราภรณ์ หล้าหาร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
237 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
238 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
239 นายอดุลย์เดช ฐานะ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
240 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
241 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
242 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
243 นายประเทศ วิเศษสา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
244 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
245 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
246 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
247 นางสาวสุทธาภรณ์ พราววิเชียร กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
248 นายนาคิน สัจจะเขตต์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
249 นายวีระชน แสงสีเรือง กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
250 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
251 นางสุดาพร พาระพัฒน์ กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
252 นางจิระภัทร ทองชุม กรรมการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
253 นางเยาวกุล จุฬานนท์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
254 นายประจวบ รักแพทย์ ตำแหน่งนายอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
255 พ.ต.อ.วิโรจน์ จั่นประดับ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
256 นายประสงค์ ศรีวัฒน์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
257 นายแพทย์ชุมพจน์ วรธรากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
258 นางทัศนีย์ ทินราช ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
259 นางอัญชนิดา กมลเพ็ชร ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
260 นางพัชรีพร ชมบุญ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.หนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
261 นายวรพงษ์ ภูมิโสม ตำแหน่งเกษตรอำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
262 นายอาทิตย์ ประสบสม ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
263 นายประวิทย์ คาดสนิท ตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
264 นายเดชชัย จันทพล ตำแหน่งผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
265 นายวิสิทธิ์ หินเธาว์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
266 นายนิมิต ศรีหลง ตำแหน่งประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองเรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
267 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
268 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
269 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
270 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
271 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
272 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
273 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
274 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
275 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
276 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
277 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
278 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศ สพม.๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
279 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
280 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
281 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
282 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
283 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
284 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
285 นายพงษ์พิทักษ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
286 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
287 นางอรุณ ศรีมาน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
288 นางพิระธร ตีกา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
289 นางรัชนี สีหะพงษ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
290 นางปิยพร นิสัยตรง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
291 นางสาวพิชญา มีเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
292 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
293 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
294 นางสาววาสนา พิมพ์บึง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
295 นางสาวปฐมา ปักการะนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
296 นางสาวกันยารัตน์ ระพรหมมา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
297 นางสาวรุจิราวดี ถาวงษ์กลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
298 นางสาววันเพ็ญ กงสะเด็น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
299 นางสาวผกามาศ ตาสืบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
300 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
301 นางวิจิตรา ถุงวิชา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
302 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
303 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
304 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
305 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
306 นายปัญจเดช ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
307 นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
308 นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
309 นายอานึง คำพร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
310 นางสุภาวดี ชาวดง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
311 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
312 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
313 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
314 นางนิดาวัลย์ วิวัฒนะ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
315 นางเรณุกานต์ โชติกนกกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
316 นางสาวอัญชลี จันนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
317 นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
318 นางสาวกนกวรรณ วรรณชารี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
319 นางนิยารินทร์ จันทราธนสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
320 นางปริยฉัตร รัตนพิบูลย์ศิริ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
321 นางอรอุมา ศรีสมศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
322 นายยุทธศาสตร์ ศิลปะระกอบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
323 นางวิจิตรา ประกอบดี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
324 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
325 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
326 นางชมพูนุช ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
327 นายเชาวลิตร สมบัติทอง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
328 นายชัยพิชิต ไชยสิทธิ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
329 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
330 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
331 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
332 นายศิริชัย ศิริมั่งมูล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
333 นายณรงค์เดช หารจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
334 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
335 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
336 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
337 นายประสพโชค ศรีวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
338 นายอำนวย มะโนมัย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
339 นายนรินทร์ ผลทับทิม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
340 นายสุชาติ ชุมทอก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
341 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
342 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
343 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
344 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
345 นายพิมล ณ บุตรจอม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
346 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
347 นายวิศรุต สารการ ครู โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
348 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
349 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
350 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
351 นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
352 นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
353 นางอัจฉราวรรณ คำภีระมี ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
354 นายอำนวย มะโนมัย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
355 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
356 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
357 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
358 นายธวัช ภิญโญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
359 นางสาวพัชราวัลย์ พันโน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
360 นางสาวจิราภรณ์ หวานแท้ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
361 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
362 นางสาวสุจิตรา ชาเคน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพันดุ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
363 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
364 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
365 นางสาวอินธิรา ดำรงกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
366 นางสาวพรโพยม ทัศนสนวิจารณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
367 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
368 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
369 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
370 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
371 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
372 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
373 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
374 นางสาวอินธิรา ดำรงกุล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
375 นางสาวพรโพยม ทัศนสนวิจารณ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
376 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
377 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
378 นางสาวพิชญา มีเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
379 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
380 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
381 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
382 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
383 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
384 นางชลกร เสริฐสม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
385 นางภคพร สืบสำราญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
386 นางสาวสุภาศรี สีสมน้อย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
387 นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
388 นางสาวอัปสร พันธ์ฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
389 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
390 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
391 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  
392 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
393 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
394 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
395 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
396 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
397 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
398 นายพลสันต์ พลภัคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
399 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
400 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
401 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
402 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
403 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
404 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
405 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
406 นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
407 นายธนะสิน ปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
408 นายนิพน พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
409 นายปอย คำภูธร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
410 นายคมสัน สอโส ครูโรงเรียนอุบลรัตน์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
411 นายปิยะ น้อยฤทธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
412 นายสมชาย ไวคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
413 นายเสนีย์ พงษ์สบาย ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
414 นายศิวดล สารพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
415 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
416 นายวรวิทย์ สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
417 นายอนุชา มาคะวงค์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแอโรบิค  
418 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
419 นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
420 นายสฤษดิ์ โนนคำ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
421 นางสมาพร ซ่อนกลาง ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
422 นายธีรวุฒิ เคนคำภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
423 นางนริศรา สีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
424 นายสมเด็จ น้อยตำแย ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
425 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
426 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
427 นายประกาศิต คัญทัพ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
428 นายบุญมา วงษา ครูโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
429 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
430 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
431 นางชฎากาญจน์ เจริญชนม์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
432 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
433 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1 - 3  
434 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
435 นายนฤนารถ เหล่าสีคู ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
436 นายสำเรียง ภูกองไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
437 นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
438 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
439 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
440 นางสุพรรณี ฆารพันธ์ ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
441 นายประเสริฐ นาปาน ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
442 นางดุษฎี สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
443 นายศักดา สุปัญโญ ครูโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
444 นายปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
445 นายเมธี สีละพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
446 นายปราโมทย์ สมภักดี ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
447 นางยุวดี คำตา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
448 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
449 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4 - 6  
450 นายถาวร ศิริจิตร ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
451 นายสารัช ศรีบุญวงษ์ ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
452 นายเกียรติภูมิ พลพัฒน์ ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
453 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
454 นายคมกริช อาจชมพู ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
455 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
456 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครูโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
457 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1 - 6  
458 นายบันลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
459 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาข์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
460 นายเชาวรัตน์ สุดเพาะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
461 นายอนุรักษ์ ชัยดี ครูโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
462 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
463 นายจำรูญ วิชัยพล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
464 นายธนัชกตฤ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
465 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.1 - 3  
466 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
467 นายชัชฐพงค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
468 นายวัชรพร กิจโป้ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
469 นายสุเมธ ราชสุวอ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
470 นายธวัชชัย กองเป้า ครูโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
471 นายกิตติ แสงประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
472 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กิจกรรมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ระดับ ม.4 - 6  
473 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
474 นายสุชาติ ชัยทอง โรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
475 นายอุทัย แท่นแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
476 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
477 นายสนอง พรมที โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
478 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
479 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
480 นายทินกร สดสุชาติ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
481 นายนครินทร์ คำงาม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
482 นายกฤษฎากร เวชกิจ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
483 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
484 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
485 นายจตุพล สิทธิ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
486 นายยุทธนา วงศ์ษา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
487 นางพัชนี คำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
488 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
489 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
490 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
491 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
492 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
493 นางอภิญญา อุทิศธรรม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
494 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
495 นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
496 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
497 นางสาวมะลิวัลย์ ทรัพย์คำจันทร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
498 นางสาวพรพิมล ภูสีไม้ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
499 นางสาวธัญลักษณ์ ทุมพิลา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
500 นางสาวภัคจิรา ภาคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
501 นางสาวจิราวรรณ จันทร์น้อย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
502 นางสาวมัลลิกา โคตรพัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
503 นายเสกสรร พลตรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
504 นางสาวดลนภา รื่นกลาง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
505 นางสาวนุตประวีณ์ วงษ์คำซาว นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
506 นางสาวปัทมา ภูสีกง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
507 นางสาวเมอร ดวงกุลสา นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
508 นางสาววิสสุตา ชุมอินทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
509 นางสาวจันทร์จิรา จันทวังค์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
510 นายพัชระ สุดทีป นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
511 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
512 นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
513 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
514 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
515 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
516 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
517 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
518 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
519 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
520 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
521 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
522 นายเถาวัลย์ สันวิลาส ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
523 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
524 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
525 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
526 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
527 นายกรอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
528 นางกัญญภัทร ปทุททชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
529 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
530 นายสุชาติ ชัยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
531 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
532 นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
533 นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
534 นางสาวนิภาพร ทินช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
535 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
536 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
537 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
538 นายเสกสรร สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
539 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
540 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
541 นายสุลักษณ์ บุญนา ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
542 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
543 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
544 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
545 นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
546 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
547 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
548 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
549 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
550 นายนครินทร์ คำงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
551 นายกฤษฎากร เวชกิจ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
552 นายเสกสรร เกษียรจังหรีด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
553 นายพิชิตพงษ์ กิตชัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
554 นายอัครเดช สมานฉันท์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
555 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
556 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร โรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
557 นายชัยขจร บัวช่วย โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
558 นางสุรัญชนา สระบัว โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
559 นางสาวอมรา นามพรหม โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
560 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
561 นายสมภพ รักษาพงศ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
562 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
563 นายอัฐพร ปลอดจินดา โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
564 นายอัครเดช สมานฉันท์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
565 นางบุหลัน ถาวิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
566 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
567 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
568 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
569 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
570 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
571 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
572 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
573 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
574 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
575 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
576 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
577 นางมยุรา ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
578 นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
579 นางเพลินพิศ นามวาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
580 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
581 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
582 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
583 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
584 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
585 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
586 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
587 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
588 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
589 นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
590 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
591 นางเพลินพิศ นามวาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
592 นางสมหวัง เสือโคร่ง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
593 นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
594 นางสุทิศา อารามพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
595 นางวรรณวนัช กำหนดศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
596 นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
597 นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
598 นางพูลสุข พรหมโว ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
599 นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
600 นางกรุงศรี เหมพลชม ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
601 นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
602 นางอมรพรรณ รักษาเคน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
603 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
604 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมย์ชิต ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
605 นางมยุรา ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
606 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
607 นางสาวกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
608 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
609 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
610 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
611 นายสุรพล ล้อเทียน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
612 นายไกรเพชร เจริญศิริ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
613 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
614 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
615 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
616 นางสาวนัฎธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
617 นางฉวีวรรณ บุญระมี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
618 นางสาวกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
619 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
620 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
621 นางสาวสิราพร แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
622 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
623 นางดวงจันทร์ มาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
624 นางมนธิรา สุดา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
625 นางเทพบังอร บึงมุม ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
626 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
627 นางอรพิน สรรเสริญสุข ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
628 นางนงเยาว์ พรหมทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
629 นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
630 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
631 นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
632 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
633 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
634 นางสาวสุนันทา ปิยศิลป์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
635 นางอริสรา สุภาพ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
636 นางมณีรัตน์ ขยันกลาง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
637 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
638 นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
639 นางสาวสิราพร แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
640 นางทิพย์วรรณ แก้วดวง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
641 นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
642 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
643 นายสมจิตร เจริญสุข ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
644 นายสินธุวา โสภะสุนทร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
645 นายอดิเทพ พลบำรุง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
646 นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
647 นายวัชระ แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
648 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
649 นายประยงค์ สิงหาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
650 นายสุรพล ล้อเทียน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
651 นายเสกสรร สีหาโมก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
652 นางฉวีวรรณ บุญระมี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
653 นางธนกร วงศ์เทวราช ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
654 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
655 นายอดิเทพ พลบำรุง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
656 นายสินธุวา โสภะสุนทร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
657 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
658 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
659 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
660 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
661 นางสาวปทุมทิพย์ การสร้าง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
662 นางอารยา นารคร ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
663 นางเครือวัลย์ คงรักช้าง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
664 นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
665 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
666 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
667 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
668 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
669 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
670 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
671 นายนิพนธ์ สิงห์สมาน ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
672 นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
673 นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธุ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
674 นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
675 นางสุทิศา อารามพงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
676 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
677 นางอารมย์ มินา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
678 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
679 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
680 นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
681 นางสุภาณี คงกระโทก ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
682 นางลักษเดือน สนทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
683 นางปริยากร ศรีวงษา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
684 นางกัญญาพร จันทรโสภณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
685 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการประมวลผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
686 นางนงค์รัก ไทธานี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
687 นางสาววิลาวัลย์ คำมูล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
688 นางพรรณี ชัยทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
689 นางพูนศรี นิยมศาสตร์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
690 นางมยุรา แพงศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
691 นางปราณี ถิ่นเวียงทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
692 นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
693 พันตำตรวจเอกสรายุทธ ฉ่ำผิว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
694 นายลิขิต เพชรผล ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
695 นายวิศรุต กระบวนสืบ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
696 นายเกียรติชัย เรืองโลหะฤทธิ์ ประธานศาลเจ้าจอมชุมแพ คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
697 นางพิศมัย ศิริธนชัย ประธานกรรมการบริษัท ต.แสงชัย จำกัด คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
698 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
699 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
700 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
701 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
702 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
703 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
704 นายสุริยา ห่มขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
705 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
706 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
707 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
708 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
709 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
710 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
711 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม .25 กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
712 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
713 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
714 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
715 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
716 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
717 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
718 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
719 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
720 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
721 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
722 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
723 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
724 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
725 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
726 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
727 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
728 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
729 นางพัชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
730 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
731 นางสาววรีพร ชาติชนะ เลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
732 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
733 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
734 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
735 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
736 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
737 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
738 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
739 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
740 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
741 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
742 นางสาวดารณีรัตน์ สาศรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
743 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้งคำ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
744 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
745 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
746 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
747 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
748 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
749 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
750 นางสาวชนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
751 นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
752 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
753 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
754 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
755 Ms.Li Zhongqin ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
756 Ms.Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
757 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
758 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
759 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
760 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
761 นางนงค์นุช เพชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
762 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
763 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
764 นาวธนิดา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
765 นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
766 นางสาวพัชรา บุพิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
767 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
768 นายทวนทอง วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
769 นางสาวขนิษฐา แพงบุบผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
770 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
771 นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
772 แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษาทุกคน แม่บ้าน โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
773 นายวงเดือน สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
774 นายพงษ์เทพ อรรควงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
775 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
776 นางสายหยุด ภิรมไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
777 นางบุณฑริกา บุญหล้า ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
778 นางบุญชิดา เอ่นนู ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
779 นางมัทนียา ศิลาศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
780 นางชนันท์ภักค์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
781 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
782 นางพัชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
783 นางอารียา พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
784 นางนิศากร บรรยง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
785 นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
786 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
787 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
788 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
789 นางสาวขนิษฐา แพงบุปผา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
790 นางสาวยุพิน ผลจตุรัส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
791 นางสาวเหมรัตน์ สมน้อย ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
792 นายเกริก เสโส ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
793 นางสาวภัทรพร โคโตสี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
794 นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
795 นางอัมพร เสือช้าง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
796 นางสาวมัสยา ผานาค แม่บ้านโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
797 นางกมลทิพย์ โพธิจันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
798 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
799 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
800 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
801 นายบรรจบ ทัพซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
802 นางเอมอร จันทาตีด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
803 นางสาวศุภิสรา เจียมชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
804 นายสัญญา สีดารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
805 นายวุฒิศักดิ์ มูลลา เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
806 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
807 นางพิชริน ทักษิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
808 นายฐัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
809 นายประยุทธ คำจันลา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
810 นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
811 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกพลศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
812 พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนชุมแพศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรีนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
813 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
814 นายนิพนธ์ พูนศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
815 นายสาธิต อินทะมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
816 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
817 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
818 นายวฒิชัย มหานาม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
819 Ms. Bie Wanqing ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
820 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
821 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
822 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
823 นางศศมน มะปราง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
824 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
825 นางสาวรวีวรรณ ดิลกลาภ ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
826 นายสราวุฒิ บุรี ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
827 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
828 นางกิ่งดาว แสนขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
829 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
830 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
831 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร รองประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
832 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
833 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
834 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
835 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
836 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายาน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
837 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
838 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
839 นางรัชนี หล้าจาด รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
840 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
841 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
842 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
843 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
844 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
845 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
846 นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
847 นายนพคุณ สืบเลย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
848 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
849 นายกิตติ ทับขันธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
850 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
851 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
852 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
853 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
854 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
855 นางสาวฐานัภภรณ์ แพงคำแหง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
856 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
857 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
858 นางศิริรักษ์ ลมคำภา ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
859 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
860 นางสาววิสา ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
861 นางศิริพร ศิริวัฒนกุล ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
862 นางวิลัดดา เรืองเจริญ ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
863 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
864 นางยุพาพร คูเวนเบิร์ก ครูโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
865 นายวิรัช พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
866 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
867 นางสาวศิรินทิพย์ เทพประทาน ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
868 นางทิพวรรณ ดวงชาชม ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
869 นางสาวกิ่งแก้ว ประจันตะเสน ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
870 นางสาวกนกอร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
871 นางทิพวรรณ สุภักดี ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
872 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
873 นางปิยวรรณ ทรงชัย ครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
874 นางศิริเพ็ญ พรมษร ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
875 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
876 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
877 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
878 นางสาวพนิดา แสนจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
879 นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
880 นายวิษณุ ไชยา ครูพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
881 นายจิรายุ ชมภูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
882 นางสาวอารียา จำปามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
883 นายมงคล สาระสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
884 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
885 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
886 นายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
887 พ.ต.อ.บรรจง ศิริสุทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
888 นายแพทย์ครรชิต เจิมจิตผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
889 นายกมล ศรีล้อม สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
890 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ นายกเทศมนตรีตำบลมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
891 นายไพฑูลย์ เถรหนู ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอมัญจาคีรี คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
892 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
893 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
894 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
895 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
896 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
897 นายอดุล อิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
898 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
899 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
900 นายประเสริฐ อุ่นผาง ครู รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
901 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
902 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
903 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
904 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
905 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
906 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
907 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
908 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
909 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
910 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
911 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
912 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
913 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
914 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
915 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
916 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
917 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
918 นางสุนันทา ศิริตื้นลี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
919 นางรัชนีวรรณ สีน้ำคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
920 นางวิไลวรรณ พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
921 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
922 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
923 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
924 นางสาวเบญจพรรณ ชมพูมาตย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
925 นางสาวพัชราวลัย นาตีชน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
926 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
927 นางศศิธร มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
928 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
929 นายบุญสวน ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
930 นายสุวรรณ โภคเกาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
931 นายบุญพบ พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
932 นายทวี พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
933 นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
934 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
935 นายบรรพต จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
936 นายประหยัด สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
937 นายอภิสิทธิ์ มะโนดี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
938 นางสมจิต ศิริกาญจนพงศ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
939 นางศรีวรรณ พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
940 นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
941 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
942 นายอุกฤษณ์ พลไธสงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
943 นายกิตติพงษ์ ศรีเสน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
944 นายศุภชัย จำปาวงษ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
945 นายณัฐฐากร พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
946 นายสุนันท์ พันธ์ุรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
947 นางนงเยาว์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
948 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
949 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
950 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
951 นางยุพิน คำพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
952 นางเพ็ญพร ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
953 นางทองทิพย์ เนตรซิว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
954 นางสาวขวัญชนก พันธ์สวัสดิ์สกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
955 นางนิฤมล จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
956 นางสุกัญญา มูลวารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
957 นางปิยนันท์ แก้วสุพรรณ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
958 นางสาวเครือวรรณ เชื้อหมอดู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
959 นางวิภาพร พาเมืองพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
960 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
961 นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
962 นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
963 นางสาวณพัสสอร ชื่นชม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
964 นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
965 นางละเอียด สุรพล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
966 นางอรอนงค์ สุทธิบุตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
967 นางสาวกรรณิกา ธาดา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
968 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
969 นางสาวรัชนี วินยพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
970 นางวรรณศรี คมขำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
971 นางวัชรีวรรณ แสงสว่าง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
972 นางกัลยา สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
973 นางสุนี พิริยะกุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
974 นางละมัย วงศ์ลาศ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
975 นางสาวสุนันทา มานะปรีชาธร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
976 นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
977 นางอรพินท์ พันธุ์รัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
978 นางอรทัย แดนสิงห์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
979 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
980 นางนิภา ถาเขียว ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
981 นางสุพรรณี หาญวงษา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
982 นางพรโสภิต กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
983 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
984 นางสาวเจนจิรา โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
985 นางสาวทิพวรรณ บุญกอด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
986 นางสาวศศิประภา ติวไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
987 นางสาวศิริพร ศรีโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
988 นางสาวเอ็มพลอย เพชรสว่างเกิด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
989 นางสัมฤทธิ์ โคตรธนู ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
990 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
991 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
992 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ/อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
993 นางนิรัชรา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
994 นางบัวหวาน พิมพ์แสง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
995 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
996 นางทิพย์วรรณ แก้วดวง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
997 นางจิราพร แฝงดาหาร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
998 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
999 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1000 นางสาวศิรินภา แวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1001 นายนันทวุฒิ อุไรสาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1002 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1003 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1004 นายศิริชัย แจ้งกรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1005 นายพิสิษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1006 นายนิรมิตร นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1007 นายชัยเดช โพธิ์เกตุ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1008 นายสรายุทธ ยนยุบล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1009 นายบรรพชนชัย กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1010 นายพิชิต สุดโต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1011 นายวิทยา เขียวทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1012 นายเกรียงไกร มุลทากุล ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1013 นายสิทธิชัย ป่าโพธิ์ชัน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1014 นายปีใหม่ พิมพ์ทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1015 นายสรวิชญ์ คงแสนคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1016 นายฤทธี กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1017 นายภาคภูมิ มุพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1018 นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1019 นางสาวนัสรา ศรีอาจ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1020 นายบุญเทียน สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1021 นายวิชาญ วิชเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1022 พ.ต.ท.ดิเรก เขียวกลม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1023 นายสายัณห์ งวงช้าง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1024 นายสมบัติ ชำกุล กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1025 นายทิวา รักกำเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1026 นางอมรรัตน์ จันทร์เล็ก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1027 นายชาญชัย ดงอานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา (นาฎศิลป์)  
1028 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1029 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1030 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1031 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1032 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1033 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1034 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1035 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1036 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1037 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1038 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1039 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1040 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1041 นาววนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (นาฎศิลป์)  
1042 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1043 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1044 นางสาวยุวะภา ราวี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1045 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1046 นางอทิตยา แก่นชัยบุรี ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1047 นางสุรดา ธรรมโรจน์ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1048 นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1049 นายวณิต หารฟ้า ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1050 นางพรทิพย์ ดียางหวาย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1051 นางประทุมมา มั่นใจ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1052 นางสาวจิรภา ดู่ดำ ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1053 นางรัฐนันท์ ทันสมัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1054 นางนฤมล ไสยสาลี ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1055 นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์ ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1056 นางรัสมี สุภพร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1057 นายประสาร นามศรี ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1058 นางสาวอัมรินทร์ สุดเพาะ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1059 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1060 นางสาวดวงพร มีนา พนักงานราชการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1061 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1062 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1063 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1064 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1065 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1066 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1067 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1068 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (นาฎศิลป์)  
1069 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1070 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1071 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1072 นายสุริยา เยาวมาตย์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1073 นายนิวัฒนา จำลอง ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1074 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1075 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1076 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (นาฏศิลป์)  
1077 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1078 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1079 นางสาววนิดา อารีเอื้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1080 นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1081 นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1082 นางสาวจันทิมา โชติชัย ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1083 นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1084 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1085 นางสาวอรุณี สิมหลวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1086 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1087 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1088 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1089 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1090 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1091 นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (นาฏศิลป์)  
1092 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1093 นายธนวุฒิ พรมดี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1094 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1095 นายรุตธวัช เขียวน้อ ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1096 นายธนัชกฤศ บัวจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1097 นางสาวเพ็ญสิริ ทุ่งจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1098 นายณัฐวัฒณ์ วงธานี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1099 นายสิทธิพร หาญลำพัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1100 นางสาวดาริกา จันทะแพน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1101 นายอนิรุฒ ใจตาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1102 นายทรงชัย หิรัญเกิด พนักงานราชการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1103 นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (นาฏศิลป์)  
1104 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1105 นางสุภาพร โคตรมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1106 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1107 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1108 นายชัชวาล อูปแก้ว ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1109 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1110 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1111 นายณภพ วานิชสาร ครู โรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1112 นางสาวอภิญญา เดชโคบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1113 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1114 นายสุรพงษ์ ปัญญา ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (นาฏศิลป์)  
1115 นางวันทนา ทานุมา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
1116 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
1117 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
1118 นางอมรรัตน์ เดชะสิทธื์ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ (นาฏศิลป์)  
1119 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1120 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1121 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1122 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1123 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1124 ว่าที่ ร.ต.วริวิทย์ คำศรีแก้ว รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1125 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1126 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (นาฏศิลป์)  
1127 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1128 นางวนิดา คณะวาปี ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1129 นายภาณุพงศ์ อุณชาติ ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1130 นางสาวรัมภ์รดา แก้วศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1131 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1132 นางสาวดวงพร มีนา ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1133 นายพรพนา พาโคกทม ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1134 นางสาวสุภาพร ทองโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (นาฏศิลป์)  
1135 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1136 นางสมสนิท พิลาไชย ครู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1137 นางจารุวรร สินทร ครู โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1138 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1139 นางจินตนา หาแก้ว ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1140 นางสาวเบญจพร บุญแสนสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (นาฏศิลป์)  
1141 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1142 พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1143 นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1144 นายทองพูล สังข์แก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1145 นายกิตติ คำแก่นคูณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1146 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1147 นายบวร ใจป้ำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1148 นายทองสิทธิ์ กิติราช ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1149 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ข้าราชการบำนาญ อำเภอน้ำพอง คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1150 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1151 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1152 นายจเด็จ อาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1153 นางชุลีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1154 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศ์ สพม .25 กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1155 นายนพคุณ สืบเลย ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1156 นายธนเดช วิไลรัตนกูล ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1157 นายวีรพล เจริญชนม์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1158 นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1159 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1160 นายอลงกรณ์ บุตรกสก เลขานุการศูนย์ฯ หุ่นยนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1161 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1162 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1163 นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1164 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1165 นางพีรภาว์ ภูมิช่วง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1166 นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1167 นางลออ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1168 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1169 นางพิชญา มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1170 นางภนาวรรณ์ สามารถ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1171 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1172 นางสาวอมราวดี พบวงษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1173 นางสาวคณิตา พิมศร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1174 นางสาววิริยาภรณ์ องค์นาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1175 นางสาวศิตาภรณ์ คำมุงคุณ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1176 นายไพฑูรย์ บึงมุม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1177 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1178 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1179 นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ครู โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1180 นายสุลักษณ์ มูลจันทร์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1181 นายณัฐพล วรหาญ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1182 นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1183 นายเอกชัย ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1184 นางสุภาวดี โพธิปัสสา ครู โรงเรียนสีชมพู กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1185 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1186 นายนรินทร์ ทรงอาจ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1187 นายทองปาน สีคงเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1188 นางสายหยุด กล้าหาญ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1189 นายวิสูตร แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1190 นางรสกร เหล่าลาภะ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1191 นายชัยดิลก กัณชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1192 นางณัฐกมล กัสมะนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1193 นางสาวนิตยา อุดมผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1194 นางวิไลวรรณ โพธิจารย์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1195 นางสาวถิรนันท์ แซ่เอี้ยว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1196 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1197 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1198 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1199 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1200 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1201 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1202 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1203 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1204 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1205 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1206 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1207 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1208 นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1209 นายน้ำเพชร กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1210 นางจรรยา แสวงธรรม ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1211 นางอภิรดี นิราศสูงเนิน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1212 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1213 นางสาวชลธิชา ภูบรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1214 นางสาวยลดา ทำมาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1215 นางสาวจิราพร ดาบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1216 นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1217 นางสาวชุติมา มูลสาระ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1218 นางสาวพัชราภรณ์ ขันตรีกรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1219 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1220 นางสาวอลิษา พิลาดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1221 นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1222 นางสาวศริญญา สุขสร้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1223 นางปราใส ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1224 นางอัจฉราพร ขันตรีกรม ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1225 นางยุพิน ศรีชาติ ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1226 นางสาวพัชรี อับโพธิ์ชัย ลูกจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1227 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1228 นางวารุณี แสบงบาล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1229 นางเพ็ญนภา กองเพชร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1230 นางปริญญา ซังคะนารถ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  
1231 นางพิมพ์กมล พลอ่อนสา ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1232 นายชัยนันท์ คำหลาย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1233 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1234 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1235 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1236 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1237 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1238 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1239 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1240 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1241 นายสุรชาติ สารแสน ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1242 นายกิตติพิสุทธิพันธ์ คำโมง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1243 นายวีระยุทธ ทองแดง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1244 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1245 นางนงนุช พูลลาภ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1246 นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1247 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1248 นางสาวรัชนี พลดอน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1249 นางสาวเพลินพิศ แก้วใส ครูธุรการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1250 นางปราณี กงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1251 นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1252 นางพิสมัย แก้ววังชัย ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1253 นางจงกล ศรีวิไล ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1254 นายสุพรม ไชยโวหาร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1255 นางสุจิน มณีพราย ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1256 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน ประธานกรรมกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1257 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1258 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1259 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1260 นายกิตติภูมิ เรืองเสน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1261 นายปรมินทร์ อัตตะเนย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1262 นายศรันธ์ สิมลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1263 นายกฤติพัฒน์ ใสงาม นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1264 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1265 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1266 นางนงลักษณ์ สหัสรังษี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1267 นางสุกัญญา แสนทวีสุข ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1268 นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1269 นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1270 นางสถาพร กิ่งแก้ว ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1271 นางยุพาพักตร์ คล่องดี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประมวลผล กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1272 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1273 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1274 นางสาวประไพ สาคร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1275 นางลออ บัวใหญ่รักษา ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1276 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1277 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1278 นางนงลักษณ์ สหัสรังสีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1279 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1280 นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1281 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1282 นางสุธาสินี ถีอาสนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1283 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1284 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1285 นายโยธิน ธีระนันท์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1286 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1287 นายชโลธร สาระผล ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1288 นางนงลักษณ์ สหัสรังสีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1289 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1290 นางวิชญารัตน์ ธรรมาวิวัฒน์กุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1291 นางสุธาสินี ถีอาสนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการการประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
1292 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานกรรมการที่ปรึกษา(สาระดนตรี)  
1293 ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ทรงยศวัฒนา รก.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1294 นายเบญจกูล ศิริพรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1295 นายปิติ ติยาเดชาชัย กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1296 นายปรีชา มุกนำพร กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1297 นางสิริกร ทวีศักดิ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1298 นายสุรพล ไสยกิจ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1299 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1300 นายวัชระ ปวีณาภรณ์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1301 พ.ต.ท.ทองพูล เปรมเหลา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1302 นายเจรียง วัชรมณี กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1303 นายวิชิต จันทร์เมลือง กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1304 นางทัศนีย์ สิทธิจินดา กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา (สาระดนตรี)  
1305 พ.ต.อ.จำรัส จันแดง ผกก.สภ.บ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1306 นายนาวิน ไสวงาม เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สพม.25) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1307 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)  
1308 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน(สาระดนตรี)  
1309 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1310 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1311 นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1312 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1313 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1314 นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1315 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1316 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1317 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1318 นายสมพล สมภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1319 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1320 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1321 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1322 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1323 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1324 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1325 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1326 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1327 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1328 นางสาวชญานิศ แซ่อือ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1329 นางสาวรัตนา อ้อทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1330 นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1331 นางสาวมัลลิกา กล้าหาญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1332 นางสาวชวัลย์กร วิเศษสิงห์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1333 นางสาวสาธิกา พรหมกสิกร นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1334 นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์บุญ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1335 นางสาวกานต์สิรี ตอรบรัมย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1336 นางสาวปาณิสรา วงศ์มา นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1337 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1338 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1339 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1340 นายอภินันท์ ยอดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1341 นางสาวปวีณา อาสานอก ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1342 นางสาวสุภลักษณ์ สันเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1343 นางสมปรารถนา จันทร์ประทัด ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1344 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1345 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1346 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1347 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1348 นายกรรพล เมืองคำ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1349 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1350 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1351 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่่ายประมวลผล (สาระดนตรี)  
1352 นายพจนา โสภาชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1353 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1354 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1355 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1356 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1357 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (สาระดนตรี)  
1358 นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1359 นางสาวตักษนันท์ หล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1360 นางกัลยา คามวุฒิ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1361 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1362 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1363 นายเสกสรร มะเดื่อ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1364 นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1365 นางประยูร สันดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (สาระดนตรี)  
1366 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1367 นายเดชา วรดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1368 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1369 นายสุปัน ไชยหาเทพ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1370 นายฉัีชวา ไขเหลาคำ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1371 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1372 นายสง่า แก้วป้อง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1373 นายทินกร คชเดช ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1374 นายจำลอง นาตรีชน ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1375 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1376 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1377 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1378 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1379 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (สาระดนตรี)  
1380 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1381 นางธีราภรณ์ โนนเพีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1382 นางอุมาพร พิมพ์ภักดี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1383 นางสาวรัตนาภรณ์ ลัญจกรกีรติกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1384 นางสาวเรืองจิตร สุตะปัญญา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1385 นายทินกร คชเดช ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1386 นางกฤษณา อึ้งตระกูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพยาบาล (สาระดนตรี)  
1387 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1388 นางประยูร ศรีเสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1389 นางสุวารีย์ สนิทโกศัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1390 นางพุทธินันท์ โคตรภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1391 นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1392 นางสาวสุนิสา จันหัวนา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1393 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1394 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1395 นางสาวสุรีย์พร เค้าสงค์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1396 นางสาวสุนิสา สุดเพาะ นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1397 นางสาววราภรณ์ พิมโต นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1398 นางสาวศศิมาศ ห้วยหงส์ทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1399 นางสาวอาทิชา กาโน นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1400 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอน กรรมการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1401 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม (สาระดนตรี)  
1402 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม  
1403 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม  
1404 นายธนบูลย์ ชูลิขิต ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1405 นางสาวสุคนธรัตน์ กระพี้แดง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1406 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1407 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1408 นางสาวสุุวพรรณ พรหมรับ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1409 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1410 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (สาระดนตรี)  
1411 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1412 นายสุนทร ชวนจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1413 นายพินิจ กุณาศล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1414 นายนวพล สีดามล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1415 นายศรัณพงศ์ จันทร์โสดา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1416 นายราชัย นามวงศ์ษา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1417 นายภูริวรรฒก์ สุขแสน ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1418 นายกฤตานนท์ เงาะเศษ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1419 นายถาวร ภาวะโคตร ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1420 นายวีระ โรจน์ภัทรภาษิต ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1421 นายสุพงษ์ หลานวงษ์ ยามรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1422 นายบรรณวิทย์ สุขเกษม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (สาระดนตรี)  
1423 นางสมวาสนา ธนเมธีกุล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
1424 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
1425 นางสาวณัฐยา พาที ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
1426 นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สาระดนตรี)  
1427 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
1428 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1429 นางเพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1430 นายเสกสรร กองเกิด ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1431 นางสุกัญญา ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1432 นางสาวอังคณา สุดสะอาด ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1433 นางสาวชุติมณฑน์ สินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ (สาระดนตรี)  
1434 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1435 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1436 นายสนั่น มาลาสาย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1437 นายสมชาติ กัลยาบาล ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1438 นายนาวิน ไสวงาม ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1439 นางอรดี แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (สาระดนตรี)  
1440 นางกรรณิการ์ สืบสารคาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1441 นายตระกูล เจริญเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1442 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1443 นายสมคิด โพธิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1444 นายทวี วันสืบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1445 นายศุภวิช วังคะฮาต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1446 นายวิทยา มะชะรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1447 นายวิชัย พิมพ์พะวงษ์ กำนันตำบลหนองโก หมู่ ๗ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1448 นายธวัช ศรีวงศ์แสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1449 นายพัฒนพงศ์ มาศแท่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1450 นายบัญชา ไชยชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๗ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1451 นายอ่อนศรี น้อยเสนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๘ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1452 นายคำไพ ตุลาเนตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1453 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1454 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1455 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1456 นายฉัตร สิงห์บูราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1457 นายจำรูญ ศรีฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1458 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1459 นางบุษกร หวานเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1460 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1461 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1462 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1463 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1464 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1465 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1466 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1467 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1468 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1469 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1470 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1471 นางนฤมล สีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1472 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1473 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1474 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1475 นางราริน นันทพานิช ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1476 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1477 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1478 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1479 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
1480 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1481 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1482 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1483 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1484 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1485 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1486 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1487 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1488 นายชัยวิชิต สวุรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1489 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1490 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1491 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1492 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1493 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1494 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1495 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1496 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1497 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1498 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1499 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1500 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1501 นางสาวปิยฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1502 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1503 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1504 นางสาวนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1505 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1506 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1507 นางลิขิตรา พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1508 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1509 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1510 นายวิษนุ พรมนัส ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1511 นางสาววัลยา ธีรฐิติธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1512 นางสาวธัญลักษณ์ คำทาสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1513 นางสาวกัญญาภัทร แว่นศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1514 นางสาวเปรมยุดา เหมจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1515 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1516 นางสาววนิดา ไชยรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1517 นายปิยะณัฐ จงแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1518 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1519 นางสาวครองทิพย์ ดิลกโสภณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1520 นายอภิวัฒน์ เจียระแม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1521 นายทักษพงศ์ วงษ์ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1522 นายพงศกร มุริจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1523 นายปริญญา มาตรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1524 นายธวัชชัย หนองภักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1525 นางสาวเกศสุดา ศรีหาโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1526 นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1527 นายจุฬพัฒน์ ปักเคระกะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1528 นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1529 นายจักรกริช สบายใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1530 นางสาวกมลพร ชาวเหนือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1531 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1532 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1533 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว (การงานอาชีพ)  
1534 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1535 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1536 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1537 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1538 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1539 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1540 นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1541 นายธีระวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1542 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1543 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1544 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1545 นายสมจิตร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1546 นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1547 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1548 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1549 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1550 นายเชษฐา เดชาโชติช่วง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1551 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1552 นายธนธัช วินทะไชย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1553 นายธันยวัตร แก้วสุข ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1554 นายนัฐพงษ์ ใขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1555 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1556 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1557 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1558 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1559 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1560 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1561 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1562 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1563 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1564 นายฉัททันต์ วิโย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค (การงานอาชีพ)  
1565 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1566 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1567 นางสาวชลิดา ชาติมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1568 นางสาววิภาดา ลาปะ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1569 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1570 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1571 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1572 นางสาวสุภาพร มรกฎ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1573 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1574 นายณัฐพงษ์ ไขกันหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1575 นางสาววิชชุดา แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1576 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1577 นางสาวอภิญญา บางจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1578 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1579 นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1580 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1581 นางสาวกานติมา มุนติเก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1582 นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1583 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1584 นางสาวณาตยาณี บุตทนุ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1585 นายเอนก พรมสา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1586 นางวิณมล สมเหล็ก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1587 นางนิตยา ศรีภูธร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1588 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1589 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล (การงานอาชีพ)  
1590 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1591 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1592 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1593 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1594 นางสาวชญานิทิพย์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1595 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1596 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (การงานอาชีพ)  
1597 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (การงานอาชีพ)  
1598 นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (การงานอาชีพ)  
1599 นายอิสระ โป้คอนสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (การงานอาชีพ)  
1600 นางสาวิตรี ทัดพินิจ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (การงานอาชีพ)  
1601 นายทองแดง ประสาวะถา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย (การงานอาชีพ)  
1602 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)  
1603 นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)  
1604 นางสาวยุวภา ยนสำอาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)  
1605 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)  
1606 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (การงานอาชีพ)  
1607 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (การงานอาชีพ)  
1608 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (การงานอาชีพ)  
1609 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (การงานอาชีพ)  
1610 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1611 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1612 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1613 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1614 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1615 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1616 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1617 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1618 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1619 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1620 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน (การงานอาชีพ)  
1621 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1622 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1623 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1624 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1625 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1626 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1627 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1628 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1629 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1630 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1631 นายปิยะณัฐ จงแพทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1632 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผล (การงานอาชีพ)  
1633 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1634 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1635 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1636 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1637 นางนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1638 นางราริน นันทพานิช ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1639 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1640 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1641 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1642 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1643 นางสาวเปรมยุดา เหมจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1644 นางสาววันทาทิพย์ ตะธุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1645 นางสาววนิดา ไชยรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1646 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1647 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)  
1648 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (การงานอาชีพ)  
1649 นายคุณานนท์ พิณพงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (การงานอาชีพ)  
1650 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (การงานอาชีพ)  
1651 นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (การงานอาชีพ)  
1652 นายอิศรภักดิ์ หล้าหา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (การงานอาชีพ)  
1653 นายวาสนา ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1654 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1655 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1656 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1657 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1658 นายชัยภร สีมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1659 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1660 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1661 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1662 นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1663 นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1664 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1665 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1666 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1667 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1668 นางจุฬาพร ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1669 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1670 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1671 นางสาวนวภัทร ตระกูลพร ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1672 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1673 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1674 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1675 นายสมพร จุไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1676 นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1677 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1678 นายพีรณัฐ ทะกา ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1679 นายอภิชัย ศรีหัวแฮ ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1680 นายปรีชา สุทธิราวุธ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1681 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1682 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1683 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1684 นายเสริมพล แสบงบาล ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1685 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1686 นายชัดชัย อินธิแสน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1687 นายขัตติยะ มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1688 นางสาวอัจฉราวิมล สร้างนานอก ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1689 นางสาวสาวิตรี มาตย์นอก ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1690 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1691 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1692 นายองอาจ สิมเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1693 นางภัทราภรณ์ ดอนสะท้าน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1694 นางกอแก้ว ปะนันตา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1695 นางสาวพิกุล อุ่นอบ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1696 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1697 นางสุกัญญา แมงไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1698 นายวาสนา ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1699 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1700 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1701 นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1702 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1703 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1704 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1705 นางจุฬาพร ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1706 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1707 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1708 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1709 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1710 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1711 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1712 นางจุฬาพร ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1713 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1714 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1715 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)  
1716 นางอังคณา ปะตังเวสัง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1717 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1718 นางธิดา โกจารย์ศรี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1719 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1720 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1721 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1722 นางสุนันทา ศิริตื้นลี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1723 นางรัชนีวรรณ สีน้ำคำ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1724 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1725 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1726 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1727 นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1728 นางสาวเบญจพรรณ ชมพูมาตย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1729 นางสาวพัชราวลัย นาตีชน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1730 นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1731 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1732 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1733 นายวินัย ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1734 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1735 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1736 นางวรรณภา ปานเนาว์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1737 นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1738 นางสาวศิรินภา เเวงชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1739 นางสาวทิพวรรณ บุญกอด ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1740 นางสาวบุษราภรณ์ กองรัตน์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1741 นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1742 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1743 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1744 นายเรืองฤทธิ์ คำพิลา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1745 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายอัดสำเนาเอกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย