สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 51 1. นางสาวณัฐธิดา  มีเลิศ
2. นางสาวพรวาลี  คุณด้วง
3. นางสาวสุพรรษา  ทองแสน
 
1. นายวีระยุทธ  ไตรยมูล
2. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงวิยะดา  อ้วนท้วน
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 12 1. นางสาวรัตนภรณ์  กุมภาพงษ์
 
1. นางสาววาสนา  สังกะสี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.56 ทองแดง 52 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวจงรัก  เพ็งจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 1. นางสาวสุดาพร  กุลธิ
 
1. นางสาวพัชรา  กุดเป่ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 32 1. นายณรงฤทธิ์  ขันธุปัต
2. นายดาวิด  คำสัจ
3. นายมณฑล  คนขยัน
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นางทิพวรรณ   สมตัว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.1 เงิน 47 1. เด็กชายอนุชา  แสงแดง
2. เด็กชายเกียรติยศ   สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง
2. นางชัชชญา  เอกศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 54 1. เด็กหญิงกฤติกา  วงศ์บัว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิสาร
3. เด็กหญิงปารีญา  ฉิมยง
4. เด็กหญิงพุธิตา  งาพาณิชย์วัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  สังขวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา  ปลายเนตร
2. นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 57 1. นางสาวขนิษฐา  ภาระเวช
2. นางสาวณีรนุช  สุวรรณกูฎ
3. นางสาวนาริชา  คนล้ำ
4. นางสาวพรชิตา  สมศรี
5. นางสาววรนุช  นำมินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  พันลำภักดิ์
2. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.5 ทอง 49 1. เด็กหญิงจิราพร   ไชยมุณี
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   เหล่าออง
3. เด็กหญิงนิภาพร  ชิณกธรรม
4. เด็กหญิงปภัสสร  ท้าวด่อน
5. นางสาวมาริษา   ลาภูตะมะ
6. นางสาวรุ่งฤทัย   เจริญสุข
7. เด็กหญิงศรัณย์พร   วงศ์กัณหา
8. เด็กหญิงสุธาทินี   ทิมทอง
9. นางสาวอุทุมภรณ์   วงศ์จำปา
10. นางสาวอุภาภรณ์  สุดชัย
 
1. นายธวัช  เพชรพันธ์
2. นายอรรศจรรย์  เหล่ามา
3. นางสาวทัศนีย์  ทองไชย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายฐิติภัทร  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสังข์
 
1. นายธวัชชัย  สายใจ
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 15 1. นายนันทพงษ์  พุฒโสม
2. นายศิริวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง
2. นายธีระพงษ์  ชัยลิ้นฟ้า
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 53 1. นายธนากร  แสงแดง
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 1. เด็กชายธีรภัทร  มงคลเลิศ
2. เด็กชายปัญญา  ศรีด้วง
3. เด็กชายอนุชา  โทอุตทา
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายภิญโญ  ทองไข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 48 1. นายกำธร  คุณภาที
2. นายธนวัฒน์  เพ็งจันทร์
3. นายธีรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายภิญโญ  ทองไข
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 44 1. เด็กชายกมลเนตร  วงศ์บัว
2. เด็กชายกฤตนัย  แก้วชาติ
3. เด็กชายฉัตรเฉลิม  พรมสำลี
4. เด็กชายชาณุวัฒน์  ภาระเวช
5. เด็กหญิงวริศรา  เจริญมี
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 19 1. นายจิรเมธ  เครื่องกัณฑ์
2. นายณัชภัค  บุญทา
3. นายณัฐพงษ์  ศิริลาภ
4. นายนพกรณ์  ทองคุณ
5. นายอนุรักษ์  ทุมบู่
6. นายอภิรักษ์  พิมพา
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.75 ทอง 28 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เชื้อดวงผุย
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกุลวงค์
4. เด็กชายธีรเดช  ดรุณพันธ์
5. เด็กชายนันทวุฒิ  ทาทอง
6. เด็กหญิงบุษยา  คุณพาที
7. เด็กชายพลณวัตน์  ด่านลำมะจาก
8. เด็กหญิงรักษิตา  โคตรบรรดิษ
9. เด็กชายวีระยุทธ  แสนศรี
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา
 
1. นางณัฐพร  ทุมเที่ยง
2. นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 46 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  สิงหาศรี
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์   ใจศรี
3. เด็กหญิงวราภรณ์   เหล่าออง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สอนวิเศษ
5. เด็กหญิงอัศฎาภรณ์   รุขจันทร์
 
1. นางทิพาพร   ทองแสน
2. นางเขมทอง   จรรยาเลิศ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงศิริลดา  เอมเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  วงศ์สูง
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 43 1. นางสาวณหทัย  ทองบุตร
2. นางสาวน้ำฝน  ภักตะไชย
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71.666 เงิน 24 1. นางสาวอมรรัตน์  มีเลิศ
 
1. นางสาวสุภัจฉรา  ทาบุดดา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 28 1. นางสาวนิรัชชา   กุลโชติ
2. นางสาวรัตนา  ใจมานะ
3. นางสาวสุภาพร  พรมบุตรดี
4. นางสาวอิสราพร  ไชยสลี
5. นางสาวเพ็ญประภา  สืบสุนทร
 
1. นายพงศกร  ลักษณะฉาย
2. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 1. เด็กชายธีรพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายศุภชัย  ริ่นเริง
 
1. นายสมยศ  เชื้อจำพร
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงกิตติพร  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถึงแสง
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 23 1. นายทักษิณ  แก้ววงศ์ษา
2. นายธนากร   แก้วชิณ
3. นายวรพล  สุดชัย
 
1. นายเนติวุฒิ  ชนะบูรณ์
2. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมยา
3. เด็กหญิงนริศรา  กุลโชติ
4. เด็กหญิงสุพรรณี  อุปจันทร์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒโสม
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ผ่องจิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นางสาวฉัตรกมล   พิมเมือง
2. นางสาวทิพวรรณ  ประการเเก้ว
3. นายธนัชญา  จารุกขมูล
4. นางสาววลัยลักษณ์  เต็มโคตร
5. นางสาวศิริพร  เขียนเสือ
6. นางสาวสุภาพร  งามผล
 
1. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง 5 1. นางสาวกวิตา  บัวผัน
2. นางสาวสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
2. นางสาวนิตยา  โสดา