สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 22 1. นางสาวรัตติยากร   ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61.42 ทองแดง 55 1. นางสาวปรรัชช์   จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายพิพรรธณ์   เอี่ยมปราณีต
2. เด็กชายเจตคติ  สายสิม
 
1. นายศักดนัย สืบเสน และนางสาวกรณัฐ  สถานพงษ์
2. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลวรรณ  สะอาด
2. นายชนาธิป  โค้วไพโรจน์
3. นายทวีวัฒน์  ฤกษ์ใหญ่
4. นายธนภัทร  ทชรักษา
5. นายธีรยุทธ  พิมพร
6. นางสาวพรวิไล  พิลาลี
7. นายยิ่งพันธ์  เงาศรี
8. นางสาวรุจิภา  มีศรี
9. นางสาววรญาดา  กะมุทา
10. นางสาววิลาวัลย์  สุรวิทย์
11. นายสหรัฐ  พงษ์อุดม
12. นายอดิเทพ  ทองแสน
13. นางสาวอารยา  ศรีหาบุตร
14. นางสาวเบญจวรรณ  สายเนตร
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วิยะทา
 
1. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
2. นายบุญมา  เวียงคำ
3. นางสาวสุภาพร  โสดาลี
4. นางสาวพอรดี  มลทินอาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 34 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 34 1. นายไชยพัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 19 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 44 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพักตร์  ไชยเนตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 34 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 37 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.63 เงิน 29 1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองทวี
 
1. นางสุกัญญา  แก้วเกาะ
2. นางสาวสมหมาย  พูนทา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 16 1. นางสาวญาศิริ  บุญจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
3. นางสาวบุษกร   สุวรรณพงษ์
4. นางสาวสุภัสรา  หวังสุข
5. นางสาวสุภานันท์  ทันที
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. นายมฆวรรณ  วรรณทอง
2. นายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 48 1. นายนันทวัฒน์  วงศ์พุฒ
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
3. นายสมภพ  จุลแดง
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. นายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยสิทธิ์
3. นายเรืองชัย  บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายทิว พจนา  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 46 1. นางสาวจันจิรา  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวธิดามาศ  ชาภักดี
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล  นายภาณุพงษ์ พิมพา
 
23 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90.22 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงงาม
2. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
 
24 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์ศิริ  คำผุย
2. นายชนะพันธุ์  ใสเนตร
3. นางสาวเฟื่องลดา  ศรีชัย
 
1. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายคณิติน  ไชยมา
2. เด็กชายอนุภัทร  เหล็กเพชร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ชาลี
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 50 1. นางสาวกุลิสลา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายชินวัตร  เจริญนาม
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
2. นางจรรยา  เลิศล้ำ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 28 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพุฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สนคุ้ม
3. เด็กหญิงอารียา  สำราญ
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
28 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 28 1. เด็กหญิงชลัลธร  เชื้อทุม
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงภัทรลดา  คำเพราะ
 
1. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง 8 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชราภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
31 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์   วิทา