งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 30)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์  รายการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟังและไมค์บันทึก เสียงมาเอง
2. หัวข้อการตัดต่อภาพยนตร์ ธ สถิต ณ แดนสรวง


การแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
        1. ทุกกิจกรรมเริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
        2. กิจกรรมโครงงานทั้ง 2 ประเภท ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะมาเอง และส่งเล่มแต่ละประเภท จำนวน 6 เล่ม   ที่ คุณครูผดุงรัตน์ แก้วใหญ่ และคุณครูเพ็ญผกา  เขตจำนันท์ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 
        3. กิจกรรมเอแม็ท เลือกกรณีใช้นาฬิกาจับเวลาการแข่งขัน 
                                               จาก ครูเอ้  เลขานุการศูนย์ฯคณิตศาสตร์
 

ศูนย์แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ เดิมกำหนดแข่งวันที่ 30 กันยายน 2560 เปลี่ยนเป็นแข่งขันวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สถานที่แข่งขันใช้ที่เดิม 
 
 
 
    รายชื่อศึกษานิเทศก์  ประสานงาน การแข่งขัน  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๐              
“เชิดชูศาสตร์ศิลป์   ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กชัยภูมิก้าวหน้า  พัฒนาสู่สากล”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  
ที่ ศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ เบอร์โทร
    ๑ ภาษาไทย  ชัยภูมิภักดีชุมพล นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ๐๙๘๑๐๔๖๕๔๙
    ๒ คณิตศาสตร์  คอนสวรรค์ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อดิชัย      ๐๙๑๗๗๙๒๖๓๘
วิทยาศาสตร์  ภูเขียว นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อดิชัย      ๐๙๑๗๗๙๒๖๓๘
  นักบินน้อย ภูเขียว นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อดิชัย      ๐๙๑๗๗๙๒๖๓๘
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แก้งคร้อวิทยา นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ๐๘๑๙๙๙๘๑๑๕
ศิลปะ กาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ นายสุภี  หิรัญคำ ๐๙๕๖๑๒๔๘๑๒
ทัศนศิลป์  บ้านแท่นวิทยา นายสุภี  หิรัญคำ ๐๙๕๖๑๒๔๘๑๒
ดนตรี กาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ นายสุภี  หิรัญคำ ๐๙๕๖๑๒๔๘๑๒
นาฎศิลป์ ภักดีชุมพลวิทยา นายสุภี  หิรัญคำ ๐๙๕๖๑๒๔๘๑๒
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมืองพญาแลวิทยา นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ๐๘๙๗๒๑๐๒๘๐
คอมพิวเตอร์ เมืองพญาแลวิทยา นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ๐๙๔๘๗๘๒๙๖๒
หุ่นยนต์ ชัยภูมิภักดีชุมพล นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ๐๙๔๘๗๘๒๙๖๒
สุขศึกษาและพลศึกษา บ้านเขว้าวิทยายน นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ๐๙๘๑๐๔๖๕๔๙
ภาษาต่างประเทศ สตรีชัยภูมิ นางศศิธร   โพธิ์อ่อนแย้ม           ๐๘๕๖๑๑๙๓๑๕
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนองบัวแดงวิทยา นางถาวร   จิวาลักษณ์            ๐๘๑๙๗๖๑๘๓๔
๑๐ การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)
บ้านค่ายวิทยา นางถาวร   จิวาลักษณ์            ๐๘๑๙๗๖๑๘๓๔
๑๑ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นายสุภี  หิรัญคำ ๐๙๕๖๑๒๔๘๑๒
๑๒ พิธีเปิด ชัยภูมิภักดีชุมพล นางถาวร  จิวาลักษณ์ และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน
๐๘๑๙๗๖๑๘๓๔
รายชื่อศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
การแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ที่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ โรงเรียน ประธานศูนย์ เบอร์โทร เลขาศูนย์ เบอร์โทร
ภาษาไทย  ชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ  สิงหาราโท ๐  ๘๙๗๒  ๑๔๙๑  ๒ นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
๐ ๙๑๗๘ ๐๓๖๙ ๒
 
          นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล ๐ ๘๐๗๓ ๓๑๘๔ ๓
คณิตศาสตร์ คอนสวรรค์ นายถวิล  มนตรี ๐  ๘๑๑๘  ๖๒๓๙  ๒ นางกมลณัท  คลังเงิน
 
๐  ๘๑๕๔ ๙๗๖๓ ๐
 
          นางสาวณัฐพร  ดำรงชาติ  ๐ ๙๘๕๘ ๖๗๘๙ ๗
วิทยาศาสตร์ ภูเขียว นางศิริวรรณ  อาจศรี ๐  ๘๕๗๔  ๓๑๑๑  ๔ นายเรืองเดช  สุทธิพล ๐  ๘๑๖๐  ๑๗๔๑  ๓
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แก้งคร้อวิทยา นายสมชาย  คำพิทักษ์ ๐  ๘๑๓๒  ๑๖๑๕  ๙ นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
 
๐ ๘๐๗๓ ๙๐๙๙ ๔
 
          นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์ ๐ ๘๐๑๖ ๘๗๒๔ ๙
ศิลปะ(ดนตรี) บ้านแท่นวิทยา นายทรงวุฒิ  ขวาไทย ๐ ๘๙๒๘ ๖๗๙๖ ๘ นางเกษราภรณ์  วันสุทะ
 
๐ ๘๑๘๗ ๘๕๒๓ ๔
 
          นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล ๐  ๘๐๒๒  ๐๗๑๕  ๕
ทัศนศิลป์ กาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ นายปรีชา  เคนชมภู ๐  ๘๑๒๖  ๖๐๐๘  ๔ นายรชานนท์  โสภณฤทธิเดช ๐ ๘๑๒๖ ๔๙๑๒ ๘
นาฎศิลป์ ภักดีชุมพลวิทยา นายศักดา  ชัยภัย ๐ ๘๕๗๖ ๕๓๘๑ ๖ นายพงศธร  โต๊ะงาม ๐ ๙๕๖๔ ๐๖๓๘ ๙
การงานอาชีพ เมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต ๐  ๘๙๕๘  ๐๑๔๑  ๐ นางกัณฑลักษณ์  บุญชัย ๐  ๘๙๒๘  ๕๙๓๑  ๑
คอมพิวเตอร์ เมืองพญาแลวิทยา นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต ๐  ๘๙๕๘  ๐๑๔๑  ๐ นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา ๐ ๙๐๓๗ ๓๔๗๘ ๐
๑๐ หุ่นยนต์ ชัยภูมิภักดีชุมพล  นายศราวุธ  สิงหาราโท ๐  ๘๙๗๒  ๑๔๙๑  ๒ นายมานะ   ประจงจิตร ๐  ๘๙๖๒  ๔๐๙๒  ๖
๑๑ สุขศึกษาและพลศึกษา บ้านเขว้าวิทยายน นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ ๐  ๘๑๙๖  ๖๙๑๒  ๓ นายทวีศักดิ์  หิรัญ ๐  ๘๑๒๖  ๖๓๕๔  ๕
๑๒ ภาษาต่างประเทศ สตรีชัยภูมิ นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ๐  ๘๐๑๖  ๔๘๔๔  ๘ นายวีระ  จันทร์ดาวรรณ์ ๐ ๘๗๘๗ ๓๙๗๘ ๙
๑๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนองบัวแดงวิทยา นายชัยรัตน์  เจริญสุข ๐ ๖๒๒๙ ๕๙๑๕ ๓ นายสังคม  สุขสวัสดิ์ ๐  ๘๑๗๖  ๐๕๘๔  ๗
๑๔ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  บ้านแท่นวิทยา นายทรงวุฒิ  ขวาไทย ๐ ๙๑๖๖ ๙๙๗๗ ๑ นางสาวเกษราภรณ์  วันสุทะ
 
๐ ๘๑๘๗ ๘๕๒๓ ๔
 
๑๕ การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)
บ้านค่ายวิทยา นายนพดล กาญจนางกูร ๐ ๘๕๙๒ ๕๙๒๗ ๔ นางรัชนี  กมลเพชร ๐  ๘๑๙๕ ๕๐๓๔ ๐
๑๖ พิธีเปิด ชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ  สิงหาราโท ๐  ๘๙๗๒  ๑๔๙๑  ๒ นายพฤกษทล  ชำนาญ ๐ ๘๖๒๖ ๕๔๘๓ ๘
ตารางกำหนด กิจกรรม สถานที่  และวันแข่งขัน   “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
“เชิดชูศาสตร์ศิลป์   ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กชัยภูมิก้าวหน้า  พัฒนาสู่สากล”
กำหนดระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 1,2 ตุลาคม 2560
ที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ ที่ตั้งศูนย์ฯ (เจ้าภาพ) สถานที่แข่งขัน วัน เดือน ปี ที่แข่งขัน
1 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 ตุลาคม 60
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30 กันยายน 60
3 วิทยาศาสตร์
และนักบินน้อย
 
โรงเรียนภูเขียว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล/โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และสนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 30 กันยายน 60
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ตุลาคม 60
5 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 30 กันยายน 60
6 ศิลปะ (ดนตรี) โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ชัยภูมิ
30 กันยายน 60 , 1 ตุลาคม 60
7 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 กันยายน 60
8 ศิลปะ(นาฎศิลป์) โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 30 กันยายน 60
9 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1 ตุลาคม 60
10 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 
30 กันยายน 60 ถึง 1 ตุลาคม 60
11 หุ่นยนต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 ตุลาคม 60
12 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ตุลาคม 60
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1 ตุลาคม 60
14 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 30 กันยายน 60
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 30 กันยายน ,1 ตุลาคม 60
16 พิธีเปิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 30 กันยายน 60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   มีกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดชัยภูมิ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
  กำหนดการจัดการระบบการแข่งขัน
1-20 ก.ย. โรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตามระบบ
1-22 ก.ย. ครูลงทะเบียนสมัครเป็นกรรมการตัดสินตามระบบ
1-22 ก.ย. โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
22 ก.ย. เวลา 22.00 น. ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลของโรงเรียน
25 ก.ย-2 ต.ค. โรงเรียนพิมพ์บัตรผู้แข่งขัน/บัตรครูฝึกสอน/บัตรกรรมการ
23 ก.ย. - 2 ต.ค. ศูนย์การแข่งขันพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น รายชื่อโรงเรียน รายชื่อผู้แข่งขัน เกณฑ์ ฯลฯ
30 ก.ย. - 2 ต.ค. ศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการแข่งขัน ประกาศผลหลังจากการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์
3-5 ต.ค. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล / แจ้งศูนย์ กรณี ข้อมูลไม่ถูกต้อง
6 ต.ค. เวลา 22.00 น. ปิดระบบ ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ย. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โอนข้อมูลรายชื่อนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเข้าสู่ระดับภาคต่อไป
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 66
จำนวนทีม 2,745
จำนวนนักเรียน 6,136
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,072
จำนวนกรรมการ 1,615
ครู+นักเรียน 10,208
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,823
ประกาศผลแล้ว 225/231 (97.40%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 99
สัปดาห์ที่แล้ว 137
เดือนนี้ 321
เดือนที่แล้ว 217
ปีนี้ 8,487
ทั้งหมด 359,379