สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 การงานอาชีพ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม โรงเรียนกุดตุ้ม นายสังคม สุขสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา   0817605847
3 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครูเกษราภรณ์ วันสุทะ, ครูฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล บ้   0818785234, 08222071
4 กิจกรรมเรียนรวม โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ผอ.นพดล กาญจนางกูร, นางรัชนี กมลเพชร, ครูกัญญรัตน์   0819550340, 08847122
5 คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นางกมลณัท คลังเงิน, นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ คอนสวรรค์   0815497630, 09858678
6 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
7 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
8 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วีระศักดิ์ ศรีภู ชัยภูมิภักดีชุมพล   0917803692
9 วิทยาศาสตร์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิภักดีชุมพล ครูเรืองเดช สุทธิพล โรงเรียนภูเขียว   0816017413
10 วิทยาศาสตร์ สนามกีฬากลางจังหวัด สนามกีฬากลางจังหวัด ครูเรืองเดช สุทธิพล โรงเรียนภูเขียว   0816017413
11 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ ครูเรืองเดช สุทธิพล โรงเรียนภูเขียว   0816017413
12 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครูเกษราภรณ์ วันสุทะ, ครูฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล   0818785234, 08222071
13 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ครูเกษราภรณ์ วันสุทะ, ครูฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล   0818785234, 08222071
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ และนางกันตินันท์ ทิพย์นนท์   0807390994, 08016872
17 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน นายทวีศักดิ์ หิรัญ, นายเอกพล พึ่งภูมิ   0885944332
18 หุ่นยนต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายมานะ ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   0896240926

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]