งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 7 ห้อง 722 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 826 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 827 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 726 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 727 2 ต.ค. 2560 09.00-10.30 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 822-823 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 824-825 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 111 ปี 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 724 2 ต.ค. 2560 09.00-10.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 725 2 ต.ค. 2560 09.00-10.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง 811 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร8 ชั้น 1 ห้อง 818 2 ต.ค. 2560 09.00 หากมีข้อสงสัยสอบถาม โทร.0917803692 (วีระศักดิ์)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]