งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม สนามกีฬา 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม สนามกีฬา 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม ห้องเรียนอาคาร 2 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม ห้องเรียนอาคาร 3 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม หอประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม หอประชุม 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม ห้องวิทยาศาสตร์ 1 อาคาร 2 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนกุดตุ้ม ห้องวิทยาศาสตร์ 3 อาคาร 2 1 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]