งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
ใช้ผลแข่งขันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รวมทั้งห้องพิเศษและปกติ
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 (ปาริชาต) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมปาริชาต 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคารแก้วกัลยา (โรงอาหาร) ชั้น 2 ห้อง หอประชุมแก้วกัลยา 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 2 ห้อง 324 2 ต.ค. 2560 13.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 431 2 ต.ค. 2560 08.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 432 2 ต.ค. 2560 13.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 336 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 434 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 (พวงชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพวงชมพู 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 8 (พวงชมพู) ชั้น 2 ห้อง 824 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 333 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 335 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นิลุบล) ชั้น 3 ห้อง 331 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 3 (นนทรี) ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 (กุหลาบแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 6 (กุหลาบแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 2 ต.ค. 2560 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]