สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 53 114 77
2 029 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 65 159 95
3 033 โรงเรียนบ้านหนองข่า 18 29 25
4 034 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 42 86 64
5 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 84 175 120
6 003 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 30 49 39
7 006 โรงเรียนคอนสวรรค์ 73 209 117
8 007 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 96 237 155
9 008 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 65 130 93
10 009 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 93 267 152
11 011 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 133 321 210
12 012 โรงเรียนชีลองวิทยา 14 21 17
13 014 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 40 113 66
14 018 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 205 123
15 019 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 73 164 109
16 020 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 40 67 54
17 026 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 33 52 42
18 028 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 55 131 84
19 027 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 82 170 103
20 030 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 93 249 158
21 037 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 32 53 44
22 038 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 27 67 45
23 040 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 76 158 111
24 042 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 19 36 25
25 041 โรงเรียนภูเขียว 104 229 160
26 051 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 33 47 38
27 052 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 124 330 200
28 055 โรงเรียนสามหมอวิทยา 38 117 56
29 057 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 51 98 70
30 059 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 53 84 72
31 060 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 83 164 124
32 058 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 118 311 191
33 064 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 31 53 42
34 010 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 71 117 96
35 015 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 57 121 86
36 039 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 54 79 70
37 049 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 99 221 152
38 050 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 30 44 36
39 005 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 107 278 164
40 024 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 55 97 80
41 025 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 46 74 63
42 036 โรงเรียนปัญจดี 37 61 47
43 044 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
44 048 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 22 38 33
45 054 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
46 065 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
47 001 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 18 18 18
48 035 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 28 76 38
49 066 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 6 7 7
50 031 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 0 0
51 032 โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร 0 0 0
52 043 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 9 63 13
53 045 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
54 046 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 0 0 0
55 047 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
56 053 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 0 0 0
57 056 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
58 061 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 0 0 0
59 062 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 0 0 0
60 063 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 0 0 0
61 004 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 38 70 51
62 021 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 21 77 37
63 022 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 0 0 0
64 023 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 0 0
65 016 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0
66 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 0 0 0
รวม 2745 6136 4072
10208

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]