เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
3 นายสุรศักดิ์ โพธิ์งาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
4 นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
5 นางนิยดา ภูคงคา ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 นางพรชนก พลแสน ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7 นางสาวศิรินันท์ รูปไธสงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8 นางสาวชลีรัตน์ คุ้มไพร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
12 นายสมควร ลีดนนอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
13 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
14 นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
15 นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
16 นางสาววรัญญา ประสานสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
17 นางสาวศิริพร กิ่งช้าง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
18 นางสาวกัลยา พันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
19 นางสาวกัลยา พันโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
20 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและรับลงทะเบียน
21 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายสมนึก เนียมไธสง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ พนักงานราชชการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายสุรศักดิ์ โพธิ์งาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายธีรเดช ถวิลหวัง พนักงานราชการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นางสาวนลินญา บุญหรรษา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
27 นางโศภิต แตงชัยภูมิ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
28 นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
29 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
30 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
31 นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
32 Mrs.Jonahly Ann B. Lagrimas ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
33 นายธีรเดช ถวิลหวัง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
34 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
35 นางจิตติมา เตมินทร์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
36 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
37 นางธัญธร ชัยเนตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
38 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
39 นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
40 นางสาวพัชรา รอดเวียง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
41 นายสมนึก เนียมไธสง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
42 Mr. Alfredo S. Rosales Jr. ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
43 นางจินตวี ไตรณรงค์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
44 นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
45 นางธัญธร ชัยเนตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
46 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
47 นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลาง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
49 นางสาววรัญญา ประสานสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
50 นางสาวศิริพร กิ่งช้าง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
51 นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
52 นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย
53 นางสาวนลินญา บุญหรรษา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นางสาววรัญญา ประสานสาย ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นางสาวหทัยรัตน์ เนหล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางสาวจีรภา รัตนอนันต์ผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสาวทิวรรณพร รักษาชนม์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางสาวศิริพร กิ่งช้าง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
64 นางจินตวี ไตรณรงค์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
65 นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
66 นางสาวศิริพร กิ่งช้าง ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
67 นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
68 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
69 นางสาวณัฐวดี บุญชรโชติกุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
70 นางสาวธัญญารัตน์ หกขุนทด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
71 นางสาวปริยาภรณ์ จันทร์บัว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
72 นางสาวธารทิพย์ รักษ์มณี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
73 นางสาวนัทธมน เกิดสมบัติ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
74 นางสาวพรรณรฎา นานัน นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
75 นางสาววันนา อุไรพรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
76 นางสาวศสิประภา พาวิชา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
77 นางสาวจุรีนุช หงษ์พรม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
78 นางสาวนริศรา แก่นพรม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
79 นางสาวปนัดดา ชนะชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
80 นางสาวพันธิสา เทพโสดา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
81 นางสาวพิชชาอร บัวผาง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
82 นางสาวพิมพ์มาดา มาขุมเหล็ก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
83 นางสาวมัทนา แจ่มผล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
84 นางสาวสุภาภรณ์ ทุมมานอก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
85 นางสาวเสาวลักษณ์ คุ้มโนนคร้อ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
86 นางสาวอารีย์ จำประยูร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
87 นางสาวอิศเรศ หอมเสด็จ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
88 นายอภิสิทธิ์ หาดขุนทด นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
89 นายสุริยะ กล้าไพร นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
90 นายภักดี นนท์คำจันทร นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
91 นายราชเทวี ปีทอ นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
92 นางสาวอรสา พัสกา นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
93 นางสาววรินทร ชาติชนะ นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
94 นายชาญชล รักษ์มณี นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
95 นางสาวอัญชลีพร ทัดชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
96 นางสาวอรพินท์ ไชยเสน นักเรียน โรงเรียนบ้านคายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
97 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
98 นางสาวดลนภา โหน่งจันดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
99 นางสาวพัทรินทร์ อรุณลัคนา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
100 นางสาวกิตติญา หวังกลุ่มกลาง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
101 นางสาวทิพภาวรรณ ลุนสำโรง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
102 นางสาวทิพย์อัปสร บูรณจารี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
103 นางสาวปิยธิดา ตุงชีพ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
104 นางสาวกรกมล สวัสดิ์รักษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Crossword
105 เด็กหญิงไอยลิลลา ซูซูกิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
106 เด็กหญิงภรณ์ชนก อารยะจันทรจิตร์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
107 เด็กหญิงณพัชร ปัญญากุล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
108 เด็กหญิงปภวรินทร์ ล้วนริหัญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
109 เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทสังข์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
110 นายวีระศักดิื สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นายเอกชน อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนตรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและประมวลผล
115 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและประมวลผล
116 นางสาวกัญญาณัฐ พิทักษ์วาปี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
117 นางสาวฐิติมา ชานนท์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
118 นางสาวนัทวรรณ ลองจำนงค์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
119 นางสาวปินิดา วงษ์บุตร นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
120 นางสาวธมลวรรณ พิงชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
121 นางสาวกฤติมา ชนะสุข นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
122 นางสาวทิพย์เกษร สมพงษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
123 นางสาวศริญญา นารีรักษ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
124 นางสาวสุนิตา เถื่อนธรรมโฮง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
125 นางสาวอาภาวีร์ เนตรอาภา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
126 นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
127 นายสุธากรณ์ ชาติเสนา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
128 นางเกษราภรณ์ วันสุทะ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
129 นางสาวอลิษา กลางวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
130 นางสาวภัสนียา มารอด ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
131 นางสาวศริตยา ชนะภู ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
132 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
133 นายอนุชา ทวีสินธ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
134 นางสาวพรนภา ผาจ้ำ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
135 นายองค์อาจ บำรุงสุข ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
136 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
137 นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
138 นางรัชดาภา ผลทับทิม ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
139 นางนิษฐรีธรีย์ สุระวิชัย ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
140 นางสาววิชชุฎา คำนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
141 นางสาวเนตรทิพญ์ สำราญทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
142 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
143 นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
144 นางรัชดาภา ผลทับทิม ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
145 นางนิษฐรีธรีย์ สุระวิชัย ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
146 นางสาววิชชุฎา คำนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
147 นางสาวเนตรทิพญ์ สำราญทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
148 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน อาหารและปฏิคม
149 นางเกษราภรณ์ วันสุทะ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
150 นายสุรชัย มรรควัน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
151 นายสุรชัย มรรควัน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
152 นางเกษราภรณ์ วันสุทะ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
153 นายเตชิต อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
154 นายณัฐพล เจริญบุตร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
155 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
156 นายเตชิต อยู่สุข รอง.ผอ. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - ดนตรี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
157 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ
158 นางสมพิศ ทิพย์สุนา ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
159 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
160 นายเรืองเดช สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
161 นางอำนวยพร เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
162 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
163 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
164 นางปนิดา รอญไพรี ครูธุรการ โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
165 นางธมลวรรณ เคยชัยภูมิ ลูกจ้างชัาวคราว โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
166 นายมนัส โตชัยภูมิ ลูกจ้างชัาวคราว โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม
167 นางสาวกรรณิการ์ มูลแช่ม นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ต้น
168 นางสาวพิมพ์พิลาวัลย์ สีสิงห์ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ต้น
169 นางสาวปิยนันท์ รองชัยภูมิ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
170 นางสาวสุธิดา อันพิมพา นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
171 นางสาวอายลิน แก้งทอง นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมโครงงานฯ ม.ต้น
172 นางสาวสิวีราช รวมภักดี นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมโครงงานฯ ม.ต้น
173 นางสาวอรวรรณ ตอพล นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมโครงงานฯ ม.ปลาย
174 นางสาวหทัยชนก เสนานิคม นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมโครงงานฯ ม.ปลาย
175 นางสาวสุดารัตน์ พานิชน์ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมเอแม็ท ม.ต้น
176 นางสาวจักตรีรัตน์ คงสตรี นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมเอแม็ท ม.ต้น
177 นานกิตติพงษ์ อุดมพร นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมเอแม็ท ม.ปลาย
178 นายวาฤทธิ์ แสงพรมศรี นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมเอแม็ท ม.ปลาย
179 นางสาวชลธิชา บุญโนนแต้ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรม GSP ม.ปลาย
180 นางสาวกัญญารัตน์ ยอดี นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรม GSP ม.ปลาย
181 นายวุฒินันท์ ชมชื่น นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรม GSP ม.ต้น
182 นางสาวกัญญรัตน์ พรมคำ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรม GSP ม.ต้น
183 นางสาวนนทนา วันทา นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ต้น
184 นางสาวปิยพันธ์ รอนยุทธ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ต้น
185 นางสาวสุภิกา หิรัญคำ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ปลาย
186 นางสาวกาญจนา กลิ่นรัตน์ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ปลาย
187 นางสาวเกศราภรณ์ ประสานวงศ์ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมซูโดกุ ม.ต้น
188 นางสาวแพรวนภา ตาเมือง นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมซูโดกุ ม.ต้น
189 นางสาวพรรณิภา สิทธิคำ นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมซูโดกุ ม.ปลาย
190 นางสาวหทัยกานต์ คลองงาม นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ นักเรียนประจำกิจกรรมซูโดกุ ม.ปลาย
191 นายสุรศักดิ์ ชุมพร นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่โสตฯ ถ่ายภาพกิจกรรม
192 นางสมหวัง บำรุงพันธุ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
193 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
194 นางรำไพ ชนะจอก ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน
195 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
197 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
198 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
199 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
200 นางอำนวยพร เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
201 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
202 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
203 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
204 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
205 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
206 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
207 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
208 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
209 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
210 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
211 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
212 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการอำนวยการ
213 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
214 นางสาวศดานันท์ สมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
215 นางสาวเดเชมา มุ่งแซกกลาง นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
216 นางสาวณัฐวดี ตาปราบ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
217 นางสาววิรากร สุกใส นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
218 นางสาวกุลนัฐ หัตถการนนท์ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
219 นางสาวณัฐกานต์ ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
220 นางสาวเขมนิสรา สวัสดิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
221 นางสาวปวิชญา แพชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
222 นางสาวรัชนันท์ จิตต์สุภาพรรณ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
223 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ Staff คณะกรรมการแข่งขัน Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
224 นางสาวกันยาพร เชื้อจำรูญ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
225 นางสาวแพรวา จีนชัย นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
226 นางสาวภิชนาถ สายรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
227 นางสาวศศิกานต์ รัตนา นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
228 นางสาวสุปรียา แสงทอง นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
229 นางสาวกรกต ทองแผ่น นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
230 นางสาวธิดารัตน์ สวัสดี นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้ประสานงานกองอำนวยการจัดการแข่งขัน
231 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นายนพรัตน์ ฤาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
233 นางจันทร์นภัทร ชวนดีเลค ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
234 นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโท ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
235 นางสาวประภาพร ศรีขวาพา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
236 นางพรทิพย์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
237 นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
238 นางสุภาพร พร้าเพรียง ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
239 นายวีรญา คลังระหัด ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
240 นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
241 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
242 นายเอนก หงษ์ทอง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
243 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา จันหว่า ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
244 นายอภิรัตน์ ชัยเลิศณรงค์กุล ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
245 นางสาวนัฐกานต์ รุจาคม ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
246 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
247 นางสาวกาพย์พร กลางสาทร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
248 นางเรณู ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
249 นางพรชนก พลแสน ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
250 นางสาวพิสมัย เจริญลอย ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
251 นายสุริยะ คุณวันดี ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
252 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
253 นายศุภชัย ศรีสะอาด ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
254 นางมณีรัตน์ จิตรปรีดา ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
255 นางวันดี ชาติเสนา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
256 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
257 นางสาวหนึ่งฤทัย จำเริญจิต ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
258 นางภัทรปภา ส้มจีน ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
259 นายเอกชัย บัวรอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
260 นายวธัญญู สุตาต๊ะ ครู โรงเรียนเจียงทองวิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
261 นางอังคณา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
262 นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
263 นางเกต ชูสุข ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
264 นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูล ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
265 นายสุรัตน์ แนวโอโล ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
266 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
267 นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
268 นางสมพิศ ทิพย์สุนา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
269 นางสาวบรรจบ อินวกูล ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
270 นางมนฤดี สวงโท ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
271 นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
272 นางนฤมล พลฤทธิ์ ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
273 นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จ ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
274 นางขนิษฐา นกแก้ว ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
275 นายภคพล จุ้มใหญ่ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
276 นายพิสิทธิ์ ภาษี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
277 นางปาริฉัตร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแล คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
278 นางขัตติยา อำคาศักดิ์ ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
279 นายอาคม โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
280 นางดาหวัน อุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
281 นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
282 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
283 นายสนิท นาคพินิจ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
284 นางเลอลักษณ์ เจริญ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
285 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
286 นางสาวชลธิดา พุฒสระน้อย ครู โรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
287 นางวรินทร์ สุขทวี ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
288 นางนิศา รู้จัก ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
289 นางสุกัญญา โพชะกะ ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
290 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
291 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
292 นางสาวมณีกาญจน์ เต็มหลวง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
293 นายอำนาจ หาญรบ ครู โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
294 นางสาวพนิดา กระทุ่มนอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
295 นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
296 นางวิไลรัตน์ ผุโคตร ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
297 นางสาววรรณนภา ร้อยทุย ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
298 นางกชพร ชนะพาล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
299 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
300 นางสาวอาฬวี ภิญโญดม ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
301 นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
302 นางสาวนิสา นามเดช ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
303 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
304 นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
305 นายเกรียงไกร จำนงชอบ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
306 นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
307 นายวรพล มาลาวรรณ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
308 นายจำนง เขียนเขว้า ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
309 นายสมควร ลีโนนอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
310 นายเวชยันต์ ศรีชัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
311 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
312 นางวราภรณ์ ถนอมผล ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
313 นางสาวสินีนาฎ เติมวุฒ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
314 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
315 นางสุพรรษา ดอนวิชา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
316 นายภักดี คันธี โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
317 นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
318 นางประนอม แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
319 นางสุคลทิพย์ ถนอมชีพ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
320 นางวนิชา ประยูรพันธุ์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
321 นายธิติพงษ์ สีขาว โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
322 นายอภิชิต ศรีลาเคน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
323 นายปรีชา ทาลี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
324 นายศักราช ดาวธง โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
325 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
326 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
327 นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
328 นายวิสาขะ เยือกเย็น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
329 นายภาสกร หมื่นสา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
330 นายสัญญา วุฒิสาร โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
331 นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
332 นางสาวเอมอร ผามี โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
333 นางกณิกา นาสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
334 นายสุวิท ชาสอนตา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
335 นายวรณัฐ ที่บัวบาน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
336 นายปฏิภาณ ยอดขุนทด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
337 นางพิศมัย โชคสวัสดิ์ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
338 นายมนัส ศรีเฉลิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
339 นายฉัตรชัย จันทร์ดี โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
340 นายสุนันท์ กลางพระเนตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
341 นางสาวมนตร์ภมร จุลละนันท์ นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
342 นางสาวสินาภรณ์ บุญแหยม นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
343 นายกฤษดา เสริฐจันทึก นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
344 นางสาวอาทิตยา กาพล นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
345 เด็กหญิงเฟื่องรดา ฤทธิ์ศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
346 เด็กหญิงณัฐธิดา เลี่ยวไพโรจน์ นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
347 นายอภิรักษ์ ศรีอุดร นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
348 นายฐิติศักดิ์ พงษ์สุผล นักเรียนโรงเรียนภูเขียว นักเรียนช่วยคณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
349 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
350 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ กรรมการและเลขานุการ
351 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
352 นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
353 นายศักราช ดาวธง ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
354 นางเกษราภรณ์ วันสุทะ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
355 นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
356 นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
357 นางสาวภัสนียา มารอด ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
358 นางสาวอลิษา กลางวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
359 นางสาวศริตยา ชนะภู ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
360 นางสาวพรนภา ผาจ้ำ ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
361 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการ อำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
362 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการ อำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
363 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
364 นายสงบ ชัยวิเชียร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
365 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รองประธานกรรมการ อำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
366 นางสาวศรีวัย กัณหาไธสง ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
367 นางรัศมี สรสิทธิ์ ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
368 นางสาวินิตย์ กุศล โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
369 นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
370 นายวีระพงษ์ ศรีโยธี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
371 นางสาวธาริณี ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนห้วยแย้วิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
372 นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
373 นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
374 นางสาวปิยะมาศ มีนาวี โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
375 นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
376 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
377 นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
378 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
379 นางสุธารัตน์ สวงโท ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
380 นายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
381 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
382 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
383 นายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
384 นายสงบ ชัยวิเชียร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
385 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
386 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
387 นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อำเภอแก้งคร้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
388 นายณัฐพล เจริญบุตร ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
389 นายสมหมาย พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
390 นางรัชนี สุภานันท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
391 นายอำนาจ บุญเหลือ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
392 นายวงกฎ เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
393 นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
394 นายโชติช่วง ต่อชีพ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
395 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
396 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
397 นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
398 นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
399 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
400 นางสาวพัชราพร คำอ้วน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
401 นายวงกฎ เหง่าชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
402 นายสมหมาย พรมชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
403 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
404 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
405 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
406 นายธีรพล ปาวะรีย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
407 นายปัณณธร อุชาดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
408 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
409 นางสาวพัชราพร คำอ้วน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
410 นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
411 นางปาริฉัตร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
412 นางปาริชาติ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
413 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
414 นายดุลย์ สีมา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
415 นายวิเชียร แสนน้อย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
416 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
417 นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
418 นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
419 นายจีระศักดิ์ บุญแจ่ม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
420 นางวนิชา ประยูรพันธุ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
421 นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
422 นางสาวนิภาวันต์ ติพอง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
423 นางสาวสิริภา พุทธชู ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
424 นางหทยา สิงห์อำพล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
425 นางสาวสุกานดา ฐานวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
426 นางสาวพรทิพา คุณประทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
427 นางสาวศริณญา พิเศษฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
428 นางสาวพันธิดา สวาสดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
429 นางสาวณัชชา เพียรขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
430 นายแมน เด่นพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
431 นายณัฐพัฒน์ อยู่เทศะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
432 นางสาวธิดารัตน์ กิติคุณ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
433 นางสาวชนัฎฐา บุญทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
434 นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
435 นางสาวน้ำฝน จอมประโคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
436 นางสาวไพรินทร์ สุขปาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
437 นายณัฐพงษ์ สามิภักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
438 นางสาวรัตนากร คงโนนกอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
439 นางสาวอาภากร สงวนนาม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
440 นางสาวเกศสุดา ถวิลหวัง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
441 นางสาววิชุดา นามโพธิ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
442 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
443 นางกัลฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
444 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
445 นางกัลฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
446 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
447 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
448 นางสาวเกียรติสุดา คำมา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
449 นายราชศกดิ์ ฐานมั่น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลับ ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
450 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น
451 นางสาวสมใจ วนไทยสงค์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น
452 นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์ ครู โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น
453 นางอัญชลี บุญเหลือ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น
454 นางลัดดา มหาชัย โรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.ต้น
455 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
456 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
457 นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
458 นางสุทิสา ตอสกุล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
459 วาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
460 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
461 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
462 นางสาววริษฐา บุญโชค พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
463 นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทย ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
464 นางฐานิดา มหาผิว ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
465 นางศุภญา สุพล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
466 นางสาวนิตยา นามโสม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
467 นางสาวอรณี นวนศรี ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
468 นางสาวจินตนา อภัย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
469 นางสาวทัศนีวรรณ จ่าทัน ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
470 นางเพ็ญศรี คงนาวัง ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
471 นางชนากานต์ พรหมบุญ ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
472 นางโสภาพรรณ ประดับค่าย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
473 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการแข่งขันกวาดภาพระบายสี ม.ต้น
474 นายบุญแทน หาญพยัคฆ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันกวาดภาพระบายสี ม.ต้น
475 นายกิตติศักดิ์ มีทอง ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันกวาดภาพระบายสี ม.ต้น
476 นายธนากร ราชาเดช ครู โรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันกวาดภาพระบายสี ม.ต้น
477 นางสาวสุภัทรา สายรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันกวาดภาพระบายสี ม.ต้น
478 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
479 นางสาวธารารัตน์ โชคเหมาะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ คณะกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
480 นางสาวชลิดา กาลเขว้า ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
481 นางสาวรัชฎาภรณ์ หาชัยภูมิ ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
482 นางสาวเอ็ม ศรีกา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
483 นายสายัณห์ จ่าทัน ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
484 นางสาวกัญญภัทร นาคคำ ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
485 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตร ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
486 นางสาวยุพา บุญสระ ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
487 นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก ครู โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
488 ว่าที่ ร.ต.เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
489 นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
490 นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
491 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
492 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
493 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
494 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
495 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ ครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม ช่วยปฏิบัติราชการ สพม.๓๐ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
496 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
497 นางสาวจีราพร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
498 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
499 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
500 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
501 นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
502 นางชลธิชา โมราชาติ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
503 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
504 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
505 นางมยุรี สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
506 นายนพรัตน์ ฤาชา ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
507 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
508 นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
509 นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
510 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
511 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
512 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
513 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
514 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
515 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
516 นายวรพล มาลาวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
517 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
518 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
519 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
520 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
521 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
522 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
523 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
524 นางวิไลรัตน์ ผุโคตร ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
525 นายอาคม โชคบัณฑิต ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
526 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
527 นางขนิษฐา นกแก้ว ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
528 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
529 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
530 นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
531 นายภักดี คันธี ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
532 นางกณิกา นาสูงเนิน ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
533 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
534 นางมยุรี สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
535 นางสาวปรียา โพธิ์กลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
536 นางสาวดารารัตน์ วงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
537 นางสาววิชุดา แสนปากดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
538 นางสาวธีร์จุฑา บุญสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
539 นางสาวชลธิชา พันธัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
540 นายรชตพล เครือหงส์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
541 นายธนสิน อินทวงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
542 นายธีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
543 นางสาวสุพิชญา วรรณคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
544 นางสาวปวีณา วิชิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
545 นายภคพล จุ้มใหญ่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
546 นายพิทักษ์ เจริญวานิช ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
547 นายอเนก หงส์ทอง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
548 นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
549 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
550 นางสาวกาพย์พร กลางสาทร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
551 นายมนกฤษ อิ่มวิเศษ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
552 นายเกรียงไกร จำนงชอบ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
553 นายกิตติศักดิ์ วังคีรี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
554 นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
555 นายนพรัตน์ ฤาชา ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
556 นายสมควร ลีโนนอด ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
557 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
558 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
559 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
560 นางสุทิศา ต่อสกุล ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
561 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
562 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
563 นายนพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
564 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม. ๓๐ ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
565 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
566 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
567 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศน์ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
568 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
569 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพม. ๓๐ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
570 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการ สพม. ๓๐ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
571 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการ สพม. ๓๐ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
572 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการ สพม. ๓๐ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
573 นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการ สพม.๓๐ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
574 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
575 นายวรพล ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
576 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
577 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
578 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
579 นางสาววริษฐา บุญโชค พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
580 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
581 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เจ้าหน้าที่จัดการระบบการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
582 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
583 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เจ้าหน้าที่จัดการระบบการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
584 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน เจ้าหน้าที่จัดการระบบการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
585 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
586 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
587 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
588 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
589 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
590 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
591 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
592 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
593 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
594 นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
595 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
596 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
597 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
598 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
599 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
600 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
601 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการทะเบียน-สถิติ ประเมินผลและรายงานผล
602 นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
603 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
604 นายวัชรินทร์ ต่อโชติ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
605 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
606 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
607 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
608 นางธนัฎฐา สวงกระโทก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
609 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
610 นายไพวัลย์ คงโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
611 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
612 นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
613 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
614 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
615 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
616 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
617 นายวุฒิชัย มุ่งวิชา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
618 นางพรชนก พลแสน ครู โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
619 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
620 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
621 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผืด ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
622 นางสาวโศรยา มาณะศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
623 นางสาวศศิประภา ผันกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
624 นางสาวนิภาพร เกตุเขียว ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
625 นางมาลินี จุ้มใหญ่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
626 นางสาวปวริศา หาทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
627 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
628 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
629 นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล
630 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
631 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
632 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
633 โรงเรียนภูพระวิทยาคม ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
634 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
635 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
636 โรงเรียนนางแดดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
637 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
638 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
639 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
640 โรงเรียนชีลองวิทยา ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
641 โรงเรียนคอนสวรรค์ ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product
642 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ----------------------------------------------------- ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง One School One Product

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ (0819761834) นายบรรหาร เจ๊กนอก (0903631399)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]