สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 113 9 3 1 125
2 สตรีชัยภูมิ 96 17 7 0 120
3 หนองบัวแดงวิทยา 88 20 3 3 111
4 แก้งคร้อวิทยา 80 17 5 2 102
5 ภูเขียว 74 13 9 0 96
6 คอนสารวิทยาคม 65 16 7 4 88
7 บ้านแท่นวิทยา 63 12 11 3 86
8 จัตุรัสวิทยาคาร 58 19 5 7 82
9 เมืองพญาแลวิทยา 57 18 9 5 84
10 นายางกลักพิทยาคม 57 9 6 1 72
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 49 20 4 5 73
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 46 22 10 2 78
13 บ้านเขว้าวิทยายน 44 13 7 9 64
14 ภักดีชุมพลวิทยา 43 19 5 5 67
15 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 40 23 3 5 66
16 หนองบัวบานวิทยา 32 10 8 2 50
17 เทพสถิตวิทยา 32 7 13 4 52
18 คอนสวรรค์ 28 24 10 4 62
19 คูเมืองวิทยา 28 19 11 1 58
20 บ้านท่าโป่ง 27 14 9 6 50
21 บ้านค่ายวิทยา 27 13 6 6 46
22 ซับใหญ่วิทยาคม 25 12 10 4 47
23 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 0 0 24
24 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 21 10 3 2 34
25 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 20 13 8 8 41
26 เจียงทองพิทยาคม 19 17 13 7 49
27 หนองคอนไทยวิทยาคม 19 9 14 5 42
28 ห้วยแย้วิทยา 19 3 7 1 29
29 โนนสะอาดวิทยา 18 13 6 7 37
30 ละหานเจริญวิทยา 18 9 2 3 29
31 นาหนองทุ่มวิทยา 18 3 6 6 27
32 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 17 7 12 2 36
33 ปัญจดี 17 6 10 2 33
34 สามหมอวิทยา 16 10 6 6 32
35 เริงรมย์วิทยาคม 16 8 1 3 25
36 เพชรพิทยาสรรค์ 15 21 12 2 48
37 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 15 7 5 6 27
38 บางอำพันธ์วิทยาคม 15 6 5 6 26
39 พระธาตุหนองสามหมื่น 13 6 1 2 20
40 ปูด้วงศึกษาลัย 12 11 4 4 27
41 ภูพระวิทยาคม 10 5 4 0 19
42 เนินสง่าวิทยา 10 3 3 0 16
43 กุดตุ้มวิทยา 9 5 6 4 20
44 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 6 11 2 0 19
45 กวางโจนศึกษา 5 3 0 3 8
46 บ้านหนองข่า 4 5 5 1 14
47 บ้านเดื่อวิทยาคม 2 1 3 0 6
48 ชีลองวิทยา 1 5 5 2 11
49 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
รวม 1,530 545 304 161 2,540