สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 105 9 3 1 117
2 สตรีชัยภูมิ 93 17 7 0 117
3 หนองบัวแดงวิทยา 85 20 3 3 108
4 แก้งคร้อวิทยา 78 17 5 2 100
5 ภูเขียว 71 12 9 0 92
6 คอนสารวิทยาคม 64 16 7 4 87
7 จัตุรัสวิทยาคาร 56 19 5 7 80
8 บ้านแท่นวิทยา 54 12 11 3 77
9 นายางกลักพิทยาคม 53 9 6 1 68
10 เมืองพญาแลวิทยา 50 18 9 5 77
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 49 20 4 5 73
12 บ้านเขว้าวิทยายน 42 13 7 9 62
13 หนองบัวระเหววิทยาคาร 41 22 10 2 73
14 ภักดีชุมพลวิทยา 41 19 5 5 65
15 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 35 22 3 5 60
16 เทพสถิตวิทยา 32 7 13 4 52
17 คอนสวรรค์ 28 24 10 4 62
18 คูเมืองวิทยา 28 19 11 1 58
19 หนองบัวบานวิทยา 28 9 8 2 45
20 บ้านท่าโป่ง 27 14 9 6 50
21 ซับใหญ่วิทยาคม 25 12 10 4 47
22 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 0 0 24
23 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 21 10 3 2 34
24 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 20 12 8 8 40
25 หนองคอนไทยวิทยาคม 18 9 14 5 41
26 ละหานเจริญวิทยา 18 9 2 3 29
27 นาหนองทุ่มวิทยา 18 3 6 6 27
28 เจียงทองพิทยาคม 17 17 13 7 47
29 ปัญจดี 17 6 10 2 33
30 ห้วยแย้วิทยา 17 3 7 1 27
31 บ้านค่ายวิทยา 16 12 5 6 33
32 เริงรมย์วิทยาคม 16 8 1 3 25
33 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 15 7 5 6 27
34 บางอำพันธ์วิทยาคม 15 6 5 6 26
35 สามหมอวิทยา 14 9 6 6 29
36 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 14 7 11 2 32
37 เพชรพิทยาสรรค์ 13 21 12 2 46
38 โนนสะอาดวิทยา 12 13 6 7 31
39 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 6 1 2 18
40 ปูด้วงศึกษาลัย 10 11 4 3 25
41 ภูพระวิทยาคม 10 5 4 0 19
42 กุดตุ้มวิทยา 8 5 6 4 19
43 เนินสง่าวิทยา 8 3 3 0 14
44 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 6 11 2 0 19
45 บ้านหนองข่า 4 5 5 1 14
46 กวางโจนศึกษา 4 3 0 3 7
47 บ้านเดื่อวิทยาคม 2 1 3 0 6
48 ชีลองวิทยา 1 5 5 2 11
49 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
รวม 1,433 539 302 160 2,434