สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก้งคร้อวิทยา 51 20 18 89 78 17 5 2 100
2 สตรีชัยภูมิ 42 26 15 83 93 17 7 0 117
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 36 37 23 96 105 9 3 1 117
4 จัตุรัสวิทยาคาร 36 17 15 68 56 19 5 7 80
5 ภูเขียว 35 25 15 75 71 12 9 0 92
6 หนองบัวแดงวิทยา 32 24 13 69 85 20 3 3 108
7 หนองบัวระเหววิทยาคาร 26 17 11 54 41 22 10 2 73
8 บ้านแท่นวิทยา 24 19 7 50 54 12 11 3 77
9 คอนสารวิทยาคม 23 31 18 72 64 16 7 4 87
10 นายางกลักพิทยาคม 20 22 9 51 53 9 6 1 68
11 บ้านเขว้าวิทยายน 17 12 8 37 42 13 7 9 62
12 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 15 2 3 20 22 2 0 0 24
13 เมืองพญาแลวิทยา 13 9 12 34 50 18 9 5 77
14 ซับใหญ่วิทยาคม 12 7 3 22 25 12 10 4 47
15 หนองบัวบานวิทยา 12 6 4 22 28 9 8 2 45
16 เทพสถิตวิทยา 11 8 8 27 32 7 13 4 52
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 10 16 6 32 49 20 4 5 73
18 บ้านท่าโป่ง 10 8 12 30 27 14 9 6 50
19 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 6 8 24 21 10 3 2 34
20 ภักดีชุมพลวิทยา 9 6 7 22 41 19 5 5 65
21 ห้วยแย้วิทยา 7 6 0 13 17 3 7 1 27
22 คูเมืองวิทยา 7 4 7 18 28 19 11 1 58
23 หนองคอนไทยวิทยาคม 6 6 2 14 18 9 14 5 41
24 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 5 7 8 20 20 12 8 8 40
25 คอนสวรรค์ 5 4 15 24 28 24 10 4 62
26 นาหนองทุ่มวิทยา 5 4 4 13 18 3 6 6 27
27 เพชรพิทยาสรรค์ 4 5 8 17 13 21 12 2 46
28 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 5 4 13 15 7 5 6 27
29 พระธาตุหนองสามหมื่น 4 5 2 11 11 6 1 2 18
30 สามหมอวิทยา 4 3 3 10 14 9 6 6 29
31 ละหานเจริญวิทยา 3 10 3 16 18 9 2 3 29
32 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 7 8 18 35 22 3 5 60
33 บ้านค่ายวิทยา 3 4 3 10 16 12 5 6 33
34 เริงรมย์วิทยาคม 3 4 3 10 16 8 1 3 25
35 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 2 4 5 11 14 7 11 2 32
36 เจียงทองพิทยาคม 2 4 2 8 17 17 13 7 47
37 ปัญจดี 2 3 4 9 17 6 10 2 33
38 บ้านหนองข่า 2 1 5 8 4 5 5 1 14
39 ปูด้วงศึกษาลัย 2 1 3 6 10 11 4 3 25
40 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 5 5 11 15 6 5 6 26
41 เนินสง่าวิทยา 1 4 2 7 8 3 3 0 14
42 ภูพระวิทยาคม 1 1 1 3 10 5 4 0 19
43 บ้านเดื่อวิทยาคม 1 1 0 2 2 1 3 0 6
44 กวางโจนศึกษา 1 0 2 3 4 3 0 3 7
45 กุดตุ้มวิทยา 1 0 0 1 8 5 6 4 19
46 โนนสะอาดวิทยา 0 2 3 5 12 13 6 7 31
47 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 2 1 3 6 11 2 0 19
48 ภูแลนคาวิทยายน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 5 5 2 11
รวม 523 421 318 1,262 1,433 539 302 160 2,274