สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก้งคร้อวิทยา 51 22 18 91 80 17 5 2 102
2 สตรีชัยภูมิ 43 26 16 85 96 17 7 0 120
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 42 38 24 104 113 9 3 1 125
4 จัตุรัสวิทยาคาร 38 17 15 70 58 19 5 7 82
5 ภูเขียว 35 27 17 79 74 13 9 0 96
6 หนองบัวแดงวิทยา 33 25 13 71 88 20 3 3 111
7 บ้านแท่นวิทยา 33 19 7 59 63 12 11 3 86
8 หนองบัวระเหววิทยาคาร 30 17 12 59 46 22 10 2 78
9 คอนสารวิทยาคม 23 32 18 73 65 16 7 4 88
10 นายางกลักพิทยาคม 21 24 9 54 57 9 6 1 72
11 บ้านเขว้าวิทยายน 17 13 9 39 44 13 7 9 64
12 เมืองพญาแลวิทยา 15 10 15 40 57 18 9 5 84
13 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 15 2 3 20 22 2 0 0 24
14 หนองบัวบานวิทยา 12 10 5 27 32 10 8 2 50
15 ซับใหญ่วิทยาคม 12 7 3 22 25 12 10 4 47
16 เทพสถิตวิทยา 11 8 8 27 32 7 13 4 52
17 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 10 16 6 32 49 20 4 5 73
18 บ้านท่าโป่ง 10 8 12 30 27 14 9 6 50
19 ภักดีชุมพลวิทยา 10 7 7 24 43 19 5 5 67
20 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 6 8 24 21 10 3 2 34
21 ห้วยแย้วิทยา 9 6 0 15 19 3 7 1 29
22 บ้านค่ายวิทยา 7 12 4 23 27 13 6 6 46
23 หนองคอนไทยวิทยาคม 7 6 2 15 19 9 14 5 42
24 คูเมืองวิทยา 7 4 7 18 28 19 11 1 58
25 พระธาตุหนองสามหมื่น 6 5 2 13 13 6 1 2 20
26 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 6 4 5 15 17 7 12 2 36
27 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 10 9 24 40 23 3 5 66
28 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 5 7 9 21 20 13 8 8 41
29 เพชรพิทยาสรรค์ 5 5 9 19 15 21 12 2 48
30 คอนสวรรค์ 5 4 15 24 28 24 10 4 62
31 นาหนองทุ่มวิทยา 5 4 4 13 18 3 6 6 27
32 สามหมอวิทยา 5 3 4 12 16 10 6 6 32
33 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 5 4 13 15 7 5 6 27
34 ละหานเจริญวิทยา 3 10 3 16 18 9 2 3 29
35 เริงรมย์วิทยาคม 3 4 3 10 16 8 1 3 25
36 เนินสง่าวิทยา 2 5 2 9 10 3 3 0 16
37 โนนสะอาดวิทยา 2 4 5 11 18 13 6 7 37
38 เจียงทองพิทยาคม 2 4 3 9 19 17 13 7 49
39 ปัญจดี 2 3 4 9 17 6 10 2 33
40 บ้านหนองข่า 2 1 5 8 4 5 5 1 14
41 ปูด้วงศึกษาลัย 2 1 4 7 12 11 4 4 27
42 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 5 5 11 15 6 5 6 26
43 กวางโจนศึกษา 1 1 2 4 5 3 0 3 8
44 ภูพระวิทยาคม 1 1 1 3 10 5 4 0 19
45 บ้านเดื่อวิทยาคม 1 1 0 2 2 1 3 0 6
46 กุดตุ้มวิทยา 1 0 0 1 9 5 6 4 20
47 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 2 1 3 6 11 2 0 19
48 ภูแลนคาวิทยายน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 5 5 2 11
รวม 570 452 337 1,359 1,530 545 304 161 2,379