กำหนดการจัดการระบบการแข่งขัน
1-20 ก.ย. โรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตามระบบ
1-22 ก.ย. ครูลงทะเบียนสมัครเป็นกรรมการตัดสินตามระบบ
1-22 ก.ย. โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
22 ก.ย. เวลา 22.00 น. ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลของโรงเรียน
25 ก.ย-2 ต.ค. โรงเรียนพิมพ์บัตรผู้แข่งขัน/บัตรครูฝึกสอน/บัตรกรรมการ
23 ก.ย. - 2 ต.ค. ศูนย์การแข่งขันพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น รายชื่อโรงเรียน รายชื่อผู้แข่งขัน เกณฑ์ ฯลฯ
30 ก.ย. - 2 ต.ค. ศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการแข่งขัน ประกาศผลหลังจากการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์
3-5 ต.ค. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล / แจ้งศูนย์ กรณี ข้อมูลไม่ถูกต้อง
6 ต.ค. เวลา 22.00 น. ปิดระบบ ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ย. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โอนข้อมูลรายชื่อนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเข้าสู่ระดับภาคต่อไป
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.