รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน กันยายน -2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรพร  อารีเจริญ
 
1. นางวนิดา  บำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางเดือนฉาย  เหล่าเสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   คงขุนทด
 
1. นางสาวธนิสร  ครูชัยภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี กลุ่ม 1 1. นายนพนนท์  หาชัยภูมิ
 
1. นางสาวอัญชนา  พัฒทัยสงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนรินธร  บุปผาทอง
 
1. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา  พิทักษ์
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูภัทร  สุภบรรเจิด
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวช
 
1. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนริศรา  สระแก้ว
 
1. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชิราภรณ์  สุนทรภักดิ์
 
1. นายเทพบดินทร์  ปานอีเม้ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยะดา  ชนชนะชัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกานต์มณี   เขียวปาน
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรปรียา  พานทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จัทรกุลกิจ
 
1. นางนันทิมาศ  สื่อสัมฤทธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวโสภิดา  ธรรมสา
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายทรงฤทธิ์  พลายเนาว์
 
1. นางสุภาภัทร์  คำวงษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชิดา  เทือกสา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรประทุม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาดา   เรืองเจริญ
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ  พรมเสน
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายจตุพล  ชอบค้า
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิธร   ทองแม้น
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  ชุ่มจิต
3. เด็กชายวิทวัส  ประสานศักดิ์
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กหญิงพิชรญาห์  โคตรมณี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
2. นางสาวพิมพืวดี  หาญดี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ภิญโย
2. เด็กหญิงจิรนุช  กรองกลาง
3. เด็กหญิงบุษกร  พรามจร
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา  เค้าโนนกอก
2. นางสาวณัฐริกานต์  พรมเมตตา
3. นางสาวนงนภัส  มิ่งโอโล
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
2. นางธินิภัทร  ขันศิลา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายปณิวัฒน์  บัวถนอม
2. นางสาววันสุ  หิรัญเกิด
3. นางสาวอรดี  ตังตระกูล
 
1. นายสันสกฤต  บาลี
2. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัลยา  ประดิษฐ์สอน
2. นางสาวณิชา  โชติราษี
3. นางสาวยูถิกา  หล่าจันทึก
 
1. นางสุววรณรัตน์  ก้อนภูธร
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ชาไธสง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรมินทร์  กำราบภัย
2. เด็กหญิงรุจิรา  ขวัญมา
 
1. นายอิทธิเบศ  ใสแสง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิสรา   บุญบุรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางยุภาพร   วรรณวงศ์
2. นางพรเพ็ญ   สมบูรณ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประนอม  โม้แก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬปักษิณ
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์  เหตุขุนทด
2. นางสาวสมหทัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
2. นางโสภาพรรณ  ประดับค่าย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนราวดี  นารีรักษ์
2. นายเมธี  โคธนู
 
1. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
2. นางสาวดุษฏี  เพ่งพินิจ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษ  จรแก้ว
2. นายศตวรรษ  สอนสะอาด
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาลีพรม
2. เด็กหญิงสุวิดา  รัตนะศรี
 
1. นายประยงค์  อภิเมธีธำรง
2. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้อมจิตร  โตมาซา
2. เด็กหญิงเบ็ญจาณี  เจนเขตกิจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
2. นางสาวกาญจนา  มิ่งโอโล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชาลีเครือ
2. เด็กหญิงวิมล  คงดี
 
1. นายจิรศักดิ์  จิรสาโรช
2. นางสาวสมฤทัย  สิงห์ประสาท
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญาเรศ  เศษวิสัย
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ  ชุมสิงห์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายสุรสิทธิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ร่างเจริญ
 
1. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์  จันทมูลตรี
 
1. นายภานุมาศ  วรสันต์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์  วงศ์พรหม
 
1. นายเจริญ  ราคาแก้ว
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวทัศนีย์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   เจริญ
2. เด็กชายสิริภัทร   แม็คเคนนา
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา   ศุภรานนท์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา
3. เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
 
1. นาย ปรีชากร  ภาชนะ
2. นางอัญชุลี  ตาลต้น
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนชพร  ชาลีสงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  ผิวรักษา
3. เด็กหญิงเมริน  หาญเวช
 
1. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
2. นางวิไลวรรณ์  คำทองทิพย์
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายธนกร  ฤทธิ์เพชรรัตน์
2. นายปวริศ  ฤทธิ์ขจร
3. นายพงษ์กมล    เลิศชาญวิวัฒน์
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา  มารศรี
2. นางสาวกุลธิดา  ดีสดใส
3. นางสาวศศิประภา  ยำเกรง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
2. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงญาดา  สนั่นเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรียา
 
1. นางสุภกัญญา   ศรีสาร
2. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิราพัชร  สุรินทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วจันดา
3. เด็กหญิงพัชราพร  สามา
 
1. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
2. นางมัฑณา  โชคเหมาะ
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐดนัย  สูงภิไลย์
2. เด็กหญิงริสา  แก้วประดับ
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฏฐา  เอื้อพงศธร
2. นายศิรพัฒน์  ไตรเสนีย์
3. นายเจษฎากร  เกษมสำราญ
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
2. นางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม
3. นางสาววันวิสา  พลนิกร
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
2. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐนันท์  ว่องไว
2. นางสาวสมพร  ก้อนมณี
3. นายอนุชา  นิสสัยกล้า
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
2. เด็กชายวายุ  ประจิตร
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวกานต์พิชชา  นาทันรีบ
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร   รบศึก
2. เด็กชายนฤนัย   ไตรเสนีย์
 
1. นายสมพร   ไชยเดือน
2. นางสาวปราณปรียา   คุณประทุม
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิญาดา  เชียวขุนทด
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำทอง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลปริยา  ชัยปรีชา
2. นายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนพสรณ์  ทองดี
2. นายนำโชค  ตาบ้านดู่
 
1. นายขุนพล  ดีหามแห
2. นายธีธัช  กิติคุณ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พิพิธกุล
2. นางสาวสุมิตรา  พรมอ่อน
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายสุจินดา  พิมพ์จัตุรัส
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจณิสตา  เงินลาด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นางอนิสรา  กองศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร   ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ  พรประทุม
 
1. นายปรัชญา  สุราสา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. นางสาวรวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพล  วัยสุวรรณ
2. เด็กหญิงเกวลิน  กระจ่างถิ่น
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงเอกมณี  ทันโคกกรวด
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนวิเศษ
2. นายสิทธิชัย  วงษ์ทน
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนาพล  จูเที่ยง
2. เด็กชายนนทกร  บุญทัย
 
1. นายวิทวัช  คำหา
2. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวรรณ์  พลเดชา
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายอานนท์  ค้าคุ้ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   อินทรจินดา
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายธีรดนย์  ดอนปัญหา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาววีณัฐ  สีม่วง
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ใบลี
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรทอง  สิทธิเวช
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวมณชนก  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาดา  เจริญชัย
 
1. นางอุษา  ไทยโอสถ
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนตอ
 
1. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  กีรติไพบูลย์สกุล
3. เด็กชายอนันตชา  ภูคงคา
 
1. นายภคพล  จุ้มใหญ่
2. นางโสภา  สีพั้วฮาม
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจณิสตา  ชำนาญวงษ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงนิชนิภา  คิดดี
 
1. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล
2. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองดอนเหมือน
2. เด็กหญิงพิยะดา  หกขุนทด
3. เด็กชายวรวิทย์  อ้อมกลาง
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวินิตย์  กุศล
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์  ลูกอินทร์
2. นางสาวฐิติกานต์  อุ่นศรี
3. นางสาวพีรยานันท์  เทียนใช้ดี
 
1. นางวารุณี  อินทรบำรุง
2. นางศิริวัฒนา  คุณปรึกษา
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาว วโรดม  โห้พันธ์
2. นางสาว ศุภนิดา  ธนธนานนท์
3. นายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
2. นายชูชาติ  กุดเป่ง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรนันท์  วรรณเกตุ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ยากระโทก
3. นายบดินทร์  คลองโป่งเกตุ
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
 
1. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สาริมา
2. เด็กหญิงวสุชล  แก้วสาคร
3. เด็กหญิงสุชาดา  นิระเคน
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นางกรวิกา  โคตรโสภา
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายกิตตินันท์  พันชนะชญานันท์
3. เด็กชายสหรัฐ  ผลสนอง
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาพร  ปราบนอก
2. นายภควัต  นาคคำ
3. นางสาววรกมล  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายจิรภัทร  พลเดชา
2. นายนพกร  ผ่องสนาม
3. นายเอกศิลป์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
2. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวพณิดา  เติมขุนทด
2. นางสาวลักคณา  นาคพันธ์
3. นางสาววนิดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรัชย์  วิไลชนม์
2. เด็กชายธันยธรณ์  เสาทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวศรีวัย  กัณหาไธสง
2. นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายกนก  พิทักษ์
2. เด็กชายรัฐบดินทร์  ลังกาฟ้า
3. เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นายวรพล  มาลาวรรณ
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์  สินขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์อั้ว
3. เด็กหญิงสุธิดา  ใกล้พุดซา
 
1. นางสาวสิรินท์ดา  ชูหลงจิราวัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. นางสาวฐิติมาพร  แพงหนองยาง
3. นางสาวอาภาวดี  จันทะดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา  จันเหว่า
2. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  แก้ววงษ์สา
2. นางสาวระพีพรรณ  ปัญญาดี
3. นางสาวเมทินี  ประโยชน์มี
 
1. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
2. นายวีระพงษ์  ศรีโยธี
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายวรัญญู  ลาพัง
2. นางสาวสุพัตรา  ผาดี
3. นายอนุศร  หงษ์ทอง
 
1. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
2. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุนิษา  คำสะอาด
2. นางสาวหทัยรัตน์  คุ้มวงศ์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนเวียน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปราบคะเชน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญญา  สุริยฉาย
2. นายพันนากร  หมั่นการ
3. นางสาวเบญจมาศ  จันทาบัว
 
1. นางสาวจินดารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสาวพร้อมเพชร  พวงบุบผา
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายกิตตินันท์  คนฟูม
2. นางสาวธนภรณ์  เพ็งทอง
3. นายอัสนี  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา  ญาติบำรุง
2. นางสาวผกามาส  ยามี
3. นางสาววิภาดา  กองทุ่งมน
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณชญาพร  อาจประจันทร์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  คำสีทา
 
1. นายสิทธิชัย   ปิดตาลาคะ
2. นายบุญเริง  ลบบำรุง
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ
2. เด็กชายสุรพิชญ์  ชำนาญ
 
1. นางภัทรปภา  ส้มจีน
2. นางเกษราภรณ์  วันสุทะ
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวีณา  ชวนขุนทด
2. เด็กชายรัฐนันท์  ลาภดอน
 
1. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
2. นางสาวอำพร  วิชาชัย
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ   โพธิ์เงิน
2. นางสาวอัฉราวรรณ  สงมูลนาค
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ
2. นายฉัตรชัย  ฤาชา
 
1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายอดุลย์เดชา  ปุดังชาติ
2. นายเชิดชัย  ผายจัตุรัส
 
1. นายณัฐพล  อุตชี
2. นายมงคล  ปัญญาสิทธิ์
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงยุทธาทิพย์  ชำนาญศก
 
1. นายมนัส  ศรีเฉลิม
2. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัต   อินทร์นาง
2. เด็กชายนฤนาท  แฝงบุบผา
 
1. นายภาสกร   หมื่นสา
2. นางรัชนก  พันธ์งาม
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนาทร  ชากัน
2. เด็กชายโสภณ  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายพงษ์ดนัย  คำดี
2. เด็กชายสนธยา  ไข่หงษ์
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
2. นางสาวสุพิชชา  เลิศขามป้อม
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางสาวเอมอร  ผามี
2. นายศักราช  ดาวธง
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หงษ์หลง
2. เด็กชายเชษฐา  ภักดี
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธนัญชัย  กีบสันเทียะ
2. นายสหทัศน์  กรีดกลาง
3. นายเจษฎา  ยุ่นชัยภูมิ
 
1. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
2. นายชนปกร  สุรนิวงศ์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ปริเตนัง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ต่อศักดิ์
3. เด็กหญิงปลิดา  ทิพย์วัน
4. เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมประโชติ
5. เด็กหญิงพัสพร  วันทาแท่น
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางปิฎกศร  ศรีจำปา
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมนาวัง
2. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  มาสังข์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา  หาญกุดตุ้ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วพรม
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
2. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชาติชนะ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ช่วยวิจิตร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรพระ
5. เด็กหญิงศิริรันต์  ดาช่วย
 
1. นางแสงธรรม  วงษ์วัติ
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์  เจตกาลบุญชู
2. นางสาวปรีญาพร  นนทะศรี
3. นายวรพล  โคนชัยภูมิ
4. นางสาววิยดา  ทองสมบัติ
5. นางสาวเกวลิน  ศรีภักดี
 
1. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
2. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตู้ภูมิ
2. นางสาวฐิตินันท์   สุริยะวงศ์
3. นางสาววธิดา  พงษ์นุเคราะห์
4. นางสาวสุดารัตน์  ภิญโญศรี
5. นางสาวเมวดี  อำท้าว
 
1. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์  บุญศรี
2. นายไชยา  พันธ์งาม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ  คนไว
2. นางสาวกานดา  ฤทธิ์คือกรด
3. นางสาวนุจรี  สีดาวงษ์
4. นายพนมกร  พิมพา
5. นางสาวสุดารัตน์  แก่นสวาท
 
1. นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ
2. นางสาวนันทกานต์  จอกสูงเนิน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารารินทร์  มีหนองใหญ่
2. เด็กหญิงธนภรณ์  กอบัว
3. เด็กหญิงพนิดา  คำทอง
4. เด็กหญิงสิริรักษ์  ทักษิณสิทธิ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันโนนเขวา
 
1. นางภควรรณ  พรมเมตตา
2. นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สาสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คมไธสง
3. เด็กหญิงพรวดี  อิ่มบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริพร  นิลศิลา
5. เด็กหญิงแหวนทองแท้  ชาวน้ำปาด
 
1. นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ์
2. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พับขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พยานสิงห์
3. เด็กชายธนภัทร่  เห็มภูมี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาทอง
5. เด็กหญิงมัทนพร  จัดนอก
 
1. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  กระดานราษฎร์
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ชานนท์เมือง
3. นางสาวธีระพร  ลาภปรากฎ
4. นางสาวสรวงสุดา  เจริญ
5. นางสาวสุพรรณี  สัจจะธง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เป็นสำราญ
2. นายธนากร  แฟงชัยภูมิ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ  หล้าเวียง
2. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์เมือง
3. นางสาวฐานิต  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวศิริลักษ์  สีหะวงษ์
5. นางสาวสิริปัญญา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  วงษ์พรม
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบ้านแดง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล  พงษ์เผือก
2. นางสาวนงลักษณ์  นะหุตานนท์
3. นางสาวนัทธมน  คือสันเทียะ
4. นางสาวรัตนากร  มาลา
5. นางสาวอริสรา  อยู่ภักดี
 
1. นางสาวสิริกร  ประเสริฐกุล
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายศิริชัย  ขวัญสู่
2. นางสาวศิริพร  สมสุข
3. นางสาวศิริมล  พูลเจริญ
4. นางสาวศิริวิมล  โชคเจริญ
5. นายศุภชัย  สุพิภาพ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ   ผานาค
2. นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรดา  พงษ์พูล
2. นางสาวลัดดา  ศรีคูณ
3. นางสาววรรณภา  ชูสำโรง
4. นางสาวอภัสรา  โชติราษี
5. นางสาวอมรพันธ์  แก้ววิชัย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
2. นายภูวดล  ขันทอง
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ  โกจารย์ศรี
2. นายกมล  พะไตรยะ
3. นางสาวกฤตพร  เพ็งทิศ
4. นางสาวกิตติยาภรณ์  ดีมา
5. นางสาวกุลธิดา  หงส์หาญ
6. นายจักรกฤษณ์  ธงเฉลิม
7. นายจิณณธรรม  โพธิสาจันทร์
8. นายธนโชติ  เพชรล้ำ
9. นางสาวปรารถนา  จอกสวรรค์
10. นางสาวปรีญาภรณ์  แหลมคม
11. นางสาวปวีณ์ธิดา  นาคคำ
12. นางสาวปิยฉัตร  เผ่าฉนวน
13. นายพงศธร  หมั่นกิจ
14. นายพลวัฒน์  สมภักดี
15. นายพิทักษ์พงศ์  เชิดกร
16. นางสาวพิมพ์พิไล  ดอยชัยภูมิ
17. นายสถาพร  สมบุตร
18. นายสหัสวรรษ  สีกองแก้ว
19. นายสุภัทร  ทุมรัง
20. นางสาวสุมาศตรา  กันหาเขียว
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
2. นางเข็มคิด  ครบุรี
3. นางทิพย์วรรณ  นามสุข
4. นางสาวธันญา  ตีรชาติ
5. นางสาวพิริยาพร  โสภา
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
3. เด็กหญิงชมพูนุท  สีมา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายธนพล  สมพงษ์
6. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
7. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
8. นางสาวปัญญาพร  มนตรี
9. นางสาวปิยะธิดา  ประกอบผล
10. นายภานุพงษ์  ยะประพันธ์
11. เด็กหญิงยุวดี  โครตบำรุง
12. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
13. เด็กหญิงวรนุช  พงษ์สุวรรณ์
14. เด็กชายวัฒนชัย  คำเสนา
15. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
16. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
17. เด็กชายอรรถพร  นามมูล
18. เด็กหญิงอรสา  เหล็กเอี้ยง
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูจอมหิน
20. เด็กชายเจตรินทร์  สนมศรี
 
1. นายสุรจิต  เสาโกมุท
2. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
3. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
4. นางบุญศิริ  สุทธิศิลป์
5. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญประคม
2. นางสาวกรรณิการ์  เวียงชัยภูมิ
3. นางสาวกุลธิดา  ภูมิคอนสาร
4. นางสาวจิดาภา  แซงวงษ์
5. นายฉัตรตระกูล  ทีนะกุล
6. นายธนชิต  ชูชนะ
7. นายนัฐวุฒิ  แสนโชติ
8. นางสาวนิศารัตน์  นพรัตน์
9. นางสาวบุษยมาส  บุตรลีลา
10. นายพัชรพล  โยธาธรรม
11. นายพีรพัฒน์  นามบิดา
12. นางสาวยุวธิดา  ภูมิคอนสาร
13. นางสาววิยดา  พรมเอี่ยม
14. นางสาวสิรินทรา  ชำนาญมนต์
15. นางสาวสุดารัตน์  แก้วทอง
16. นางสาวสุพรรณษา  เพ็งอังคาร
17. นายหงส์พนา  สายทอง
18. นายอาทิตย์  สิงห์ภา
19. นางสาวเกษริน  ต่อปัญญา
20. นายไตรภพ  เจริญเกียรติ
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  วงษ์พรม
2. ส.ต.ท.มนวรรณ์  บุญศรี
3. นางสาวศศภัทร  งาวิจิตร
4. นางปรียาภรณ์  บาลธนจักร์
5. นางสาววิชุดา  แก้วคำ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชยาคุณาสิน
 
1. นางลำดวน  แสงวิหค
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรทัย  ทองภูธรณ์
 
1. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรน้อย
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวษา  ยืนชีวิต
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายพงษ์เทพ  บุตตะเขียว
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสา  คำมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แฉล้มไธสง
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
2. นางสุภาวดี  สุภศักดิพัฒน์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายก่อวงษ์  ซองวงษ์หล้า
2. เด็กหญิงอาธิตยา  มังกร
 
1. นายถาวร  อดทน
2. นายจักรพงศ์  ทรวงโพธิ์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  เบนขุนทด
2. เด็กชายศิวกร  ชัยภักดี
 
1. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
2. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาววนิดา  ป้องขันธ์
2. นายวรวุฒิ  มนต์ชัยภูมิ
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายจักรกริช  ล้อมทองหลาง
2. นางสาวยามินา  มาสูงเนิน
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายจักรกริช  แก้ววงษา
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจักรวาล  ชายทวีป
2. นางสาวธมลวรรณ  สารสุ
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
2. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพัชร  เยี่ยมศิริ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  งอกลาภ
3. นางสาวตรงกมล  จินดาดวง
4. นางสาวปุตตะรัตน์  พักสุก
5. นางสาวพัณณ์นิดา  ศิริโรจน์รภัส
6. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ่งคล้า
7. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  รอบคอบครบุรี
8. เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ
9. เด็กหญิงสโรชา  ทุ่งฝนภูมิ
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิงห์โนนตาล
 
1. นางผาณิต  ตั้งใจ
2. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
3. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาพร  ภาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฎฐวี  ไชยเม็ง
3. นางสาวธนัชชา  เรืองหิรัญวนิช
4. เด็กหญิงพิญาดา  ตู้จำรูญ
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โทนโต๊ะ
6. เด็กหญิงวรรณษา  เชื้อประเสริฐ
7. เด็กหญิงศุภนุช  เปรมใจ
8. เด็กหญิงสุชญาดา  ภูมิคอนสาร
9. เด็กหญิงอัมรินทร์ดา  ภูมิคอนสาร
10. นางสาวเกศรินทร์   ต่อศักดิ์
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
2. นายอนุพงษ์  แสงศรีเรือง
3. นางสาวมัจฉา  ภูหัวไร่
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  หันตุลา
3. เด็กหญิงณัชญา  วิวิจชัย
4. เด็กหญิงปวีณา  ชินขุนทด
5. นางสาวปิยฉัตร  จงรั้งกลาง
6. นางสาวลัทธวรรณ  วิสูงเร
7. นายวันเฉลิม  พุ่มศิริ
8. นางสาวสารินี  ประจิตร
9. เด็กหญิงอณันธิญาต์  พันธุ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  กุมขุนทด
 
1. นางสาวมัลลิกา  หาญอาสา
2. นางสาวณดาภา  ภูมิโคกรักษ์
3. นางปวีณา  จันทร์คำวงษ์
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บ้งจ่า
2. นางสาวจิราวรรณ  พรหมมานนท์
3. นางสาวนัฐพร  ทองพูล
4. นางสาวน้ำฝน  วงษ์งาม
5. นางสาวพัชราภรณ์  หาญอาคม
6. นางสาววรุณรินทร์  ยะมะหาร
7. นางสาวศิริญญา  แผลงมน
8. นางสาวสกุณกานต์  สวนจันทร์
9. เด็กหญิงอัญชิสา  ประเสริฐชาติ
10. นางสาวเบญจภรณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรัก
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชัยพรม
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันนาเรา
4. เด็กหญิงดวงกมล  บุญพาโชค
5. เด็กหญิงนริศรา  ศรีษะ
6. เด็กหญิงนันทิญา  หิรัญอร
7. เด็กหญิงภัทรดา  ผักบัวแก้ว
8. เด็กหญิงรพีพร  โยปัดทุม
9. เด็กหญิงอภิญญา  ผักบัวแก้ว
10. เด็กหญิงอัญชิสา  อังคณิต
 
1. นายสุฑารักษ์  สิรินันทเกตุ
2. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
3. นางสาวอรอิศรา  กระแสร์
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิการ์  มอญจัตุรัส
2. นางสาวขวัญชนก  อยู่พรม
3. นางสาวณัฐพร  ปั้นจอม
4. นางสาวตุ๊กตา  ซึมกลาง
5. นางสาวนริศรา  อินปัน
6. นายปัชญา  ทวงลี
7. นางสาวรุ่งไพริน  ถิรเมธีกุล
8. นายวันเฉลิม  งอนสันเทียะ
9. นางสาวอณัศญา  เวิดสูงเนิน
10. นางสาวเกศริน  แสงอุ่น
 
1. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
2. นางสาวเกศริน  เหิกขุนทด
3. นางสาวมนฤดี  พรมสี
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพเก้า  เชิดขนทด
2. เด็กหญิงนิชา  ดังโพนทอง
3. นายบริวัฒน์  สิมมาวงศ์
4. เด็กหญิงประภาพร  โคกสีนอก
5. เด็กหญิงปวีย์ณา  จุมพล
6. นางสาวพาฤดี  เชิดขุนทด
7. นายภานุวัฒน์  หาดไชย
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  กำเนิดบง
9. เด็กชายวรัญญู  ใจเที่ยง
10. นายอนุชิต  ยอดวิโรจน์
 
1. นายเอกลักณ์   บูรณ์เจริญ
2. นายนัฐกร  ทองงาม
3. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนิตพล  โชคเหมาะ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อนันเต่า
3. เด็กชายทศพล  ภูมิชนะ
4. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงแพง
5. เด็กหญิงมณีนรัตน์  ยอดธง
6. เด็กหญิงรัตนากร  ทีนะกุล
7. เด็กหญิงรินลดา  ก่อกุศล
8. เด็กชายวัชรพล  จูมเพชร
9. เด็กหญิงไอลดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางนันทิชา  ฦาชา
2. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
3. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกิตติโชค  สังข์ทอง
2. นายชาญชัย  ผ่อนกลาง
3. นายณัฐวุฒิ  บุญมา
4. เด็กชายธนภัทร์  บุตรโรบล
5. เด็กชายปรีชา  มูลอาษา
6. นายพีรพล  มูลทองแสง
7. นางสาวลิเบีย  ชูสุด
8. นายวิภานันต์  รุมดอน
9. เด็กชายศักดา  แก้วหาวงค์
10. นางสาวสุพรรณิกา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ปราบนอก
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐทิยา  ศรีอัดชา
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  อินทโชติ
 
1. นางนงลักษณ์  คะมาวิวัฒนานนท์
2. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา  สิงหบูลย์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิภา  แสงนุรักษ์
2. เด็กหญิงเณริศา  มาโนนทอง
 
1. นายวิษณุ  สิงห์สกล
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิตรชอบ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภิรมย์กิจ
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎามาศ  ตรีเนตรไพบูรณ์
2. นางสาวณันธิตา  มาลาชาติ
 
1. นายนิรันดร์  บุญชู
2. นางสาวสิริภา  พุทธชู
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาว กฤษติยาธร  บัวใหญ่
2. นางสาวภาวิณี  ประสมศรี
 
1. นางนันทิชา  ฦาชา
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายนิติพล  พีภูเขียว
2. นางสาวอารียา  นาลาด
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ป้องปทุม
2. นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเพียร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาดล  มองฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ศรสิทธิ์
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์   ดวงตา
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิรัตน์  อินทุรัตน์
 
1. นางสาววนิดา  พลแสน
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรณ  อันพิมพ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายชนะกร  จ่าจำเริญ
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลฑีรา  จันน้ำใส
 
1. นายวสันต์  ชัยโสม
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายโยธิน  ชัยจันทึก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสมอพิทักษ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร  คำเบ้าเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา  ศาสตร์กลาง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิตยา  นามพิมล
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา  เลขนอก
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรินทร์  เติมผล
2. เด็กชายสิทธิชัย  แพนพัด
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
2. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ถาวรสุข
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรายุ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชชุดา  สิมจัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวัฒนโชติกุล
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  รอดจันทึก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภลักษณ์  พาภักดี
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายวรวิช  สนิทไทย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ้นชัยภูมิ
2. เด็กชายวทัญญู  ญาติชัยภูมิ
3. เด็กชายอภิชัย  กวดนอก
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เงินจัตุรัส
3. เด็กชายพงศกร  มงคล
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
2. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาลีฟ  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงพรรณวิษา  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มิตรสันเทียะ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นายกฤษณพล  ศรีใส
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีรภัทร์  พระวงษ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายภูวดล  พงษ์สระพัง
2. นายสมโภชน์  ป้อมสุวรรณ
3. นายไพฑูรย์  ชำนาญ
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร  มั่งมี
2. นายอภิรักษ์  ปะมะคัง
3. นางสาวอินทิรา  วงศ์มา
 
1. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภากร   น้อยอยู่นิตย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรพนธ์   แสงผุย
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวลัยพร  สุริยันต์
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลี   มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐาปนพงษ์   บุญเจริญ
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวฉัตรฑริกา  เทียนชัย
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นายวิชิต  ทูลรักษา
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แหวนเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวลักขณา  เหมือนพันธ์
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีระพงษ์   เหลยชัย
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภร  รานอกนันทโชติ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเยี่ยมศีริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  แก้วแกมเกษ
2. นางสาวจันทิมา  จันทร์แดง
3. นางสาวบงกชกร  วงศ์คำ
4. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
5. เด็กชายภัทรพงษ์  หมู่โสภิญ
6. นางสาวมัณฑนา  มาสะ
7. นายวีรภัทร  นามวิจัตร
8. นายอนุชา  ขวัญทำดี
9. เด็กชายเนติพล  แก้วพล
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
2. นายสุทธิศักดิ์    ขวัญศักดิ์
3. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.428 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
3. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
4. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
8. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
9. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
2. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
3. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
6. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
7. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
8. นางสาวธีร์สุดา  แจ้งเนตร
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
11. เด็กหญิงปรางทิพย์  มีสุวรรณ
12. นางสาววันวิสา  โขดสันเทียะ
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ยางนิยม
14. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นางฐานิดา  มหาผิว
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
5. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. เด็กชายพุทธิพงศ์  ชาตะรักษ์
7. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
10. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
11. เด็กชายศุภชัย  จุลนาค
12. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
14. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
15. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
2. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
3. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
4. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.142 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
6. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
7. นางสาวธีร์วรา  แจ้งเนตร
8. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
10. เด็กหญิงปรางทิพย์  มีสุวรรณ
11. นางสาววันวิสา  โขดสันเทียะ
12. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นางฐานิดา  มหาผิว
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.142 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายจิรพนธ์   แสงผุย
2. นายฐาปนพงษ์   บุญเจริญ
3. เด็กหญิงทิพวัลย์    มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงพรวิภา   คงแสง
5. นายพีระพงษ์   เหลยชัย
6. เด็กชายภากร   น้อยอยู่นิตย์
7. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   หิรัญพิศ
8. เด็กหญิงวรนุช  วุฒิศรี
9. เด็กชายวันชนะ  ไมทา
10. เด็กชายอมรพงษ์   เก่งกาจ
11. เด็กชายอัครเดช   ฦาชา
12. นางสาวอัญชลี   มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
2. นางนวรัตน์   จันทราษี
3. นางสาวศุกลภัทร    บุญอยู่
4. นายสมาน  รังกลาง
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.285 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
5. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
6. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
7. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
8. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
11. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
12. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร  ชาญเดช
2. นายทักษิณ  มอญชัย
3. นายนครินทร์  แสงดี
4. นางสาวนฤสา  แก่นกระโทก
5. นางสาวน้ำทิพย์  สิงห์คำป้อง
6. เด็กหญิงปนัดดา  นีระพันธ์
7. นายปรินทร์  บุญแต่ง
8. นางสาวปลิตา  ศรีบุรินทรื์
9. เด็กหญิงปิยะมาศ  เกณทาง
10. นางสาวพวงเพชร  อรัญสุด
11. เด็กหญิงพวงเพชร  พวงมาลัย
12. เด็กหญิงวาริสา  หงษ์จันดา
13. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อกุล
14. เด็กหญิงสมใจ  จานหนองเป็ด
15. นางสาวสุนันทา  ภูมิภักดิ์
16. เด็กหญิงสุพัตรา  อารีวงษ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  แจงสูงเนิน
18. นางสาวเกตศิรินทร์  ภูมิมี
19. เด็กชายเจษฎา  สมบัติ
20. นางสาวเต็มเดือน  ต่อพันธ์
21. นายเสกสรรค์  มูลจันทร์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
2. นายเสกสรรค์  คงโนนกอก
3. นางประไพ  มีแก้วรัตนกุล
4. นางสาวเยาวลักษณ์  มูลตรีบุตร
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
6. นายอมรรัตน์  ชะโยมชัย
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤชฏิพาน  โคตรนาวัง
2. เด็กชายชินวัฒน์  สลิดกุล
3. เด็กชายปิลันธน์  แปรโคกสูง
4. เด็กหญิงลลิตวดี  โชติจิรศิริกุล
5. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณชาติ
6. เด็กชายสรศักดิ์  พรมสุคนธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพ็ชร
3. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายขวัญชัย  จันทร์ชัย
2. เด็กหญิงชูใจ  วรรณรส
3. เด็กชายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
4. เด็กชายธีรภัทร  ภาพสิงห์
5. เด็กชายพิทยา  บุญกองชาติ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ผานิล
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธ์
2. นายตชาชาต  ฝอยวารี
3. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเศษคร้อ
2. เด็กหญิงนิตยา  ประสพสินธุ์
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  ทัดโท
4. เด็กชายศุภกิตติ์  ตันแปง
5. เด็กชายอำนาจ  ขันทะชา
 
1. นายธีระศักดิื  รัตนะ
2. นายอดุลย์  บำรุงนา
3. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤดี  ขึ้นนกขุ้ม
2. นายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวทย์
3. นายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
4. นายทรงยศ  จำนงชอบ
5. นายพงศภัค  ก้อนเงิน
6. นางสาวไพลิน  กกกนทา
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตต์ตระการ  สารคำ
2. นายจีรวัฒน์  พงษ์จันทร์
3. นายชานนท์  โฑธาราม
4. นายธนากร  รอบรู้
5. นายภานุพงศ์  วงศ์ใหญ่
6. นายวรากร  ศรีปาง
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
2. นายอณางกูล  เจริญสุข
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายชนายุทธ  เกิดสมบูรณ์
2. นายนพนนท์  สิงห์ลา
3. นางสาวปริญ  ศรีสิงห์
4. นายพรเทพ  ชำนาญกุล
5. นายสหภาพ  สุระพันธ์
6. นายสุทธิศักดิ์  ชนะชัย
 
1. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
2. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก่นยางหวาย
2. นางสาวกรรณิการ์  จำปางค์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พลอาชา
4. เด็กชายจามร  หิรัญคำ
5. เด็กหญิงชมพู่  ปัญญากุล
6. นางสาวชริตา  พรเจริญ
7. เด็กชายชัชชาญ  เจริญบุตร
8. เด็กชายชาญวิทย์  อาจประจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐชยา  ตอพล
10. นายณัฐพล  แกนยางหวาย
11. นายธนบูลย์  นาคคำ
12. เด็กชายธนภัทร์  พะธะนะ
13. เด็กชายนพรัตน์  นามโคตร
14. นางสาวนราพร  พุทธชาลี
15. เด็กชายนฤเบศ  มีวิชา
16. เด็กชายพันธ์ทวี  ทวีทรัพย์
17. นายพิชิตชัย  นามพรม
18. นายภาคภูมิ  พรมมา
19. เด็กหญิงมานิตา  มงคลล้ำ
20. นายยุทธนันท์  เศษจันทร์
21. นางสาววิภา  อิ่มอารมณ์
22. เด็กชายวีรภัทร  ชำนาญ
23. เด็กชายศตวรรษ  รอนยุทธ
24. นางสาวศิริลักษณ์  เฉิดเจริญ
25. นางสาวสุดาวรรณ  ชูคำ
26. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วจำรัส
27. เด็กหญิงสโรชา  รองชัยภูมิ
28. เด็กชายอภิชาติ  จรูญพันธ์
29. เด็กหญิงอภิญญา  มงคลล้ำ
30. เด็กชายอรรถพล  จันทร์กระจ่าง
31. นางสาวอรัญญา  จำปางค์
32. นางสาวเบญจมาศ  เปีนยสูงเิน
 
1. นายชูสกุล  ทราบพรมราช
2. นายวิทวัช  ทิพย์ชาติ
3. นายเกียรติศักดิ์  หิรัญคำ
4. นางนิตยา  ลาเหลา
5. นายรุ่งโรจน์  มณีกูล
6. นายอภิชาติ  จินดามาดย์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุสาพรม
2. เด็กชายกฤติชัย  พันธกนก
3. เด็กหญิงกัณณิการ์   ธรรมิภักดิ์
4. เด็กหญิงจตุพร  คำศิริ
5. นายจักรพันธ์  คำมะนะ
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กงชัยภูมิ
7. เด็กหญิงณัฐวิภา   คณาเจริญกุล
8. นายณัฐศาสตร์  เรืองศรี
9. นายธนพล   วันสีแก้ว
10. เด็กชายธนารัตน์  ยิ่งชนะ
11. นายนนทพัทธ์   สิมมาวงศ์
12. นางสาวน้ำหอม  สว่างตา
13. เด็กหญิงปทุมวัน   สาดี
14. นางสาวปนัดดา  กำเนิดบุญ
15. เด็กหญิงพรนิติ  ลาดเส
16. นายพัฒนะ  หงษ์ทอง
17. นายพัทธพล   เดชสุภา
18. นายภานุพงษ์   โรยไธสง
19. เด็กชายยุทธการ  การัมย์
20. นายระพีพัฒน์  โยธาศิริ
21. เด็กชายวรรณลภย์  โง๊ะบุดดา
22. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทะนัด
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เขียวบัว
24. นางสาววัลลภา  โง๊ะบุดดา
25. นายวัีชระทีปกร  จันดี
26. เด็กหญิงวิภาณี   ดีขยัน
27. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ขอสูงเนิน
28. นายวุฒิชัย   ดวงทิพย์
29. เด็กชายศิวพงษ์  ทบแก้ว
30. เด็กชายสมประสงค์  เวียงชัยภูมิ
31. นางสาวสุจิตรา   ชูหนองทอน
32. นางสาวสุชาบูรณ์  อิงชัยภูมิ
33. เด็กชายสุทธิพงษ์ฺ  เบญจวนิช
34. นายสุทธิพณฑ์  หงษ์เวหา
35. เด็กหญิงอภิญญา  สังฆะมณี
36. เด็กหญิงอรปรียา   ปัญญามัด
37. เด็กหญิงอาภิรดี   สง่าแดน
38. เด็กหญิงอุไรพร  ผ่องครบุรี
39. นางสาวเกสมณี  ศรีอุดทา
40. นายเจษฎาพงษ์   กงชัยภูมิ
 
1. นายประพัฒน์   ชาบำเหน็จ
2. นางทับทิม  ญาณะนันท์
3. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
4. นางศศิธร   พรหมณี
5. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
6. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุธานนท์  ตั้งใจ
 
1. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพ็ชร
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละหาน
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายอัษฎายุ  ทนโนนแดง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายจักรินทร์  มีดินดำ
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงศ์  จรรยา
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ยืนยง
 
1. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพ็ชร
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรสา  เติมวิถี
 
1. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอลิส  สตีเฟ่น
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิศ  เจริญดี
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร์  หนูดำ
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์   บุญทัศน์
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายฐากูร  สุสินแก่น
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายอนุสรณ์  ยอดพงษา
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวารีนฤมล  โปยขุนทด
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสุดา  ภูสกุล
 
1. นายศิวัฒน์  แกมจินดา
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศินี  บุตรพรม
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกวิสรา  เลิศประเสริฐ
 
1. นางหยกฟ้า  ตั้งพงษ์
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัมรินทร์  พบขุนทด
 
1. นางสาวณัฐฏ์พัชรสร  สมบัติ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพงษ์  โชติกิ่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กลุ่ม 2 1. นายวรวิชย์  หวะสุวรรณ
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. นายชาคริต  บำรุงศิลป์
 
1. นายจักรี  สันประภา
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษราวรรณ  คำนาแซง
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวีริญาธร  ตั้งสงวน
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ไฝเพชร
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉรา  สารคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ลพัชร  มงคลจิต
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวทิมรัฐ  สังฆะสีทา
 
1. นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  วรภรไพศาล
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางโจนศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรัณย์  ธรรมกันหา
 
1. นายบุญอนันต์  ทราบพรมราช
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เสนเพชร
 
1. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์  สุทธิสาย
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. นายธีระพงศ์  กงประโคน
 
1. นายเสรีภาพ  สูบกำปัง
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอันนิชา  ชาญเขว้า
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันติยา  หัสโรค์
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์  นวลงาม
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์  รักธรรม
 
1. นายธีระวุธ  นุชสา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารภรณ์  ไทยเดิม
2. เด็กหญิงชื่นนภา  พลนา
3. เด็กหญิงฐาธนนันท์  ชุ่มนาเสียว
4. เด็กหญิงณัฐพร  เขมาภิรัตน์
5. เด็กหญิงนาตาชา  โอซารา
6. เด็กหญิงนาตาลี  โอซารา
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองรอด
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พิมพา
9. เด็กหญิงวีนัส  กิตติกุลสุวรรณ
10. เด็กหญิงศศิธร  ปกาสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุภาวินี  นานอก
12. เด็กหญิงอรทัย  ผิวใส
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
3. นายวิทวัส  ชัยสุวรรณ
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล  สุระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ไพ่ขุนทด
4. เด็กหญิงปฏิมากร  ชาติเผือก
5. เด็กชายประกฤษฎ์  ปัดภัย
6. เด็กชายพัชระ  ชั้นขุนทด
7. เด็กชายพีรพัฒษ์  เขียววงศ์
8. เด็กชายพีระชัย  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กชายภูมินทร์  มูลอาสา
10. เด็กหญิงศรีพลอย  ก้อนเจริญ
11. เด็กชายอิศรา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
2. นางสาวจิรา  ชาญนอก
3. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิดา  พลหินลาด
2. นางสาวณัฐริกา  พงษ์จำนงค์
3. นายธนวัฒน์  โทเทพ
4. นางสาวนัทรมน  เกิดสมบัติ
5. นางสาวพรชุดา  ตอสกุล
6. นางสาวพรไพลิน  ชูสกุล
7. นายพิเชษฐ  หงษ์โพธิ์
8. นางสาววริศรา  ตาชัยภูมิ
9. นางสาวศรัญญา  ชูสกุล
10. นางสาวศิริกัญญา  ศรีสุระ
11. นางสาวสุดารัตน์  วรรณชัย
12. นางสาวอภิสรา  ประดับวงศ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
3. นายวิทวัส  ชัยสุวรรณ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ขาวจัตุรัส
2. เด็กหญิงนฤมล  กิจพิมาย
3. นายบุญญา  ภูมิน้อย
4. เด็กชายภูริทัต  ปะสีกัง
5. นายรุ่งอรุณ  ถอนพิมโจน
6. เด็กชายวชิระ  วิชาโคตร
7. นางสาววิไลวรรณ  สุขดี
8. นายศิวะกร  แก้วพรม
9. นายอดิเทพ  มหาชัย
10. นางสาวอรสา  จำเริญใจ
11. นายเกียรติศักดิ์  พรามจร
 
1. นายอดุลย์  บำรุงนา
2. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
3. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกณิษฐา  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายกรพล  กลูโคก
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  ประเคนคะชา
4. เด็กชายกาจญวัตร  ไพพฤกษ์
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยนา
6. เด็กชายชัยณรงค์  จิ๋วขุนทด
7. เด็กชายชาญวิทย์  โพธิ์นางรอง
8. เด็กชายณัฐพงศ์   อาจหาญ
9. เด็กชายณัฐพล  กองพล
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงขรอาจ
11. เด็กหญิงตะวัน  สิงห์เชื้อ
12. เด็กชายธนรัตน์  โพธิ์สาลี
13. เด็กชายธีระพล  สีเมืองเดช
14. เด็กชายนิธิกร  นามโชคชัย
15. เด็กหญิงพรพรหม  มีเพียร
16. เด็กหญิงพลอย  ภุวงษ์ไตร
17. เด็กชายพีรเดช  ดีนา
18. เด็กชายภานุพงษ์  ยันจัตุรัส
19. เด็กชายภูวดล  นามปัญญา
20. เด็กชายมงคลชัย  ชื่นจิตร
21. เด็กชายลัทธภูมิ  วรรณวงษ์
22. เด็กหญิงศศินา  เคลื่อนสูงเนิน
23. เด็กหญิงสมพร  วิเศษพันธุ์
24. เด็กชายสรวิศ  สุขนิล
25. เด็กชายสราวุฒิ  พันธ์จันทึก
26. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์ลี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  จักสาน
28. เด็กหญิงสุธาสินี  อินทะปัน
29. เด็กหญิงสุพัตรา  ยุ่นชัย
30. เด็กหญิงสุเพ็ญพร  โพธิ์ศรี
31. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  มีชัยภูมิ
32. เด็กชายอนุชิต  เงาศรี
 
1. นายเสรีภาพ  สูบกำปัง
2. นางรังษิยา  สากุล
3. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
4. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  หันขุนทด
2. นางสาวกาญนา  แน่นตัน
3. นางสาวการะเกต  จะโนรัตน์
4. นางสาวชฎาพร  โคกสำโรง
5. นางสาวชุติมา  คูณลาด
6. นางสาวฑิตฐิตา  กือสันเทียะ
7. นางสาวณลิรัตน์  ศรีบุญมา
8. นางสาวณัฐชา  แขมภูเขียว
9. นายธนรัตน์  ศรีขุน
10. นางสาวธนัญญา  จูหมื่นไวย์
11. นางสาวธิดารัตน์  ตุ้มทอง
12. นางสาวนันทิกาณณ์  ไหมทอง
13. นางสาวประติภา  ศรีบัว
14. นางสาวพรทิพย์  มับสันเทียะ
15. นางสาวภัทรวรรณ  ทรงชุ่ม
16. นางสาวลลิดา  ชัยจันทึก
17. นางสาวศิริลักษณ์  หมายเทียมกลาง
18. นางสาวสุประภา  ป้องคำ
19. นางสาวสุพัตรา  หล่องทองหลาง
20. นางสาวอริยาพร  อ่อ่นตา
21. นางสาวอารยา  เพียรขุนทด
22. นางสาวอารีญา  เวียงชนก
 
1. นายชัชชัย  มุุ่งปั่นกลาง
2. นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  วรภรไพศาล
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธสาร
2. เด็กชายจิระตานนท์  มองฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลิตา  มวลชัยภูมิ
4. เด็กหญิงมนธกานต์  อำนาจรัตน์
5. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชัยเลิศ
6. เด็กหญิงรัชนก  บุ่งดุกกลาง
7. เด็กชายลัทธพล  นอกสระ
8. เด็กชายศรัณย์  เชื่อวิเศษ
9. เด็กชายสุรศักดิ์  สีหาคม
10. เด็กชายหนึ่ง  ภูจันมา
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ขวัญรักษา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุทธิมา
3. เด็กชายคชา  อาจกล้า
4. เด็กหญิงจุลัยภรณ์  ละวิรส
5. เด็กชายณัฐพล  จงธรรม
6. เด็กหญิงดารณี  บำรุงเชื้อ
7. เด็กหญิงปพัชญา  สาชะรุง
8. เด็กหญิงศลิษา  ชาวนาวัง
9. เด็กชายสรชัช  ปัฐพี
10. เด็กชายอานนท์  หมุยเฮบัว
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส
2. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส
3. นายนิติธร  ทวีชีพ
4. นางสาวผกามาส  พรมมา
5. นายมนไท  ดั้นชัยภูมิ
6. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
7. นายวิศาล  คงสูงเนิน
8. นางสาวศรุตา  มาภักดี
9. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
10. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชัย
 
1. นางสาวรินยุพา  แสงอรุณ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. นายณัฐธราดล  ใจสว่าง
3. นายธนวัฒน์  อินลม
4. นางสาวธนากานต์  เทพคุณ
5. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตตา
6. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชา
7. นายประพัฒน์พงษ์  เนาว์โนนทอง
8. นายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
9. นางสาวมินตรา  ดีดขามป้อม
10. นางสาวรจนา  จรัสพันธ์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง
2. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
3. เด็กหญิงจมลพรรณ  มีครไทย
4. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มใข่น้ำ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
6. เด็กหญิงศันสนีย์  ขวัญถาวร
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
8. เด็กหญิงอโณชา  เจริญพล
 
1. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
2. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกรุณาพร  เครือวรรณ์
2. นางสาวจิรัชญา  ผลมาตร
3. นางสาวดวงระวี  เกตุสุภะ
4. นางสาวยุพา  หมอกไชย
5. นางสาวยุวดี  พละเอ็น
6. นางสาววัชชราภรณ์  น้อยนวลคำ
7. นางสาวศศิธร  เชื้อชัย
8. นางสาวอารียา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
2. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
3. นายปรีชา  ดงวัง
 
319 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตติมา  ทานอุทิศ
2. นางสาวลักขณา  แจ่มเพ็ง
3. นางสาววริศรา  นบสันเที้ยะ
4. นางสาววารุณี  พริกขุนทด
5. นางสาวอภิภาวดี  หาญณรงค์
6. นางสาวอาทิตยา  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รังพงษ์
2. เด็กหญิงธันยาพร  พื้นหัวสระ
3. เด็กหญิงพรเลขา  ทะไกรราช
4. เด็กหญิงมัลทณา  จันทร์ศิลา
5. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กาฬพันธ์
6. เด็กหญิงวิรดา  จันทะยม
7. เด็กหญิงสุกันยา  เกาแก้ง
8. เด็กหญิงสุนิตตา  เนื่องแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
2. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
3. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทำโนนลาน
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ดอนหัวบ่อ
3. เด็กหญิงพิยะดา  ดวดไชสง
4. เด็กหญิงวศินี  จิตพิลัย
5. เด็กหญิงวิรัญญา  ภูพันนา
6. เด็กหญิงวิริญา  ขันทอง
7. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญศักดิ์
8. เด็กหญิงเดือนเก้า  แสงบรรลือฤทธิ์
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บำรุง
2. เด็กหญิงพิมล  มูลลาด
3. เด็กหญิงวินันดา  กิ่งนอก
4. เด็กหญิงศิริเทพ  ชำนาญกุล
5. เด็กหญิงศุภัสสร  ผิวขำ
6. เด็กหญิงสิดาพร  พรมอ่อน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล
8. เด็กหญิงอภิญญา  เปรี้ยวกุดเลาะ
9. เด็กหญิงอาริษา  ไขแข
10. เด็กหญิงเกศกนก  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คามวัลย์
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พึ่งไพศาล
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
2. นางสาวชลิตา  คุณาพรม
3. นางสาวพจนีย์  น้อยเดชา
4. นางสาวศรัญญา  ทิ้งโคตร
5. นางสาวศศิวรรณ  ผ่ายผา
6. นางสาวสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
7. นางสาวสุพัตรา  กาจกลางดร
8. นางสาวอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
4. นางสาววนิดา  พลแสน
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลภัทร  สีทน
2. นางสาวนงคราญ  เนือยทอง
3. นางสาวบุษยา  รุนดี
4. นางสาวพีรยา  คำชัย
5. นางสาวมณีรัตน์  มงคลเขียว
6. นางสาวสุพรรษา  หาญสติ
7. นางสาวอรศิยา  กล้าศึก
8. นางสาวแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. นางสาวกวินทรา  พลขันธ์
2. นางสาวกัลญา  ยอดทองหลาง
3. นางสาวกุลลวดี  นามพฤทธิ์
4. นางสาวปภัสสร  มิกขุนทด
5. นางสาววาสนา  อาจสามล
6. นางสาวศิรินภา  ลอยกระโทก
7. นางสาวศิริลักษณ์  หนองใหญ่
8. นางสาวสุภาพร  วิจารย์
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผ่องศรี
4. เด็กชายธนพล  สุวรรณโค
5. เด็กหญิงนารินทร์  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงนิศาชล  ขันมา
7. เด็กหญิงปริตา  อธิธาดา
8. เด็กชายปัญญาพร  ศรอินทร์
9. เด็กชายรชต  ญาติชัยภูมิ
10. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวละลม
11. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ถนอมสัตย์
12. เด็กหญิงอรษา  เดชพรม
13. เด็กหญิงเนตรทราย  ทับทิมทอง
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรเสนีย์
15. เด็กหญิงเยาวภา  มาคุ้ม
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
3. นางนิตยา  แพงคำดี
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  หอมกระจุย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สบู่ทอง
4. เด็กหญิงธนิดา  ภูสีดิน
5. เด็กหญิงบุษบา  ศรีณรงค์
6. เด็กหญิงปณิตา  มณีจันสุข
7. เด็กหญิงปนัดดา  บาลี
8. เด็กหญิงปัณณิตา  ปะติเต
9. เด็กหญิงพรชิตา  ต่อชีวิน
10. เด็กหญิงพรนภา  แจ้งเจริญ
11. นางสาวมลฤดี  ศรีละ
12. นางสาวลลิดา  บัวทุม
13. เด็กหญิงศิริกัญญา  อรรคบุตร
14. นางสาวอรกัญญา  อรรคบุตร
15. เด็กชายอานัส  พาคำ
16. เด็กหญิงเบญญาภา  จันต๊ะสุริน
 
1. นางสาวชนิดาภา  บ่อดินดำ
2. นางชนาภา  ขวัญตา
3. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
4. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
5. นายเอ็ม  สุขขา
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายชินเขต  บุญโนนแต้
2. นางสาวชไมพร  นุ่นแพง
3. นายณัชพล  ตอพล
4. นายธนัชชา  พาอ้อ
5. นายนนทวัฒน์  ต่อโชติ
6. นายนพรัตน์  งามจิตร
7. นางสาวประภัสสร  รอนยุทธ
8. นายพงศ์ศธร  เพิ่มศรี
9. นางสาวศยามล  มูลกะศก
10. นายศิรสิทธิ์  รักษาชนม์
11. นายสมชาย  ปิยะศรี
12. นายสหรัฐ  ศรีวิเศษ
13. นายสุริยะ  สมมา
14. นางสาวอาลิตา  ดวงพิมพ์ต้น
15. นางสาวแพรวลดา  ชมภูพล
 
1. นายรุ่งโรจน์  มณีกูล
2. นางนิตยา  ลาเหลา
3. นางปนิดา  รอนไพรี
4. นายอภิชาติ  จินดามาตย์
 
329 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรวดี  ไทยใหม่
2. นางสาวชลดา  ประทุมชัย
3. นายชาญชล  วรรณพงษ์
4. นางสาวธัญลักษณ์  บรรลุดี
5. นางสาวนัทธิมล  ผ่องใส
6. นางสาวปติภรณ์  มูลถวิลย์
7. นางสาวพิมพ์สุดา  เหล่ากวางโจน
8. นายพีรภัทร  พุทธาทอง
9. นางสาวมณฑิรา  บุญลือ
10. นางสาววิภาดา  โชคบัณฑิต
11. นายศิรสิทธิ์  จอกสถิตย์
12. นางสาวศุทธินี  ลาถทวี
13. นางสาวเขมรินทร์  คำพล
14. นายเอกราช  มีป้อง
15. นางสาวแพรวพรรณ  คำภาเขียว
16. นายไกรวิทย์  มโนลัย
 
1. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
2. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี
2. นายนิธิ  แดงสูงเนิน
3. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูเนตร
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีไตรภพ
5. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพันธ์  โยธาธรรม
2. เด็กชายธีรเมธ  เข้าขาย
3. นายนัฐธินัย   ตู้ประเสริฐ
4. นายพัชษกร  ทรัพย์มงคล
5. เด็กชายวานิช  ตลับเงิน
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นางชนิดาภา   บ่อดินดำ
 
332 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวดาวประกายพฤกษ์  บอมขุนทด
2. เด็กหญิงปณิตา  ชัยหะนิตย์
3. เด็กหญิงมริสา  มะโนคำ
4. นายศิริวุฒิ  ผลสุข
5. เด็กหญิงสุนิสา  ปอดดี
 
1. นายจักรี  สันประภา
2. นายวสันต์  ชัยโสม
 
333 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กลุ่ม 1 1. นายบุญชวน  บุญชู
2. นางสาวปิยะวดี  เกิดเงิน
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
 
1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ช่วงเชิญ
 
1. นางสาวอาริยา  เจริญบุตร
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวนิชาภัทร  ศรีหนองแวง
 
1. นางอุบลนุช  อินทรสมพันธ์
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายสิรภัทร  จริยานันทกุล
 
1. นางสาวกัญญภัทร  แดงบำรุง
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาววิไลลักษณ์  เรืองเจริญ
 
1. นางอภิญญา  จรัสพันธ์
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวเมษยาภรณ์  รัตนวิชัย
 
1. นางสิริธิดา  บุญโฮม
 
340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานรี  ศรีเฉลิม
 
1. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬามณีเนตร  ตู้บุดดา
 
1. นางสาวธีรดา  ชาติสุภาพ
 
342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แคว้นไธสง
 
1. นางศิริสรณ์  ธีรกุล
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติญา  หวังกลุ่มกลาง
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นางสาวมยุรี  นาทองคำ
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญจิต
 
1. Mr.Rodolfo  Domingo
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวอินทิรา  อินบำรุง
 
1. นางอุบลนุช  อินทรสัมพันธ์
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายพันธกิจ  สิงห์พร
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวทัดตาวัน  ปราบพาล
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวน้ำทิพย์  ยากระโทก
 
1. นางนิยา  ชาลี
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณยดา  รวิสานนท์
2. เด็กหญิงศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
4. เด็กหญิงอรัญญา  ธงวาด
5. เด็กหญิงเจสซี่โจ  เทียร์นี่
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางสาวอิสราภรณ์  ยงเพชร
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิดา   พรมมาบุญ
2. เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ไกรทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  น้ำทองสกุล
4. เด็กชายอัครเดช  บุญมั่น
5. เด็กชายเปรม  ธงศิลา
 
1. นางเนตรชนก  ทัพซ้าย
2. นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แท่งทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงปนิดา  ภิรมย์กิจ
4. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ณรงค์
5. เด็กหญิงสุชาดา   กุลเกษ
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
2. นางจิตนภา  ปลื้มโชค
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติญาธร  ภักดีสุวรรณ
2. นางสาวภัทรศยา  สุขจำนงค์
3. นางสาวศิรดา  เจริญผล
4. นางสาวศุภวรรณ  จิรเกษมสุข
5. นางสาวอาทิตยา  พรหมอารักษ์
 
1. นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย
2. นางจิตติมา  เตมินทร์
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติพร  สอนจ้อย
2. นางสาวบุษยมาศ  หินประกอบ
3. นายพงษ์พิทักษ์  ทบแก้ว
4. นางสาวพิริยาภรณ์  หมอกชัย
5. นางสาวอิสริยา  เสนาสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  สีลา
2. MissAnna  Czeska
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายจิรวัฒน์  ชาติชนะ
2. นายภูริทัต  กัลยามณี
3. นางสาววิภาดา   นกแก้ว
4. นายอังกูร  ประกิจ
5. นายเชิดศักดิ์  เหล่าเจริญ
 
1. นางนิยา  ชาลี
2. นางสาวสุภาวดี  สันเทพ
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายประณิธาน  ครูเรืองปัญญา
2. เด็กหญิงมนัสวี  มั่นหาญ
 
1. นางสาวนวลละออ  ฝูงใหญ่
2. นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยาพร  รุ่งเจษฎาวณิช
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissZhang  Huihui
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลบุญ
 
1. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
2. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวปฏิมาภรณ์  ศรีทิพย์
2. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรภัทร์  สมจิต
2. นางสาวจิรดา  อัตถาชน
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissZhang  Huihui
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทราภรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  โปยขุนทด
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
2. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบา  ชื่นสบาย
2. นางสาวพิลัยวรรณ  อำนวยพร
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนิพาดา  ปลื้มใจ
2. นางสาวอาทิตยา  ตลับเงิน
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภสร  อนิลบล
2. นางสาวศศิกานต์  วิบูลอรรถ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณแสงรุ้ง  กิติจันวานิตย์
2. นางสาวสิริมาศ  กาญจโนภาส
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา  ชูช่วย
2. นางสาวอินทุภา  ธนะศรี
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา  ซาตัน
 
1. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาว หทัยกาญจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวลิสา  ภูงามดี
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาภัทร  วงษ์ชู
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธาริณี  ยศรุ่งเรือง
2. นายปฏิพล  เนียมชัยภูมิ
3. นางสาวศิริขวัญ  พินโยวงศ์
4. นายสรศักดิ์  สุวรรณพิทักษ์
5. นางสาวเจนจิรา  ลาดชัยภูมิ
 
1. นายโพธิวัชร  สิทธิวงษา
2. นางพรทิพย์  สิทธิวงษา
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาว จันทกานต์  สาพิมาร
2. นายกลวัส  ไกยะฝ่าย
3. นายขจรเกียรติ  คำภูเขียว
4. นายอิศรา  คุณประทุม
5. นายอุดมศักดิ์  บุปผา
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissZhang  Huihui
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกันทิชา  เชื้อเจริญ
2. นายธนกฤต  ไปปอด
3. นางสาวธัญยชนก  สืบสวน
4. นางสาวปัณฑิตา   ไชยคำภา
5. นางสาววริศรา  ลองจำนงค์
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติกา  วงค์เสนาะ
2. นางสาวกฤติญาณี  วงค์เสนาะ
 
1. นายโพธิวัชร  สิทธิวงษา
2. นางพรทิพย์  สิทธิวงษา
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาว ธัญมาศ  ชำนาญ
2. นางสาว มาลินี  บุดดา
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissZhang  Huihui
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา  กรเอี่ยม
2. นางสาวสายฝน  ครองวงศ์
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวยอดหยก  อารีรอบ
2. นางสาวเมธาวี  นิตยาชิต
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิดา  นุตาดี
2. นางสาวมิลลณินทร์  เค็งชัยภูมิ
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาภรณ์  สุภาวิชัย
2. นางสาวเพ็ญนภา  สมศรีษะ
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร  กลมกล่อม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หวายสันเทียะ
 
1. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  แซ่ปึ่ง
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายธราดล  ประพงษ์
2. เด็กชายศิริพงศ์  เพชรสุวรรณรังษี
 
1. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินทร์งาม
 
1. นางสาวอัญชลี  ไกรจัตุรัส
2. นางสาวจิรัชยา  ชอบจิตร
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรณี  ลีสี
 
1. นางสาวอรทัย  สวัสดิ์นะที
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายอดิศักดิ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวอาริยา  เจริญบุตร
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรภัสสร  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  ทวดสุวรรณ์
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ  ยอดสนิท
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนตานา
3. นายณัฐวุฒิ  หาสีเสียด
4. นายธรรมรัตน์  ทองผุย
5. นายธีรเดช  โสจันทร์
6. เด็กชายพรหมเทพ  กิมประพันธ์
7. นายศิวกร  ทองกัณฑ์
8. นายสิทธิศักดิ์  โสภัณพิมพ์
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
3. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยมงคล  ชะขุนทด
2. เด็กชายธนฤต  แสงจันทร์
3. เด็กชายนภสินธุ์  อินทร์ชีลอง
4. เด็กชายพีรพล  เกมชัยภูมิ
5. เด็กชายพีรพล  ฉลองแดน
6. เด็กชายวายุ  ศรีสุภาพ
7. เด็กชายอาทิตย์  เจริญผล
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  คามตะศิลา
 
1. นายเกื้อธรา  วิญญาสุข
2. นายอาทิตย์  อันตาละโลก
3. นายนายชาญวิทย์  ไพโรจน์
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายชนะศักดิ์  มอญจัตุรัส
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  พงษ์สุภา
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยศกลาง
4. นายธนากร  พันทุม
5. นายปกรณ์  สงเคราะห์ชาติ
6. นายภูมิพญา  ปรีดารัตน์
7. นายอโนชา  พรมผา
8. นายไพสิฐ  จุมพลพงษ์
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
3. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา กลุ่ม 1 1. นายชาญณรงค์  แสนสระ
2. นายทานตะวัน  เขียวงาม
3. นายธีรวัฒน์  สองสี
4. นายพลวัต   หลงนาม
5. นายพิทักษ์  สีหาวัตร
6. นายมานัส  สายภูเขียว
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายอนันต์  เติมพันธุ์
3. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
2. นายนิมิตร  โชคบัณฑิต
3. นางสาวปภิญญา  ภิญโญพันธ์
4. นายสุรสีห์  จันทร์เสน
5. นายอภิรัตน์  ประจำเมือง
6. นางสาวอารยา  เทียมสม
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นางธนัชพร  กิติคุณ
3. นายอดิศร  คำจันทน์
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ศักดิ์  กระจายกลาง
2. นายณัฐภูมิ  มอญจัตุรัส
3. นายธนวัฒน์  จันทร์เพ็ชร
4. นายวัชรินทร์  อาญาเมือง
5. นายสหรัฐ  อุ่นสวัสดิ์
6. นายสันติ  เวิดสูงเนิน
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
3. นายยุทธกานต์  โพธิ์หนองคูณ
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางสาวญดาพร  นินทะสิงห์
3. นางสาวดวงหทัย  มะลิวรรณ
4. นางสาวดุษฎี  บัณฑิต
5. นายธีรภัทร  ยศรุ่งเรือง
6. นายรติพงษ์  แก้วพิภพ
7. นายวันเฉลิม  หงษา
8. นายวิชานนท์  แก้วเมืองกลาง
9. นายศุภกร  ปะจุระเน
10. นางสาวไอยดา  ถึงสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  นักทำนา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีหาราช
2. นางสาวธิดารัตน์  แสงเดือน
3. นายธีรวัฒน์  ป้อมสุวรรณ
4. นางสาวภริตา  ผุดผาด
5. นายภาคภูมิ  รื่นฤดี
6. นางสาวระพีพรรณ  ปัญญาดี
7. นางสาววิภาวรรณ  พลชำนาญ
8. นางสาวศรีสุดา  ภิญโญทรัพย์
9. นางสาวสายนที  พลนิกาย
10. นางสาวอัญทิวา  สุริยันต์
 
1. นายสิงหะ  ปิ่นวิเศษ
2. นายภูริทัตน์  มีเงิน
3. นายชลวัฒน์  เมฆหมอก
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา  มาลาฤทธิ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ฤทธิ์นอก
3. นายนพเก้า  รุ่งโรจน์
4. นายปกรณ์  ศรีระทัต
5. นางสาวพรอำไพร  ลีชัย
6. นายภูรินทร์สุกฤษฏิ์  กำลังเหลือ
7. นางสาววรรนิภา  สาระรัตน์
8. นายอาคม  พันวาสนา
9. นางสาวอาฤทธิ์ตา  ศรีสิงห์
10. นายเกียรติศักดิ์  จิตรตะคุ
 
1. นายสมส่วน  ใจจันทึก
2. นางอัมพร  ใจจันทึก
3. นางมะลิ  เคนชมภู
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลนาท  เกตุนอก
2. เด็กหญิงบรรณิกา  เวียงคำ
3. เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญญานุสนธิ์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ชินเขว้า
5. เด็กหญิงสิริยา  ธรรมรังษี
 
1. นางสาวปทุม  แพวขุนทด
2. นางสาวนิภาวันต์   ติพอง
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์  โชติศรี
2. นางสาวกาญจนาพร  หงษ์คำคง
3. นางสาวชาณิกา  สวดรัมย์
4. นางสาวพัชราภรณ์  ฦาชา
5. นางสาวพิยดา  มาทน
 
1. นางสาวปวริศา  หาทอง
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐอร  ปานทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนเลิศ
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางยุวเรศ   ราชานนท์
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณาธิณี  คุณเงิน
2. เด็กหญิงบุศกร  จรูญศรี
3. เด็กหญิงอนุชษรา   นาโควงศ์
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
2. นางวราภรณ์  ถนอมผล
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรฐา  พิทักษา
2. เด็กหญิงนัฐนันท์  ฉัตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  นาคพันธ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
2. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวัลย์   เวียงชัยภูมิ
2. นางสาวมาริสา   ครองสุข
3. นางสาวเกวริน   นุรังษี
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางสาวยุวเรศ   ราชานนท์
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นางสาวปานตะวัน  จันทะดวง
2. นางสาวปิยะพร  แจ่มโนนคูณ
3. นางสาวภัทราภรณ์  พิมพา
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นายพงษ์พัฒน์  วอทอง
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. นายถนาวุฒิ  จินะฝั้น
2. นางสาวถาวรีย์  สุขถาวร
3. นายอภิสิทธิ์  ตอนสันเทียะ
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภาพิศ  ภูสระล้ำ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โคกม่วง
3. เด็กหญิงอุศา  เหลาลา
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร์  เวียงชัยภูมิ
2. เด็กชายนภัสกรณ์  เวียงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอชัยภูมิ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น
2. นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนาพร  มุ่งลือ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชูวังวัด
3. เด็กหญิงศกุนิขญ์  จำรูญจิตร
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 2 1. นางสาวกวีนัท  วรรณพงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญภิญโญ
3. นายเกรียงไกร  จุลนัน
 
1. นางปราณี   โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา  ทับทิมพรรณ
2. นางสาวพรประภา  คงพิษ
3. นายสว่าง  ศรีบุญไทย
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลอนค้างภู
2. เด็กหญิงลภัสรดา  หิรัญคำ
 
1. นายบุญเพ็ง  ทาท่าหว้า
2. นางสาวจุฑารัตน์  แควภูเขียว
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม
2. เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดดง
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยา  นิลาวัลย์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุภาวิชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ
2. เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์   บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์   มีหมู่
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องเกียรติ   ต่อชีวัน
2. เด็กชายปิยวัติ   ตลับแก้ว
 
1. นางสาวโชคดี    โนนหิน
2. นางสาวยุพเยาว์  สีลา
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรดนัย   ชัยภักดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ผาดี
 
1. นางสิริพร  เป็นไทย
2. นางชุลีพร  สังข์ทอง
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวรสสุคนธ์  เลขนอก
2. นางสาวศศิวิมล  พรมเดื่อ
 
1. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชารีย์   นามกุนี
2. นายพิสุทธิ์  ตราเงิน
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางสาวโชคดี   โนนหิน
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา  จันทศิลา
2. นางสาวรังสิมา  มะลิทอง
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณาธร  สุดทอง
2. เด็กชายต่อตระกูล  คุ้มคง
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บุรัมย์สูงเนิน
2. เด็กชายวรพล   ตราทิพย์
 
1. นางสาวโชคดี   โนนหิน
2. นางชรินทร์ทิพย์   เสนาสุธรรม
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ไหล
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สนณรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งนภา  ปู่เหลือง
2. นายอภิลักษณ์  ภู่ชัยภูมิ
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
2. นายธีระพล  ปาวะรีย์
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล  แบ่งคอนสาร
2. นายวุฒิศักดิ์  บุญบำรุง
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นางสาวญาณัจฉรา  หงษ์ขุนทด
2. นางสาวพรชิตา   ไชยขุนทด
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายอดิศร  โอวาทวงค์
 
1. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
2. นางสาวฐิติณัฐ  ปรุงชัยภูมิ
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาคริต  งามสกุล
2. เด็กชายพรรษชล  บุตะเขียว
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  เบิกขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองรักษ์
 
1. นายนิคม  บัวสิม
2. นางอุมาพร  ศรีสารคาม
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายชิษณุพงศ์   ขวัญบุญจันทร์
2. นายธนกร   หิรัญคำ
 
1. นางจารุณี   จำเริญชัย
2. นางสาวศันสนีย์   มีหมู่
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภูสิตลิต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บดสูงเนิน
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อารีญาติ
2. เด็กชายธนธรณ์  เกษร
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชญา  หวดสันเทียะ
2. เด็กหญิงศรัญญา  จอกเงิน
 
1. นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต
2. นางกันยนา  ภักดีนอก
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ทาภักดี
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอุษา  ชัยอาสา
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรรณิภา   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงพิมผกา  จันทร์บัว
 
1. นายปารเมธ  กลมเกลียว
2. นางสาวชลดา  เม่นเกาะ
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายธนพัฒน์  สุเม
2. นายวัชระ  สูงขาว
 
1. นายสามารถ  ไตรณรงค์
2. นายอนัน  ภู่บัว
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายพสุธร  แสงคำ
2. นางสาววรรษชล  ส่งศิริ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายอุษา  ชัยอาสา
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิติพร   สวงโท
2. นางสาววรรณิศา  สีมาวงษ์
 
1. นางสิริพร  เป็นไทย
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐปกรณ์   เสนานิคม
2. นายเจนณรงค์  ดาวละลม
 
1. นายวัชรากรณ์  เบ้าจันทึก
2. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร์  พลดงนอก
2. นายปรัชญา  กาจหาญ
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยศิลป์
2. นายรัฐพงษ์   ตอมสันเทียะ
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสาวจิราภรณ์  น้อยวิเศษ
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายกานต์   แก้วหานาม
2. นายชุมพล   สุพิพัฒนโมลี
 
1. นายสิทธิ์ประสงค์   เรียบเจริญ
2. นางพวงพรรณ   สุพิพัฒนโมลี
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิราวรรณ  สู้ศึก
2. นางสาวสิริกัญญา  สินโพธิ์
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายกิตตินันท์   ชัยจันดี
2. นางสาวรวิตา  ใจหมั้น
 
1. นายนุกูล  บุญหาญ
2. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
 
444 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงอนินธิกา  ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงอินธิรา  แป้นแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
2. นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ
 
445 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงพัชราพร  สมสมัย
3. เด็กหญิงอรภา  มาลา
 
1. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
2. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
 
446 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันยมัย  คงสมัย
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เถินมงคล
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เพียรขุนทด
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
447 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายพุฒิโชติ   สินธุจริวัตร
2. นางสาววิยดี   ธัญยาธีรพงษ์
3. นายอลงกรณ์  วรรณประดิษฐ์
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางพวงพรรณ   สุพิพัฒนโมลี
 
448 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุทัย  ชำนาญ
2. นางสาวนิชนัชชา  จันดีบาง
3. นางสาวฟาริดา  ทุมโคตร
 
1. นายปรัชญา  ยาตาแสง
2. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
 
449 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงศ์  ปิ่นนาค
2. นางสาวธิดารัตน์  หล่ำจันทึก
3. นางสาวเมษา  แสนสมบัติ
 
1. นายสิทธิศักดิ์   เกณพล
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลย์กมล  แขขุนทด
2. นางสาวกิตติยา  คล่องแคล่ว
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นาย จิรัฏฐ์  เกื้อกูล
2. นาย นำโชค  โชคศิริ
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชัญญา  ทองอินทร์
2. นางสาวอาภรณ์  โคตรชาดา
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสาวชลดา  เม่นเกาะ
 
453 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพล   แฝงธานี
2. เด็กชายภูริณัฐ  จันทรวิภาค
3. นายอดิศักดิ์    สุโทสา
 
1. นายธวัชชัย   ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
454 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร  ผดุงพล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภิญโญดม
3. เด็กชายพีรพัฒษ์  สุขขี
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
455 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา  สังข์ดนตรี
2. นายนิมิต  ศรีสมเกียรติ
3. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
456 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นายชยุต  พูลเพ็ชร์
2. นายพีรณัฐ  ฉัตรรักษา
3. นายรัฐกรณ์  ศิลาทอง
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
457 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรฤทธิ์  ธงภักดิ์
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
3. นายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
458 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายธนลักษณ์  ศรีสัตยาสุนทร
2. นายธนาวิทย์  ยอดมาลัย
3. นายพงศธรณ์  ปริญญาศรีเศวต
 
1. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
 
459 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. นาย เฉลิมพัทธิ์  สีฟ้า
2. นายกรวิชญ์  กองศรี
3. นายธนกฤต  ชนะพาล
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
460 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ  พ่อคนตรง
2. นายศุภชัย  ช่วงสันเทียะ
3. นางสาวอรไพลิน  ขันสันเทียะ
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางรัตนาภรณ์  ปะหุสี
 
461 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติชัย  ประสานศักดิ์
2. เด็กชายพูลผล  แสงปาก
3. เด็กชายสมหวัง  บุญทัศน์
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
 
462 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายฉายแสง  โชติชัย
2. เด็กชายพิทยา  วรรณจักร์
3. เด็กชายอัครพล  ทองยา
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
 
463 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา  นาคนามอรุณ
2. นางสาวน้ำฟ้า  ทองสันเทียะ
3. นางสาวปัณฑารีย์  สุจำนงค์
 
1. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
2. นางสาวปัทมา  โขหานาม
 
464 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีตานันท์
2. เด็กชายธนะภัสสร์  เดชารุจีวัษย์
3. เด็กชายศราวุฒิ  ศรีจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
2. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
 
465 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนดล  ดวงมณี
2. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์ศรี
3. เด็กชายปราบดา  เรืองจินดา
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
466 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา  สังข์ดนตรี
2. นายนิมิต  ศรีสมเกียรติ
3. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายทัชภูมิ  ชาติแจ้ง
2. เด็กชายศุภเศรษฐ์  วงศ์นรา
3. เด็กชายสมเกียรติ  ปราณีพลกรัง
 
1. นางกันยกร  โนนแวง
2. นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์หาญ
2. เด็กชายภูวดล  พลโพธิ์
3. เด็กชายไกรศร  โม้งธานี
 
1. นางสาวรัศมี  สีเขียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพงษ์  มินนา
2. เด็กชายจาตุรงค์  นนยะโส
3. เด็กชายสิทธิโชค   ทันสมัย
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางตะวัน  กองสูงเนิน
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายคงตะวัน  พรมหญ้าคา
2. นายจิระศักดิ์  กุลวงษ์
3. นายนิกร  มีชัย
 
1. นายยุทธพงษ์  หาพุทธา
2. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธาดา  ป้อมสุวรรณ
2. นายภราดร  แผ่นทอง
3. นายอภิสิทธิ์  สายแก้ว
 
1. นายภูธเรศ  เงาะเศษ
2. นายสุรชัย  มรรควัน
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. นายกฤษดา   ขามสันเทียะ
2. นางสาววาสนา  นากุล
3. นายอดิสร  สีสอ
 
1. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
2. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขวัญมงคล
2. เด็กหญิงปัทมภรณ์  รองชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริสา  มาฆะเซ็นต์
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางเสริมศรี  บุญเกื้อ
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   จำนงศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ถาดวิจิตร
3. เด็กชายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพล  พินนอก
2. เด็กชายสมชาย  สุขประสาร
3. เด็กชายอรรณพ  อินพล
 
1. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
2. นายสาธิต  ศรีระทัต
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่ม 1 1. นายภาสกร   สวัสดี
2. นางสาววิมลศิริ   อิงชัยภูมิ
3. นางสาวสิริประภาพรรณ  หาสียา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   คงนาวัง
2. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะวรรณ   เจริญสมบัติ
2. นางสาวอภิชญา  จรูญชาติ
3. นางสาวอรปรียา   บัวตูม
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายนาคินทร์  ศรีชัยกร
2. นายพีรพล  บุญทัน
3. นายสุประดิษฐ์  สินขาว
 
1. นายใหม่  พิไลกุล
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนายุทร  มุ่งสมัคร
2. เด็กชายปฐมินทร์  อาจชัย
3. เด็กหญิงมาริสา  แหชัย
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  กองรักษา
5. เด็กหญิงวินิดสรา  ศรีพิลไล
6. เด็กหญิงสโรชา  สุริย์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นันทพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มเงิน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันโทศรี
4. เด็กหญิงวริศรา  รักงาน
5. เด็กชายศุกุลภัทร  ฤาชา
6. เด็กหญิงอสมา  ดาวเรือง
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์   นรานอก
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงชัญญา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ดีอ่อน
4. เด็กชายพรชัย  สังฆจันทร์
5. เด็กหญิงพิยดา  ศรีกุดเวียน
6. เด็กหญิงอัลยากร  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางราณี  มงคลศิริ
2. นางจารุณี  คงสตรี
3. นางคำพอง  ชัยมีแรง
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่ม 1 1. นายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวครองขวัญ  ฐานพรหม
3. นางสาวปิ่นเกล้า  กาลเขว้า
4. นางสาวมัทนพร  ใจบิดา
5. นางสาววิยดา  ชัยชนะ
6. นางสาวอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์  มิ่งศิริ
2. นางสาวประภัสสร  ดวงทำ
3. นางสาวพัชรินทร์  เจริญเกียรติ
4. นายภานุพล  ภิญโญฤทธิ์
5. นางสาวอรสุดา  สมิงชัย
6. นางสาวอัญชลี  ปัทนาถา
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์   นรานอก
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวชนาภา  เอื้อศรี
2. นายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวปิยมล  อินทร์พันธ์
4. นางสาวปิยวรรณ  สังวิกิจ
5. นางสาวลักขณา  บรรเทากุล
6. นายศรายุทร  มาลา
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางคำพอง  ชัยมีแรง
3. นางราณี  มงคลศิริ
 
485 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ลีแวง
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สุขปาน
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
486 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงช่อผกา   จงรัตน์กลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงรัตนาพร   ตลับเพ็ชร
 
1. นางจุฑารัตน์   ชยันตรดิลก
2. นางสาวนิภาพร   เพชรกอง
 
487 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุยแฮบัว
3. เด็กหญิงพิชชามญธุ์  ตุ้มสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
488 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวธรรมรัตน์  ศรีสมบัติ
2. นางสาวรุ่งไพลิน  จุลอักษร
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
489 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ชมภู
2. นางสาวปาริชาติ  บุรี
3. นางสาวรัตนากร  แพงศรี
 
1. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
2. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
490 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนกวนันท์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวศริญญา  พวงสันเทียะ
3. นางสาวอนุสรา  กิ่งปลัด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นายวันชัย  พุแค
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ณรงค์อินทร์
2. เด็กหญิงภัทรมน  เอื้ออิฐผล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อาจนาวัง
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนิชา  จันทะสี
2. นางสาววิลาสินี  สำราญ
3. นายศิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูขาว
2. เด็กหญิงสิรินารถ  พูลสำราญ
3. เด็กหญิงอัยญาฎา  หมึกสี
 
1. นายธีรพงศ์  วาทโยธา
2. นายบัญชา  การนอก
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี  ไพศาลวรรณ
2. นางสาวพัชรา  หินสูงเนิน
3. นางสาวศิรินทิพย์  จำปาลาด
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญชนก  แจ่มใส
2. นางสาววาลาพร  เรือนมงคล
3. นายสุระศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. นางสาวชนัญญา  โพธิ์นอก
2. นางสาววีนัส  ทนันไชย
3. นางสาวอาทิตยา  ฉายฉิ่ง
 
1. ดร.ไพรจน์  เคนวิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
 
497 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
3. เด็กหญิงอนันทิตา  ทองประเสริฐ
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
498 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปภัสสร  เลงไธสง
2. นางสาวภัทรสุดา  ผลมาตร
3. นางสาววรัญญา  โชคบัณฑิต
 
1. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
2. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
499 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรธิตา  จันทร์อาจ
2. เด็กหญิงอลิตา  ศรีชัยอุด
3. เด็กชายโพธิวงศ์  ภิรมย์ไทย
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
2. นางระนอง  โข่พิมาย
 
500 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชปวีย์  สมใจ
2. นางสาวปิยะนุช  มูลเปา
3. นางสาวพัฒลดา  บุญเกิน
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
501 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทพร  ทุมบุญมา
2. นางสาวนิรัชชา  อุปถัมภ์
3. นางสาวหฤทัย  ไกยะสวน
 
1. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
2. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
502 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญญา  ดัดสันเทียะ
2. นายศุภลักษณ์  โคบำรุง
3. นางสาวสมฤทัย  ไผ่ฤทธิ์
 
1. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
2. นางสาวสุมิตตรา  พงษ์จำนงค์
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  พุดพวง
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  นาม่วง
3. เด็กหญิงไอรดา  ภูคำ
 
1. นายณัฐพล  ดิลกกัลยากุล
2. นายศิริสิทธิ์  จุลนัน
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรินันท์  แน่งอนงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  ศกภูเขียว
3. เด็กหญิงศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามณี  เหล่าสุพรรณ
2. นางสาววราภรณ์  จำเริญลาภ
3. นางสาวสุพรรณษา  บุตรศรี
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร  ไล่เสีย
2. นายทองเจริญ  ผายเงิน
3. นางสาวบุษบง  สวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินี  โยธาธร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูสกุล
 
1. นางมานิตา  สมรรถชัย
2. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  บุญหาตา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชนิดโชติ
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สีเนหะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนา  รองศักดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เบียดนอก
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองเปิ่ง
 
1. นางมัลลิกา  บุริศร์เบญญา
2. นางสาวอรพิน  สหุนิล
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวจริยา  ศรีวงชัย
2. นางสาวศรัญฉัตร  ภู่บัว
3. นางสาวศรัญญา  เค้านาวัง
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชุลีพร  ธรรมกุล
2. นางสาวปริยากร  สวัสดิรักษ์
3. นางสาวสาวิตรี  มิตรสมัคร
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณพงษ์
 
512 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริกาญจน์  รักตลาด
2. นางสาวริสา  พงศ์สุวรรณ
3. นางสาวสุกัญญา  ไชยธงรัตน์
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
2. เด็กชายธนะกร  ยาธะนะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  กล้าพังเทียม
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิรธนา
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพัชร  คงโนนกอก
2. นางสาวจิราวรรณ  บุญมาก
3. นางสาวอารีรัตน์  คงโนนกอก
 
1. นางจุฑามาศ  นักทำนา
2. นายศรศักดิ์  เหลือสูงเนิน
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา  คืมยะราช
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ประยูรคำ
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตพร  สมประเสริฐ
2. นางสาววิชญาพร  ยาธะนะ
3. นางสาวศรีนวล  สุขปาน
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิรธนา
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุกัญญ์  ถือราบ
2. นางสาวดวงแก้ว  โสเก่าข่า
3. นายทิมากร  บุราณ
 
1. นางจุฑามาศ  นักทำนา
2. นายธนาการ  อ่างชิน
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัณฐิกา  พลพิลา
2. นางสาวนฤมล  ใจภักดี
3. นางสาวไหมทอง  งอกคำ
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ   วงศ์สุขสิน
 
519 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาวเรือง  นุสีออง
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
520 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
521 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัช  แย้มปิ้ว
 
1. นางสาวธีรินทร์  ใบลี
 
522 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรกาย  บุบผา
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
523 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แผนวิชิต
2. เด็กหญิงบังอร  สุวรรณโค
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญวงศ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
524 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กลุ่ม 3 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จังหวัดกลาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญจันทร์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ยอดขุนทด
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีโยธา
2. นางสาวศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
525 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. นางสาวจุฑามาศ  ลาภคำนนท์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาววริษฐา  บุญโชค
 
526 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติ  แก้วพะเนาว์
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
 
527 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิโรฒ  โมคมุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ภักดิ์
 
528 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แตงวงค์
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
529 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์  โนนโชติ
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
530 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนาฏรำภา  เพชรสูงเนิน
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
 
531 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถาพร  ทุ่มนอก
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
532 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัดทุม
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
533 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยชาญ  กุสุมภ์
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
534 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กลุ่ม 1 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
535 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
 
536 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
537 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กลุ่ม 1 1. นายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
538 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสายสมร  สายหมื่นไวย์
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
539 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา กลุ่ม 3 1. นายอัครเดช  บุญกลาง
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
540 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา กลุ่ม 1 1. นายนิรุจ  หมายถมกลาง
2. นางสาวปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นายศรันย์ภัทร  คงสำพันธุ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร
 
541 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิระพันธ์   นามวิจิตร
2. นายเกียรติศักดิ์  เบ้าหิน
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
2. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
542 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา กลุ่ม 1 1. นายวัชระ  บุญหวา
2. นายสุธินันท์  ชัยมนตรา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร
2. นางกาญจนา  เมตตา
 
543 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกานต์  เชื่อมขุนทด
2. เด็กชายศราวุฒิ  ขมสันเทียะ
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม
 
544 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์
 
1. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
 
545 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศตวรรษ  สินชัยภูมิ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
546 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
547 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายภูริทัตน์  มีเงิน
 
548 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดามิน  อินอ่อน
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
549 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะ  กำแหงพล
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
550 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายทินกร  กระตุดเงิน
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
551 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
552 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธนภรณ์  ลุนชัยภา
 
1. นายภูริทัตน์  มีเงิน
 
553 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ  ผาดี
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
554 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
 
1. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
555 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
556 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายกฤษดา  ชานนท์เมือง
 
557 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายเอกสิทธิ์  มูลมณี
 
1. นายภูริทัตน์  มีเงิน
 
558 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บุญมาก
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
559 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
 
1. นายภูริทัตน์  มีเงิน
 
560 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นายยศอนันต์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
561 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. นายเกรียงไกร  ภิญโญจิตร
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
562 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส
2. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส
3. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
4. นายฐิติพงศ์  นาคคำ
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
6. นายธนภูมิ  ทรายงาม
7. นายนิติธร  ทวีชีพ
8. เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  คำจันทร์ดี
9. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
10. นางสาวผกามาส  พรมมา
11. นางสาวพรพิมล  โคบาล
12. เด็กหญิงพัชรพร  ทักคุ้ม
13. นายภานุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
14. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
15. นายมนไท  ดั้นชัยภูมิ
16. นายยศอนันต์  ผุดผ่อง
17. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
18. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
19. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
20. นางสาววาณิรา  รักษาศีล
21. นายวิศาล  คงสูงเนิน
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. นางสาวสุกัญญา  สุริยะ
26. เด็กหญิงอธิชา  ปุระหล่า
27. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชัย
28. เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์ชัย
29. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
30. เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
4. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
 
563 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
2. เด็กหญิงจริยา  กุดแสน
3. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์เสน
4. นายณัฐพล  ประสมเพชร
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  แดงน้อย
6. นายธนภรณ์  ลุนชัยภา
7. นายบุญญฤทธิ์  เจริญเวียง
8. นายบุญโชค  นาบำรุง
9. นางสาวปริญญา  เสมาเพชร
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แผ่นสุวรรณ
11. เด็กหญิงพรกมล  จันทะคัด
12. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะคัด
13. นางสาวพรรณพษา  ผาดำ
14. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
15. นางสาวมัสทการณ์  ประโยชน์มี
16. นางสาวยลดา  ลาทา
17. นายวนาสันฑ์  สมจิตร
18. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง
19. เด็กหญิงสิริรัตน์  เทพจันทร์
20. เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์สา
21. นายอดิศักดิ์  นิลบรรพต
22. นางสาวอนงค์นาถ  ผาทอง
23. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
24. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
25. นายอภิรักษ์  โสดร
26. เด็กหญิงอลิสา  กุลธรรมโม
27. นายเกรียงไกร  ภิญโญจิตร
28. นายเอกสิทธิ์  มูลมณี
29. เด็กหญิงเอมอร  ป้อมสุวรรณ
30. นายไชยา  สุริยันต์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
3. นายภูริทัตน์  มีเงิน
4. นายสุธิวัฒน์  แจ่มใส
5. นางสาวฐานิต  เทพจันทร์
6. นางสาวปิยธิดา  ชำนาญ
7. นายราชภัฏ   ตันไชยฤทธิกุล
 
564 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณะ  ขึงพิมพ์
2. เด็กหญิงกัญญภัค  โม้สา
3. เด็กชายคณิน  ยอดธรรมา
4. นายคุณากร  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น
6. นางสาวจิรัชญา  พุทธโกศัย
7. เด็กชายจิราวุฒิ  วงสอง
8. นายณัฐพงษ์  แดงดา
9. นายณัฐพงษ์  บัวบาน
10. เด็กหญิงธนพร  เงินประมวล
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองศรี
12. นางสาวธัญลักษณ์  ชำนาญศรี
13. เด็กชายธันวา  คำนึงผล
14. เด็กหญิงนงนภัทร  สิงห์จันทร์
15. นางสาวนัทมน  คือสันเทียะ
16. นายปฏิพล  ป้าเป้า
17. นายปฏิภาณ  ผาดี
18. เด็กหญิงปภาวิณี  ปลื้มใจ
19. เด็กหญิงพรทิพย์  สีใส
20. นายภานุเทพ  เบ้าสอน
21. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
22. เด็กชายรติพงษ์  คงมี
23. เด็กชายวรภัทร  ขันสร้อย
24. นายวรากร  ธงเค็ง
25. นายสุทธิเดช  ถาราช
26. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีธรรมมา
27. นายอดิศักดิ์  ศรีษะเทียน
28. นายอาทิตย์  รินลา
29. เด็กหญิงเกวลิน  ม้วยแก้ว
30. นายไชยา  ชัยมีแรง
 
1. นายพุฒิพงศ์  แสงฤทธิ์
2. นายภิญโญ  เศรษฐตานนท์
3. นางสาวณิชากร  นววรพันธุ์
4. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
5. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
6. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
7. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์