::sm-mkm26

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ บุญท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา ธนะสีลังกูรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง ผิวเรืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ เพียรอดวงษ์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจรรยา มาตย์งามเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ บุญท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปุญกานต์ คำทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางพิมล ภูใบบังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นางสงัด แสนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ศรีสุภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรงค์พร สุทธิยาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางรัตนาภา เรืองวิเศษโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวนาถชนก ภูมั่งโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางสาวพยอม แก้วโยธาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ศรีสุภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ปะติเกโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุวนีย์ ถึงดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอภิณท์รวีการ แหมไธสงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ พุตตาเตโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวราตรี ยาย่อโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ เทียมม่วงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาพ ทองนุชโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสุรีพรรณ ชูประทีปโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรักษ์สุดา แพ่งตี่โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชตฺ์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย นันทะเสนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ วิเศษศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ปัญญาศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวรินท์ ผลชื่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดาวไสว ศรีชัยทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ พรมมาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวจำรัส ต่างสมบัติโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรชนก นนยะโสรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนงค์นุช ลาวงค์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางกฤษณา ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางคำพวน ประสงค์สันต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสายัณห์ ปุยภูงาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางชุลีพร พินิจผลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางสาวธัญญาพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณพิมล ไกรวัลย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสังวาลย์ ชาญศึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภานุรักษ์ พรหมศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ ชัยพรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุทิน สุทธิเจริญโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชชรัศม์ กิติภพสวัสดิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายธีฏ์วรัชญ์กร ธนปภารัจจ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรี จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นางสาวศิริภร วงวิเชียรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินาฎ ถางโหลนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสมัย ลาสุวรรณโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายฝน พรมดีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางนภัทร แช่มไล่โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางชมพูนุท คำสิงห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชูศรี ปะสังคะเตโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวณัชชา พันธ์ชมภูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพิน เหลืองวิริยะสิริโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรศิลป์ อักกะมานังโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางสาวอาภาภรณ์ สอนทะเดชโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ อุดทารุณผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช แก้วแสนเมืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรสวรรค์ เตชะจันทร์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ปัญจภัคดีโรงเรียนโนนราษีกรรมการ
6. นายไอยรา ธุระทำ โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณฺ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสิริ อินทะตาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสิริพร ภูหัวดอนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจงโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทมนตรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวิมาดา มงคลพิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุวรรณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางพูลทรัพย์ สินเชาว์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เกิดทะเลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. ดร.เสถียร พะโยธรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็นโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุทัยทิพ ครองสนั่นโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอัญชลี โมฆรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรนันท์ สุวรรณมูลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุพิน พลเรืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร ลุนสมบัติโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายประจักษ์ อะนันทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ วงชารีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุบัติคำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาววิสุณีย์ ทศราชโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรวิทย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ศุภฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวลำดวน จำปาบุรีโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา สุทธิธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนราธิป แสนยันต์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นายวชากร บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางสาวศุภวรรณ โคตรท่านโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
9. นางกัญจนัณมล เรืองวิเศษโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวดลลชา มาตมุนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
11. นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา พิศพารโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาภรณ์ อินง้องโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ แดนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ อันทรินโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางสาวนิสารัตน์ เถาว์ชาลีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
8. นายรณภณ วงค์หนายโกฎโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย ใจสุขโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ สุบัติคำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
11. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
12. นางรำไพ ศุภฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธ นิลโคตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ อุดคำโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางกัญจน์ณมล เรืองวิเศษโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ศิริวาปีวงศ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอาภาภรณ์ สอนทะเดชโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร ลาโยธีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้วโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางเมตตา ติดวงษาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางธันวภรณ์ สารผลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร อาจอารีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางนงรักษ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางธันวภรณ์ สารผลโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัลลภา บุญหล้าโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ภูคำวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำยวน ไวทำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพลับพลึง ยอดมีสีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายสมภพ วรรณวาสโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้วโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไอรฎา เหล่าสะพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสดใส แก้วอมรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางกัลยา วงชารีโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก ภูทองขาวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุจิตรา บุญประสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ไชยรงศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางมุทิตา พูนวิเชียรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สำโรงแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสาวพัชรี จันหาญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นายประยุทธ เทเวลาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นายปิยะพงศ์ ผลเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ติดวงษารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางหยาดฟ้า จันทเขตโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาวดี มาหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางจำปา สืบสุนทรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เทียบเพชรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ติดวงษารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสุขประชัย คำยานุกูลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพุทธชาติ ปะกิคาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายนพนันท์ คณิตไธสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นายรัฐพล แสนมิตรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฏ มาคินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สืบโมราโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิชญา แสนเยียโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางทิพวดี ชมกลิ่นโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ถาแสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางอำมร จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรมโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สายวันโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวธนพร ปะวะเสโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร พาบุโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลมโชย หารศรีภูมิโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ผาผงโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางชลิตา ปัทมรีย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางอารยา ราชจันทร์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางวราพร เชิดกลิ่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ชัยคำมุ่งโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางนุชรา โพธิ์ไทยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรทวี บุญมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพงศวัฒน์ สีลาดเลาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายศราวุธ ภูมิเขตร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสิริอร จันทรงกุลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายกิตติพล หารสุโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขนิจฐา ไชยนิคมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ผลรักษ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พลศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปักกาโลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายเจมจิต บริสุทธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายฉัตรชัย วิทักษ์บุตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ พลเสนโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางกุลณัฎฐา คล่องวาจาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนี มุลนีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรุพรรณ สิงห์แก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนพันธ์ ศรีเคนขันธ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ จอมทะรักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา ดีแก่นทรายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสำรวย ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม ภูหัวไร่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรภพ นาคนชมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ทัพธานีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณกร รัตนมนตรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ สุทธศิริโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทินโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเติมพงศ์ พุทธิเสนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายคมสัน สัตตรัตนำพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายวีระยศ เพชรภักดีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปราณี รัตนธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภิกันศณิชฐ์ ภูซ้ายศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชุติพัฒน์ สมปัญญาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายมิตรชัย แถวพินิจโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวสุวินา ไกรอ่อนโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางปราณี รัตนธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคภิรมย์ เพียนอกโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายคุณศักดิ์ แดนราษีโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางกลิ่นแก้ว จันทเขตโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ หารพรมโรงเรียนงัวบาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ไสยลักษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ อาจศิริโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางนาตยา นาศรีเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศิริกิจโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนี มุลนีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ไสยลักษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายจักฤษณ์ นามภักดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอ่อนสี เหมือนมาตโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางกมลวรรณ ดวงอ่อนนามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนี มุลนีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไพทูล พรมมากุลผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ศรีสุภาพโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสุนทรา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางศุภนุช คงถวิลวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุบรร พรหนองแสนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายไพทูล พรมมากุลผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเกสรา ประเสริฐศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายวัลลภ ปุยสุวรรณ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรทอง ผาสุขเลิศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายอธิการ สุขศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฐปนวััฒน์ เอกศิริโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางปภาดา ราชมุลตรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางประภาพร ประสงค์ศิลป์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. ดร.หงษ์ทอง ปะนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายคมสัน แคนดาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางรำไพ โลมโคกสูงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. ดร.หงษ์ทอง ปะนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวสายเนตร ศรีสมพงษ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายคมสัน แคนดาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายธนสิน จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แคนดาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายอำพน พรมโคตรโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายเลิศพิภพ แสนวังโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายวิทยา บุญประสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายคมสัน แคนดาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพน พรมโคตรโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายเลิศพิภพ แสนวังโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายวิทยา บุญประสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ อิสสระวงศ์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยโรงเรียนบรืบือกรรมการ
6. นายประเกียรติ หล้าก่ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นายธนดล ยอดเพชรโรงเรียนบรบือกรรมการ
8. นายพลอนันต์ จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
9. นางนันทพร จันทร์สดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายประเกียรติ หล้าก่ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายธนดล ยอดเพชรโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ อิสสระวงศ์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
8. นายพลอนันต์ จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
9. นางนันทพร จันทร์สดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวยุวากร ไสโพธิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวากร ไสโพธิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
6. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภ่าพประธานกรรมการ
2. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภ่าพประธานกรรมการ
2. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ อุดทารุณผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นาย[บุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ อุดทารุณผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งดาว วิทยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอาวุธ เครือแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ยมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ยมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา โพธิราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูลย์ สืบศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิทูลย์ สืบศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทูลย์ สืบศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทูลย์ สืบศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิรุทธ์ สุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชญานิตย์ ยศพลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา คลคิดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเชาว์วัศ ปัดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายปฎัก สินทรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปิยะนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเชาว์วัศ ปัดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปฎัก สินทรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายปิยะนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นายบัณฑิต ทาชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายคฑาวุธ ภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิษณุย์ ดาทองโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2กรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2กรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2กรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ถีระพันธ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป.มค.2กรรมการ
4. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีประธานกรรมการ
2. นางชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.จินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวรชัย มาตรมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย จุลัยยานนท์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอาทิตยา ด่านแก้วโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ด่านแก้วโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษดากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
6. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินันทา สุนทรศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวไพลิน พรมภักดีโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ลาดนาเลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. Mr.Paul Andrew Berryโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางปนัดดา ศรีสะอาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นางเกษรินทร์ วิริยเมธางกูรโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายชนะชัย พรดอนก่อโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวไปรยา วรรณศิลป์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายอำนาจ ปักกาเตโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Paul Epang Komeโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววิชุตา ไลออนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นายอิทธิพล สมจรโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ยุปะพันธ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสมจริยา เนื่องศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทมรี ไปหนี้โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวรัศมี พูลทาโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. Mr.Paul Andrew Berryโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวไพจิต สอนบุตรสาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวภัทรารภรณ์ สุจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางละออง เหล่าจูมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางเกษวลี กองทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. Mr.Halle Nestorโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
7. นางกันยารัตน์ สืบศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
8. นายสหัสวรรษ วงศ์ศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพรรณิพา สิงห์สีโวโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางประนอม ศรีสารคามโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Paul Epang Komeโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางเรไร สุปัญบุตรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นางภัททิรา ลืออุติกุลวงค์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายขวัญเมือง สิทธิจันทร์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ ภูสมศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. MissGa-Abam Mirabel Tarhโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรพิศ คุตไชยกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางกฤษณา วินทะวุธโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลี พูลสวัสดิ์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอภิเดช พันธ์แซงโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ใจมันโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. MissGa-Abam Mirabel Tarhโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางวาสนา เหล่าดวงดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางรัชนี อัคฮาดศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกชพรรณ แสนสุวรรณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. Mr.Halle Nestorโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นางชลธิชา พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอนันต์ญาญ์ เหล่าสมบัติโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา ชนะบุญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. Mr.Lin Liโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. MissHu YUEYUANโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการ
8. นางสายสมร เพาพานโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. MissHU YUEYUANโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ศรีหาอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ มะลิซ้อนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. Mr.Lin Liโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการ
8. นางสายสมร เพาพานโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. MissAki Kinjoโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ศรีโยไวโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายวัชรยุทธ สุมะหะโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. MissAKI KINJOโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางพรทิพย์ ศรีโยไวโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางวันทนา สุขนาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. Mr.Jean Michel Perroyกงศุลกิตติมศักดิ์ มมส.กรรมการ
6. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางวันทนา สุขนาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชนี อัคฮาดศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. Mr.Zheng Long Liโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. MissWANG FENโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววัลลภา สิงขรเขตรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวไพลิน มาคินโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยลรดา กระแสโสมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายชฎิล แฝงยงค์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นายสมยง ดงเรียงราชโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. MissAKI KINJOโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางวันทนา สุขนาโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นางอิสสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอิสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชารี ทอดแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. Mr.Pan Liโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. MissLi Jiayanโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. MissWu Hung Lienโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นางสาววัลลภา สิงขรเขตโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางอิสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชารี ทอดแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. MissAKI KINJOโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัชนี อัคฮาดสีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชารี ทอดแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิต มมส.กรรมการ
5. Mr.Jean Michel Perroyกงศุลกิตติมศักดิ์ มมส.กรรมการ
6. นางเรไร สุปัญบุตรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางสาวศุภนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายชารี ทอดแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอิสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชารี ทอดแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissLi Jiayanโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. MissWu Hung Lienโรงเรียนสาธิต มรม.กรรมการ
5. Mr.Pan Liโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาววัลลภา สิงขรเขตโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวชุติมา สอนเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. MissAki Kinjoโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางภัททิรา ลืออุติกุลวงค์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิวพร พิมพ์ภูโรงเรียนสาธิต มมส.กรรมการ
5. Mr.Jean Michel Perroyกงศุลกิตติมศักดิ์ มมส.กรรมการ
6. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางสาวสุดา วีระเชวงกุลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ปะตินังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณภา พงษ์ซื่อโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสายสมร เพาพานโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางจิตรานันท์ นนจันทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางกุสุมา โรจนกรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางนิตยา วิทักษบุตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุจิกา ฉายจิตต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมยง ดงเรียงราชโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวปทิตตา ทัพสุริย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ทองก้านเหลืองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางประภาพรรณ เทเวลาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางชลธิชา พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอนันต์ญาญ์ เหล่าสมบัติโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิทยา รังสีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายบรรเทา อะปะมะทังโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริมณี คำชมภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นายคมสัน แคนดาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐกร ราชมูลโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นางสาวไพลิน ภูมิวันสพม. เขต 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสำอางค์ จันทนนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ แสนนาใต้โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนีวัลย์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางชลาลัย ตะวันโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย บุพโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26กรรมการ
6. นางมยุรา ผลค้าโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวระพีพร พยอมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสำอางค์ จันทนนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ แสนนาใต้โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชนีวัลย์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางมยุรา ผลค้าโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลาลัย ตะวันโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวอรทัย บุพโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26กรรมการ
7. นางสาวระพีพร พยอมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสมปอง จันทะมาตย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ใหม่คามิโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันนา ชาวพงษ์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พรหมรักษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวปริฉัตร เทียงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชนัดดา รวดเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวปริยฉัตร เทียงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวาสนา พรหมรักษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวชนัดดา รวดเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ไชยโชคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสราลี พวงทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก พรหมทาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธินันท์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปัญจรัศม์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางโอบบุญ โสรัจจ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ นามบุดดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางบาหยัน ละดาวัลย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาศินี เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางมะลินาถ งีบส่อมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลินาถ งีบส่อมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ภูมิประเสริฐโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นางโอบบุญ โสรัจจ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศุภสระโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูวเนศวร์ บุญทาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิริ หิรัญบริรักษ์โรงเรียนศรีสุขพิทยาคมกรรมการ
4. นายนายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศุภสระโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แพงพงษ์มาโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวชนัดดา รวดเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติวัฒน์ อะโนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปะสาวะนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยศ จระเทศโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยศ จระเทศโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจงกล เวียงสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจงกล เวียงสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนวลหงษ์ คำโฮงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจงกล เวียงสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต สุวรรณแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธการ พาณิชย์กุลโรจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายมณูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ นครนันท์โรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
3. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
6. นางสาวนัชชา ศรีเกินโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายมณูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มครนนท์โรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
3. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
5. นายธิติพงษ์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
6. นางสาวนัชชา ศรีเกินโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายมณูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีทองโรงเรียนบุแกรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ ไมยะปันโรงเรียนบรบือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายมณูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มครนันท์โรงเรียนสวัสดีวิทยากรรมการ
4. นางไอลัดดา ปาปุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงพิทยาคมกรรมการ
6. นายภาณุวิชญ์ แสนคำภาโรงเรียนบรบือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายธิติพงษ์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
5. นายสุทธิ แสงไชยราชโรงเรียนสาธิต มรม.กรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ ไมยะปันโรงเรียนบรบือกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ ไมยะปันโรงเรียนบรบือกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิต มมส.กรรมการ
4. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวดวงกมล แซ่ตั้งโรงเรียนบรบือกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษย์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวนัชชา ศรีเกินโรงเรียนบรบือกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายกุลเชษฐ์ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
7. นายนริศ ชิณวิศวกรโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสำรวย ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นายนริศ ชิณวิศวกรโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมัย ศาลาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นายสมมาส ฉายจิตต์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นายสมมาส ฉายจิตโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางละเอียด สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายทินกร รังรสโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมพูโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทรเพ็ญ ทองดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางละเมียด สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายทินกร รังรสโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมพูโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัลภา ภูมิศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอัมรินทร์ ศรีดาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางวัลภา ภูมิศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
6. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายอัมรินทร์ ศรีดาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายบุญส่ง โพธิสัยโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวจริยา พันสมบัติโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
6. นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางยุพิน ภูกัลป์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ภูกัลป์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายบุญส่ง โพธิสัยโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ไสยลักษณ์รองผู้อำนวยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา พลสิทธิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายเพิ่มยศ ปาปะภาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอมร พาประโยชน์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมพูโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายเพิ่มยศ ปาปะภาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางอมร พาประโยชน์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นายสมมาส ฉายจิตโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมพูโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางกุลจิรา ส่งเสริมโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศรีภูโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสมพิศ อรรคฮาตสีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
7. นายกัลยาณี เรืองฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทองภูธรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิไล กุลศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมพูโรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายอัมรินทร์ ศรีดาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา ดำเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประมวล ชิลวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางประไพพรรณ โชติธนารัชกิกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพชรศรี ไชยสาโทโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา ดำเนตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกำจร วัฒโนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางประไพพรรณ โชติธนารัชกิกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางเพชรศรี ไชยสาโทโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ไสยลักษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอมร เสนาลาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ คำเพราะโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวัชรา วิเชียรเพริศโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพชรศรี ไชยสงโทโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ไสยลักษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางอมร เสนาลาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ คำเพราะโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวัชรา วิเชียรเพริศโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพชรศรี ไชยสงโทโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวดารัตน์ คำแก้วโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ เหล่าอันโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรายุ เหล่าอันโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร หงษ์ทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก้วเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ เครือแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวปิยนัฏ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ เครือแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวปิยนัฏ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอาวุธ เครือแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปิยนัฏ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายภักดี เอื้อราษฎร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอธิการ สุขศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมสัน วิมลลมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายประเพียร ลดาวัลย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]