งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122,1123 6 ก.ย. 2560 09.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122,1123 7 ก.ย. 2560 09.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารMEP ชั้น 1 ห้อง MEP 4,MEP 5 6 ก.ย. 2560 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง MEP 4 , กลุ่ม 2 ห้อง MEP 5
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารMEP ชั้น 1 ห้อง MEP 4,MEP 5 7 ก.ย. 2560 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง MEP 4 , กลุ่ม 2 ห้อง MEP 5
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 6 ก.ย. 2560 09.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 7 ก.ย. 2560 09.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ห้อง ห้องอาเซียน,จริยธรรม 6 ก.ย. 2560 09.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ห้อง ห้องอาเซียน,จริยธรรม 7 ก.ย. 2560 09.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารMEP ชั้น 1 ห้อง MEP1,2,3,4 6 ก.ย. 2560 09.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารMEP ชั้น 1 ห้อง MEP1,2,3,4 7 ก.ย. 2560 09.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135,1136 6 ก.ย. 2560 09.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135,1136 7 ก.ย. 2560 09.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1133,1134 6 ก.ย. 2560 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1133 , กลุ่ม 2 ห้อง 1134
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1133,1134 7 ก.ย. 2560 09.00 กลุ่ม 1 ห้อง 1133 , กลุ่ม 2 ห้อง 1134


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]