งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง 1221 และ 1222 6 ก.ย. 2560 09.00-15.00 08.00 - 09.00 น. เวลาลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน (ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ : การศึกษาเซลล์คุมของใบ)
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 2 ห้อง 1221 และ 1222 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00 08.00 - 09.00 น. เวลาลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน (ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ : การไตเตรดหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาว ชั้น 1 6 ก.ย. 2560 09.00-15.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาว ชั้น 1 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาว ชั้น 1 6 ก.ย. 2560 09.00-15.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาว ชั้น 1 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพกฤษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00 08.00 - 09.00 น. เวลาลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาว ชั้น 1 6 ก.ย. 2560 09.00-15.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ลานหน้าอาคารราชพฤกษ์และทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับอาคารทองกวาวชั้น 1 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00 08.00 - 09.00 น. เวลาลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ศูนย์กีฬาปิยะ 36 ชั้น 2 (ประดิษฐ์เครื่องบินชั้น 1 ทดสอบบินชั้น 2) 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ศูนย์กีฬาปิยะ 36 ชั้น 2 (ประดิษฐ์เครื่องบินชั้น 1 ทดสอบบินชั้น 2) 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00 เวลา 08.00-09.00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประดิษฐ์เครื่องบิน ณ ห้อง 1227 อาคารราชพฤกษ์และทดสอบการบิน ณ สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย(ลู่วิ่ง) 6 ก.ย. 2560 08.30-18.00 เวลา 07.30-08.30 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]