::sm-npmmdh

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมโรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก บุญทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรประภา จันทร์ชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิธวัฒน์ แสนวิเศษโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ จุลศรีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปวีณา อภัยพักต์ โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
9. นางวรรณิกา มุมแดงโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิชชุดา ทินโนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางจิตรเลขา วรรณกุลโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายเดชา แก้วเชื่อมโรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก บุญทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรประภา จันทร์ชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิธวัฒน์ แสนวิเศษโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑาทิพย์ จุลศรีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปวีณา อภัยพักต์ โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
9. นางวรรณิกา มุมแดงโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิชชุดา ทินโนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางจิตรเลขา วรรณกุลโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรัสวดี กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางช่อเอื้อง เชื้อกุลาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี วิชัยผินโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุลโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวดาริณี เล็กดีโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจิรภัทร์ จันทิกโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นางสาวตติยา สงวนดีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางปุรณมี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตโรงเรียนศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ที่ปรึกษา
13. นางสาวพรทิพา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่ปรึกษา
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
4. นางปิราณี พลราชมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางพัทธนินทร์ พาสมบูรณ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการ
6. นางจันทร์ทิมา เชื้อดวงผุยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางธัญญา ตรงดีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางวัชชากรณ์ สางามโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
9. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางวิมลทิพย์ หาไชย โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
11. นางพิมชญา พุฒซ้อน โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
12. นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตโรงเรียนศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ที่ปรึกษา
13. นางสาวพรทิพา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่ปรึกษา
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร โสวรรณาโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เมษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายกีรติ ไกรพินิจโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางสาวประภาภรณ์ มีพรหมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ อินตะกันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปานสิริ คงอุ่นโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร โสวรรณาโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เมษาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายกีรติ ไกรพินิจโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางสาวประภาภรณ์ มีพรหมโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะกันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปานสิริ คงอุ่นโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวกมลณภัทร บุตรโคษาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพเยาว์ เจริญชัยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ก่ำเชียงคำโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางนิตยา วิเศษแก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
9. นางวัลภา เวชรังสี ณ ระนองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลาโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวกมลณภัทร บุตรโคษาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพเยาว์ เจริญชัยโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ก่ำเชียงคำโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ ศรีหะมงคลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางนิตยา วิเศษแก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
9. นางวัลภา เวชรังสี ณ ระนองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางปรารถนา แพนสิงห์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น วังคะฮาดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิศากร พลซาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางสาวลลิตา คำหาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุภาวรรณ ชัยบุตรโรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
7. นางสาวรัตติยากร บุญเลิศโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปัทมา สีสะอาดโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นายภูวกร พันธุพานโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวนิศากร เขียวสะอาดโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
11. นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
12. นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตโรงเรียนศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ที่ปรึกษา
13. นางสาวพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่ปรึกษา
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชอุ่ม คำหาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายนนทชัย บุตรสอนโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล ชารีรักษ์ โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
6. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายกลิ่นเพชร ดีพรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางสุมาลี มะโนขันธ์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กรรมการ
9. นายรัชพล พลราชมโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการ
11. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
12. นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตโรงเรียนศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ที่ปรึกษา
13. นางสาวพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ที่ปรึกษา
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อมโรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
4. นายรัตนะ ธนวัชระสันติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวพรหมภัสสร ภูอุปลีพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายดนัย ปานทองโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
8. นายพิสมัย สายคำโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กรรมการ
9. นางเยาวเรศ กลางโคตร์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุวรรณ ผ่องสุข โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุวัณลา แวงดาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายเดชา แก้วเชื่อมโรงเรียนนาทมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เมืองโคตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนิตตา บัวสายโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
4. นางศตกมล เอื้ออรัญโชติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายปรีชา วงษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสรัลยา ชาวนาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางเอื้อมพร ขันแก้วโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายธนรัฐ ไตรศิวะกุลโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กรรมการ
9. นางจิตตนันท์ จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ
10. นางสาววิไลณี วงศ์ตาขี่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางเสาวนีย์ ภูชุมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมืองโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลักขณา บุญตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายกฤษฎา จันทร์แก้วโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทนาคมกรรมการ
8. นายไตรวิชญ์ นิวงษา โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
9. นายผนินทร ผิวทองโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจรรยา วัลลีย์โรงเรียนธาตุพนม กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอภิญญา คำตันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมืองโรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลักขณา บุญตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายกฤษฎา จันทร์แก้วโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทนาคมกรรมการ
8. นายไตรวิชญ์ นิวงษา โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
9. นายผนินทร ผิวทองโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจรรยา วัลลีย์โรงเรียนธาตุพนม กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอภิญญา คำตันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปริศนา นิลมาตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ มูลสารโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอุไรพร ถาคำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ งามเสน่ห์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสาวอินทิรา จันทร์สดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณัฏธิดา หนูฟองโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิไลวรรณ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
13. นางวงค์พยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสงสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายเทพพร สุวรรณโสโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาววิภาณี มุมแดงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายกิติรัตน์ เบ้าลีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสุภาวดี ละมุลมอญโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมนัสชนก เมืองโคตรโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
12. นางวงค์พยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว สิงห์ทองโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางปาจรียา ศรีโฮงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิชญา โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวธิดาลักษณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายพิชัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
7. นางอำภา บริบูรณ์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
8. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช มานุจำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางพรรณี ฤๅชากูลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
7. นายธนากร คุ้มนายอโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายธานินทร์ อุพรโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ศรชัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
10. นางสถาพร ทับวิธรโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุษฎ์ฉลอม เสนานาคโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจิรวดี ทวีโชติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา วิมลจันทร์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ เพิ่มขึ้นโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางจริญญา ภาชนะวรรณโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กรรมการ
8. นางสาวนิรมล ชาสงวนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
9. นายธนากร คุ้มนายอโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดุษฎ์ฉลอม เสนานาคโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิณห์นิภา เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายจุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางจริญญา ภาชนะวรรณโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางวิไลวรรณ วิเศษศรีโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวจันทนีย์ กานนท์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวภัสสร สมเกียรติยศโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ
13. นางสาวณัฏฐณิชา ภูดีสมโรงเรียนเดื่อพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวสุจิตรา พันธะมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญมั่งมีโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา โคทังคะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันขันตีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางกรรณิกา วังทะพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายพณาไพร ทนงค์ โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวประภัสสร คะสาโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
9. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวหทัยชนก ฝาตูมโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้วโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมชาย บุญมั่งมีโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีแสนโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล อินราชโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวสุริยาภรณ์ พนันชัยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายอุทิศ ประสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายรสุวิน แก้วดวงดีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นางอำภรณ์พักษ์ บุพศิริโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
10. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวหทัยชนก ฝาตูมโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางทัศนีย์ นาคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวฐาปนี ชลุยรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่งโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
8. นายทรงสรรค์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นายถาวร ลาวช่างโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายปัณณวัชญ์ เฟื้อยฟุ้งกิจการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวพิชญาภา สีแสดโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
13. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
14. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
15. นายศิริชาติ วงค์หนายโกฏโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นายวิทวัส เชื้อตาพระโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
17. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นายชีวัน นาโคกุลโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
19. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
20. นางเพ็ญจันทร์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ นาคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย กันตะมาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวณัฐพร รัตพันธ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงสังข์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
12. นายกมลศักดิ์ ประวันเนโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
13. นายโชคทรัพย์ วังทะพันธ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวธัญวรรณ มานะสารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
15. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
16. นางสาวรัตติกาล สุพรโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
17. นายธีระพงศ์ แสนคำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
18. นายทรงสรรค์ บัวชุมโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
20. นายถาวร ลาวช่างโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
21. นางสาวปิยะเนตร มาละมิ่งโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวฐาปนี ชลุยรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
23. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธ์ุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสาวศิริรัตน์ โนจิตรโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภา มูลเสน โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวอรุณรัตน์ บุพศิริโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวธัญสินี สินตำแยโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวอุไรพร ถาคำโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางสาวนิตยา จันทามีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ เข็มใครโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์รองประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธ์ุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ โนจิตรโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ ชาวนาผือโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวอนัญญาพร นาโสกโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ เดชไธสงโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชราพร อุ่นคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายกฤษดา คำหาญโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นายสมหวัง คุณสมบัติโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
11. นางนางสุคนธ์ ศรีชัยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาวพัชรพร เชื้อดวงผูยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวนิตยา จันทามีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนพะทายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดาวิกา อนุพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธีรภัท สำเภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวพัชรียา อินทรายุทธโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ เตโชโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนลินทิพย์ วงษาพัดโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
11. นางนิตยา บุพศิริโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กรรมการ
12. นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสาวนัดดา แสงผาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
14. นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนพะทายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลากุล ธงยศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ อุพรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวรชัยโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรักษณาลี สุริหารโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวววาริน อนุญาหงษ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
8. นางนางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการ
9. นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาวรัตนา บุญรอดโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววรรณภา อินทาโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวนัดดา แสงผาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
15. นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสกุณ แก้วพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ ริมสกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพินิจ เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวดรุณี วีระพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางไฝคำ เผือดผุดโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นายวิชัย ถวิลไพรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฏฐ์ วิศัลย์วัฒนาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
11. นายชัยลักษณ์ เผือดผุดโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวเกสรา สุระขันธ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นายปิตุพงษ์ ท่าค้อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสกุณ แก้วพิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา แสนสุริวงศ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวใยฟ้า หาญมนตรีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายปิตุพงษ์ ท่าค้อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางพิมพ์ใจ ริมสกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางนุชรี บัวชุมโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวอุษา ผาสุขโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวคณิตตา เทพคำรามโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
11. นายชัชวาล สาครเสถียรโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวศิวาภรณ์ จันทรชนะโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
13. นางวารุณี ปิ่นมณีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาววัชราภรณ์ เมตุลาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอรนุช ชื่นตาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
16. นายชัยลักษณ์ เผือดผุดโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
17. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชมพูโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนาไล สาโสภาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัศมี เจริญรัตน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวศิวาภรณ์ จันทรชนะโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราจิตร ผิวผ่องโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวจำลอง ศรีมุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอุดมศักดิ์ ฉลาดล้ำโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางชนัดดา ตาสำโรงโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวอนัญญา คูสกุลโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางฤดีวรรณ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยากรรมการ
11. นางสาวบุญตรี แก้วอินธิโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสิรินทิพย์ ศักดิศรีวันโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
13. นางสาวรุจิรา ทองศรีสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอาจ ชมพูโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ทองศรีสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี เจริญรัตน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวดรุณี วีระพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สุธรรมโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ไชยชนะโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญตรี แก้วอินธิโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางสาวสิรินทิพย์ ศักดิศรีวันโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางระพีพร พลเหี้ยมหาญโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางฤดีวรรณ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยากรรมการ
11. นายอนันต์ ภูชุมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวพัทมัย วะยะลุนโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นางสาวมาลินี แซ่บั๊กโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางปาริชาติ โกษาแสงโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยากรรมการ
8. นายจตุรงค เจริญรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศิลปกรณ์ จันทไชยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัชวิทย์ แสนสุริวงค์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกวีชัย จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายจาตุรงค์ เจริญรัตน์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิทธิชัย ยางธิสารโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกสรา สุระขันธ์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวประภัสสร นครเขตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ มูลอามาตย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายวิลัย ทุมแต้มโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวคุณาลักษณ์ แสนศิลป์โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกาวิน ไก่สระแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูษิต ศรีปะโคโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัสสร ชะปูแสนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชรี บัวชุมโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวบุษบา รัตนคุณากรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางจงจิต การสอนโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกาวิน ไก่สระแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวนิภาภรณ์ จันทะโยธาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางรัตติยา สุธรรมโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริพร เอกสระพังโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชรีรัตน์ โวเบ้าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวจันทร์จิรา กิมาลีโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ไชยมงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา แสนสุริวงค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี สวนแก้วโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนริสา รูปคมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุธิดา ศรีสดโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยองโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นายสาธิต รัตนมาลีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ไชยมงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพินิจ เชื้อพลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางจามจุรี สวนแก้วโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุทธิชัย ผ่านสุวรรณโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ วังคำโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวสุดาวรรณ พรมศรีแก้วโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรานาถ กิมาลีโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายอานนท์ ภูพันนาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิภาวี บุตรธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญนภา พัดเปี้ยมาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ทัศครรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการ
6. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
11. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวจารุณี หล้าบาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสาววิภาวี บุตรธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
14. นางสาวสิธิกาญจน์ เวียงนนท์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ ทัศครรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการ
6. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
11. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวจารุณี หล้าบาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นางสาววิภาวี บุตรธรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
14. นางสาวสิธิกาญจน์ เวียงนนท์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ทัศครรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กุลบุตรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายสันติ อินแสงแวงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการ
6. นายชัยยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
7. นายอำนาจ ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายจตุรภุช ไพรสณฑ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายราชันย์ ไชยมหาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นายนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
11. นายอภินันท์ จันทราโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
12. นางสาวจารุณี หล้าบาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายกิตติพงษ์ มหาชัยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร จันทหารผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางฤดีภรณ์ อินทรเทศครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี แก้วยศครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายมาโนช พลราชมครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวจีระนันท์ พันสะคามครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมภาร จันทหารผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ สินชัยครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี นิลเพ็ชร์ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณฑีภัษ มั่นเหมาะครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายสมพร อุดมฤทธิ์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. ส.ต.อ.หญิงพิไลลักษณ์ สุขสมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายมานิต เที่ยงธรรมครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางรติชัย นึกชมครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเด่นอุดร กัตติยบุตรครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุนทร จอมพรรษาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สารทองครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ พันธุโพธิ์ครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสำเนียง เพ็งเวลุนครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสมฤดี พิมพ์พงษ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายมานิต เที่ยงธรรมครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุงครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ตั้งศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา ผิวขำครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฎ เอี่ยมดีครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางนิตยา ไพศาลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายโกมินทร์ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายวัชรากรณ์ ศรีนวลแลครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวณปภัทร์ แก้วแสนชัยครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ตั้งศิริครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา ผิวขำครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสินีนาฎ เอี่ยมดีครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางนิตยา ไพศาลครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายโกมินทร์ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายวัชรากรณ์ ศรีนวลแลครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
11. นางสาวณปภัทร์ แก้วแสนชัยครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเพชรา กิติศรีวรพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชารองผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุปริยา สิทธิกานต์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา กองแก้วครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายไกรทอง มุดผากิตติเดชครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิรานันท์ จำปานวนครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางพิไลวรรณ พลหาราชครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา หนูแก้วครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางอาระ โกษาแสงครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมรถ ราชิวงศ์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ เครือเนตรครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนู เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ วังวรครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเหมือนฝัน มงคลอุทกครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร จันทพิมพ์ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัครเดช แสนณรงค์ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางสาวพิไลพร บุญประคมครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนู เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เกตุสีลาครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี เชื้อคำเพ็งครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรวิมล กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราชครูโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางอาภรณ์ โกษาแสงครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเรไรรัตน์ ใจสุขครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เทียมทัศน์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุปรียา ดาษดาครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตนิภา บิญมาตร์ครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรัญชลี กันยาตีครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย จุลมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุรวรา ลาภจิตรครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ บุญเรืองจักรครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรพต มณีคะครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางศรสิน จอมพรรษาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไผ่โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย จันทะลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งอ่ำครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ วิโยครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมานะ แผดศรีครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นางประไพ เหง้าน้อยครูโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางเกิ่งแก้ว สิทธิครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายศักดิ์ดา สมยาครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรพล นามมีฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระทายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย คณาบุตรครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวราวุธ เหมะธุลินครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นายสมชาย ยิ่งคำแหงครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางณภัทร ผิวดำครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวนฤมล วาทีครูโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายชลทิศ หมื่นสาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นายวิศวะ นันชะนะครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายสุดใจ วงศ์ตาผาครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายคมกฤษณ์ วิเศษอุดครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
12. นายอนุชา วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
13. นายธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาคร ผาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวรองประธานกรรมการ
3. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สุภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
5. นายเกษม สุทธิสารครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายภพรังสรรค์ สงวนสินครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา ศรีวิเศษครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายชลทิศ หมื่นสาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายรัฐกรณ์ พลหาราชครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายรังสรร สายวรครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายสมชาย ยิ่งคำแหงครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาคร ผาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวรองประธานกรรมการ
3. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สุภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
5. นายเกษม สุทธิสารครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายภพรังสรรค์ สงวนสินครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา ศรีวิเศษครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายชลทิศ หมื่นสาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายรัฐกรณ์ พลหาราชครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายรังสรร สายวรครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายสมชาย ยิ่งคำแหงครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายสุรพล บุญมีทองอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาคร ผาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวรองประธานกรรมการ
3. นายปานพันธ์ กาญจนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สุภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
5. นายเกษม สุทธิสารครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายภพรังสรรค์ สงวนสินครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกัลยา ศรีวิเศษครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
9. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นายชลทิศ หมื่นสาครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายรัฐกรณ์ พลหาราชครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นายรังสรร สายวรครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายสมชาย ยิ่งคำแหงครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุภัคชญา สินพูนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง หวังถนอมครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บุญพินิจครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด พุดลาครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นายอัษฎา ปิติพรมครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายภราดร คัณทักษ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปัตตังทานังครูโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายปฐมพงษ์ ตากกระโทกครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธรรมศักดิ์ ปัญญาครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
10. นายอิศราวุธ สุภารัตน์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นายวงศกร วงษ์รักษ์ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา นครพนม 1กรรมการ
12. นายบัญชา เชียรรัมย์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย สุทธิอาจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา มณีพรรณครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทิวา กิติศรีวรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายภพรังสรรค์ สงวนสินครูโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิรัฐ ตะวังทันครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นายศราวุธ ขอกรดสำโรงครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นายวีระพรรณ อินทาครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา ศรีวิเศษครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นายศรัณย์ ไชยทองศรีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายอิศราวุธ สุภารัตน์ครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นายชาตรี สาระบุตรครูโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
13. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์ครูโรงเรียน ธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
14. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่ครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวดวงพร สุธรรมครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิสิทธิ์ชัย น้อยโสมศรีครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา เมฆวันครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ เรทนูครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ พจนาครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวดวงพร สุธรรมครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ชัย น้อยโสมศรีครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิวา เมฆวันครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ เรทนูครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปณิตา เชียรรัมย์ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายสุชาติ พันธ์ก้อนครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอบกุล สุทธิประภาครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปณิตา เชียรรัมย์ครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายสุชาติ พันธ์ก้อมครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอบกุล สุทธิประภาครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัช ปรุงเรณูครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์สินี สิงหาครู โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทดครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัช ปรุงเรณูครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทวันท์ แช่มขุนทดครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตย์ครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวศิริมนัส นวลศิริครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกครู โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาววรัญญา โพธิ์สีมาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายศรีวร ดีพรหมครู โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวรินทร์ญาภรณ์ ตะกิมนอกครู โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์ศักดิ์ อุสาพรหมครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาววรัญญา โพธิ์สีมาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายศรีวร ดีพรหมครู โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพนธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายอัมพล ชาสงวนครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. ดร.นิพินธ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์นารีครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุมาพร กสิเจริญครู โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม สุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กุลวงค์ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
6. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายคณิตชัย ไตรจักษ์ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม สุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กุลวงค์ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายภูวนาถ จันทนาภรณ์ครู โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
6. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายคณิตชัย ไตรจักษ์ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. นายณัฐพล เอกสะพังครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายวุฒิไกร กุลวงค์ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ลือธิสารครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรคพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา นครพนม ๑กรรมการ
7. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางปัทมา ดวงเพชรครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นายวุฒิไกร กุลวงค์ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธราวุธร์ คุณวงค์ครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
4. นายเฉลิมวุฒิ โสมงามครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา นิตยาชิตครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติณัฐ นาคสมบูรณ์ครู โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกัมปนาท คำประสังข์ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส จัตุรัสครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ หงษ์สิงห์ครู โรงเรียนค้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววราพร รูปงามครู โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายจักรพรรดิ พรหมโสครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรอง ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญไธสงครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายจักรพรรดิ พรหมโสครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
4. นางคุนัญญา ศรีแพนครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายอานนท์ นนคำวงศ์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษดา วงมนตรีครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางคุนัญญา ศรีแพนครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายอมเรศ ดาวเหนือครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
7. นายปราการ สีชมพูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
9. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
11. นางสาวสุธานิจ แสงหมื่นครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู ผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางจันทร รัศมีครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นายกฤษดา วงมนตรีครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
11. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนพระทายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางจันทร รัศมีครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนพระซองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
8. นายอมเรศ ดาวเหนือครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
9. นางคุนัญญา ศรีแพนครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายอานนท์ นนท์คำวงค์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
8. นางศุทธินี หล้ามุงคุณครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวปัทมา ดวงเพชรครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุจินทรา ริศด้วงครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปราการ สีชมภูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
6. นางนภสร เมืองโคตรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปัทมา ดวงเพชรครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
10. นายอานนท์ นนท์คำวงศ์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยากรรมการ
11. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนภัสสร เมืองโคตรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางอารยะ ตั้งวิกรัยครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอมเรศ ดาวเหนือครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางยุวรี ศรีแพนครู โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายอานนท์ นนคำวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนภัสสร เมืองโคตรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายอานนท์ นนคำวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา นครพนม ๑กรรมการ
6. นางอารยะ ตั้งวิกรัยครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสายยล แสนรังค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดุริยา รัศมีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บุตรดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. MissSamantha Harperโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Thimothy Westโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. Mr.Michael Delgadoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลย์สุด สีแสงโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นางสาวศศิประภา ต้นสวรรค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางสาวพชันนิสา เดชาเลิศโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวนันทนา โพธิ์สุโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
13. นางสาวพิมลมาศ เรืองไพศาลโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา ศรีนครโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสายยล แสนรังค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายภูษิต แสนสุภาโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Orock Tabotโรงเรียนท่าอุเทนพัฒนากรรมการ
7. Ms.Luara Wellsโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. Mr.Geoffrey Hillโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ สีหาราชโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. Mr.Tim Westโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายยุทธภูมิ พิรมย์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมกรรมการ
12. นางสุวรรณา วงค์สุวรรณโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
13. นางนันท์นภัส จันทร์ทองโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพิรุณพร คำลือฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา เทียนทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ภาวงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางชนม์นิภา โคตะบินโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. Ms.Princess Ciprianoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางจินตรา แสนสุภาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
9. นางสาววีระพรรณ ศรีสงครามโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกัญจนพร ดอลล่าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. Mr.Archie Jason Villamorโรงเรียนกรรมการ
12. นายกฤษฎา ศรีรักษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
14. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์ประธานกรรมการ
2. นางไพลิน ปะทะดีโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรวลี ชาวดงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางจิรวรรณ สุทธิเภทโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาลักษณ์ รัตนมาลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ ศรีหาราชโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. Mr.Raymond Prajenalโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. MissKate Ekileโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางภคพร ดำรงกุุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
11. นายยศกร สิทธิ์ศักดิ์ไพบูลย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
12. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
13. นายปรีชาวัตร์ ไชยนานโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นางทาริกา กางกำจัดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายภานุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายยุทธการ แก้วอินทร์โรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายรุ่งเพชร เพชรชลินพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวอัญนา เรียมแสนโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายปนัดดา มีไกรลาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางชลาลัย ศรีรัตน์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. Mr.Rolly Floresโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. Mr.๋Jonel Abuanโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นางสาววัฒนียา แสนสามารถโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวปราณีต พรรณวงศ์โรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
14. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายภานุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินุช เบ้าคันทีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายกัยสิทธิ์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางภาวินีย์ อุดมาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. Mr.Tom Matingโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Pavlos Geogakisโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางกุลชา ก้อนใจจิตโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. Mr.๋Jon Watanaโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล วรรณศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพุท ภูหาดโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิจ ทองเกลี้ยงโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายกรัณย์พล คำป้องโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. Mr.Ruben B. Castosโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. Ms.Janen Baldagoโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. Mr.David Okamotoโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายกฤษฎา ศรีรักษานครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพร้อมทรัพย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณพัชญา ตะนังโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางพรอุมา รากวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นายเสรี ยงทองโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Ruben B. Castosโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Chito Lagrimasโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. Mr.John Amadorโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางสาวปิยนุช ไชยเชษฐโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Jonathan Gantโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นายกฤษฎา ศรีรักษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณปภา โกษาแสงโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
4. นางสาวพัทธมล ต้นใสโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. MissGuo Shanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. MissMa Liyaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. MissSi Menggeโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissYan Yujuanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissWang Qiโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. MissYang Minโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอารยา วรวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นางสาวนพรัตน์ น้ำคำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
9. นางสาววิสาลินี พงศ์ทรางกูรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาววันทนีย์ จันทร์หอมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kuisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissYujin Yangโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.Kuisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวดุษฎี บุตรบุรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. Ms.Asuka Lgariโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสัณฐิติ ทองน้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Dennis Massenkeilโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายวิโรจน์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย อุ่นกลมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อบริบูรณ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ศรีกระจ่างโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissKim Minheeโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. MissSeok Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อบริบูรณ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี พงศ์ทรางกูลโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. MissLi Geโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. MissWang Yatingโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. MissZhang Mengranโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธัญญภรณ์ พยอมโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นางสาวโสภาพันธ์ คนตรงโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissYajin Yangโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายธิวัฒน์ ตั้งสกุลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางศรีอุบล โนนทิงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ศรีกระจ่างโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissKim Minheeโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. MissSeok Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา แสนคมคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางโสภณา ท่าค้อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissYan Yujuanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissWang Yatingโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Ma Liyaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. MissSi Menggeโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. MissZhang Mengranโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญญภรณ์ พยอมโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
9. นางสาวอารยา วรวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางสาววิลาสินี พงศ์ทรางกูลโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางสาวโสภาพันธ์ คนตรงโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
12. นางสาวนพรัตน์ น้ำคำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
13. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านคำแพงพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kuisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. MissYujin Yangโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวทิพย์อาภรณ์ ไวแสนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายวิิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายธิวัฒน์ ตั้งสกุลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. Mr.Kohei Fujiokaโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวศศิวิมล โพธิ์แก้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ศรีกระจ่างโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissKim Minheeโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. MissSeok Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อบริบูรณ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวใยรัก ประจักวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissGuo Shanโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. MissWang Qiโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. MissYang Minโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอาภากร ตรีศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางวรัสยา นพณัฐวงศกรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. MissZhang Mengranโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววันทนีย์ จันทร์หอมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุวรรณสารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kuisuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Mr.Shoichi Niwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. MissYujin Yangโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวดุษฎี บุตรบุรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางสาวชุติมา ชัยนาโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธิวัฒน์ ตั้งสกุลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ ศรีกระจ่างโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Minyeongโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissKim Minheeโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. MissSeok Jihyunโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา แสนคมคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นางโสภณา ท่าค้อโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี พรหมนิลโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายก้องยุทธ จอกทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ นามวันดีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายดนัย โพธิสุรินทร์โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
7. นางศิริพร พรไธสงโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. Mr.Zenon Pacioโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ โสมสุขโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา พาภักดีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอทิตยา คูณคำโรงเรียนสหราชฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. Mr.Zenon Pacioโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรวลี ชาวดงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.นพ.1กรรมการ
4. นายทนันชัย เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นพ.1กรรมการ
5. นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นพ.1กรรมการ
6. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิจิตตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายปริญญา คำพรหมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายพิระ ยอดมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น สพป.นพ.1กรรมการ
11. นายวีระศักดิ์ สำราญเนตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
12. นายทรงจิรัตน์ ไชยแสงโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป.นพ.1กรรมการ
13. นางอัจฉรา คะษาวงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนมกรรมการ
14. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.22กรรมการและเลขานุการ
15. นางยุพิน ยินดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.นพ.2รองประธานกรรมการ
4. นายคำฟอง ศรีสุขโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายภานุพงษ์ คำลือโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวีรพรรณ อินทาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นพ.2กรรมการ
8. นายอรรถพล จันทร์เกษรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
9. นางพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
10. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นพ.2กรรมการ
11. นายสนทยา ดีจันทร์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
12. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
13. นายจิระศักดิ์ บุอ่อนมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการ
14. นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.22กรรมการและเลขานุการ
15. นายศุภไชย ยศประสงค์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กายราชโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศรณ์ แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
6. นายรัฐสิทธิ์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เจตินัยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฐมน ศังขานนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิกานต์ โคตสาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
8. นางสาวนัฎชญา ชาณุวัฒน์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
9. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
10. นายพิชัย วิโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เจตินัยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฐมน ศังขานนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิกานต์ โคตสาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกรรมการ
8. นางสาวนัฎชญา ชาณุวัฒน์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
9. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
10. นายพิชัย วิโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาววิจิตรา ภาอำนวยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ สาทะโพนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
6. นางปิยะดา กุลภาโรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. นางถิรวรรณ ชมพุดโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางบานเย็น วังคะฮาตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางศิวาพร โสวรรณาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกรกนก ยะพลหาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรัชดา วจีสิงห์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดงโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ สาทะโพนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
6. นางสาวธิชาธร บุญรัตน์โรงเรียนสันตยานันท์กรรมการ
7. นางถิรวรรณ ชมพุดโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางบานเย็น วังคะฮาดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางศิวาพร โสวรรณาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกรกนก ยะพลหาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากพรมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร เหมืองทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิตบรรจง โถนิมิตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวกมรา พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสิรินุช ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุุส่าห์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ วังกะธาตุโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปากพรมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร เหมืองทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิตบรรจง โถนิมิตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางกมรา พรหมอารักษ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสิรินุช ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพงษ์ เพียเสนาโรงเรียนรามราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ทิโสโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนหนองบ่อวิททยานุกูลกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ บริเอกโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย พ่อหลอนโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนบ้านผึ้งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนัตฐา คำประภาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ บริเอกโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายมงคล ทิโสโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ฤทธิธาดาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางชัชฎาพร สารมาศโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนบ้านผึ้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัด พ่ออามาตย์โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายจดุรงค์ จิโนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชัชฎาพร สารมาศโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
6. นายนัฏฐพล ปากดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา พลเสนโรงเรียนบ้านผึ้งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐริณีย์ วงค์ตาผาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางอรทัย ธรรมโมโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกษมสันติ์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางจิราภรณ์ พลศรีราชโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ โคกมะณีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นางสาวฉัตรกมล โพธิ์แท่นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางรัชนียา มูลชัยโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
8. นายอธิณัฏฐ์ โกษาแสงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนันยช สอนสมนึกโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉัตรกมล โพธิ์แท่นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ โคกมะณีโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางสาวศิริสุดา แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ เทพกูลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิณัฏฐ์ โกษาแสงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสม เชื้อโพนจานโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ แก้วเมืองน้อยโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทาโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายคณาธิป วงค์ตาโสมโรงเรียนนาแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย นันทราชโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุริฝ้ายโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชัชณี คิดสร้างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัคชญา สินพูนโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางทศพร โคกมะณีโรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สุริฝ้ายโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายสุริยะ วานะวงศ์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภัคชญา สินพูนโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย นันทราชโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มหาวงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
5. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัฒน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฐานิตา นางลอยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
6. นายนิติกร คำชุมโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
7. นายเอกชัย ทัศครโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรไกร งามประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
2. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสรไกร งามประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสรไกร งามประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสรไกร งามประเสริฐโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายเชาวลิต ยิ้มแย้มโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันยช สอนสมนึกโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันยช สอนสมนึกโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายพจนาถ แดงพิบูลย์โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียงแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียงแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวรอง ผอ.โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกภาพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภิรญา พลหนองคูณโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบัลลังก์ มะเจี่ยวโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกภาพ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิรญา พลหนองคูณโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นายปณิธาน เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์รอง ผอ.โรงเรียนอุุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาศรี อัครพินท์รอง ผอ.โรงเรียนอุุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศฤง ร่าเริงรอง ผอ.โรงเรียนนาทมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิรณา จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศฤง ร่าเริงรอง ผอ.โรงเรียนนาทมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิรณา จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองย่อวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสรา สังกะสินสู่โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายรณยุทธ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรณยุทธ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคดี บุโพธิ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสรา สังกะสินสู่โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นายไมตรี โคตรกะพี้โรงเรียนลังกาพิทยาคมกรรมการ
7. นายอนุรัตน์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางทิชากร สำราญชลารักษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สาธรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนุช โลสันดาโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อุทำกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน พ่อโสภาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สาธรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยนุช โลสันดาโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี อุทำกาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพจนา พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกศริน ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายวันศักดิ์ คำแพงผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายวันศักดิ์ คำแหงผอ.โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงศ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิมลสิริ กันทรธรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วรกิตติกุลโรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิมลสิริ กันทรธรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย พรรณวงศ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พระโคตรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พระโคตรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พระโคตรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พระโคตรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา พระโคตรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ คำสุรินทร์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายสมชาย อินธิชัยครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทวี ภูชมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัน บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัญ บุตรวรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายรัตนพันธ์ เจริญวงศ์ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายทิวา เภางามครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคมน แก่นงามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร อัคฮาดโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ชิณโนผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย คำสิงห์ข้าราชการบำนาญ สพม.22กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายอรรถพงษ์ อรรคศรีวรครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นายชัชพงษ์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นายอิสระ ปุญญาครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายพรพิภพ สัมพันธ์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางปัทมา ดวงเพชรครู โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
10. นางสินีนันท์ อริยเดชครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]