เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ พ.ต.พิเชษฐ์ กำภูศิริ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 นายสุรชาติ รัศมี ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 นางนันท์นภัส จันทร์ทอง ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นายปราโมทย์ เทพกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 นายสวาสดิ์ สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8 นางเฉลียว ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10 นายสุพัฒน์ มืดนนท์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11 นางพินีนันท์ นิตยวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 นายวิโรจน์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15 นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.22 กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
17 นางสาวปวีณา นิตยาชิต ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
18 นายตฤณ วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19 นางสาววรัญญา ภาโสม ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 นายปราการ สีชมพู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมท้องถิ่น)
21 นางพาฟัน วรกา ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลสาระทัศนศิลป์)
22 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงสังข์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลสาระดนตรี)
23 นายสุรเชษฐ์ เครือเนตร ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลสาระนาฏศิลป์/กิจกรรมท้องถิ่น)
24 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายทวี ทะนอก รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายศิริชัย ไตรยราช ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
32 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
33 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
34 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
35 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
36 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
37 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
38 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
39 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
40 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
41 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
42 นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
43 นายกิตติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ สพม เขต ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
44 นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
45 นางสุจิตรา ไชยวงคต ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
46 นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
47 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
48 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
49 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
50 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
51 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
52 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
53 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
54 นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
55 นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
56 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
57 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
58 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
59 นายปรีชา เจตินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
60 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
61 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
62 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
63 นายสุรพล บุญมีทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
64 นายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
65 นายสุรชัย สุทธิอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
66 นายยอดชาย พ่อหลอน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
67 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
68 นางสุภัคชญา สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
69 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
70 นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
71 นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
72 นายสุรชาติ รัศมี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
73 นางพนิดา สุวรรณสาร ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
74 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
75 นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
76 นายประเสริฐ มูลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
77 นางสาวใยรักษ์ ประจักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
78 นายปราโมทย์ เทพกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และค่ายลูกเสือหนองญาติ
79 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
80 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
81 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
82 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
83 นายอร่าม คูสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
84 นายพิสิทธิ์ คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
85 นายสมชาย บุญมั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
86 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
87 นายวชิระ ปะทะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
88 นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
89 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
90 นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
91 นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
92 นายสนั่น เมตุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
93 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
94 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
95 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
96 นายอาจ ชมภูโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
97 นายธงชัย คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
98 นายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
99 นายประจักร เข็มใคร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
100 นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
101 นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
102 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
103 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
104 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
105 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
106 นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
107 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
108 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
109 นางเฉลียว ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
110 นายสวาสดิ์ สมประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
111 นางรุ่งทิวา ควรชม ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
112 นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
113 นายวิชัย ถวิลไพร ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
114 นางสาวเรณู พัฒนะแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
115 นางธิดารัตน์ วังวร ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
116 นายปรีชา วงษา ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
117 นางรุ่งทิวา ควรชม ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง ประจำสนามแข่งขันโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
118 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
119 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
120 นางสาวจุฑารัตน์ คัตมาตร ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
121 นางสาววนิดา ศรีโสภา ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
122 นางสาวทินารมณ์ อ่ำคุ้ม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
123 นางสาวพรวลี ชาวดง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
124 นางสาวน้ำทิพย์ วโรดมดำรง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
125 นางสาวสุชาดา เพ็ญธรรมกุล ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
126 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์ต๊ะกัน ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
127 นางสาวชนากานต์ อินทจักร์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
128 นางสาวดุริยา รัศมี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
129 นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
130 นางนิตยา วิเศษแก้ว ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
131 นางสาววิจิตรา ภาอำนวย ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
132 นางสาวนฐมน ศังขานนท์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
133 นางสาวศุจินทรา ริศด้วง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
134 นางสาวสุธานิจ แสงหมื่น ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
135 นางสาวศศิประภา บัวพรหม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
136 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
137 . นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
138 นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
139 นายอนิรุธ แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
140 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
141 นายประเสริฐ มูลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
142 นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
143 นางเรไรรัตน์ ใจสุข ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
144 นางสาวสุดธิดา จันทะสิน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
145 นางศุภวรรณ คำแพงดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
146 นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
147 นางนิตยา ไพศาล ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
148 นางสาวสุธีรา ไชโย ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
149 นายเอกภพ ใจสุข ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
150 นางสาวณชนก แจ่มดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
151 นายกฤษฎา ศรีรักษา ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
152 นายศราวุธ บุญปลอด ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
153 นายสุรชาติ รัศมี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
154 นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
155 นางสาวกุสุมา ศรีนครา ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
156 นายจักรพรรดิ พรหมใส ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
157 นางสาวกนกวรรณ ต้องตาสี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
158 นายอุดร จันทสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
159 นายวีรชน คำเห็น ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
160 นายปราโมทย์ เพิ่มกิจทวีทรัพย์ นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
161 นายณรงค์ ทิโส นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
162 นางจันทรา ทิโส นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
163 นายนุ้ม ทองแลง นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
164 นายทรงชัย ขันสำรอง นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
165 นายฤทธิไกร ทองคำ นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
166 นายพนม ต้นสาย นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
167 นางลัดดา คัฒมาตร นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
168 นางเปรมกมล หงษามนุษย์ นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
169 นางวนิดา บัวเคน นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
170 นายวรสินธุ์ เมษาคุณ นักการภารโรงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
171 นายปราโมทย์ เทพกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
172 นางพนิดา สุวรรณสาร ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
173 นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
174 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
175 นางสาวเรณู พัฒนะแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
176 นายวิธวัฒน์ แสนวิเศษ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
177 นายกัมปนาท คำประสังข์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
178 นายโชคดี บุโพธิ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
179 นายฐาปกรณ์ อ้วนจี ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
180 นายทวี ภูชุม ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
181 นางสยุมพร พูลเกิด ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
182 นางปาริชาติ ชาชุมวงศ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
183 นางกนกวรรณ อุดรสรรพ์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
184 นางสุภาวรรณ หาญรินทร์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
185 นางสาวกนกวรรณ ศรีทอง ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
186 นางสาวกุสุมา อรรคศรีวร ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
187 นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์สุรภินันท์ ครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
188 นายมานะ ไตรยะถา นักการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
189 นายทองพูล โคตรภู นักการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม และสถานที่ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
190 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
191 นางนันทนา มีฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพม.๒๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
192 นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
193 นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
194 นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
195 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์ ครู ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
196 นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
197 นางสาวนฤทธิ์ชลา มูลโคตร พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
198 นางปิยะรัตน์ แก้วก่า พนักงานราชการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
199 นางสาวชณัฐปภา สุขฉ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
200 นางสาวสาลินี ทาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
201 นางสาวเพ็ญธิภา สีสา เจ้าหน้าที่การเงินฯ สพม. ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
202 นายณัฐพงษ์ ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
203 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
204 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
205 นางกรรณิการ์ เขียวขำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
206 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการประเมินผล
207 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการประเมินผล
208 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
209 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล
210 นายกิตติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ สพม เขต ๒๒ คณะกรรมการประเมินผล
211 นางศิวรักษ์ วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการประเมินผล
212 นางสุจิตรา ไชยวงคต ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการประเมินผล
213 นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม ๒๒ คณะกรรมการประเมินผล
214 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต ๒๒ คณะกรรมการประเมินผล
215 นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประเมินผล
216 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
217 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
218 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
219 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
220 นางสุวรรณา ธานี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
221 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
222 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
223 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
224 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
225 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
226 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
227 นายวรวุฒิ มะสุใส ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
228 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นพ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
229 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
230 นายจักรินทร์ ชื่นค้า ครู โรงเรียนปลาปากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
231 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
232 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
233 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
234 นายวรวุฒิ มะสุใส พนักงานราชการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
235 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
236 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
237 นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
238 นางนุชรี คำประสังข์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
239 นางสุวรรณา ธานี ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
240 น.ส.ยุพิน ยินดี ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
241 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
242 ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
243 นายสุรชัย ตั้งศิริ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
244 นางอาภรณ์ โกษาแสง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
245 นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ์ ครู โรงเรียน.ปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
246 นางพวงทอง หวังถนอม ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
247 นางสาวดรุณี เอมสมบุญ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
248 นายสกุลพร ภูล้อมทาง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
249 นายประชัน วงศ์อินพ่อ นักการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
250 นายสมคิด พงศ์สุภา นักการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
251 นายชัยณรงค์ กุลบุตร ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลสนามแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
252 นายประเสริฐ มูลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
253 นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
254 นางสาวอรนุช ตั้งศิริ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
255 นางสาวสุดธิดา จันทะสิน ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
256 นายศราวุธ บุญปลอด ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
257 นายเอกภพ ใจสุข ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
258 นายวิเชียร เจริญรัตน์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการจัดการจราจร รักษาความปลอดภัยและพยาบาลโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
259 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261 นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นายอาจ ชมพูโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นายอิทธิ พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นางพิมพ์ใจ ริมสกุล ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
265 นายทศพร สวนแก้ว ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
266 นายศิริชัย เชื้อพล ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
267 นายศิลปกรณ์ จันทไชย ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
268 นายณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
269 นางสาวจัตติยา ทองยืน ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
270 นายยุทธนา แสนสุริวงศ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
271 นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
272 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
273 นายจักรินทร์ ชื่นค้า ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
274 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรกิตติยาภา๑ นครพนม รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
275 นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
276 นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
277 นายยอดชาย พ่อหลอน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
278 นายชัยรัตน์ กำลังหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
279 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
280 นายปราโมทย์ เทพกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
281 นายธยา เหล่ากกโพธิ์ ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
282 นางสาวภัทรภร อัคฮาด ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
283 นางสาวจัตติยา ทองยืน ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่จัดการระบบบันทึกคะแนน)
284 นางนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่จัดการระบบบันทึกคะแนน)
285 นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่จัดการระบบบันทึกคะแนน)
286 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
287 นายอร่าม คูสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
288 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
289 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
290 นายทินกรณ์ วรกา ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
291 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
292 นายสุทัศน์ ยามี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
293 นายนัฎฐพล ปากดี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพ
294 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
295 นายไกรศรี ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
296 นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
297 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
298 นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา รองประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
299 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
300 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
301 นายเอกชัย คะษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
302 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
303 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
304 นายชัยยงค์ น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
305 นางแน่งน้อย จุลมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
306 นายฉัตรชัย จันทะลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
307 นายธีระยุทธ จันทะคัด ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
308 นายศักดิ์ดา สมยา ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
309 นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์ ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
310 นายวรวุฒิ มะสุใส พนักงานราชการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
311 นายทรงศักดิ์ สารรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
312 นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
313 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ. ร.ร.อุเทนพัฒนา ประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
314 นางจันทร์จรัส ไตรยราช รอง ผอ. ร.ร.อุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
315 นายอุดม สิริ ผอ. ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
316 นายเดชา แก้วเชื่อม ผอ. ร.ร.นาทมวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
317 นายสนั่น เมตุลา ผอ. ร.ร.ท่าจำปาวิทยา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318 นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผอ. ร.ร.พะทายพิทยาคม กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
319 นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา ผอ. ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
320 นายประจักษ์ เข็มใคร ผอ. ร.ร.ศรีโคตรบูรณ์ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
321 นางสุจิตรา ไชยวงศ์คต ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๒ กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
322 นางจิตนันท์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ครูทรงคุณค่า ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
323 นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
324 นางสาวอนิตตา บัวสาย ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
325 นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
326 นายประสิทธิชัย โสดาวิชิต ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
327 นางสาวอภิญญา คำตัน ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
328 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
329 นางสุภาวดี กิติศรีวรพันธุ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
330 นางฐาปนีย์ จุติรักษ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
331 ว่าที่ร้อยตรีกานต์ จันทร์แดง ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
332 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
333 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู ร.ร.อุเทนพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]