สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 119 16 2 0 137
2 นครพนมวิทยาคม 110 19 8 1 137
3 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 93 28 4 0 125
4 อุเทนพัฒนา 90 24 7 1 121
5 เรณูนครวิทยานุกูล 90 20 7 0 117
6 ธาตุพนม 90 12 8 1 110
7 นาแกสามัคคีวิทยา 85 25 2 0 112
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 69 37 8 1 114
9 บ้านแพงพิทยาคม 59 17 6 1 82
10 นาหว้าพิทยาคม 55 24 7 1 86
11 พะทายพิทยาคม 54 13 11 2 78
12 ปลาปากวิทยา 44 24 10 2 78
13 นาแกพิทยาคม 44 23 12 1 79
14 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 38 15 6 0 59
15 คำเตยอุปถัมภ์ 33 21 13 4 67
16 นาถ่อนพัฒนา 33 18 11 3 62
17 ค้อวิทยาคม 31 22 9 1 62
18 นาทมวิทยา 31 10 15 3 56
19 บ้านข่าพิทยาคม 30 20 10 2 60
20 บ้านผึ้งวิทยาคม 30 19 8 1 57
21 ศรีบัวบานวิทยาคม 27 12 8 1 47
22 สนธิราษฎร์วิทยา 25 13 10 0 48
23 นาเดื่อพิทยาคม 24 18 14 6 56
24 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 23 12 6 1 41
25 หนองซนพิทยาคม 22 14 17 2 53
26 อุดมพัฒนศึกษา 22 10 6 3 38
27 ศรีโคตรบูรณ์ 21 16 13 1 50
28 หนองแวงวิทยานุกูล 20 16 11 2 47
29 วังกระแสวิทยาคม 20 12 7 0 39
30 รามราชพิทยาคม 19 17 10 2 46
31 กุตาไก้วิทยาคม 19 15 8 0 42
32 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 19 12 6 2 37
33 เชียงยืนวิทยา 16 8 4 1 28
34 มหาชัยวิทยาคม 16 5 5 1 26
35 พระซองสามัคคีวิทยา 15 11 13 0 39
36 โคกสว่างประชาสรรค์ 14 12 6 1 32
37 โพนแพงพิทยาคม 14 10 11 1 35
38 วังยางวิทยาคม 13 13 6 4 32
39 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 13 7 9 1 29
40 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 12 13 13 6 38
41 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 12 6 7 1 25
42 ธรรมโฆษิตวิทยา 11 13 8 3 32
43 ท่าจำปาวิทยา 11 2 12 1 25
44 ธรรมากรวิทยานุกูล 11 2 10 0 23
45 หนองบ่อวิทยานุกูล 10 8 4 3 22
46 ภูลังกาพิทยาคม 9 17 10 2 36
47 ไชยบุรีวิทยาคม 8 14 7 0 29
48 สันตยานันท์ 8 2 5 0 15
49 สามผงวิทยาคม 7 7 8 3 22
50 วัดบึงเหล็ก 7 5 0 1 12
51 กุดฉิมวิทยาคม 6 1 3 2 10
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 5 4 3 1 12
รวม 1,707 734 424 77 2,942