สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 53 24 22 99 119 16 2 0 137
2 นครพนมวิทยาคม 37 23 17 77 110 19 8 1 137
3 อุเทนพัฒนา 29 24 21 74 90 24 7 1 121
4 นาหว้าพิทยาคม 29 13 5 47 55 24 7 1 86
5 เรณูนครวิทยานุกูล 26 21 19 66 90 20 7 0 117
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 25 30 20 75 93 28 4 0 125
7 ธาตุพนม 24 17 16 57 90 12 8 1 110
8 บ้านแพงพิทยาคม 23 15 12 50 59 17 6 1 82
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 19 12 13 44 69 37 8 1 114
10 นาแกสามัคคีวิทยา 10 15 27 52 85 25 2 0 112
11 พะทายพิทยาคม 8 9 11 28 54 13 11 2 78
12 นาทมวิทยา 8 6 1 15 31 10 15 3 56
13 วังกระแสวิทยาคม 5 1 4 10 20 12 7 0 39
14 อุดมพัฒนศึกษา 4 9 2 15 22 10 6 3 38
15 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 7 4 15 38 15 6 0 59
16 บ้านผึ้งวิทยาคม 4 2 4 10 30 19 8 1 57
17 นาแกพิทยาคม 3 13 9 25 44 23 12 1 79
18 คำเตยอุปถัมภ์ 3 7 1 11 33 21 13 4 67
19 ปลาปากวิทยา 3 6 6 15 44 24 10 2 78
20 ค้อวิทยาคม 3 5 7 15 31 22 9 1 62
21 เชียงยืนวิทยา 3 5 3 11 16 8 4 1 28
22 สนธิราษฎร์วิทยา 3 3 5 11 25 13 10 0 48
23 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 3 2 5 10 19 12 6 2 37
24 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 3 2 7 23 12 6 1 41
25 หนองแวงวิทยานุกูล 2 3 1 6 20 16 11 2 47
26 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 2 2 2 6 13 7 9 1 29
27 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 2 1 3 6 12 13 13 6 38
28 ภูลังกาพิทยาคม 2 1 2 5 9 17 10 2 36
29 ท่าจำปาวิทยา 2 1 0 3 11 2 12 1 25
30 สามผงวิทยาคม 2 1 0 3 7 7 8 3 22
31 บ้านข่าพิทยาคม 1 7 4 12 30 20 10 2 60
32 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 6 1 8 12 6 7 1 25
33 ศรีบัวบานวิทยาคม 1 4 5 10 27 12 8 1 47
34 หนองซนพิทยาคม 1 4 5 10 22 14 17 2 53
35 ศรีโคตรบูรณ์ 1 4 3 8 21 16 13 1 50
36 รามราชพิทยาคม 1 3 4 8 19 17 10 2 46
37 พระซองสามัคคีวิทยา 1 3 3 7 15 11 13 0 39
38 มหาชัยวิทยาคม 1 3 2 6 16 5 5 1 26
39 โคกสว่างประชาสรรค์ 1 3 0 4 14 12 6 1 32
40 นาถ่อนพัฒนา 1 2 5 8 33 18 11 3 62
41 นาเดื่อพิทยาคม 1 1 4 6 24 18 14 6 56
42 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 1 1 3 11 2 10 0 23
43 ไชยบุรีวิทยาคม 1 1 1 3 8 14 7 0 29
44 วังยางวิทยาคม 1 0 3 4 13 13 6 4 32
45 โพนแพงพิทยาคม 0 2 3 5 14 10 11 1 35
46 กุตาไก้วิทยาคม 0 2 0 2 19 15 8 0 42
47 ธรรมโฆษิตวิทยา 0 1 1 2 11 13 8 3 32
48 วัดบึงเหล็ก 0 1 1 2 7 5 0 1 12
49 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 0 1 10 8 4 3 22
50 สันตยานันท์ 0 0 0 0 8 2 5 0 15
51 กุดฉิมวิทยาคม 0 0 0 0 6 1 3 2 10
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 5 4 3 1 12
รวม 357 330 290 977 1,707 734 424 77 2,865