สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปิยะมหาราชาลัย 123 18 2 0 143
2 นครพนมวิทยาคม 117 19 8 1 144
3 เรณูนครวิทยานุกูล 96 20 7 0 123
4 ธาตุพนม 95 13 8 1 116
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 94 28 4 0 126
6 อุเทนพัฒนา 90 24 7 1 121
7 นาแกสามัคคีวิทยา 85 26 2 0 113
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 75 37 8 1 120
9 บ้านแพงพิทยาคม 64 19 6 1 89
10 นาหว้าพิทยาคม 61 24 8 1 93
11 พะทายพิทยาคม 56 13 11 2 80
12 ปลาปากวิทยา 46 25 10 2 81
13 นาแกพิทยาคม 44 23 12 1 79
14 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 44 15 6 0 65
15 คำเตยอุปถัมภ์ 37 22 13 4 72
16 นาถ่อนพัฒนา 36 19 11 3 66
17 บ้านข่าพิทยาคม 33 20 10 2 63
18 บ้านผึ้งวิทยาคม 33 20 8 1 61
19 ค้อวิทยาคม 32 22 9 1 63
20 นาทมวิทยา 32 11 15 3 58
21 วังกระแสวิทยาคม 31 14 7 0 52
22 ศรีบัวบานวิทยาคม 28 13 8 1 49
23 สนธิราษฎร์วิทยา 26 13 10 0 49
24 นาเดื่อพิทยาคม 24 18 14 6 56
25 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 24 12 6 1 42
26 รามราชพิทยาคม 23 18 10 2 51
27 หนองซนพิทยาคม 23 15 17 2 55
28 อุดมพัฒนศึกษา 22 10 6 3 38
29 ศรีโคตรบูรณ์ 21 16 13 1 50
30 หนองแวงวิทยานุกูล 21 16 11 2 48
31 เชียงยืนวิทยา 21 8 4 1 33
32 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 20 12 6 2 38
33 กุตาไก้วิทยาคม 19 15 8 0 42
34 โคกสว่างประชาสรรค์ 16 12 6 1 34
35 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 16 7 9 1 32
36 มหาชัยวิทยาคม 16 5 5 1 26
37 วังยางวิทยาคม 15 13 6 4 34
38 พระซองสามัคคีวิทยา 15 11 13 0 39
39 โพนแพงพิทยาคม 14 10 11 1 35
40 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 12 14 13 6 39
41 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 12 6 7 1 25
42 ธรรมโฆษิตวิทยา 11 13 8 3 32
43 ท่าจำปาวิทยา 11 2 12 1 25
44 ธรรมากรวิทยานุกูล 11 2 10 0 23
45 หนองบ่อวิทยานุกูล 10 8 4 3 22
46 ภูลังกาพิทยาคม 9 17 10 2 36
47 ไชยบุรีวิทยาคม 8 14 7 0 29
48 สามผงวิทยาคม 8 7 9 3 24
49 สันตยานันท์ 8 2 5 0 15
50 วัดบึงเหล็ก 7 5 0 1 12
51 กุดฉิมวิทยาคม 7 1 3 2 11
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 5 4 3 1 12
รวม 1,807 751 426 77 2,984