ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     เรียน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (นครพนม) สพม.22 ทุกท่านที่มีความประสงค์ส่งประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์และประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ประเภททีม 3 คน ระดับชั้น ม.1-ม.3และม.4-ม.6 ให้ยึดเกณฑ์สพฐ.และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯกำหนดให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่มก่อนหรือภายในวันที่ 3 กันยายน 2560 (วันประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน)เพื่อรวบรวมและนำส่งให้กรรมการผู้ตัดสินได้ดำเนินการ (ถ้าส่งหลังวันที่3 กันยายน 2560 ถือว่าสละสิทธิ์)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17:37 น.