ประกาศ​กลุ่มสาระศิลปะ
     เรียน  คุณครูนาฏศิลป์ (นครพนม)  ทุกท่าน  คุณครูท่านใดที่มีความประสงค์จะส่งนาฏศิลป์สร้างสรรค์ทุกระดับ ขอความกรุณาส่งรูปเล่มโครงงาน  ซีดีภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว  ที่ รร.เชียงยืนวิทยา  ภายในวันที่  31  ส.ค.  60  เพื่อจะได้รวบรวมและนำส่งกรรมการผู้ตัดสิน  ในวันประชุมใหญ่  การส่งเอกสารนี้คือเกณฑ์ที่  สพฐ. ปรับปรุงใหม่  สามารถประสานงานได้ที่ครูแอร์  0899417066  หมายเหตุ  ภาพเคลื่อนไหวให้นุ่งผ้าโจงก่อนได้นะครับ  (แผนผังโรงเรียนศรีบัวบาน) 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17:38 น.