งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    แพงแยง
2. นางสาวชุติมา    ทุมลี
3. นางสาวศาตพร    บริบูรณ์
1. นางรุ่งนภา    เพียพล
2. นางสาวโศภิตรา    คำเถื่อน
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวรรณ    ซามาตย์
2. นางสาวชุติญา    นุกุลกิจ
3. นางสาวณัฐกานต์    ธรรมคำ
1. นางสาวผลิกา    สิทธิพันธ์
2. นางสาวพจนา    พงษ์สิทธิศักดิ์
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยธิดา    นอนิล
2. นางสาวผกากาญจน์    กุมผัน
3. นางสาววนิดา    เสนาสี
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
4 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีรัตน์    บุดดี
2. นางสาวเกวริน    แดงโยง
3. นางสาวจริยา    ปังกระโทก
1. นางสาวสาวิตรี    สาธร
2. นางสาวเบญญาดา    ฝ่ายสงฆ์
5 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรปภา    อินาลา
2. นางสาวชนพิชา    แสนเขื่อน
3. นางสาวกุลธิดา    จันทราช
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ฐิติเจริญภัทร
2. นางนิษฐ์ธรีย์    สุริยนต์
6 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา    ผลวาด
2. นางสาวนันธิดา    ดอนหล้า
3. นางสาวกรรณิกา    มีสิมมา
1. นางสาวงามตา    ชาแท่น
2. นางสาวจันทร์ทิรา    มีฤทธิ์
7 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวชุลีกร    ศรีวรสาร
2. นางสาวมิยูกิ    พุทธรักษา
3. นางสาวศิรินลักษณ์    มองโพธิ์
1. นางสาวนริศรา    ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา    แสนแก้ว
8 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวเมธิตา    อุทำกา
2. นางสาวดวงกมล    อนุญาหงษ์
3. นางสาวปวีณา    อนุญาหงษ์
1. นางดวงพร    กำลังหาญ
2. นางอรทัย    วรกิตติกุล
9 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    อุ่นเทียมโสม
2. นางสาวพัชรินทร์    ต้อนโสกรี
3. นางสาวน้ำผึ้ง    รามพันชะ
1. นางสาวพัชรี    อุณาพรม
2. นางสาวหงษ์สุดา    สุวรรณมาโจ
10 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนีย์    ประกิ่ง
2. นางสาวอาทิตยา    อุผา
3. นางสาวสุมาลี    คำเขียว
1. นางชนม์นิภา    โคตะบิน
2. นางสาวสกุลรัตน์    แก้วสมบัติ
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    มะละกา
2. นางสาวกุลกัลยา    คำใหญ่
3. นางสาวรุ่งนภา    ศรีรักษา
1. นางสาวชลธิชา    วิมลจันทร์
2. นางพิสมัย    พรรณวงศ์
12 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    รังสี
2. นางสาวฐิตินันท์    รัตนะ
3. นางสาวชมพูนุช    รัตนะ
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วเมืองน้อย
2. นางสาวทิพย์นภา    กลางยศ
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวนิจจารีย์    ซวกผูเขียว
2. นางสาวปาริฉัตร    แสนปุชุม
3. นางสาวชฎารัตน์    ชาวดอน
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
14 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวธิญาดา    สุ่มมาตย์
2. นางสาวอาทิตยา    โทมนตรี
3. นางสาวกาญจนา    ไชยริบูรณ์
1. นางสาวจีราพร    พานิจ
2. นายสถาพร    รื่นเริง
15 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวรรณ    ชนะพจน์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ชฎา
3. นางสาวโชติกา    นิวงษา
1. นางสาวศศิธร    จ่าภา
2. นางสาวสุภารัตน์    เดชทะสร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................