งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยานันท์    นาบุญ
2. นางสาวมาริสา    สมดวน
3. นายอนุวัฒน์    แก้วพิกุล
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
2 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายรังสรรค์    จันละคร
2. นางสาวปริยดา    เชียงชุม
3. นางสาวพรสุดา    คำกรลือชา
1. นายธนชาต    แสงจันทร์
2. นางสุมินตรา    แสงจันทร์
3 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ดาเกลี้ยง
2. นางสาวทัศธิดา    ขันทะยันต
3. นางสาวมัชฌิมา    พวงเกษ
1. นางศิตา    อินทะโคตร
2. นางสาวเรวดี    รักษาวงศ์
4 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    บริบรูณ์
2. นางสาวพรรณษา    บริบูรณ์
3. นางสาวสุภาพร    บุญจันทร์
1. นางสาวนวพร    ณรงค์รักษาเขต
2. นางเรียบร้อย    พ่อบาล
5 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    อินพิมพ์
2. นางสาวอัญชลี    อินโสม
3. นางสาวอรอุมา    อุยสาห์
1. นางสาวสุภารัตน์    กาบุตร
2. นายไพทูรย์    ไชยชนะ
6 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    พ่อขันชาย
2. นางสาวกวินนา    คำวงค์ษา
3. นางสาวสุพรรณา    พิมผุย
1. นางน้ำใจ    ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรภร    อัคฮาด
7 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายสายัณห์    คนยืน
2. นายดนุนันท์    มาปัน
3. นางสาวศิริวรรณ    อินมะวงษ์
1. นางกิ่งดาว    โคตรบัว
2. นางสาววีระยา    ศรีสุวงค์
8 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนิษฐา    สิงเรื่อง
2. นางสาววัชรี    คำมี
3. เด็กหญิงปิยภรณ์    พันธสีมา
1. นางสาวนริศรา    ภูถมทอง
2. นางสาววันเพ็ญ    ชากิจดี
9 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวดาวสุนี    แสนคำพล
2. นางสาวธัญญารัตน์    อนุญาหงษ์
3. นางสาวอรอุมา    อนุญาหงษ์
1. นายธนัท    ภักดีสุวรรณ
2. นางสาวเสาวณีย์    สิทธิจันทร์
10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    บุรีขัน
2. นางสาววิไลวรรณ    ราชมณี
3. นางสาวอาภาศิริ    มอมไทรัตน์
1. นางทิพย์วรรณ    สมยา
2. นายศักดิ์ดา    สมยา
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวหฤทัย    แสนเยีย
2. นางสาวปนัดดา    วงค์คำ
3. นางสาวอรนัญช์    บุพศิริ
1. นางสาวปราณีต    พรรณวงศ์
2. นางพิสมัย    พรรณวงศ์
12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายสายฟ้า    มะอินทร์
2. นางสาวมธุรดา    คำหา
3. นางสาวไอรดา    สนมศรี
1. นางสาวนิรมล    กิติศรีวรพันธุ์
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................