งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายทักษิณ    เสลาคำ
2. นายสุทธวีร์    คำด่อน
3. นายกนกศักดิ์    อุดานนท์
1. นางสาววรรณิศา    มินตา
2. นายเอกภพ    ใจสุข
2 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายนรากร    ยาวงษ์
2. นายศตวรรษ    คำวุฒิ
3. นายยุทธวิชัย    นิวงษา
1. นางอารีย์วรรณ    รัศมี
2. นายเชษฐา    บุญชวลิต
3 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายธีระนัย    อุปชิต
2. นายคมคิด    บริบูรณ์
3. นายดารากร    อินาลา
1. นางวาสนา    นามสง่า
2. นางแสงจันทร์    ขอดเมชัย
4 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวน้องใหม่    พลเชียงขวาง
2. นางสาววิชชุนีย์    ไชยวงษ์
3. นายเอกสิทธิ์    พลเชียงขวาง
1. นางจุฑาทิพย์    ศรีนา
2. นางรัชนี    พรมอารักษ์
5 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    พูลสวัสดิ์
2. นางสาววัชรี    ทุรังค์
3. นายกฤษดา    จันทร์นนท์
1. นางกรรณิการ์    ศรีวรชัย
2. นางสาวสุกันดา    พรหมนิล
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปภัสสร    สมอินอ้อย
2. นางสาวพิมพลอย    แก้วบัวระภา
3. นางสาวคณิศร    สีกาลัง
1. นางกิรณา    จันทรโคตร
2. นางรัชรินทร์    กัติยัง
7 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์สิทธิ์    แสนคำ
2. นายสุรศักดิ์    พลเรือง
3. นายรัฐภูมิ    วงศ์ชมภู
1. นายวิโรจน์    แก้วพิกุล
2. นายอนันต์    วังทะพันธ์
8 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายชาตรี    พ่อสมคาม
2. นายบวรทัต    มนต์มี
3. นายสิทธิพล    อยู่จุ้ย
1. นายอภิสิทธิ์    นามเพราะ
2. นายอิทธิพล    ละม้าย
9 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพาภรณ์    พรมคนซื่อ
2. นายอัมรินทร์    ดอนหล้า
3. นางสาวบังอร    พ่อบุญจันทร์
1. นางสาวศิริรัตน์    โนจิตร
2. นางสาวสุภิญญา    วรนาม
10 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายทรงวุฒิ    พวงพั้ว
2. นายธนวัฒน์    พวงพั้ว
3. นายชินวัตร    คะสุดใจ
1. นางวรัญพัชร์    วงศ์สุเพ็ง
2. นายสมหมาย    จำเริญเศษ
11 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรารัตน์    ก้อนกั้น
2. นางสาวอภิญญา    มาตชัยเคน
3. นางสาวนฤพร    ไชยปัญหา
1. นายกิตติธัช    แซ่ตอง
2. นายอดิศักดิ์    ภูนิละมัย
12 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายจักรินทร์    อนุญาหงษ์
2. นายธนัชญา    จันจุฬา
3. นายวรวุฒิ    ดวงโพน
1. นายกันตภณ    โปวังสา
2. นายอาวรณ์    อนุญาหงษ์
13 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายปรเมศ    ครองทองศรี
2. นายภูมรินทร์    ซองทอง
3. นายอินทุกรณ์    คะตะโคตร
1. นายพลวัฒน์    กุลยะ
2. นายวรวุฒิ    มะสุใส
14 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวปัณณพร    พวงมณี
2. นางสาวทิพย์สุดา    สุขภูวงค์
3. นางสาวณัฎฐนันท์    โคตรคำ
1. นางประนอม    เกษมสินธุ์
2. นางยินยอม    สุขเกษม
15 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    สุวะเสน
2. นางสาวจุฑาวดี    คะพันธ์
3. นางสาวสุรมณ    นันกลาง
1. นางนิยม    บุญมีทองอยู่
2. นายนิวัตร    ขันทะชา
16 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    ขัติวงศ์
2. นางสาวขณิวรรณ์    ป้องทอง
3. นางสาวธัญจิรา    ป้องทอง
1. นางรุ่งฤดี    บุญจันทร์
2. นายเดชา    ป้องทอง
17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายปวรรัตน์    วันทอง
2. นางสาวสุธิดา    ดีบุดชา
3. นางสาวนุธิตา    นนจันทร์
1. นางฉวีวรรณ    ไตรยะขันธ์
2. นายธราเทพ    โคตรสิมมา
18 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายธนบัตร    ศรีสาพันธ์
2. นายวันเฉลิม    จันปลิว
3. นายจารณ    ดอกไม้เทศ
1. นายนิติกร    คำชุม
2. นายวาทิต    เสนสาร
19 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายนรินทร์    วันดี
2. นายสิทธิโรจน์    วันดี
3. นายสุทธิศักดิ์    วันดี
1. นายนัฐทรย์    สามารถ
2. นางสาวพยอม    ไชยเพชร
20 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    แสงมา
2. นายมงคล    เหมะธุรินทร์
3. นายนที    แสนไชย
1. นายธรรมศักดิ์    ปัญญา
2. นายอดิพงษ์    จันใด
21 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตหรา    ชนะพจน์
2. นางสาวอุไรวรรณ    รามศรี
3. นางสาวสร้อยสุดา    บัวดี
1. นางสาวทิพวรรณ    ยางธิสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................