งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิตกรณ์    คิดทำ
2. เด็กชายณัฎฐากร    เกิดใจบุญ
3. เด็กชายภานุวัจน์    วงจวง
1. นางสาววรรณิศา    มินตา
2. นายเอกภพ    ใจสุข
2 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายธีระพัฒน์    อร่ามศรี
2. นายสุทธวีร์    ตันสาย
3. เด็กชายศุภณัฐ    แผ้วสูงเนิน
1. นางอารีย์วรรณ    รัศมี
2. นายเชษฐา    บุญชวลิต
3 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวไนย    จันทะ
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    มหาเสนา
3. เด็กชายอมรเทพ    ภูต้ายผา
1. นางรัชนี    พรมอารักษ์
2. นางวัฒน์ชินี    นาชัยฤทธิ์
4 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายคมกฤษฎิ์    เชื้อดวงผุย
2. นายสุรชัย    หลายโคตร
3. นายสงวนศักดิ์    ปุ่มเป้า
1. นายวิโรจน์    แก้วพิกุล
2. นายอนันต์    วังทะพันธ์
5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญณรงค์    แสนนาม
2. เด็กชายทนงศักดิ์    มงคล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ดรุณพันธ์
1. นายจิระศักดิ์    สุขศิริ
2. นายวิศวะ    เพชรผ่องพันธุ์
6 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายยุทธนา    อินธิราช
2. เด็กชายวรเชษฐ์    คล่องแคล่ว
3. เด็กชายวรรณชนะ    แก้วบัวสา
1. นายอภิสิทธิ์    นามเพราะ
2. นายอิทธิพล    ละม้าย
7 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    พ่อศรีชา
2. เด็กหญิงนัชชา    ไชยราช
3. เด็กหญิงจิราภา    วงค์ศรีชา
1. นางสาวศิริรัตน์    โนจิตร
2. นางสาวสุภิญญา    วรนาม
8 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยกมล    กองสุวรรณ
2. เด็กชายเจนภพ    ศักดิ์ศรีวัน
3. เด็กชายศรันย์    ทันบุญ
1. นายผราวุธ    แสนโสม
2. นายสมหมาย    จำเริญเศษ
9 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพันพินิจ    ลิภา
2. เด็กชายอนุสร    มูลตรีเสา
3. เด็กหญิงอารีญา    เหล่าสาร
1. นางสาวจันทร์มณี    จรัสแสง
2. นายอดิศักดิ์    ภูนิละมัย
10 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอลิชา    ดีแสง
2. เด็กหญิงพรนภา    เกาะแก้ว
3. เด็กหญิงจันจิรา    กันยาตี
1. นายกันตภณ    โปวังสา
2. นายอาวรณ์    อนุญาหงษ์
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกอร    พวงมณี
2. เด็กหญิงสโรชา    ฝ่ายพนอม
3. เด็กหญิงปนัดดา    ประดับศรี
1. นางสาวชัยณรี    แสนเลิง
2. นางยินยอม    สุขเกษม
12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองสิงห์
2. เด็กชายพีระวัฒน์    คำชนะ
3. เด็กชายณัฐพล    สุวรรณมาโจ
1. นายนัฐทรย์    สามารถ
2. นางสาวพยอม    ไชยเพชร
13 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสัจจา    สุรินาม
2. เด็กชายอาเนช    อินธิราช
3. เด็กชายปัญญา    ละกังถา
1. นางสาวบวรลักษณ์    ประกิ่ง
2. นางสาวภิรญา    พลหนองคูณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................