งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงผัลย์ศุภา    มัครมย์
2. เด็กหญิงศศินภา    ลาดี
3. เด็กหญิงระวิพรรณ    ประโท
1. นางสนิฎา    พระเสนา
2. นางสาวอรุณรัตน์    บุพศิริ
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แดงโหยง
2. เด็กหญิงนัฐทริกา    กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงรัชนีกร    คามพิมาย
1. นางกัลยา    สำรองพันธ์ุ
2. นายอรัณ    ทวดอาจ
3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวรา    บางทราย
2. เด็กหญิงประภัสสร    บุญเกรียว
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ    นาบุญ
1. นายวรสิทธิ์    กิจเจริญ
2. นายสุรสิทธิ์    ดอนสีดา
4 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    วิชัยรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    เคนโสม
3. เด็กหญิงอินทิรา    อาสา
1. นางอารีย์วรรณ    รัศมี
2. นายเชษฐา    บุญชวลิต
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ตีวงษ์
2. นางสาววรัญญา    จันทะราช
3. นางสาวชลธิชา    ปรานกระโทก
1. นายปรีชา    อินทรีย์
2. นายศักดิ์ชัย    บริบูรณ์
6 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนุชรา    จันทะปัด
2. เด็กหญิงไอลดา    คำชนะ
3. เด็กหญิงสุพัชชา    ชาสงวน
1. นายกฤษฎา    จันทร์แก้ว
2. นายสมหมาย    จำเริญเศษ
7 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัสพร    อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล    อนุญาหงษ์
1. นายวีระชัย    ศรีงาม
2. นายอาวรณ์    อนุญาหงษ์
8 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    มหาวงศนันท์
2. เด็กชายนภัสกร    มหาวงศ์
3. เด็กชายผงจาหริง    สมรภูมิธรรม
1. นายปณิธาน    เกษมสินธุ์
2. นางประนอม    เกษมสินธุ์
9 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรเพชร    ขาวดี
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ปลากบุตร
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ทัพเจริญ
1. นางฉวีวรรณ    ไตรยะขันธ์
2. นายธราเทพ    โคตรสิมมา
10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญชิตา    ดวงมืด
2. เด็กหญิงนลินยา    โสมศรี
3. เด็กชายศรชัย    นนทศรี
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงต้องตา    ศักดิ์เคดา
2. เด็กหญิงพรชิตา    แก้วพุทธ
3. เด็กหญิงสุนิสา    อัมภรัตน์
1. นางสาวบวรลักษณ์    ประกิ่ง
2. นางสาวภิรญา    พลหนองคูณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................