งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ขจรมณี
2. เด็กชายอธิวัฒน์    พาพิมพ์
3. เด็กชายธนบูรณ์    ดาเพ็ง
4. เด็กชายธีรธรรม    เพ็งพรม
5. เด็กหญิงชุจิรา    คำพรหม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขจิตร
1. นายจิรายุทธ    เชื้อดวงผูย
2. นางสาวจุฑารัตน์    ยิ้มเกิดสิริโชติ
3. นางพิจิตตรา    วิชะนา
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารณี    แก้วบุดตา
2. เด็กหญิงภควรรณ    คำลือ
3. เด็กชายธนบูรณ์    ดีสิงห์
4. เด็กหญิงกิรญาดา    เสลาคำ
5. เด็กหญิงกุลธิดา    ดวงดูสัน
6. นางสาวนฤมล    คำพานุ
1. นางสาวธฤษวรรณ    มุ่งงาม
2. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
3. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
3 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิต    ทุมเสน
2. เด็กชายปกรณ์วิทย์    อินาลา
3. เด็กหญิงนันท์ชนก    แสนเขื่อน
4. เด็กชายธีรพงษ์    พิมพา
5. เด็กชายดำรงสิทธิ์    แสนคะ
6. เด็กหญิงหงษ์สุดา    สุริยนต์
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ฐิติเจริญภัทร
2. นางวาสนา    นามสง่า
3. นางศิริพร    คำลือ
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุ้มธิดา    สุผาวัน
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ตะวังทัน
3. เด็กหญิงวรรณิษา    แสงสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    ขจัดมลทิน
5. เด็กหญิงสุพรรษา    แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงธิดาภา    พลมาตย์
1. นางนิมมาน    ชื่นตา
2. นายอาคม    ชื่นตา
5 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    สุรา
2. เด็กชายรัตนชัย    อ้วนดวงดี
3. เด็กชายณภัทร    นามวงศ์
4. เด็กชายพลพล    จิตมาตย์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    เชื้อคำเพ็ง
6. เด็กหญิงณัฐจิรา    บัวชุม
1. นางสาวจันทร์แรม    บุตรศรีผา
2. นายวิชัย    บุญรอด
3. นางสมคิด    ด้วงโต้ด
6 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณา    นาพินิจ
2. เด็กหญิงมะลิสา    สีนอ
3. เด็กหญิงนรมน    วิเศษศรี
4. เด็กหญิงสุภาพร    สิงห์ตูม
5. เด็กหญิงณัฐกุล    ทนนาน
6. เด็กหญิงพรนภา    พัศโน
1. นางปานฤทัย    บัวชุม
2. นางเทียมจันทร์    โคตะมะ
3. นางเนตรนิมิตร    วาทะวัฒนะ
7 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาพร    อุดมกัลย์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    โมธรรม
3. เด็กหญิงพรชิตา    แรงรอบ
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    พินิจผล
5. เด็กหญิงฐิติพร    เพชรสมบัติ
6. เด็กหญิงอารยา    คำเสนาะ
1. นายทศพล    ศรีสาระ
2. นางประดับศรี    ลิ้มสกุล
3. นางสาววรัญญา    ภาโสม
8 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายมุมินทร์    อ้วนกาบิล
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงลีลาวรรณ    ทั่งทน
4. เด็กหญิงนิภาดา    ฝ่ายทะแสง
5. เด็กหญิงธีรตา    ศรีละโคตร
6. เด็กหญิงพรชิตา    อุ่นตา
1. นางกานต์ระวี    วงศ์เข็มมา
2. นางสาวณกมลวรรณ    ศิริปวรฉันท์
3. นายอภินันด์    ทองกันทม
9 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายชาคริต    กรีสอนคม
2. นางสาวภควดี    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงพิณนภา    มันอาษา
4. นางสาวสร้อยลดา    มอญปาก
5. นางสาวชลดา    สาโท
6. นางสาวเพ็ญนภา    อนุญาหงษ์
1. นางสาวจุฑามาศ    เครือหว้า
2. นางสุมาลี    ประโคทัง
3. นางสาวเสาวณีย์    สิทธิจันทร์
10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    คาระวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เสนาสี
3. เด็กหญิงธนพร    ชนะพจน์
4. เด็กหญิงมุกดา    ดงขมิ้น
5. เด็กหญิงมัลลิกา    เหล่าเลิศกุล
6. เด็กหญิงณัฐภรณ์    เหลินต้ายซ้าย
1. นางทิพย์วรรณ    สมยา
2. นางสาวสุดารัตน์    อังคะมาตย์
3. นางสาวหงษ์สุดา    สุวรรณมาโจ
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุตราพร    สุภาพ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุพศิริ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    แก้วปีลา
4. เด็กหญิงจันทกานต์    หลิงสีหา
5. เด็กหญิงศศิธร    กลัดกรรณแสง
6. เด็กหญิงญาณัจฉรา    อุดานนท์
1. นางสาวชัยณรี    แสนเลิง
2. นางยินยอม    สุขเกษม
3. นายเศรษฐบุตร    รัตนวงค์
12 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญยนุช    รัตนะ
2. เด็กหญิงนภิสา    รัตนะ
3. เด็กหญิงกุลจิรา    กุลยะ
4. เด็กหญิงสิลาวรรณ    อินทริง
5. เด็กหญิงสรัลพร    แซ่เตีย
6. เด็กหญิงอภิษา    มหาวงค์
1. นางพิมลรัตน์    โพธิ์สุ
2. นายอำนาจ    พุทธกัง
3. นายเทพเทวรรณ    วงษาเนาว์
13 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพร    สีสัน
2. เด็กหญิงปรียานุช    บุญกิจ
3. เด็กหญิงวรรณนิศา    หอมจันทร์
4. เด็กหญิงช่อผกา    ผลาผล
5. นางสาวกัญญ์วรา    เอกสะพัง
6. เด็กหญิงชลดา    สีใส
1. นายณรงค์ฤทธิ์    หอมจันทร์
2. นายวัฒนศักดิ์    พัฒนภูทอง
3. นางสุวัฒนา    เวฬุวนารักษ์
14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรเดช    ยะวงษ์ศรี
2. เด็กชายภานุเดช    พรมสุ้ย
3. เด็กหญิงดลยา    สานาผา
4. เด็กหญิงฐิตินันท์    ไชยพรม
5. เด็กหญิงเนตรธิดา    อินทรักษ์
6. เด็กหญิงกมลชนก    สานาผา
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางสาวนิรมล    กิตติศรีวรพันธุ์
3. นางมาลินี    วรรณวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................