งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    สูตรสุคนธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล    นิวงษา
3. เด็กหญิงวรรณกานต์    มหาธิราช
1. นางกัลยา    สำรองพันธ์ุ
2. นายอรัณ    ทวดอาจ
2 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    โคตะบิน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    สมตัว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงค์ธานี
1. นางอารีย์วรรณ    รัศมี
2. นายเชษฐา    บุญชวลิต
3 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษรา    เบียนสาย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุจจริต
3. เด็กหญิงอทิตติมา    แก้วสุภา
1. นางวาสนา    พรหมจรรย์
2. นางสาวอมรรัตน์    พลขำ
4 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    โรจน์วิรัตน์
2. เด็กหญิงพลอยแสง    อรรคนิตย์
3. เด็กหญิงแกรมแก้ว    ประสมทรัพย์
1. นางกิรณา    จันทรโคตร
2. นางรัชรินทร์    กัติยัง
5 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลิกษณ์    บุดดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงธาริณี    อุบลวัตร์
1. นายณัฐสุรีย์    สิงห์สาย
2. นางสาวรัศมี    ริสา
6 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทธิญาภรณ์    วงศ์ศรีชา
2. เด็กหญิงชยุดา    ทศราช
3. เด็กหญิงบุญธิดา    ดีปาน
1. นางสาวนิตยา    ผิวผ่อง
2. นางสาวสาวิตรี    มาตขาว
7 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณิกา    ชากิจดี
2. เด็กหญิงนิศากร    จันทร์แดง
3. เด็กหญิงกนกพร    วงศ์สนั่น
1. นางฤดี    อุปรินทร์
2. นางอุษณา    ป้อมลิขิตกุล
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเทียนประภา    นาดี
2. เด็กหญิงจิตราภา    สุทธิเภท
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    จันทร์วงค์
1. นางสาวอมรรัตน์    ลอลิเลิศ
2. นางสาวเบญจพร    แก้วมณีชัย
9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันฐชา    พ่อสีชา
2. เด็กหญิงพรชิตา    ปุ่มเป้า
3. เด็กหญิงนพรัตน์    สุจริต
1. นางสาวสุกัญญา    ล่ำสัน
2. นายไชยันต์    ศรีสุวะ
10 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    สาบก
2. เด็กหญิงนภัสสร    พิลา
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา    ไชยนาน
1. นางสาวคุณาลักษณ์    แสนศิลป์
2. นางสาวอรัญญา    อ้วนแก้ว
11 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงนำ้ฝน    อุปเสน
3. เด็กหญิงศศิประภา    คนคล่อง
1. นางกานต์ระวี    วงศ์เข็มมา
2. นายอภินันด์    ทองกันทม
12 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    ประกิ่ง
2. นางสาวจันทนา    ประกิ่ง
3. นางสาวภาฝัน    พลชัย
1. นางกนกพร    อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร    ใหลอุดี
13 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ออระทัด
2. เด็กหญิงศรีสุดา    แก้วโวหาร
3. เด็กชายสรวิชญ์    ผาคำ
1. นางทิพย์วรรณ    สมยา
2. นายพลวัฒน์    กุลยะ
14 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวนิษฐา    สาซุเซา
2. นางสาวอภิชญา    มหาวงศ์
3. นางสาวอันญดา    ปะวะโพทะกัง
1. นางดิราณี    สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์    จันทะขิน
15 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัธิชา    นิวงษ์สา
2. นายปรมินทร์    วงจวง
3. นางสาวมัณฑนา    ชัยชนะศรี
1. นายปรีชา    นาชัย
2. นายมนัส    บุตคุป
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................