งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    อุทัยวัฒน์
2. เด็กหญิงพรชิตา    สมลิน
3. เด็กหญิงพรภิรมย์    ตาดี
1. นางพิจิตตรา    วิชะนา
2. นายอังคาร    อุปพงษ์
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพล    บุพศิริ
2. เด็กหญิงวาติกัน    วงษ์แหวน
3. เด็กหญิงอทิตยา    ลุนลาน
1. นางมลิวรรณ    ภิรมย์
2. นางสาวสายฝน    พ่อโสภา
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานชีวา    กงเกตุ
2. เด็กหญิงวิชุฎา    อินสังข์
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์    แนบเนียน
1. นายวีระชัย    คำแพงดี
2. นายอรัณ    ทวดอาจ
4 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีระศักดิ์    สุภาพันธ์
2. เด็กชายชนาธิป    ไตรจัก
3. เด็กชายธนธัช    ฝ่ายวงค์
1. นางจงจิต    การสอน
2. นางสาวสาวิตรี    สาธร
5 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแขธิฌา    นามิ่ง
2. เด็กหญิงสมฤดี    หลาบสุภา
3. เด็กหญิงศุภานันท์    สุคันธ์
1. นายพีรพัฒน์    ไชยยงค์
2. นางสาวสายฝน    เกิดสวัสดิ์
6 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายภราดร    สีเสียด
2. นายวชิรพัชร    ศรีนอ
3. นายกิตติกร    อ่างวงษ์
1. นางดวงสมร    ดวนขันธ์
2. นายประมูล    ดวนขันธ์
7 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายทักษิณ    พนาจันทร์
2. นายสุรยุทธ    หูมแพง
3. นายนายภาศิน    ภักดี
1. นายอำพร    แสนเขื่อน
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    โสมสุข
2. เด็กชายศรายุทธ    บัวชน
3. เด็กหญิงณัฐวดี    ขรรศร
1. นายจริยา    โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร    ทัศคร
9 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์    อินนะระ
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ    คำมุงคุณ
1. นางศิตา    อินทะโคตร
2. นางสาวเรวดี    รักษาวงศ์
10 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    กุมลา
2. เด็กหญิงชมพูนุช    น่านโพธิ์ศรี
3. เด็กชายราชัน    เหง้าบุตร
1. นางนภาพร    โพนเมืองหล้า
2. นายอภิชาติ    ชาเรืองเดช
11 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    ภาวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ทวิสุวรรณ์
3. เด็กชายธีรภัทร    โคตรหลักเพชร
1. นางสาวทัศนี    คำคนซื่อ
2. นายอิสรา    สังกะสินสู่
12 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริชาติ    วงศ์ชาชาม
2. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา    วงษ์ตา
3. เด็กหญิงธารสุวรรณ    นามเกต
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุทธิมั่น
2. นางสาวนวพร    ณรงค์รักษาเขต
13 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    วงค์ตาแพง
2. เด็กหญิงสิรินดา    พรหมพินิจ
3. เด็กชายรัชภูมิ    จันทสุข
1. นายชัชวาลย์    แก้วดี
2. นางอภิญญา    วงศ์บัณฑิตย์
14 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์    ตระกูลมีศรี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พลวงศ์ษา
3. เด็กหญิงสุณิสา    ภูชะหาร
1. นางสาวศิรินธร    สายอุราช
2. นายเสรี    ยงทอง
15 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายดนัยสิต    บุญก้อน
2. เด็กชายภัสกร    ณะรังสี
3. เด็กชายอิศรา    แก้วมาลา
1. นางปิยนุช    โลสันตา
2. นายวัชระ    ปัจจุสานนท์
16 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ราชชมภู
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    เย็นขัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    มัชยา
1. นางเนตรนิมิตร    วาทะวัฒนะ
2. นางสาวเพ็ญศรี    อรรคศรีวร
17 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี    สุพรรณธนา
2. เด็กหญิงแพรวา    สุวรรณไตร
3. นางสาวมินตรา    ชุมปลา
1. นายชีวัน    นาโคกุล
18 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายผดุงเกียรติ    นามาจอมศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา    มหานิล
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    แก่นงาม
1. นางสาวสุกัญญา    ล่ำสัน
2. นายไชยันต์    ศรีสุวะ
19 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ทุมที
2. เด็กหญิงนราทิพย์    บัวสอน
3. เด็กหญิงศศิกานต์    แพงเนตร
1. นางสาวณัชวดี    โมธรรม
2. นายไมตรี    โคตรกะพี้
20 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สีสุก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงกนกพร    ต้นน้อย
1. นายภูวนาถ    จันทนาภรณ์
2. นายอภินันด์    ทองกันทม
21 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลฤทธิ์    ทองนู
2. เด็กชายสุริยา    สงวนศักดิ์
3. เด็กชายบรรณศักดิ์    จันทร์วิทิตย์
1. นางนิตยา    บุพศิริ
2. นายสมหมาย    จำเริญเศษ
22 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณิติน    มูลตรีเสาร์
2. เด็กหญิงนภาพร    อินอุเทน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ไชยบิน
1. นายเกียรติศักดิ์    บุพศิริ
2. นางสาวไข่มุก    ฝอดสูงเนิน
23 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    จำรักษา
2. เด็กชายภูวนาถ    เขียวแก่
3. เด็กชายพีระเดช    คะสุดใจ
1. นายประชิด    อัปมาโน
2. นายอภิชาติ    ปากดี
24 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐปนีย์    กรีสอนคม
2. เด็กหญิงดาปนีย์    อุปศรี
3. เด็กหญิงช่อผกา    ทุมทัดทราย
1. นางสาวจุฑามาศ    เครือหว้า
2. นางสาวเสาวณีย์    สิทธิจันทร์
25 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์    วัลดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงจันทร์ดา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ไชยมหา
1. นางสาวขวัญจิรา    ถาอ้วน
2. นายพลวัฒน์    กุลยะ
26 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    กวนฮางฮอง
2. เด็กชายพีระพัฒน์    กวนฮางฮอง
3. เด็กชายสุธินันท์    ศรีวังไสย์
1. นายณัฐพงศ์    บุณยารมย์
2. นางสาวสกุลรัตน์    แก้วสมบัติ
27 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สาวันดี
2. เด็กหญิงนัฎฐวีร์    แรงฤทธิ์
3. เด็กชายสุกฤษดิ์    อุ่นกลม
1. นางนิภาวรรณ    วดีศิริศักดิ์
2. นายสมศักดิ์    วดีศิริศักดิ์
28 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิภัทร    สีสา
2. เด็กหญิงประพิศรา    เคียงคำผง
3. เด็กหญิงลลิตา    สิงห์งอย
1. นายรณยุทธ    แก้วฝ่าย
29 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    สีหมุงคุล
2. เด็กชายร้ัฐนนท์    ศรีมา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ธาตุแสง
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วเมืองน้อย
2. นายเทพเทวรรณ    วงษาเนาว์
30 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลพล    จันทะเสน
2. เด็กชายธีระพัทธ์    โพธิ์ศรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์    วงพล
1. นางสาวนันทกานท์    กงลีมา
2. นายวาทิต    เสนสาร
31 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดธิดา    ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี    ศรีผุุย
3. เด็กหญิงเพ็ญฤดี    ตักโพธิ์
1. นางสาวปรารถนา    มหามาตย์
32 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    โสมรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา    เหรียญทอง
3. เด็กหญิงวรนุช    ชนะพจน์
1. นายปรีชา    นาชัย
2. นางสาวรัศมี    พิมพ์น้อย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................