งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกริชชนะ    สีดาแก้ว
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ    วังพาน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดีผาง
1. นางธิดารัตน์    โคตรโยธี
2. นางรุ่งนภา    เพียพล
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ลายขาว
2. เด็กหญิงนาตาชา    สนับช่าง
3. เด็กหญิงชุติกา    สอนพิมพ์
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
3 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    นนทะศรี
2. เด็กชายธีรภัทร    แดงท่าขาม
3. เด็กหญิงมาริสา    สินพรหม
1. นางสาวสุกัญญา    ล่ำสัน
2. นายไชยันต์    ศรีสุวะ
4 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรี    อนุญาหงษ์
2. เด็กชายพิเชษชัย    อนุญาหงษ์
3. นายธีรพัฒน์    อนุญาหงษ์
1. นายอาวรณ์    อนุญาหงษ์
5 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณนิสา    ประจญ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทะลุนลัย
3. นางสาวณัฐตภร    ต้นนาจาน
1. นางดิราณี    สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์    จันทะขิน
6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฐดนัย    ริสาคร
2. เด็กหญิงชนากานต์    นาระกุล
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    สุขโข
1. นางสาวนิรมล    กิติศรีวรพันธุ์
2. นายมนัส    บุตคุป
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................