งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    โทปะ
2. เด็กหญิงมุชิตา    พิมต้น
3. เด็กหญิงพิริสา    สายสุด
1. นางรุ่งนภา    เพียพล
2. นางสนิฎา    พระเสนา
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤพนธ์    สีเงิน
2. เด็กหญิงปุณยวีร์    บุพศิริ
3. เด็กหญิงชัชชนี    วงจวง
1. นางสาวพจนา    พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นางสุดาวัลย์    อัมพุนันทน์
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    วงษาลี
2. เด็กหญิงชุติกา    สอนพิมพ์
3. เด็กหญิงอรปรียา    การุญ
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
4 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรายุทธ    เสนบุรี
2. เด็กหญิงอริศรา    เอกสะพัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    เคนแก้ว
1. นางสาวปัทมา    ดวงเพชร
2. นางสาวสาวิตรี    สาธร
5 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรีลักษณ์    แพงคำฮัก
2. เด็กหญิงธารทิพย์    พรมมงคุณ
3. เด็กหญิงปิยภรณ์    พันธสีมา
1. นางสาวนริศรา    ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา    แสนแก้ว
6 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    บุระวงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    เมืองโคตร
3. เด็กชายปรเมษฐ์    จันทะคูณ
1. นางศุภกานต์    จันทร์ชนะ
7 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    ลาดงเมย
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    ปะทุม
3. เด็กหญิงอารียา    อนุญาหงษ์
1. นางสาววาริน    อนุญาหงษ์
2. นางอรทัย    วรกิตติกุล
8 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพัชร    ต้นกันยา
2. นางสาวกัญญารัตน์    อินเพ็ญ
3. นางสาวกัลยา    ศรีโคตร
1. นางสาวชลธิชา    วิมลจันทร์
2. นางพิสมัย    พรรณวงศ์
9 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    กุลค้อ
2. เด็กชายภัทรลดา    ชวาชัยวี
3. เด็กหญิงสุพิชญา    สุวรรณา่ลค
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
10 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายมณฑล    ชนะพจน์
2. เด็กชายวัชรพงษ์    นิวงษา
3. เด็กชายชินวัฒน์    ชนะพจน์
1. นางสาวจริยา    เสนาจันทร์
2. นางสาวรัญธญา    รัตนเทศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................