งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์    ชัยวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    วรจักร์
3. เด็กหญิงศศิธร    สุขดี
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
2 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปุ้ม
2. เด็กหญิงชาลิสา    ผิยมิ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์    อินทระ
1. นางสาวติญาภรณ์    หูมแพง
2. นางสาวสุนิศา    กุลสุวรรณ์
3 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภากร    สุดาเดช
2. เด็กหญิงสุชานันท์    สาริบุตร
3. เด็กหญิงธิญาภรณ์    มัตถาประกา
1. นางสาวธัญดา    มีศิริ
2. นางนงนุช    นันตะภักดิ์
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลญา    ฉ่ากระโทก
2. เด็กหญิงเมษา    ปู่กระสิงห์
3. เด็กหญิงธัญสุดา    ภูภู้
1. นางศิตา    อินทะโคตร
2. นางสาวเรวดี    รักษาวงศ์
5 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรภรณ์    บัวทองจันทร์
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา    วงค์ศรีชา
3. นางสาวนรีกานต์    นันชะนะ
1. นางน้ำใจ    ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรภร    อัคฮาด
6 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญวิทย์    พ่อพรม
2. เด็กหญิงกนกกร    ศรีเสนาะ
3. เด็กหญิงมลชนก    แสนสุริยวงค์
1. นางสาวพิชันนิสา    เดชาเลิศ
2. นางสาววีระยา    ศรีสุวงค์
7 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    โมระสาท
2. เด็กหญิงลลิตา    กุลศิริ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ตานโตนกุง
1. นางสาวนริศรา    ภูถมทอง
2. นางสาววันเพ็ญ    ชากิจดี
8 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    มณีโชติ
2. เด็กชายกิตติภพ    สอนลม
3. เด็กชายอัครเดช    เชื้อสูงเนิน
1. นางสาวจิรภา    สุขรี
2. นายอินทนนท์    ดาวดวงน้อย
9 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    แสนออม
2. เด็กหญิงสุชานันท์    สูบพลกรัง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุพร
1. นางสาวชนิดา    พลไธสง
2. นางสาวอรัญญา    อ้วนแก้ว
10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สินสุข
2. เด็กหญิงกิตติมา    ไชยชมภู
3. เด็กหญิงกฤติยา    มารศิริ
1. นางสาวพัชราพร    สุวรรณพันธ์
2. นางสาววาทิตยา    ราชภักดี
11 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    แสงเทียน
2. เด็กหญิงวันชนก    จำปา
3. เด็กหญิงอินทิรา    อินทริง
1. นายกันตภณ    โปวังสา
2. นายอาวรณ์    อนุญาหงษ์
12 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    ดายังยุธ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน    แสงบา
3. เด็กหญิงเย็นฤดี    สิงห์งอย
1. นางสาวกองแก้ว    สิงห์ทอง
2. นางพิสมัย    พรรณวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................