งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะพัฒน์    คำผง
2. เด็กหญิงพลอยนรินทร์    วอไธสง
3. เด็กหญิงพัณณิตา    ไชยสุระ
1. นางธิดารัตน์    โคตรโยธี
2. นางรุ่งนภา    เพียพล
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    จันบัวชม
2. เด็กหญิงอริสา    ยาปัญ
3. เด็กหญิงธนพรรณ    หมื่นพัน
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    หอมยา
2. เด็กหญิงมนฑกาน    แดงโย
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร    นาบุญ
1. นายดลฤทัย    ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน    ศรีทวีกาศ
4 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุรัตน์    แก้วนิน
2. เด็กหญิงอรอนงค์    เดชสอน
3. เด็กหญิงธิดาภา    อุปชาจิตร
1. นางสาวปัทมา    ดวงเพชร
2. นางสาวสาวิตรี    สาธร
5 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    สีกาลัง
2. เด็กหญิงวิจิตรตรา    พ่ออามาตย์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    โชคชัย
1. นางพัชรินทร์    นันท์ปิยวาณิช
2. นางวันเพ็ญ    คำพิลา
6 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ธะนะฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เขียวแก่
3. เด็กหญิงทัศนีย์    พ่ออามาตย์
1. นายเนตรทราย    บัวสาย
7 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดารัตน์    อุ่มภูธร
2. นางสาวพรรพษา    จงแต่งกลาง
3. นางสาวอลิษา    ขอคำ
1. นายกันตภณ    โปวังสา
2. นายไพบูลย์    ศิริเวช
8 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐฑริกา    ยอยเงิน
2. เด็กหญิงวารี    เลิงโพชะ
3. เด็กหญิงพนิดา    น้ำคำ
1. นางสาวกัลยา    ศรีวิเศษ
2. นางสาวหงษ์สุดา    สุวรรณมาโจ
9 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    มะตนเด
2. นางสาวภัทราวรรณ    จุลสราญพงษ์
3. นางสาววริศรา    ใจเป็ง
1. นายพุด    ภูหาด
2. นางอุไรพร    ถาคำ
10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาสิริ    ประทุมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา    แสนปากรณ์
3. เด็กหญิงทอฝัน    พันทอง
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................