งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    พิมทอง
2. นางสาวนริศรา    เทพประเสริฐ
3. นางสาวชนัญชิดา    จิตประมูล
1. นางสาวธัญวรัตน์    ไชยตะมาตย์
2. นางปิยะรัตน์    แก้วก่า
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    มีนาคะ
2. นางสาวปวริศา    โชติศรี
3. นางสาวศิริตา    กุลวงค์ษา
1. นางปวีนา    พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ    กันทาธรรม
3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวนภา    พิมพา
2. นางสาวณัฐธิดา    แปทา
3. นางสาวรติการต์    ทองมหา
1. นายดลฤทัย    ศรีทวีกาศ
2. นางเกศริน    ศรีทวีกาศ
4 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อบุปผา    งอกวงษ์
2. นางสาวศิริพร    ยศประสงค์
3. นางสาวปนัดดา    มูลโคตร
1. นางสาวติญาภรณ์    หูมแพง
2. นางสาวสุนิศา    กุลสุวรรณ์
5 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    พนาจันทร์
2. นางสาวปิยะธิดา    แสนคำ
3. นายวรกันต์    สมจี
1. นางกฤษณา    ขันตี
2. นางนิษฐ์ธรีย์    สุริยนต์
6 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    พ่อสียา
2. นางสาววนิดา    คนตรง
3. นายอธิวัฒน์    ศรีบุญเรือง
1. นางพัชรินทร์    นันท์ปิยวาณิช
2. นางวันเพ็ญ    คำพิลา
7 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมวงค์    สว่างใจ
2. นางสาววรนุช    กุงวงค์ษา
3. นางสาวชญานันท์    มนต์มี
1. นางสาวจันทร์ทิรา    มีฤทธิ์
2. นางสาวอรนุช    ชื่นตา
8 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายคมสันต์    ผาสุก
2. นางสาวณัฐวดี    ผาสุข
3. นายอรรถพล    เทพพงค์
1. นางอุไรวรรณ    แสนมิตร
9 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    เชื้อพระซอง
2. นางสาวพัชรีพร    มุดยา
3. นางสาวกฤษณา    ลาดบาศรี
1. นายเนตรทราย    บัวสาย
10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ลาสุด
2. นายพิพัฒน์ชัย    วิริยะพันธ์
3. นางสาวนิตยา    รูปคำ
1. นางนัตทยา    กุมมาร
2. นางสาวสุดธิดา    โททุมพล
11 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพร    สมรฤทธิ์
2. นางสาวหนึ่งฤดี    โพนดาแคบ
3. นางสาววรรณวิภา    อินแก้งไค้
1. นายกันตภณ    โปวังสา
2. นายไพบูลย์    ศิริเวช
12 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทนา    สิงห์ไกร
2. นางสาวปิยะพร    สอนเณร
3. นางสาววรรวสา    ยุระรัตน์
1. นางทิพย์วรรณ    สมยา
2. นางสาวหงษ์สุดา    สุวรรณมาโจ
13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวชริกา    ยะภักดี
2. นางสาวการะเกษ    โสภา
3. นางสาวศศิธร    พัสนวงศ์
1. นางนิยม    บุญมีทองอยู่
2. นางสาวประภาภรณ์    มีพรหม
14 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาววัชราพร    โจมมั่น
2. นางสาวธีธิมา    ศิริวงศ์
3. นางสาวมินตรา    จันทะพร
1. นายกิตติภพ    สารโพคา
2. นางสาวนิลาวัลย์    มัยวงศ์
15 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวชัญญานุช    บุญลือ
2. นางสาวรักชนก    วิวาโค
3. นางสาวปาริชาติ    คำลือ
1. นายจักรี    เมืองโคตร
2. นางมาลินี    วรรณวงศ์
16 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    มาพร
2. นางสาวนิสา    ไชยนาน
3. นางสาวนถาพร    บุญคา
1. นางสาวจีราพร    พานิจ
2. นางสาวภิรญา    พลหนองคูณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................