งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอุมา    ชัยเทศ
2. นางสาวภาวิณี    คำด่อน
3. นางสาวสุทธิดา    ก้อนรอดคำ
1. นางธิดารัตน์    โคตรโยธี
2. นางสาวอรุณรัตน์    บุพศิริ
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยธิดา    คำเงิน
2. นางสาวภัทรินทร์    อาษาวัง
3. นางสาวสุทชาดา    เถื่อนอุบล
1. นางสาวทอปัด    ฤทธิทิศ
2. นางทิชากร    สำราญชลารักษ์
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนิสา    สกุลไทย
2. นางสาวกัญญานาตย์    ดีนัก
3. นางสาวภิญญดา    อนุพันธ์
1. นางสาวธฤษวรรณ    มุ่งงาม
2. นายวีระชัย    คำแพงดี
4 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรจิตรา    เอ๊ฟวา
2. นางสาวพัชรา    ปานโป้
3. นางสาวนุศรา    นนทะวงษา
1. นางอารีย์วรรณ    รัศมี
2. นายเชษฐา    บุญชวลิต
5 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอินธิฌา    ครึก
2. นางสาวธัญนาฏ    สิทธิ
3. นางสาวจริยา    วรกิจ
1. นางวาสนา    พรหมจรรย์
2. นางสาวอมรรัตน์    พลขำ
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลวดี    ด้วงอำพันธ์
2. นางสาวปัณฑ์ธนิต    เพ็ชรกิจ
3. นางสาวศศิกานต์    พ่อธานี
1. นายจันทา    มายอด
2. นางปราณีต    ศรีเจริญ
7 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาพร    น่านโพธิ์ศรี
2. นางสาววันทกานต์    กุดหนองแดง
3. นายนัฐกรณ์    รักษาพล
1. นางพัชรินทร์    นันท์ปิยวาณิช
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร    มั่นสงฆ์
8 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายจีระศักดิ์    วังทะพันธ์
2. นางสาวธิดา    กุลากุล
3. นางสาวสุจิตรา    สองเมือง
1. นางรัชนี    จันทะนะ
2. นางสาวศิริญญา    นรินทร์
9 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายภานุเดช    จันทะเพ็ชร
2. นายกิตติวัฒน์    สีบุญเรือง
3. นายกันทรากร    ผาพรม
1. นายชัชวาลย์    แก้วดี
2. นางอภิญญา    วงศ์บัณฑิตย์
10 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิติพร    สุนิกร
2. นางสาวกวรรณรัตน์    ทองหนองยาง
3. นางสาวศศิธร    โกพล
1. นางสาวพิชันนิสา    เดชาเลิศ
2. นางสาววีระยา    ศรีสุวงค์
11 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤดี    วงค์หนายโกฎิ
2. นางสาวเปรมวดี    แก่นงาม
3. นางสาวจิราวรรณ    เพชรดีคาย
1. นางสาวสุกัญญา    ล่ำสัน
2. นายไชยันต์    ศรีสุวะ
12 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณี    บุญคืน
2. นางสาวพัชริดา    เสนาสี
3. นางสาวอริศา    โสมหา
1. นายพิชัย    ไชยสิทธฺิ์
2. นางสาวอรัญญา    อ้วนแก้ว
13 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    จันทระ
2. นางสาวนำ้ฝน    เชิดสะภู
3. นางสาวสุดารัตน์    ป้องคำสิงห์
1. นางกานต์ระวี    วงศ์เข็มมา
2. นางสาวณกมลวรรณ    ศิริปวรฉันท์
14 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวชมัยพร    ศรีสุภาพ
2. นางสาวอัจฉรา    อุสาพรหม
3. นายอภิรักษ์    นาโควงค์
1. นางยุวรี    ศรีแพน
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนิสตา    มหาวงค์
2. นางสาวณัฐธิชา    ฤทธิรงค์
3. นางสาวกวินธิดา    สุนารักษ์
1. นางดิราณี    สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์    จันทะขิน
16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    สุขทองสา
2. นางสาวจิรัชยา    นครังสุ
3. นางสาววราภรณ์    ชนะพจน์
1. นายนัฐทรย์    สามารถ
2. นางสาวพยอม    ไชยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................