งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวเก็จมณี    อุ่นอาสา
2. นางสาวณัฐวดี    กับรัมย์
3. นายนันทวัฒน์ชัย    หงส์คำ
1. นายวีระชัย    คำแพงดี
2. นายอรัณ    ทวดอาจ
2 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวขณิฐดา    จันคำ
2. นางสาววิศัลยา    ไชยพรม
3. นางสาวญาศิณี    บือโต
1. นางสาวศิริมนัส    นวลศิริ
2. นางสาวสาวิตรี    สาธร
3 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรพิน    มุลผาลา
2. นางสาวชลธิชา    พลหนองหลวง
3. นางสาวพัทยากร    อรรคศรีวร
1. นายจริยา    โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร    ทัศคร
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎาภรณ์    สูญราช
2. นางสาวนฤพร    พ่อกว้าง
3. นายณรงค์ชนพล    คุปต์อารยกุล
1. นางศิตา    อินทะโคตร
2. นางสาวเรวดี    รักษาวงศ์
5 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลิตา    สำโรงลุน
2. นางสาวสุภาภรณ์    พ่อสียา
3. นางสาวนันทิยาพร    พ่อสาร
1. นางนภาพร    โพนเมืองหล้า
2. นายอภิชาติ    ชาเรืองเดช
6 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวมาลิสา    ท้าวใค
2. นายเกียรติวัฒน์    สายคำวงค์
3. นางสาวธิดารัตน์    เชื้อขาวพิมพ์
1. นางสาวจินตหรา    วงค์อุดดี
2. นายอิสรา    สังกะสินสู่
7 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายภูมินทร์    หาระมี
2. นางสาวปรารถนา    ทองมี
3. นางสาวจิราภรณ์    แก้วเคน
1. นางสาวนริศรา    ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา    แสนแก้ว
8 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวศิโรรัตน์    ศรีขันธ์
2. นางสาวประทานพร    ธงวาท
3. นางสาววรรณภา    นนท์เข็มพรหม
1. นางฤดี    อุปรินทร์
2. นางอุษณา    ป้อมลิขิตกุล
9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายนวพล    หลานเศรษฐา
2. นางสาวอมิตา    หนึ่งคำมี
3. นางสาวชลดา    แก้วหนองสังข์
1. นางสาวสุกัญญา    ล่ำสัน
2. นายไชยันต์    ศรีสุวะ
10 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    บุตรบุญ
2. นายทรงวุฒิ    แพงเนตร
3. นายอลงกรณ์    ศรีนวลอ่อน
1. นางสาวณัชวดี    โมธรรม
2. นายไมตรี    โคตรกะพี้
11 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรพร    ละเลิง
2. นางสาวอารีญา    ศรีฟ้า
3. นางสาวภานิตา    ไชยสุโพธิ์
1. นางชัชฎาพร    สารมาศ
2. นางสาวภัทรศยา    ลายทอง
12 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมจิตร    สุขสำราญ
2. นางสาวรัตนาวดี    ผติโยพันธ์
3. นางสาวประวีณา    ทันบุญ
1. นางนิตยา    บุพศิริ
2. นายสมหมาย    จำเริญเศษ
13 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    โพนดาแคบ
2. นางสาวจิราพร    จันต่อ
3. นางสาวทิพย์สุดา    สังสีราช
1. นายธนัท    ภักดีสุวรรณ
2. นางสาวเสาวณีย์    สิทธิจันทร์
14 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งนภา    อังคะฮาด
2. นางสาวหทัยรัตน์    มอมไทรัตน์
3. นางสาวอนันญา    ปาลาสาสุ
1. นายพลวัฒน์    กุลยะ
2. นางสาวพัชรี    อุสาพรม
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัญชยา    พรมชาติ
2. นายวุฒิชัย    ธงไพร
3. นางสาวนฤมล    ติยะบุตร
1. นางสาวพิตตินันฎ์กร    พ่อครวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี    อุทำกา
16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    โพธิ
2. นางสาววรางคณา    วงค์คำสาย
3. นางสาวมลิดา    โคตวัน
1. นายมนัส    บุตคุป
2. นางสาวรัศมี    พิมพ์น้อย
17 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายนัฏฐกร    นุตราพันธุ์
2. นางสาวเนตรชนก    นิวงษา
3. นางสาวปะภัสสร    ทองสิงห์
1. นางสาวศศิธร    จ่าภา
2. นางสาวสุภัทรา    ธนกัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................