รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน กลุ่มแข่ง นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา  นาคประเสริฐ
 
1. นางนิตยา  วิเศษแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  มโนรัตน์
 
1. นางสาวรัญญษร  นามตาแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพรรณ   สีดาแก้ว
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราวดี  อุสาพรหม
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรมใจ
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงด.ญ.กัลย์สุดา   อภัยโส
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะภัทร  ราชวัตร
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยแพทย์
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายมโนสิทธิ์  โนนริบูรณ์
 
1. นายกีรติ  ไกรพินิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธาร   ไกรษร
 
1. นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวเพชราภรณ์  กันตะมา
 
1. นางจิตรเลขา  วรรณกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสามารถ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงเดช  ชัยชนะศรี
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล  มหาวงค์
 
1. นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภา
2. เด็กหญิงธนพร  บุตรศรีรักษ์
3. เด็กหญิงประภาพร  ลักษณะฉาย
 
1. นางสาวลลิตา  คำหา
2. นางปิราณี  พลราชม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มหาวงค์
2. นางสาวจีรกานต์  ผ่านสำแดง
3. เด็กชายภูธิตย์  คำภิลัง
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางสาวเมตตา  พระโคตร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิตา  โพธินะ
2. นางสาวนวณิชย์  แก้วกิ่ง
3. นางสาวพรชิตา  แสงเขียว
 
1. นางกรรณิการ์  บุญชวลิต
2. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัทวงค์
2. นางสาวจิรนันท์  พรหมศร
3. นางสาวรัชนีกร  สุริยะบุญ
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
2. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาบุญ
2. เด็กหญิงนรินทิรา  คำเบ็ง
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยศพรรษา
2. เด็กหญิงพนิดา  ไชยพรม
 
1. นางเสาวนีย์  ภูชุม
2. นางสาวปัทมา  สีสอาด
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณพัสสา   ธงยศ
2. นายสิงหเทพ   กัลยาฤทธิ์
 
1. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา  วงศ์กิติ
2. นายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินธร  ผาไชย
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี
 
1. นางสาวปราณี  นิตยะ
2. นางนิตยา  วิเศษแก้ว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์  มัยวงศ์
2. นางสาวอาทิตยา  ทองใบ
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางอรุณี  ผาอิดดี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา  ใสส่อง
 
1. นางสาวปราณี  นิตยะ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายพิษณุนาถ  แสนศรี
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล  ฉัตรชนะชัย
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายโภควินท์  ธานีสอน
 
1. นางณัฐพร  เดชทะสอน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายฤทธิ์ชัย   ติโนชัง
 
1. นางสุภาพร  แสงสว่าง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายปวริศ  อรนันท์
 
1. นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงการะบุหนิง  แสนไชย
2. เด็กหญิงณัฐาพร  อ่อนพินา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูมวงษ์
 
1. นางสาวเกวรี  บรรหาร
2. นางอณิศรา  สามัญทิตย์
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรษา  ไชยบิน
2. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน
 
1. นายพัทธดนย์  วะนานาม
2. นางสาวนิรมล  ชาสงวน
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณีนาฏ   มาภา
2. นางสาวนฤมล  สุนะเทพ
3. นางสาวพิชญาดา   ไกรษร
 
1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์
2. นางดาวิกา  อนุพันธ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัสสร  อุ่นสา
2. นางสาวปภาณิน  ป้องบุญมี
3. นางสาวพิชญ์สินี  นัยวิกุล
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
2. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  พรมศรีธรรม
2. เด็กหญิงปฏิพร   พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์   สายพันธ์
 
1. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
2. นางปาจรียา  ศรีโฮง
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอาสา
 
1. นางสาวนิรมล  ชาสงวน
2. นายพัทธดนย์  วะนานาม
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองสง่า
2. นางสาวปุณณดา  บัณฑิตภักดี
3. นางสาวเจนจิรา  คนหาญ
 
1. นายภานุพงศ์  เพิ่มขึ้น
2. นางกรรณิการ์   ไผ่โสภา
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายบุญเติม  มณีรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  แข็งแรง
3. นางสาวอรัญญา  อุปสุ
 
1. นางสาวชลธิชา  กุลยะ
2. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกีรติ  โกทังคะ
2. เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์
 
1. นางจันทร์นภา  เจริญรัตน์
2. นางกรรณิกา  วังทะพันธ์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันท์  เห็มสุวรรณ์
2. เด็กชายอมรเทพ  แสนสุข
 
1. นางสาวอำภรณ์พักษ์  บุพศิริ
2. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกชมน  เลาหวิโรจน์
2. นายเกริกฤทธิ์  เจริญรัตน์
 
1. นางศรีสุดา  ธรรมา
2. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬารัตน์  โพติยะ
2. นายนลธวัช  บุญตระกูล
 
1. นายไพโรจน์  มาตชัยเคน
2. นายเชิดศักดิ์  เกษโสภา
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์  จันทร
 
1. นายปัณณวัชญ์  เฟื้องฟุ้งกิจการ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัศมี  ภักดี
 
1. นายประเวศน์  ประกิ่ง
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายสิรคุปต์  ไชโย
 
1. นายปริญญา  ไชโย
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระพัฒน์  มหาโคตร
2. เด็กชายปวีณวัชร์  เกษราช
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรโคตร
2. นางสาวนิภา  มูลเสน
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์หมอก
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวมัทติพร   ทะวะลัย
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา  ฝ่ายสงค์
 
1. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธันย์  สุภาพพันธุ์
 
1. นางสาวศิริพร  อินทิสิทธิ์
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประกายเดือน  สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาววชิรญาภรณ์   อุสังหาร
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมวดี  เขียงจ้อย
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์
3. เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
 
1. นางพินิจ  เชื้อพล
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  วะเศษสร้อย
2. นายณกฤต  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางขันธ์
 
1. นางเสถียร  ยงยันต์
2. นายธิตินันท์  บุพศิริ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายธนโชติ  ไทรสุวรรณ์
2. นางสาวพลอย  นันทพิสิฐ
3. นางสาวศิรดา  วังริยา
 
1. นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ
2. นางสาวปิยวรรณ  เรืองกิจ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์มาดา  อุ่นสมัย
2. นางสาวอัญทริกา  โพชะโน
3. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุระ
 
1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
2. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  อุสาหะ
2. เด็กหญิงนวกาญจน์  ชาวสวน
3. เด็กหญิงวณิชญาดา  ปิดตะ
 
1. นายยุทธนา  คะสุดใจ
2. นางสาวธิดารัตน์  ประวิทย์สิทธิกุล
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วงแหวน
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยมงค์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  นาสิงเตา
 
1. นางสาวสิริยาพร  พลเล็ก
2. นางสิรินทรา  อุสุพันธ์
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชา   โคตรชัย
2. นางสาวนัทดา  ไชยราช
3. นางสาวอาวัชฎา  เอี่ยมใส
 
1. นางมัณฑนา  ไชยสงค์
2. นางสาวบุญตรี  แก้วอินธิ
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชยมล  ลิปูหนอง
2. นางสาวธนิตนันท์  โพธิ์สุ
3. นางสาวนิศารัตน์  โพธิ์สุ
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เอกนิพนธ์
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  อุทุมทอง
 
1. นายศิลปกรณ์   จันทไชย
2. นายทศพร  สวนแก้ว
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรเชษฐ์  สุรินาม
2. เด็กหญิงอารญา  ทุมสี
3. เด็กหญิงเนตรนิภา  แพงเนตร
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์  ขอดเมชัย
2. นางสาวพิชามญธุ์  ธนาไสย
3. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
 
1. นายฺศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นายยุทธนา  แสนสุริวงศ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายจามิกร  เตียงสกุล
2. นายจิรวัฒน์  โพชะโน
3. นายวีรวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวประภาพร  วรรณดี
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัตพิชา  อาษาวัง
2. เด็กหญิงนภัสสร  กิตตินันท์วัฒนา
3. เด็กหญิงเนตรดาว  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  แบนลี
2. นางสาวกนกวรรณ  ต้องตาสี
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สายศิลป์
2. เด็กชายธีฆทัศน์  ปึกแก้ว
3. เด็กชายมนตระการ  โฮมจัสตุรัส
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธีระพัฒน์  ใสส่อง
2. นางสาวปรายฟ้า  วิโย
3. นางสาวพริมา  พันทะสาร
 
1. นางจุฑาทิพย์  นันชนะ
2. นายภูษิต  ศรีปะโค
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ  อภัยโส
2. นางสาวรมิตา  โสมหา
3. นางสาวรวงข้าว  บัวแสน
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรสุดา  นาโสก
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  ศรีพระจันทร์
 
1. นายศิลปกรณ์   จันทไชย
2. นางสาวนิภาภรณ์  จันทะโยธา
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายกุมภา  นันทะวงศ์
2. เด็กหญิงอารียา  นันทะวงศ์
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางสาวคุณาลักษณ์  แสนศิลป์
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปรมาภรณ์  กลิ่นบำรุง
2. นางสาววนิชชุตา  เอกนิพนธ์
 
1. นายศิลปกรณ์   จันทไชย
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวดลลญา  เพียแสง
2. นางสาวนันทกานต์  บุรีขันธ์
 
1. นายสุชาติ  วรรณศิริ
2. นางสาวคียภัทร์  ทากิระ
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายพันธกานต์  มนต์คาถา
2. นายศราวุฒิ  เพชรดีคาย
 
1. นายศิริชาติ  วงศ์หนายโกฏ
2. นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญณรงค์  ชนะพจน์
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีวรสาร
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายธนภน  ปัญญคำภูษา
2. เด็กชายวุฒินันท์  นามเรือง
 
1. นายศิริชาติ  วงศ์หนายโกฏ
2. นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญจรักษ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  สาวะเนตร
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางชนิดา   พลไธสง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล  ด้วงโต้ด
2. นายพรเทพ  ทิสาชัย
3. นางสาวสุดารัตน์   พนาจันทร์
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายวรรณชิต  ชาสงวน
2. นายสิทธิศักดิ์  บัวนา
3. นายโชคชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
2. นางสาวสิริยาพร  พลเล็ก
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจริยา  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงชาลิสา  นฤคนธ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  มีกุล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดูสันเทียะ
 
1. นายอัมรินทร์  สินชัย
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุตินันท์  คณะพันธ์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  น้อยนาง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภาโสม
4. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ยะไวย์
 
1. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
2. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวขันทอง  ชุยลุย
2. นายยุทธนันท์   คำป้อง
3. นางสาวอภิญญา   พลเขต
4. นางสาวเกวลิน   นามพลแสน
5. นายเสถียรพงศ์   โพธิสาขา
 
1. นางวราวรรณ  แก้วสามสี
2. พระภานุพงศ์   พลหาญ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิธินันท์  มะเสนัย
3. นางสาวพัชราภา  จำรักษา
4. นางสาวพิชานิกา  ด่างเกษี
5. นางสาวอรณี  ด่างเกษี
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยนุช  กามัง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจาะจง
3. เด็กหญิงปุณยานี  สร้อยสักคำ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูราศรี
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ปทุมวัน
 
1. นางปนัดดา  ปัจธรรม
2. นายธงไชย  บุญยะศรี
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิปรัชญา  ยะวงษ์ศรี
2. เด็กหญิงมนฤดี  ไกยะฝ่าย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันสิติ
4. นางสาววัชราภรณ์  บุญเทียม
5. นางสาวสุธิดา  ยางสิงอ้อ
 
1. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
2. นายมานิต  เที่ยงธรรม
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แสงฉาย
2. นายกิตติพงษ์  โคตรวงษ์
3. นายฐปนนท์  ทิพเสนา
4. นางสาวพรรณิภา  ผิวแดง
5. นางสาวสุรัสวดี  บุปผาชาติ
 
1. นายรัฐสิทธิ์  ศักดิ์ศรี
2. นายตวงสิทธิ์  พรหมมา
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวชไมพร  ไตรมีแสง
2. นางสาวพรธีรา  กุลยะ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  อุตะมะ
4. นางสาวอุลัยพร  วงค์พาอินทร์
5. นางสาวเบญจมาศ  อังคะฮาด
 
1. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
2. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โคตรสขึง
2. เด็กชายปราบดา  บุญมาวงษา
3. เด็กหญิงพนิน  สนมศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  นนทะศรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยพรม
 
1. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
2. นายวิรัช  จำปาสิม
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกฤษณกร  โรจนสุวรรณ์
2. นายจักรกฤษณ์  สุทธิสา
3. นายทุ่งกว้าง  ตะวังทัน
4. นายธนพล  พรหมคนซื่อ
5. นายอาภากร  เพชรกัณหา
 
1. นายเที่ยง  ศิริวัชรกาญจน์
2. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายชาคริต  จิตโสภาพันธุ์
2. นายตรีวรุต  เขียวค้า
3. นางสาวสุชาดา  สุวรรณมาโจ
4. นายสุทธิพงษ์  อื้อสกุล
5. นายอาทิตย์  เขียวค้า
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
2. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา  แก้วนิวงค์
2. เด็กชายจักรี  พนมเริงไชย
3. นางสาวชื่นนภา  พันธุ์ด้วง
4. นางสาวณัฐกานต์  เจริญราษฎร์
5. นางสาวณัฐธิดา  พรมอินตา
6. นางสาวดวงธิดา  ดวงจันทร์
7. นายธนวัฒน์  บริบูรณ์
8. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีนาเมือง
9. นายนาวิน  โคตรภู
10. นางสาวบรรพตรี  ศรีกะแจะ
11. นายปณชัย  ชนะสิงห์
12. นางสาวปาริฉัตร  ทิพประพันธ์
13. นายปุลิน  โทษา
14. นางสาวผกามาศ  จันทร์กล่ำ
15. นายพัชรพล  แหขุนทด
16. นางสาวพิยดา  นิวงษา
17. นายภานุพงศ์  ดวงเสนา
18. นางสาววิภา  พรมศรีธรรม
19. เด็กชายสุเมธ  ขันทอง
20. เด็กชายเทพฤทธิ์  แพงดี
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
2. นางศุภวรรณ  คำแพงดี
3. นางสาวเหมือนฝัน  มงคลอุทก
4. นางสาวจิระนันท์  พันสะคาม
5. นางสาวจิตติมา  ประวัติพงษ์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายคุณานนท์  วันดี
2. นางสาวจิดาภา  ภูอองทอง
3. นางสาวจิตรฤดี  เดชทะสอน
4. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณมาโจ
5. นางสาวฉัตรติยา  พันจี
6. เด็กหญิงญานิสา  อุปสุ
7. นายณรงค์ไชย  ไสยกุล
8. นางสาวทักษพร  ไชยมาโย
9. นางสาวนิติพร  นามบ้าน
10. นายพิทวัส  บุญเจ๊ก
11. นางสาววิมลรัตน์  ไชยสุระ
12. นายสหภาพ  วะสุรี
13. นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์เมือง
14. นางสาวสุชาดา  สุวรรณมาโจ
15. นางสาวสุทธิดา  ชนะพจน์
16. นายสุทัศน์  จิตจักร
17. นางสาวสุนิสา  ดูดวงสัน
18. นางสาวสุวนิดา  บุญเทียม
19. นางสาวเขมิกา  เขื่อนแก้ว
20. นายไตรภพ  สอนสา
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์
4. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
5. นายเอกลักษณ์  ติระ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายกังสดาน  แปหวิน
2. นางสาวกุลสตรี  เทพวงศา
3. นางสาวจันทิมา  พลอุ่น
4. นายจิรายุ  ใจอุ่น
5. นายจีระศักดิ์  โนนิล
6. นางสาวณัฐริกา  ชมภูราช
7. นางสาวณัทภัสสร  พรหมศรี
8. นายธนพล  จันทมาศ
9. นายธีรภัทร  ดวงแก้ว
10. นางสาวนาถสุชา  คำแพง
11. นางสาวพิชญา  กุลศิริ
12. นายภานุวัฒน์  จันทะนาม
13. นายภูเบศ  ดวนขันธ์
14. นายรชต  วิเศษสุนทร
15. นางสาววนัสนันท์  วงษ์วาสน์
16. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีลา
17. นายสุริยา  โพธิราช
18. นายอนุพล  มีสิมมา
19. เด็กหญิงอัจฉรา  ทอนติลา
20. นายเกียรติยศ  หูมแพง
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
3. นายปราการ  สีชมภู
4. นางสาวอรุษยา  ปราใหญ่
5. นายอิสระพงษ์  จวงแดง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายกิติกร  อิ่นแก้ว
2. นายคเชนทร์  จันทรนี
3. นางสาวญานิกา  อ่องรักษ์
4. นายนวมินทร์  นิมมิตตานนท์
5. นายประกาศิต  ริมสกุล
6. นายปองคุณ  ศรีสุพรรณ
7. นายภควัฒน์  ศิริดำรงค์
8. นายภาสกร  ธิสาคร
9. นายภูวดล  คำหา
10. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
11. นางสาวลลิตา  สุวรรณะ
12. นายศตวรรษ  แก้วบุตกว้าง
13. นายสฤษฎ์  ยศไชยวิบูลย์
14. นางสาวอนุตสรา  ยะเทียม
15. นางสาวอรนุช  เข็มตูม
16. นางสาวอรอุมา  เจริญวงศ์
17. นางสาวอรอุมา  เบ้าลี
18. นายอานนท์  จันทะขิน
19. นายเจษฎา  แสงบา
20. นายโชคชัย  ชมใจ
 
1. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
2. นายณฑีภัษ  มั่นเหมาะ
3. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
4. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
5. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่
 
1. นางกนกอร  ตามะลี
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา  ไชยมงค์
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองทอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  โอ้น
 
1. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
2. นางสาวสุปรียา  ดาษดา
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกอบเกียรติ  นนท์เข็มพรหม
2. เด็กหญิงอริศรา  สมวงค์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาภรณ์  วงศ์อะคะ
2. นายสหรัฐ  สว่าง
 
1. นางอุรวรา  ลาภจิตร
2. นางจิระนันท์  พันสะคาม
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาววรัชยา  นาคเสน
2. นายอดิเทพ  วงศ์สุเพ็ง
 
1. นางมณีรัตน์  กายราช
2. นางใจปอง  เรืองศรี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกกานต์  พรมวงษา
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมสาร
3. นางสาวทิพย์วัลย์  สุโพธิ์
4. นางสาวธิดาทิพย์  สมศรี
5. นางสาวนิภาดา  สาระ
6. นางสาวปิยะรัช  ดวงตะวัน
7. นางสาวพรนภา  ดวงศร
8. เด็กหญิงรจนา  ย่อยเงิน
9. นางสาวสุดธิดา  ชามาตร
10. นางสาวสุริยาพร  มานิล
 
1. นางสุปิยา  สิทธิกานต์
2. นางสาวจิตติมา  ประวัติพงษ์
3. นางรติมัย  นึกชม
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงฉันทิสา  เมืองโคตร
3. นางสาวธนิษฐา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ติยะบุตร
5. นางสาวปรียานันท์  ติยะบุตร
6. นางสาวพรรณิภา  ติยะบุตร
7. เด็กหญิงลักษิกา  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงศรัณยา  นะคะจัด
9. นางสาวศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางเฉลียว  ชินโณ
3. นางสาวกชพร  เส
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทอง
2. นางสาวธัญลักษณ์  มาลา
3. นางสาวนัชชา  พรมโล
4. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
5. นางสาวรจนา  เมหิ
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. นายศิวกรณ์  เขื่อนขันธ์
9. เด็กชายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
10. นางสาวเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ
2. นายวราวุธ   เหมะธุลิน
3. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสนสุริวงค์
2. เด็กชายจีรพงษ์  ลีทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา  แสนป้อง
4. นายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
5. เด็กหญิงพิติยาภรณ์  สุวรรณโส
6. นายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
7. นายสหราฎ  นามพะทาย
8. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
9. เด็กหญิงหัทยา  นามพะทาย
10. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะทาย
 
1. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์
2. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
3. นางสาวปิยะเนตร  มาละมิ่ง
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฬารัตน์  อภัยโส
2. เด็กชายชโยดล  เสนารัตน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสนสอน
4. นางสาวปานวาด  พ่อสีชา
5. เด็กหญิงรัตน์ชฎา  พิมพ์พงษ์
6. นางสาววรรณณิศา  ต้นหนองสรวง
7. เด็กชายวรากร  กาศรุน
8. เด็กชายวุฒิชัย  โคตะทัน
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  คะลีล้วน
10. นายเอกสิทธิ์  มณีพร้าว
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นายรัฐกรณ์  พลหาราช
3. นายวัชรพงษ์  มากกลาง
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา  วงนาเรือง
2. นางสาวกานต์ธีรา  พิมสอน
3. นางสาวคัทรียา  สุวรรณมาโจ
4. นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาวณัฐมนท์  เนืองทอง
6. นายทวีพร  มาตคม
7. นางสาวทินรัตน์  มุ่งหมาย
8. นายนิรชิต  มะสุใส
9. นางสาวนุจรินทร์  โยลัย
10. นางสาวอาทิตยา  นครวงค์
 
1. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ภาวะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปาริษา  เทวะประกาย
5. เด็กหญิงปิยะนันต์  ภารยทรัพย์
6. เด็กหญิงรัตษุฎา  ว่องไว
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีโท
8. เด็กหญิงสาลิกา  ชุนนาดี
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงเกวลิน  สุทัน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ไอยะไกษร
2. นายวีรพรรณ  อินทา
3. นางสาวจันทร์ทิรา  มีฤทธฺิ์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษดาวุฒิ  ลาดี
2. เด็กชายตฤณ  สมสายผล
3. เด็กชายธนารักษ์  เดชทะศร
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญมาวงษา
5. เด็กชายปฏิพันธ์  กุลยะ
6. เด็กชายภาณุสรณ์  โยลัย
7. เด็กชายภูผา  หล้าสุภา
8. เด็กชายฤทธิไกร  สายสีดา
9. เด็กชายอนุชา  อ.ท.ศรี
10. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
3. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายคมสัน  คงนาคพะเนาว์
2. นายณัฐนันท์  หนูในน้ำ
3. นายณัฐวัฒน์  หลำภักดี
4. นายธนา  คูณมี
5. นายธนากร  อินจำปา
6. นายนที  นิวงษา
7. นายพีรายุ  จะมังศรี
8. นายภานุวัฒน์  พะวงค์
9. นายวศิน  สังข์รัมย์
10. นายวสันต์  ประพัสราง
 
1. นายสมชาย  ยิ่งคำแหง
2. นายวีระพรรณ  อินทา
3. นายวิทยา  บุตรวงค์
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายกิตติกร  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวจีราภรณ์  ตาแสงโว
3. นางสาวชลิตา  กัลยาฤทธิ์
4. นายนันทะวัฒน์  ดวงดูสัน
5. นายพงษ์ศักดิ์  สมรฤทธิ์
6. นายภัทรพล  แก้วนามไชย
7. นายวรวิทย์  มะละกา
8. นางสาววิลาสินี  กุลยะ
9. นางสาวอรอุมา  กุลยะ
10. นางสาวเบญจวรรณ  เดชทะศร
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
3. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ยาหัส
2. เด็กหญิงปวีณา  แพงจะโป๊ะ
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นางสาวจันทร์ทิรา  มีฤทธฺิ์
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสุข
2. เด็กหญิงแสงระวี  ทุมแต้ม
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปัญญา
2. นางสาวปฐมพร  ชวติ
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารักษ์  ภูชุม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ธิ
 
1. นางจิรายุ  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายภราดร  คัณทักษ์
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษา
2. นางสาวพรรณิภา  ระเริง
 
1. นายชาตรี  ลาระบุตร
2. นายขจรศักดิ์  เดชขันธ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินแสงแวง
 
1. นายสุชาติ  พันธ์ก้อม
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจงมั่น  โหงวลิ้น
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยฉัตร  โพนชัย
 
1. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์โคตร
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยประเทศ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุรีขันธ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายวุฒินันท์  แสงดาว
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภารณี  กันมินทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นายปัญาญากร  ละวรรณา
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวมุนินทิพย์  คิตตุโคตร
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พ่อคำไพ
 
1. นายนพเรศ  ตงศิริ
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมือนนิยม
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นายปุณยวีร์  จันทอน
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริขวัญ  ทมถา
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชยราช
2. เด็กหญิงอนินฑิตาพร  กระบวนศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
2. นางงามจิต  อุธิโย
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วะชุม
2. นางสาววิกานดา  ดัดทุยาวัตร
 
1. นายอนุรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวไข่มุก  ฝอดสูงเนิน
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร  จันทะวงค์
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุมาพร  พลิน
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนราพร  ปานาทำมา
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาศิณีย์  นาคะ
2. เด็กหญิงศศิธร  คำไตรย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  โอ้น
 
1. นายไกรศักดิ์  อนุษาหงษ์
2. นายสุรศักดิ์   วงศ์กาฬสินธุ์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล  สุขนิล
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วปีลา
3. เด็กชายอัจชราวุฒิ  บุญประเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางปณิตา  เชียรรัมย์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายทิวา  พ่อสมคาม
2. นายศราวุฒิ  การะเกษ
3. นายโชคทวี  เบ้าบาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นางสาววรรณภา  อินทา
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายชาญชล  ลิปูหนอง
2. นายณัฐพล  กุลวงศ์
3. นายวีรชาติ  เสนเพ็ง
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางปณิตา  เชียรรัมย์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่าเลิศกุล
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วอินธิ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร  บัวสุดตา
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดชาธร  สานุศิษย์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดา  อ้วนแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์  สาดี
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา  โยลัย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์  มากอง
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ยาปัญ
2. เด็กชายชนินทร์  นอนรัมย์
3. นายณัฐกิตติ์  วรรณวงค์
4. นายณัฐวัตร  จันทรวงศ์
5. เด็กชายธณวัฒน์  ศรีแก้ว
6. นายธีรภัทร  บัวสุดตา
7. นายพงษ์ศธร  ชนะค้า
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  เพียฝ่าย
9. เด็กชายพุทธชาติ  ยาปัญ
10. เด็กชายรพัฒน์  อรุณรัตน์สวัสดิ์
11. เด็กชายวีรชิต  แผงไธสง
12. นายศราวิน  ราษี
13. เด็กชายศิรวัตน์  คำไตรย์
14. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
15. นายเฉลิมเกียรติ  จันทร์ศรี
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
2. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
4. นายเรืองฤทธิ์  เพชรศิริ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก  ไกยะฝ่าย
2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. เด็กชายกฤษฎา  ชัยเสน
4. เด็กหญิงจณิตา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงจริยากร  ชินสาร
6. เด็กชายจิรายุ  วิจิตรเจริญ
7. เด็กหญิงชนิดา  บุญเชิญ
8. เด็กหญิงชนิดาภา  ลิมปะวิกร
9. เด็กชายณัฐนนท์  โพชะโน
10. เด็กหญิงทักษิณา  เกตุทอง
11. เด็กหญิงพัชราภา  พันชะตะ
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลำพองชาติ
13. เด็กชายภูชิต  หงษ์รัมย์
14. เด็กหญิงมิรัญญา  บุญเทียม
15. เด็กชายระพีพัฒน์  ภาคภูมิ
16. เด็กชายรุ่งสวัสดิ์  บัวอิ่น
17. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
18. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
19. เด็กหญิงศุภิสรา  จ่าผาย
20. เด็กหญิงสรัญญา  บันหาร
21. เด็กหญิงอรอนงค์  วะสุรี
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
4. นายสุรศักดิ์   วงศ์กาฬสินธุ์
5. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
6. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงณัชชา  ล้านแปลง
3. เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
4. เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
5. เด็กชายพลาธิป  เหมะธุรินทร์
6. เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  นาอุดม
2. เด็กชายชนาธิป  บุระวงค์
3. เด็กชายธีรภัทร  อ้วนแก้ว
4. เด็กชายรัชภูมิ  รุ่งจินดารัตน์
5. เด็กหญิงสุชาวดีภัค  วงละคร
 
1. นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์
2. นายอัมพล  ชาสงวน
3. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
2. นายจุลพงค์  นาสูงชน
3. นางสาวณิชาภัทร  นาเมือง
4. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
5. นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
6. นายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
 
1. นายจักรพรรดิ์  พรหมโส
2. นายสุขุม  สุภภูมิ
3. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
2. นายประชาธิปไตย  เขืองเชียงขวาง
3. นายราชัน  ศรีทอง
4. นายวัชรกร  อุ่นกลม
5. นางสาวสุพัตรา  สุทธิโคตร
6. นายเกียรติศักดิ์  สมปักษ์
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงศ์
2. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
3. นายวิเชียร  สังกฤต
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกล้าณฤงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน
2. เด็กชายกิตติภพ  ทิพยศรี
3. เด็กชายกิตติภูมิ  บรรหาร
4. เด็กชายจักรพรรดิ  บรรหาร
5. เด็กหญิงจิราวดี  วงศ์แสงคำ
6. เด็กหญิงชลดา  ใจใส
7. เด็กหญิงชลธิชา  ใจใส
8. นายชลสิทธิ์  ผัดศรี
9. เด็กหญิงฐิตติญา  สิงห์เงา
10. นายณัชภัทรพงษ์  ภากัน
11. นางสาวณัฐลดา  สวยสา
12. นายณัฐวุฒิ  สุริยนต์
13. นายธนบูรณ์  สายืน
14. นายธนวัฒน์  หิตปา
15. นายธวัชชัย  เรืองชา
16. นายธีรชาติ  คำลี
17. เด็กชายนที  ผาอุบ
18. เด็กชายนาเขตต์  สิงห์เงา
19. นางสาวบุญญานุช  แสงชัน
20. นางสาวพิมพ์ชนก  หงส์อุปรี
21. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ปู่แก้ว
22. นางสาวรติกานต์  คะตา
23. เด็กหญิงวรรณิดา  ติ้ววงศ์
24. เด็กหญิงวริยา  ว่องไว
25. เด็กชายวัชรินทร์  ยะจันโท
26. นายวีรพัฒน์  ไชยมงคล
27. นางสาวศิริลักษณ์  หอมอ่อน
28. นายศุภวัฒน์  ไชโย
29. นายศุภวุฒิ  ศิริรักษ์
30. เด็กชายสินสมุทร  อินทะพุฒ
31. นางสาวสุภัคจิรา  เรืองชา
32. เด็กหญิงอริษา  ว่องไว
33. เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมแสน
 
1. นายทราวุธร์  คุณวงศ์
2. นางสินีนันท์  อริยเดช
3. นางรุจิรา  พันแสน
4. นางสาวเพชรอุไร  ชามาตร
5. นางสาวประภาพร  เขตบ้าน
6. นายศุภวัฒน์  ไชโย
7. นางปิยะนุช  สุวรรณสังข์
8. นายทรงพล  นันทพล
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกชพร  สัมพันธ์
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณวงศ์
3. นายกฤษฎา  แดงสุข
4. นายกฤษฎา  ไชยกา
5. นายจักกฤต  ลำลอง
6. นายณัฐกร  แสนคำภา
7. นายทนงศักดิ์  นาหมีด
8. นางสาวทักษพร  เกษสิมมา
9. นายนนทวัฒน์  คันทักษ์
10. นายนพดล  รังศรี
11. นายบุรัสกร  แนบตู้
12. เด็กหญิงบุษยมาส  ศรีฤทธิ์
13. นางสาวปฏิมากร  วัฒนโกศล
14. นางสาวปฐมาภรณ์  ทะไชย
15. นางสาวปริญญา  ศรีสงคราม
16. นายพงศกร  มหาวงศ์
17. เด็กชายพิพัฒน์  ปัตตานี
18. นายพีรวัฒน์  ปาปะเต
19. นายภานุ  จัตุรัส
20. นายวัชรินทร์  ศรีลาศักดิ์
21. นางสาวศศิประภา  ศรีมุลตรี
22. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแล้ง
23. เด็กหญิงหินพลอยฟ้า  พรหมสาขา ณ สกลนคร
24. นางสาวอภิญญา  ผาอิดดี
25. นางสาวอัจจิมา  พลเซดี
26. นางสาวอารีรัตน์  บุพศิริ
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงศ์
2. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
3. นางสาวสุพัตรา  ผลแก้ว
4. นางปณิตา  เชียรรัมย์
5. นายดนัย  ปานทอง
6. นายพุด  ภูหาด
7. นางสาวเมตตา  พระโคตร
8. นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรุ่งสวัสดิ์  บัวอิ่น
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตรคำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  จุลศรี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายตะวัน  มาตย์สุวรรณ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ  จันทะนะ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียาพร  สุธรรม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูดีสม
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร  นาเมือง
 
1. นางจันทร  รัศมี
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพานัน  อุดมสันต์
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยากร  ผาลี
 
1. นายปฐมพงศ์  ตากกระโทก
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช  พรหมสี
 
1. นายปฐมพงศ์  ตากกระโทก
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ฉิมานุกูล
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาวดี  แก้วมณีชัย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอนกพงษ์  ขันรักษา
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณภัทร  ซ้ายกลาง
 
1. นางสาวพรทิพา  ภาภักดี
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายศุภกฤต  ปิ่นโสภณ
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายนคินทร์  ราชกรม
 
1. นางสาวอทิตยา  คูณคำ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ศรีชา
 
1. นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวินันท์  ผ่านสำแดง
 
1. นายกิตติณัฐ  นาคสมบูรณ์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียารัตน์  ศรีนา
 
1. MissGrechelle  Lavanza
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษยมาศ  สมนาค
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายวิทยา  บัวลี
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทาริกา  เข็มพรมลี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก่ำเสริฐ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาวดี  แก้วมณีชัย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติยา  ขอภักดี
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรวร
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  วิเศษ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุขะ
5. เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทะนะ
7. เด็กหญิงวสุรัตน์  เนียมศรีสกุล
8. เด็กชายสวัสดิ์  สุโพเนิน
9. เด็กหญิงสิทธิญา  ไชยโส
10. เด็กชายสุทัศน์  แสงสุริย์
11. เด็กชายอดิศักดิ์  มาลาฝอย
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมรักษา
 
1. นายชนัญญู  กองวงค์
2. นายสุริยะ  บุญไธสง
3. นายอลงกรณ์  จันทรโคตร
4. นางนภสร  เมืองโคตร
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ  วงนางาม
2. นายกิตติศักดิ์  หาราช
3. นายฉัตรชัย  วงค์ตาผา
4. นายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
5. นายชัยวัฒน์  พลชัยยา
6. นายฐาปกรณ์  อุดตา
7. นายธนพล  ไหลริน
8. นายธนาวุฒน์  แพงดี
9. นายธีระวัตน์  ปะมะโข
10. นายวัฒณศักดิ์  นาทราย
11. นายศิริพล  คำภูเวียง
12. นายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
2. นายทวี  ภูชม
3. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
4. นายปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรกฤษ  รางเงิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสมบัติ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
4. เด็กชายชนะศักดิ์  รูปโฉม
5. เด็กหญิงชลธิชา  บุษบา
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำวงษา
7. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดวงชัย
8. เด็กชายธนกฤต  นาอุดม
9. เด็กหญิงนริศรา  โคตะทัน
10. เด็กชายนวชิต  วงค์นนท์พรม
11. เด็กชายนิวัตร  ศรีจันทร์
12. เด็กชายบูรพา  จันดา
13. เด็กหญิงประกายฟ้า  กอบกำ
14. เด็กหญิงปรินดา  แก้วนิน
15. เด็กชายพชรดนัย  ชนะพจน์
16. เด็กหญิงพรทิพา  ธงชัย
17. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วตา
18. เด็กหญิงพิมประพัฒน์  แก้วเกิด
19. เด็กหญิงมัลลิกา   ภาวรรณ์
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยศิริ
21. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สอนที
22. เด็กหญิงวนิดา  คลังอาจ
23. เด็กชายวรวิช  สีบุ
24. เด็กชายวรเมธ  เดชสอน
25. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แทนสอ
26. เด็กชายศราวุธ  น้อยนาจ
27. เด็กหญิงศวรินทร์  ปุ้ยสิน
28. เด็กหญิงศศิธร  อ้วนจี
29. เด็กหญิงศศินิภา  โพนชัย
30. เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยรัง
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์สุรินทร์
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันดา
33. เด็กหญิงสุทธิดา  หล้าอ่อน
34. เด็กหญิงสุภิญญา  เขียนเสือ
35. เด็กชายอนุสรณ์  เล็กน้อย
36. เด็กชายอรรถวิโรจน์  สร้อยไข
37. เด็กหญิงอรอุมา  ศรียุทธ์
38. เด็กหญิงอารียา  สารวรรณ์
39. เด็กหญิงเขมรสรา  หนันลี
40. เด็กชายเจษฏาภรณ์  สอนที
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
3. นายสัญญา  พลเสน
4. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
5. นางสาวธราพร  โรคน้อย
6. นายสุวรรณ  ผ่องสุข
7. นางสาวสาวิตรี  สาธร
8. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นางสาวกนกพร   นุชอิ่ม
3. นางสาวจิตจิราพร  สนอุทา
4. นางสาวจิตตรา  เปรื่องวิชา
5. นางสาวจิตสุภา  พลจันทร์
6. นางสาวฉวีวรรณ  เสนสอน
7. นางสาวชนนิกานต์  แก้วคำ
8. นางสาวชวาลา  ปาปะโถ
9. นายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
10. นายณัฐพล  วังคะฮาต
11. นางสาวณัฐริกา  หาระโคตร
12. นางสาวณัฐวดี  พรหมมา
13. นายธีรวัฒน์  ไชยรี
14. นายธีระพัฒน์  ละห้อย
15. นายธีรเทพ  เสนสอน
16. นางสาวนคนันทินี  สร้อยไข
17. นายนนทชัย  สุทธิ
18. นายนันธสิทธิ์  แดงอาจ
19. นางสาวนิตยา  จันทราช
20. นางสาวนิตยา  คำนนท์
21. นายปฏิพล  เดชสอน
22. นายปรวุฒิ  มาลาศรี
23. นางสาวปราณี  ตะวงศ์
24. นางสาวปาลิตา  สุดถา
25. นางสาวพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
26. นางสาวพิกุลทอง  เห็มกอง
27. นางสาวพิมลพรรณ  กวดไทย
28. นางสาวภาริณี  ดวงสิม
29. นางสาวลลิตา  แซ่เอี่ยม
30. นายวรวิช  ไชยชนะ
31. นายวัฒธนชัย  ผาหยาด
32. นางสาวสิริมา  นันทจักร์
33. นางสาวสุพัตรา  ไตริน
34. นายอนุวัตร  วงค์คำ
35. นายอภิชิต  โสภากัณท์
36. นางสาวอัจฉราพรรณ์  จันสว่าง
37. นางสาวอัญธิดา  เฮียงราช
38. นางสาวอัญมณี  เกตุไกร
39. นางสาวเกิดสุรีย์  ไตรจักร์
40. นางสาวโสภิดา  วงศ์คำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นายอานนท์  ภูพันนา
3. นางสุติมา  ประเสรืฐ
4. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
5. นายกิตติภพ    คัทธมารศรี
6. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
7. นายธงไชย  บุญยศรี
8. นางสาวนันทวรรณ   ปติโยพันธ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นายกิตติ  สมสิทธิ์
2. นางสาวจรรยาพร  เกษี
3. นางสาวชลิดา  นาบัวทม
4. นายณพวุฒิ  แก้วเชื่อม
5. นายณรงค์ฤทธิ์  ภูดีทิพย์
6. นางสาวณัฐนภา  ทองกันทม
7. นายณัฐพล  กลิ่นขจร
8. นายณัฐศักดิ์  ศรีนาทม
9. นายดนัย  ทมถา
10. นางสาวทัศนีย์  โพธโสม
11. นางสาวทิพานัน  อุดมสันต์
12. นายธนธรณ์  ศรีนาทม
13. นายธันกร  มาค้าย
14. นายประกาศิต  เสนานาม
15. นายประวิทย์  บุญชาญ
16. นางสาวปราณี  ค้าคุ้ม
17. นายพัฒนพงษ์  ลีพรม
18. นายภังคินทร์  ขอบไชยแสง
19. นายภูมิบดี  ภูดีทิพย์
20. นายภูริวัฒน์  ถมถา
21. นางสาวมุธิตา  วังคำ
22. นายยุทธศาสตร์  สมดีตี
23. นางสาวรัตนากร  ชัยมงคล
24. นางสาววรรณพร  โพธิ์สว่าง
25. นางสาววรรณพา  สุวรรณรอด
26. นางสาววันวิสา  วงษาศรี
27. นางสาวศิลป์สุภา  ภูขมร
28. นางสาวสรวงสุดา  โพธิสว่าง
29. นายสุจินต์  โคตรภูมี
30. นายสุทธิชัย  มงคลนำ
31. นางสาวสุพรรษา  แก้วคำสอน
32. นางสาวสุมิตรา  ภูมิประวัติ
33. นางสาวหทัยทิพย์  วงษา
34. นายอภินันท์  นาศรีทม
35. นางสาวอัจฉรา  บุญยะศรี
36. นางสาวอัญชลีพร  อิ่มเพ็ง
37. นางสาวอารีญา  ศรีฟ้า
38. นางสาวเจนจิรา  บุตรรักษ์
39. นางสาวเปียทิพย์  ทมถา
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
3. นางสาวธัญญาพร  ผิวเงิน
4. นางสาวอรอุมา  ขอบชัยแสง
5. นายขจรศักดิ์  เดชขันธุ์
6. นายปิยะพันธ์  ศิริรักษ์
7. นางสาวธันญกานต์  ดอนอาจทัน
8. นางสาวภัทรศยา  ลายทอง
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกิตติกร  เอื่อทานันท์
2. เด็กชายชญานิน  นิวงษา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุนทรา
4. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์เทพ
5. เด็กหญิงปริชาติ  ผาท้าย
6. เด็กหญิงปรียานุช  พองไสยา
7. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ผักแว่น
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนิเวศน์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพติยา
10. เด็กชายอริยะ  อินทนาม
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสาวบุญพร  บุญคำ
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตสุวรรณ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โคตพรม
3. เด็กชายจักรินทร์  นันสุนี
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญาสาร
6. เด็กหญิงวรรณิสา  ดีแสง
7. เด็กหญิงสุทธิชา  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงอรทัย  มาตชัยเคน
9. เด็กชายอัฒพงศ์  ไชยเพ็ชร
10. เด็กชายโชติเทพ  วันนา
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. นายทินกร  ติ้ววงค์
3. นายนวพล  สมจี
4. นางสาวนัชชา  กล้าหาญ
5. นายพนธกร  อุ่นดี
6. นางสาวยุพยงค์  ยุระชัย
7. นางสาวยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
8. นายศุภฤกษ์  บริบูรณ์
9. นางสาวสุกัญญา  เศษเพ็ง
10. นางสาวสุภัฐษร  เผือกพันธ์
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสาวบุญพร  บุญคำ
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายณัฐญ์ชริดา  ปาทา
2. นายทศพล  ท้าวนาง
3. นายธิติวุฒิ  ทันบุญ
4. นายภูมินทร์  ทัดสา
5. นางสาวมุทิตา  แปโค
6. นายวัฒนา  ประกิ่ง
7. นางสาวศรัญญา  บัวงาม
8. นางสาวสุชาดา  กำมะณี
9. นางสาวสุพัตรา  โดยสาร
10. นางสาวเมธาวี  ชาติชำนิ
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ   คำเหลา
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงพัชรวิมล  ประจักษ์รัตนกุล
6. เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
7. เด็กหญิงศุภนันท์  ผางจันทะ
8. เด็กชายสุทัศน์  ไชยสาสน์
9. เด็กหญิงอรชพร  จิตรจักร
10. เด็กหญิงเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราวรรณ  สมรฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  แก้วปีลา
3. นางสาวนฤมล  ระวัตร์
4. นางสาวปนัดดา  เทียนทอง
5. เด็กหญิงปริญญาพร  คำเฮียง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทริง
7. นางสาวมลฑิตา  แก้วปีลา
8. เด็กหญิงรัตนาสิริ  บุตรกุล
9. นางสาววรางคณา  บุญประเสริฐ
10. นางสาวสุกัญญา  ผลพยุง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ผลแก้ว
2. นางสาวเมตตา  พระโคตร
3. นางสาวปริณดา  ธานี
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
5. นางสาวนฤมล  สีกาวี
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาววรรณวิสา  ชัชวาลปรีชา
8. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
2. นางสาวชลลดา  ผาบัง
3. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
4. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
5. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
6. นางสาวสุนิสา  ทุมมี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์
3. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ   คำเหลา
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงปิยะพร  แสงพรหมชารี
6. เด็กหญิงพลอยนับพัน  วิเชียรสรรค์
7. เด็กหญิงพัชรวิมล  ประจักษ์รัตนกุล
8. เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
9. เด็กหญิงลักษิกา  แสนสุภา
10. เด็กหญิงศุภนันท์  ผางจันทะ
11. เด็กชายสุทัศน์  ไชยสาสน์
12. เด็กหญิงเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หนันอ้าย
2. เด็กหญิงช่อผกา  ผลาผล
3. เด็กหญิงพิมพ์พิลา  วงค์กระโซ่
4. เด็กหญิงลลิตา  กงเกต
5. เด็กหญิงอมรพรรณ  พันธะรังสี
6. เด็กหญิงอลิสา  ไตรมีแสง
7. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมหลาย
8. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นหล้า
9. เด็กหญิงไพจิต  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมจันทร์
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
4. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
5. นางสาวนฤมล  สีกาวี
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาววรรณวิสา  ชัชวาลปรีชา
8. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนุช  คุตะโค
2. นางสาวชลธิชา  คุตะโค
3. นางสาวนลินี  มะสุใส
4. นางสาวนิตยา  คุตะโค
5. นางสาวนิวนภา  ฤทธิยา
6. เด็กหญิงศรัญญา  มากอง
7. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงดูสัน
8. นางสาวสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
9. นางสาวอรปรียากุล  เพ็ชรนนท์
10. นางสาวอรอุมา  กุจนา
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
2. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
3. นายอิสระ  ปุญญา
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์   อินแสงแวง
2. เด็กหญิงชลดา   จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงนันธิตา   สิมมา
4. เด็กหญิงบุลิน   ทองมหา
5. เด็กหญิงภัสนันท์  เสนศรี
6. เด็กหญิงภูริชญา   เสนาพรม
7. เด็กหญิงวนิดา    วารีย์
8. เด็กหญิงศรัญญา    เฮ้าสา
9. เด็กหญิงสุจิตรา   พรหมหมอก
10. เด็กหญิงอธิตยา  มังศรี
11. เด็กหญิงอพินญา  สายสมบัติ
12. เด็กชายอภิวัฒน์   พาบัว
13. เด็กหญิงอรปรียา   โสมี
14. เด็กหญิงอริศรา  คำเพ็ง
15. เด็กหญิงอริสรา   ทองสี
16. เด็กหญิงเอลิกา   ไตยถา
 
1. นายกฤษฎา  วงมนตรี
2. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
3. นางสาวชุติมา  วงษาปัดนา
4. นายสมหวัง  คุณสมบัติ
5. นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ   หอมสมบัติ
2. นางสาวชญาภา   สอนเผาะ
3. นายณัฐพงษ์   พรมพินิจ
4. นางสาวบุษยมาศ   สูญราช
5. นายปฏิภาณ   ชุมปลา
6. นางสาวพรรณวิภา   วงค์ตาพรม
7. นางสาวพราวภา   ภูกันดาร
8. นายภานุวัฒน์   วงค์ผาบุตร
9. นางสาวมาริษา   ปัญญาพ่อ
10. นางสาวลักษมน   ภาพิรมย์
11. นางสาววรรณภา   คำมุงคุณ
12. นางสาวอรุณรัตน์   บุตรดี
13. นางสาวอัญชลี   ยตะโคตร
14. นางสาวอิศริญา   วังทะพันธ์
15. นายเพชรเทวา   นักบุญ
16. นางสาวเยาวลักษณ์   กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายอรรคพงค์   สินเธาว์
4. นางสาวนิตยา   จันทามี
5. นางวงค์พระยอม   ทองชัย
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายทักษิณ  วงค์ศรีชา
2. นายราชวัตร  เที่ยงเล
3. นายอภิวัตร  สอนคำ
4. นายเกียรติศักดิ์  นาคยศ
5. นายเพ็ญเพชร  บุตรประโคน
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณภรณ์  เสนสุข
2. นายธนากรณ์  เอิบอิ่ม
3. นายพีรสรรค์  ปัญญาสาร
4. นางสาววรรัตน์  จิตรเอก
5. นายสุภัทร  พวงพั้ว
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายรัชพล  พลราชม
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทราวดี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรไพลิน  พ่ออามาตย์
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นายสมชาย  บุญมั่งมี
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนารี  วงศรีลา
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญลักษณ์  กวนศักดิ์
 
1. นางสาวถิรดา  โสดา
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันดี
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กลุ่ม 1 1. นายระวิน  คาราเบรน
 
1. นางราตรี  เครือพันธ์
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นสา
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐวดี  เขียวไกร
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิรักษ์  ผดุงสิทธิธรรม
 
1. นางศศิประภา   ต้นสวรรค์
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายนคินทร์   ราชกรม
 
1. นางไพลิน  ปะทะดี
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชาภา  วงษ์ทองเหลือ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เถาหมอ
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วุฒิสาร
 
1. นางวิจิตร  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวญาตยานี  ศรีสำราญ
 
1. นายณัฐพล  วรรณศรี
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายธนานัส  กนกกูล
 
1. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจุลจักร  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงนิรมล  เกวรัตน์
3. เด็กชายบารมี  วิจิตร์
4. เด็กชายราเมศ  สถิตสิริพร
5. เด็กหญิงเวณิกา  อุปครุฑ
 
1. นางสาวดุริยา  รัศมี
2. Mr.Mat Joseph  Baldago
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล  อภัยโส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรัณย์ธรรมกุล
3. เด็กหญิงพรนภา  ลีเหลา
4. เด็กหญิงสุชัญญา  กาญจนโกวิท
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขเกษม
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
2. นางสาวจิรนันท์  ลุนอุบล
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญชิดา  คำศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์พุฒ
3. นายณัฐศิษฏ์  แสงบุญธรรมภัทร
4. นางสาวพรรษพร  ไกรสถิตย์
5. นางสาวเรขณัฏฐ์สุภอร  ตันสังวรณ์
 
1. นายณัฐพล  วรรณศรี
2. Mr.Lee  Trisran G Bajo
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
2. นางสาวชลธิชา  จันทะขิน
3. นายรณกร  จันทะวงษ์
4. นายรัชชานน  ดวงมืด
5. นางสาวลักษณ์สุดา  เคนท้าว
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญก้อน
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
 
1. MissGuo  Shan
2. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติยา  วงษา
2. เด็กหญิงพัชรี  กองสำลี
 
1. นางสาวธนัฎฐา  วงษา
2. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญ์สินี  เครื่องใต้
2. นางสาวศิริวรรณ  วะราวัง
 
1. MissGuo  Shan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์  โคตพรม
2. นางสาวอารียา  หงษ์อินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  บาตรเต็มดี
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เทพา
2. เด็กหญิงพัชริญา  โหน่งที
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  Kimuru
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินอุเทน
2. เด็กหญิงธัญญา  อยู่คง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรฑรียา  ภูมีศรี
2. นายนัตพล  ยอดมงคล
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
2. นายธิวัฒน์  ตั้งสกุล
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนิดา  วะลับ
2. นางสาวศิรินภา  นาโควงศ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวประภัสรา  ่อ่อนทุม
2. นางสาววิภาดา  เมืองทอง
 
1. Mr.Dennis  Massenkeil
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์   พรมนิล
2. นางสาวนภสร  แก้วนามไชย
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKim  Minyeong
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสาววันทนีย์  จันทร์หอม
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นายพีรวิชญ์  สีคล้าย
 
1. นางวิมลรัตน์  วาริยาตร์
2. MissMai  Takashima
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชยา   ชัยยะ
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKim  Minyeong
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรนันท์  นันท์ดี
2. นายชาคริต  วงหาแทน
3. นางสาวณัฎฐกานต์  บรมสำลี
4. นางสาวภัทรลดา  กออิสรานุภาพ
5. นางสาววิชญา  ปิ่นทับทิมวงศ์
 
1. MissYan  Yujuan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกิิตติยา  คะสุดใจ
2. นางสาวศรุตา  ปัญญาสาร
3. นางสาวศิริสงกรานต์  กาพย์ไกรแก้ว
4. นางสาวอรสา  ปัญญาสาร
5. นางสาวอารียา  มั่นแก่น
 
1. นางสาวอรอนงค์  บาตรเต็มดี
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา  หมื่นห่อ
2. นางสาวธนัชพร  เมืองสำนัก
3. นายธีรภัทร  เหล่าบุรมย์
4. นายอนุรักษ์  หวู่วัน
5. นางสาวเกวลิน  พลอุ่น
 
1. Mr.Keisuke  Kimura
2. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตราพร  น้อยนาง
2. นายชานนท์  สาระปา
3. นางสาวพันธุ์นิศา  โคตะบิน
4. นายพีระภัทร  ลือรินทร์
5. นายเสกสิทธิ์  อุสาพรหม
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ศิริสวีสดิ์
2. นายสัณหณัฐ  ยานุพรม
3. นางสาวสุชาดา  เพียพล
4. นางสาวสุพัตรา  เหล่าชรา
5. นางสาวอริศรา  บางทราย
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
2. MissYang  Yujin
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชชา  ต้นสูง
2. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
 
1. MissLi  Ge
2. นางสาวสุพร  สิงห์ศรี
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลปรียา  มาภา
2. นางสาวภัทรวดี  วงศ์คำสาย
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  Kimura
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายธนพร   ละมุลมอญ
2. นางสาวภัทรา   นาติโน
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. MissKim  Minyeong
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม
2. เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา
 
1. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
2. นางสาวภาวินีย์  อุดมา
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์  โยลัย
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พฤกษชาติ
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
2. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์   สมอินเอก
 
1. นางสาวเสาวณี  พรหมนิล
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์  ประพัศรางค์
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวัลวิทย์  อยู่แล้ว
2. เด็กชายนันทวิทย์  สีดี
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  โพคาพานิชย์
4. เด็กชายอนิวัติ  โพธิ์ตา
5. เด็กชายเปรมปิติ  ทุมลี
6. เด็กชายเมธัช  ปีราตรี
7. เด็กชายเมธา  ยังแก้ว
8. เด็กชายโชคชัย  ฝ่ายชาวนา
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นายสรไกร  งามประเสริฐ
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมรฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ขัติวงศ์
3. เด็กชายตะวัน  นิที
4. เด็กชายธนกร  รัตนะ
5. เด็กชายนครินทร์  ขัติวงศ์
6. เด็กชายมนัสนันท์  อภัยโส
7. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณกำจร
8. เด็กชายสมรักษ์  ภูดี
 
1. นายพิชิต  นุเคราะกัน
2. นายวีระศักดิ์  สำราญเนตร
3. นายทวีศักดิ์  สุธรรม
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กลุ่ม 1 1. นายดนุสรณ์  สีดี
2. นายนันทสิทธิ์  ศรีดาวงค์
3. นายภูวดล  อุปลี
4. นายมนัส  ลัดดา
5. นายสิทธิศักดิ์  ชัยรัตน์
6. นายเมธา  ปารีสร้อย
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายคำฟอง  ศรีสุข
3. นายภานุพงษ์  คำลือ
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
2. นายทศพร  อุสาพรหม
3. นายมังกรทอง  แดนรักษ์
4. นายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
5. นายสุพล  จันทร์สิน
6. นายอาทิตย์  หล้าเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายสมสุข  ไชยมงค์
3. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตารีย์   เทพสุรินทร์
2. นางสาวณัชยา   หงษาวงษ์
3. นายณัฐวุฒิ   อินทะวงษ์
4. นายธีระพัฒน์   โคตะบิน
5. นางสาวนัทชา   ชาธิพา
6. นางสาวปฏิมา  สุระทร
7. นายวุฒินันท์  ธงยศ
8. นางสาวศุภวรรณ  แก้วดวงดี
9. นางสาวสุกฤตา   อัคสังข์
10. นายอัมรินทร์   ราชชมภู
 
1. นางวรีพร  บุพศิริ
2. นางสาวณัฐณิชา   ศิรินุมาศ
3. นายปริญญา  ไชโย
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติยา  บุดดาเคย
2. นางสาวจิราพร  อุบัวบล
3. นายณัฐพงษ์  อินอุเทน
4. นายณัฐริกา  ประกิ่ง
5. นายติณภพ  โกษาแสง
6. นายธวัชชัย  วงแหวน
7. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
8. นางสาวพักตร์วิภา  มูลศรีนวล
9. นางสาววัชราภรณ์  ชาสงวน
10. นางสาวศิริลักษณ์  บินศรี
 
1. นายสายัณห์  กายราช
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิระภัทร  วังทะพันธ์
2. เด็กหญิงวาสิตา  ศิลา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  จีนพุฒ
4. เด็กหญิงอรปรียา  กุลสอนนาน
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีอ้น
 
1. นางสาวอัฉราพร  เจริญธนกุล
2. นางสาวกันยารัตน์  ฉายวงษ์
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนโคตร์
3. เด็กชายพงศกร  คำใบ
4. เด็กหญิงวชิรญา  ปัญญาเฉียบ
5. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นายเศรษฐบุตร  รัตนวงศ์
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตติญา  บางพรมบาง
2. นางสาวจิรวรรณ  มานะเสน
3. นางสาววริศรา  โมกันท์
4. นางสาวศกุนตลา  พึ่งประจวบ
5. นายเกียรติภรชัย  เพียพล
 
1. นางอัจฉราพร  เจริญธนกุล
2. นางสาวกันยารัตน์  ฉายวงษ์
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยกร  บริเอก
2. นายธีรพัฒน์  อุปศรี
3. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วปีลา
4. นางสาววิภาดา  ติยะบุตร
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงปนัฐดา  ยตะโคตร
3. เด็กชายราเชน  กิมาลี
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางสาววิมลรัตน์  สาทะโพน
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐรี  บินศรี
2. เด็กหญิงวรัทยา  น้อยสี
3. เด็กชายเจษฎา  คีรี
 
1. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
2. นางสาวฤทัยวรรณ  เมืองสุวรรณ
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาววิมลศิริ   เลี้ยงเสรี
2. นางสาวศศิตา   เรณู
3. นางสาวสุนิสา   วรติยะ
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
2. นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กลุ่ม 2 1. นางสาวกชนันท์  น้อยอาสา
2. นางสาวขนิษฐา  ฝ่ายสะพือ
3. นางสาวศิรินาฎ  บงบุตร
 
1. นางสาวกรกนก  ยะพลหา
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทัพขวา
2. นายพันธรัตน์  กุมลา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  คำป้อง
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภาโสม
2. เด็กหญิงนงนภัส  สกุลเดช
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทันจันทร์
 
1. นางธารวดี  ทักขนนท์
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติวรา  ศรีอำคา
2. นางสาวชนานันท์  พรหมแสน
3. นางสาวชารียา  ศิวิไล
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมา  ขันธุ์คุ้ม
2. นางสาวตรีลักษณ์  เจริญวงศ์
3. นางสาวอัญธิชา  เจริญชัย
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนพินา
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา  บุรีขันธ์
2. เด็กชายภานุสรณ์  โยลัย
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายพิชญ  พิทักษ์
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์  คนซื่อ
2. นายศรุติพงศ์  ชินโชตน์ปิยะกุล
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
2. นายธนากร  วงษาเนาว์
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามราชพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิจติญา  นิวงษา
2. เด็กหญิงจิดาภา  นนทะวงศ์
 
1. นายอรรถพงษ์  เพียเสนา
2. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกฤษกร  ไชยคราม
2. นายราเชนทร์  แข็งขยัน
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายมงคล  ทิโส
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายคุณากร  โพธิ์สุ
2. นายเดชานุภาพ  อนุวรรณ
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายทินกรณ์  วรกา
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายขวัญนที  สุคำภา
2. นายปริวัตร  หงษ์ชุมภู
 
1. นายวรุฒิ  จันทร์ไตรัต
2. นางจิราภรณ์  พลศรีราช
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์  คะสา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  น้อยภูธร
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางชัชฎาพร  สารมาศ
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ กลุ่ม 1 1. นายนัฐวุฒิ  เสวิวัฒน์
2. นายเสกสรร  วันดี
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นางสาวโศภิตรา  คำเถื่อน
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริชาติ  คำอะดูล
2. นางสาวละมัย  เหมพลชม
 
1. นางชัชฎาพร  สารมาศ
2. นางสาวภัทรศยา  ลายทอง
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีระภัทร  ทำนาย
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  พงศ์ธไนศวรรย์
 
1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิติพล  ดอนวิชา
2. เด็กหญิงปรียาพร  เขียวค้า
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
2. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสุราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โรจน์กิจวิมล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทรโกมลวัฒน์
2. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนต่างนา
2. เด็กหญิงปภาวดี  อภัยโส
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายพรอรุณ  สีหานาถ
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลมินลา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ลำลอง
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกณิกา  ไกลเทียม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายพรอรุณ  สีหานาถ
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายเจษฎา  ปู่มะรัตน์
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายธนพล  นามพลแสน
2. นายเกื้อกูล  นันวิสุ
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 1. นายพงษ์พิสุทธิ์  มวลปาก
2. นายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวจักรภพ  เสนาสี
2. นายพีระพงศ์  เที่ยงพึ่งธรรม
 
1. นางรัชนียา  มูลชัย
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีณา  ทองยาน
2. นายพีรวิชญ  สินทา
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางจีรณินท์  ไชยคำ
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายทรงยศ  การุณ
2. นายวีรชน  ธรรมวงษา
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
299 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยมาฑ  วงษ์ฝ้ายแดง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบร้อย
3. เด็กชายสมรักษ์  ชลไพร
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทวีโคตร
 
300 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฐนนท์  ทองพูล
2. เด็กชายวีรพล  รังสิเสนา ณ อยุธยา
3. เด็กชายสหรัฐ  นาโควงค์
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายศิริศักดิ์  ปิลอง
 
301 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  หนุนชู
2. นางสาวรินยุภา  สิงห์เสือ
3. นางสาวสริตา  แก้วหาวงค์
 
1. นายศักดิ์ชัย  นันทราช
2. นายอาทิตย์  สุริฝ้าย
 
302 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวฉันทนา  ชมภูพระ
2. นางสาวพรรณธิวา  บุญระมี
3. นางสาวสัจพร  อุปสุ
 
1. นายสมมาตร์  ก้อนกั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิยา  เมืองโคตร
2. นายปุณณวิช  วงศ์หนายโกฏิ
 
1. นางฐานิตา  นางลอย
2. นางสาวสุวลี  ลูกจันทร์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา กลุ่ม 2 1. นายนิรวิทธ์  สีผาบ
2. นางสาวสุชาดา  ชัยยา
 
1. นายพรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์
2. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
305 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล  พลหาราช
2. เด็กชายภัทรกร  สมตน
3. เด็กชายวรนันท์  ชอลี
 
1. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
2. นายวัฒนา  โพธิ์ศรี
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ลือเพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีโคตร
3. เด็กชายวัชระ  ปิดขุนทศ
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
2. นายรณยุทธ  แก้วฝ่าย
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นายติณณ์  เตชทะสอน
2. นายธีรัตน์  ท่าค้อ
3. นายนภกร  ทรัพย์สะอาด
 
1. นายมัฆวาน  ประทังคติ
2. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายกฤตยชญ์  สุธรรม
2. นายธนสิทธิ์  งามนาศรี
3. นายเจษฎา  บุญประกอบ
 
1. นายสอนชัย  วังวิสัย
2. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์  หอมอ่อน
2. เด็กชายศิวราช  เหลาพรม
3. เด็กชายอนันดา  ใจสุข
 
1. นายวัฒนา  โพธิ์ศรี
2. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภณ  ท้าวนาง
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุกาง
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายติณณ์  ยามแย้ม
2. นายสถาพร  วงศ์ศิริ
3. นายเกียรติศักดิ์  หลวงกลาง
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กลุ่ม 2 1. นายธนากร  ปากสีมนต์
2. นายบดินทร์  มะเสนัย
3. นายเสกสิทธิ์  พันธุกาง
 
1. นายภานุุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายชัยเฉลิม  สาขามุละ
2. นายพีรณัฐ  วีระนิพิฐกุล
3. นายวาคิมห์  โคตรสมบัติ
 
1. นายอธิณัฎฐ์  โกษาแสง
2. นายอนันยช  สอนสมนึก
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ว่องไว
2. เด็กชายวรวิช  เค้าละมูล
3. เด็กชายวรากร  วงค์พุทธา
 
1. นายสอนชัย  วังวิสัย
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. นายณัฐดนัย  สุวรรณวงค์
3. นายบรรณสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นายนัฐพล  กวนลีหลง
2. นายประนัย  สิงห์
3. นายวัชรกร  อุ่นกลม
 
1. นายสอนชัย  วังวิสัย
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
317 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงณริสสา   เข็มขาว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก่นจันทร์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายภานุวัฒน์  อดทน
 
318 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  แสนคำ
2. นางสาวธัญชนก  กุลบุตร
3. นางสาววิชุรีพร  ตั้งมั่น
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายภานุวัฒน์  อดทน
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิตกรณ์  คิดทำ
2. เด็กชายณัฎฐากร  เกิดใจบุญ
3. เด็กชายภานุวัจน์  วงจวง
 
1. นายเอกภพ  ใจสุข
2. นางสาววรรณิศา  มินตา
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. เด็กชายศรันย์  ทันบุญ
3. เด็กชายเจนภพ  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายรัฐภูมิ  วงศ์ชมภู
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนคำ
3. นายสุรศักดิ์  พลเรือง
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
2. นายอนันต์  วังทะพันธ์
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นายนรินทร์  วันดี
2. นายสิทธิโรจน์  วันดี
3. นายสุทธิศักดิ์  วันดี
 
1. นายนัฐทรย์  สามารถ
2. นางสาวพยอม  ไชยเพชร
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงโหยง
2. เด็กหญิงนัฐทริกา  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คามพิมาย
 
1. นายอรัณ  ทวดอาจ
2. นางกัลยา  สำรองพันธ์ุ
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัสพร  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพิษร  บุดดีแพง
2. นางสาวศิรัญญา  ชาหอม
3. นางสาวศิริกุล  แก้วใส
 
1. นางสาวธฤวรรณ  มุ่งงาม
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรนันท์  สุทธิอาคาร
2. นางสาวน้ำฝน  ใจหาญ
3. นางสาวสาวิตรี  สุทธิอาคาร
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นายจักรี  เมืองโคตร
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดาภา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ขจัดมลทิน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตะวังทัน
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงอุ้มธิดา  สุผาวัน
 
1. นายอาคม  ชื่นตา
2. นางนิมมาน  ชื่นตา
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพชรสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พินิจผล
3. เด็กหญิงพรชิตา  แรงรอบ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  อุดมกัลย์
5. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
6. เด็กหญิงเปรมฤดี  โมธรรม
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
3. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวจิราภัทร  แสนสุภา
3. นายชัยยา  วงศ์ตาแสง
4. นางสาวปัทมา  ซอสูงเนิน
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำพิลา
6. นางสาวรุจิรา  พะตะเพ็ง
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
2. นายปิยะราช  สิงห์ชาคำ
3. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย  มาปัน
2. นายพัฒน์พงศ์  อุปสุ
3. นางสาววนัญญา  ลือพอก
4. นางสาววรัญญา  วงษาพัด
5. นางสาวศิริวัฒนา  ต้อนโสกรี
6. นางสาวสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นางสาวสุดารัตน์  อังคะมาตย์
 
331 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา  โรจน์วิรัตน์
2. เด็กหญิงพลอยแสง  อรรคนิตย์
3. เด็กหญิงแกรมแก้ว  ประสมทรัพย์
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นางรัชรินทร์  กัติยัง
 
332 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ออระทัด
2. เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วโวหาร
3. เด็กชายสรวิชญ์  ผาคำ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
333 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยธิดา  คำเงิน
2. นางสาวภัทรินทร์  อาษาวัง
3. นางสาวสุทชาดา  เถื่อนอุบล
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวทอปัด  ฤทธิทิศ
 
334 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัชยา  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  สุขทองสา
3. นางสาววราภรณ์  ชนะพจน์
 
1. นายนัฐทรย์  สามารถ
2. นางสาวพยอม  ไชยเพชร
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข
3. เด็กชายศรายุทธ  บัวชน
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยบิน
2. เด็กชายคณิติน  มูลตรีเสาร์
3. เด็กหญิงนภาพร  อินอุเทน
 
1. นางสาวไข่มุก  ฝอดสูงเนิน
2. นายเกียรติศักดิ์  บุพศิริ
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา  พลหนองหลวง
2. นางสาวพัทยากร  อรรคศรีวร
3. นางสาวอรพิน  มุลผาลา
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล  ติยะบุตร
2. นางสาวมนัญชยา  พรมชาติ
3. นายวุฒิชัย  ธงไพร
 
1. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
2. นางสาวพิตตินันฎ์กร  พ่อครวงศ์
 
339 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกา  สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงนาตาชา  สนับช่าง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ลายขาว
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
340 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์  นาระกุล
2. เด็กชายนัฐดนัย  ริสาคร
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุขโข
 
1. นายมนัส  บุตคุป
2. นางสาวนิรมล  กิติศรีวรพันธุ์
 
341 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติกร  สอนคำแก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  สืบสุนทร
3. นางสาวอภิชญา  สุวรรณิคม
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
342 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิรการ  หัดระสา
2. นางสาวนันทิยา  วดีศิริศักดิ์
3. นางสาววรรณภา  ศรีเชียงสา
 
1. นายมนัส  บุตคุป
2. นางสาวนิรมล  กิติศรีวรพันธุ์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นาบุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  หอมยา
3. เด็กหญิงมนฑกาน  แดงโย
 
1. นางเกศริน  ศรีทวีกาศ
2. นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์  มะตนเด
2. นางสาวภัทราวรรณ  จุลสราญพงษ์
3. นางสาววริศรา  ใจเป็ง
 
1. นายพุด  ภูหาด
2. นางอุไรพร  ถาคำ
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก  พิมทอง
2. นางสาวชนัญชิดา  จิตประมูล
3. นางสาวนริศรา  เทพประเสริฐ
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วก่า
2. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวนถาพร  บุญคา
2. นางสาวนิสา  ไชยนาน
3. นางสาวอมรรัตน์  มาพร
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวภิรญา  พลหนองคูณ
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชนี  วงจวง
2. เด็กชายนฤพนธ์  สีเงิน
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุพศิริ
 
1. นางสุดาวัลย์  อัมพุนันทน์
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล  กุลค้อ
2. เด็กชายภัทรลดา  ชวาชัยวี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณา่ลค
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นายจักรี  เมืองโคตร
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวรรณ  ซามาตย์
2. นางสาวชุติญา  นุกุลกิจ
3. นางสาวณัฐกานต์  ธรรมคำ
 
1. นางสาวผลิกา  สิทธิพันธ์
2. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศนีย์  ประกิ่ง
2. นางสาวสุมาลี  คำเขียว
3. นางสาวอาทิตยา  อุผา
 
1. นางชนม์นิภา  โคตะบิน
2. นางสาวสกุลรัตน์  แก้วสมบัติ
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนรีกานต์  นันชะนะ
2. เด็กหญิงวรภรณ์  บัวทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  วงค์ศรีชา
 
1. นางน้ำใจ  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ดายังยุธ
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  สิงห์งอย
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสงบา
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวกองแก้ว  สิงห์ทอง
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกวินนา  คำวงค์ษา
2. นางสาวนฤมล  พ่อขันชาย
3. นางสาวสุพรรณา  พิมผุย
 
1. นางน้ำใจ  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา  วงค์คำ
2. นางสาวหฤทัย  แสนเยีย
3. นางสาวอรนัญช์  บุพศิริ
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
355 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ
 
356 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
357 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินดนัย  โสมี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สองบัว
3. เด็กชายภัครพล  หลวงจิตร
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
358 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามราชพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรสุรีย์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงหงส์ฤทัย  นิวงษา
3. เด็กหญิงอธิตยา  นิวงษา
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
359 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. นายนิพนธ์  พลอาษา
3. นายพรรษา  ทานบรรเทิง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพลภัทร  โสมี
 
360 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามราชพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายบุญมี  นิวงษา
2. นางสาวประภาพร  นิวงษา
3. นายวีรวร  เดชทะสร
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
2. นายอนุวัฒน์  เดชไธสง
 
361 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร  คำโล
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
362 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
363 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
364 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  หอมจันทร์
 
1. นายสุชาติ   พันธ์ก้อม
 
365 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรทัย  คุณธร
 
1. นายคทาวุธ   แสนเขื่อน
 
366 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิมมา
 
1. นางรัตติยา  ุสุธรรม
 
367 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
368 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา กลุ่ม 2 1. นายจาตุรนต์  คำใหญ่
 
1. นางอภิตยา  นาชัยเงิน
 
369 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร  ก้อนหมื่น
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
370 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายบุลากร  ปะวันเต
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
371 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวปรียา  อุปทุม
 
372 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
373 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา  ผาลาด
 
1. นางสาววีรดา  มะลิรส
 
374 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาโชค  นิลภูมิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
375 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนวีร์  พิมพ์ปรุ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  พ่อบุตรดี
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
376 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา กลุ่ม 1 1. นายสนทยา  หูมแพง
2. นายสุรเชษฐ์  คำแหงพล
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
377 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายชาคริต  โมรัตน์
2. เด็กชายพีระเดช  พลเชียงขวาง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
2. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
378 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพชรด่านเหนือ
2. เด็กชายอธิชาติ  โคตรมิตร
 
1. นางนิศากร  พลซา
2. นางสาวระชา  นาโควงค์
 
379 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายภูวนาศ   บัวสาย
 
1. นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
380 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายนลธวัฒน์  บุตรราช
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
381 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
382 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายไชยา  ไชยหมื่น
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
383 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. เด็กชายถกลเกียรติ   ขำคม
 
1. นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
384 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร  ทาหลง
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
385 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
 
1. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
 
386 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. นายธีรเทพ  กงเกต
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
387 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์   สารทอง
 
1. นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
388 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร  ทาหลง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
389 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นางสาวนันฐิกา   ตราเงิน
 
1. นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
390 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา กลุ่ม 2 1. นายนิธิวัตร  ดวงดูสัน
 
1. นายอิสระ  ปุญญา
 
391 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิเชษฐ์  อุส่าห์ดี
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
392 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัตต์ลิขิต  ไหว้พรหม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
393 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กลุ่ม 1 1. นายอรรถกร   แก้วมณีชัย
 
1. นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
394 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม กลุ่ม 2 1. นายมกร  คำใบ
 
1. นายทศพล  ฤๅชากูล
 
395 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กลุ่ม 1 1. นางสาวกริษฐา  สาแดง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิลาน
3. นายกิติศักดิ์  ผาท้าย
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถาวร
5. นายจุลพงค์  นาสูงชน
6. เด็กชายชนินทร์  นอนรัมย์
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุนทรา
8. นายณัฐกิตติ์  วรรณวงค์
9. นายณัฐพล  มหาวงค์
10. นายณัฐวัตร  จันทรวงศ์
11. นายทศพล  ศรีวงษา
12. เด็กหญิงธัญนาฎ  พามี
13. เด็กหญิงนฤมล  คำอ้อ
14. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
15. เด็กหญิงปริชาติ  ผาท้าย
16. เด็กหญิงปรียานุช  ผ่อนไสยา
17. นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
18. นายพนธกร  อุ่นดี
19. เด็กหญิงพรไพลิน  คำฟู
20. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ผักแว่น
21. นางสาวยุพยงค์  ยุระชัย
22. เด็กหญิงยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
23. นางสาววนิดา  สีดำ
24. นายศรายุทธ  คณะพันธุ์
25. นายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
26. นางสาวสุกัญญา  เศษเพ็ง
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพติยะ
28. นางสาวสุภัฐษร  เผือกพันธ์
29. นางสาวอริษา  สารีบุตร
30. เด็กหญิงเจนจิรา  ผกามาศ
 
1. นางสาวบุญพร  บุญคำ
2. นางจันทร  รัศมี
3. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
4. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
5. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
6. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
7. นายอภินิตย์  บุญตา
 
396 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  หนันอ้าย
2. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
3. นางสาวชลลดา  ผาบัง
4. เด็กหญิงช่อผกา  ผลาผล
5. นายดนุสรณ์  บุญยศ
6. เด็กชายตุลาพัฒน์  กงอำพร
7. เด็กชายทองพูล  แก้วพุทธ
8. เด็กชายธีรภัทร  วงค์ศรี
9. นายธีรเทพ  กงกตุ
10. นายนิธิ  หอมจันทร์
11. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
12. เด็กหญิงพิมพ์พิลา  วงค์กระโซ่
13. นายพิเชษชัย  เอกพันธ์
14. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
15. นายรชตะ  ชัยยะ
16. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
17. นายรัตนพล  ชนะพจน์
18. เด็กหญิงลลิตา  กงเกต
19. นางสาววนิดา  สมใจ
20. เด็กชายวิทยา  สีเพ็ง
21. เด็กชายศรนรินทร์  ทัศนานุตธรรม
22. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
23. นางสาวสุนิสา  ทุมมี
24. เด็กหญิงอมรพรรณ  พันธะรังสี
25. นายอรรถชัย  ศรีสงค์
26. เด็กหญิงอลิสา  ไตรมีแสง
27. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมหลาย
28. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะไชย
29. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นหล้า
30. เด็กหญิงไพจิตร  วงค์คำจันทร์
 
1. นายวินัย  เปี่ยมลาภโชติกุล
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
4. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมจันทร์
5. นายคณิตชัย  ไตรจักร
6. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
7. นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์