งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   2 พ.ย. 2560   3 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 437 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 438 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424-425 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
4 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Resource 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
7 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
8 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
9 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 2 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123-124 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ห้อง เวทีวิทย์ 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113-114 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 124 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 126 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง ที่จอดรถหลังอาคาร 1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง ที่จอดรถหลังอาคาร 1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ห้อง เจ้าปู่กุดเป่ง 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 111 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 112 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 122 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 121 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 127 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โดมพละ ห้อง ลานโดม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โดมพละ ห้อง ลานโดม 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
3 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารพละ ชั้น 1 ห้อง 501 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารพละ ชั้น 1 ห้อง 502 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ศิลป์ ห้อง ศิลปะ1 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ศิลป์ ห้อง ศิลปะ 2 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 317 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน shop ดนตรี ห้อง ดนตรีสากล 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง บริหารงานบุคคล 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 313 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 2 พ.ย. 2560 09.00-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 2 พ.ย. 2560 09.00-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 2 พ.ย. 2560 09.00-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 2 พ.ย. 2560 09.00-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 2 พ.ย. 2560 09.00-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 2 พ.ย. 2560 09.00-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 2 พ.ย. 2560 09.00-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
15 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
16 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
17 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
18 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
19 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 2 พ.ย. 2560 09.00-
20 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุม ห้อง ไทรทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-
21 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง เวทีเทาทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
22 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง เวทีเทาทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
23 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง เวทีเทาทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
24 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง เวทีเทาทอง 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
25 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
26 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
27 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
28 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
29 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
30 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
31 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
32 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หลังอาคาร 3 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 2 พ.ย. 2560 09.00-
33 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
34 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
35 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
36 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 2 พ.ย. 2560 09.00-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 2 พ.ย. 2560 09.00-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 2 พ.ย. 2560 09.00-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 2 พ.ย. 2560 09.00-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 พ.ย. 2560 09.00-
2 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327-328 2 พ.ย. 2560 09.00-
3 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327-328 2 พ.ย. 2560 09.00-
4 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2560 09.00-
5 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 พ.ย. 2560 09.00-
6 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 2 พ.ย. 2560 09.00-
7 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 2 พ.ย. 2560 09.00-
8 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 2 พ.ย. 2560 09.00-
9 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 2 พ.ย. 2560 09.00-
10 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 2 พ.ย. 2560 09.00-
11 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
12 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
13 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
14 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
15 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335 2 พ.ย. 2560 09.00-
16 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335 2 พ.ย. 2560 09.00-
17 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336-337 2 พ.ย. 2560 09.00-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336-337 2 พ.ย. 2560 09.00-
19 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
20 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ศาลาอำนวยการ ห้อง ศาลา-สวนป่า-สนาม 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ศาลาอำนวยการ ห้อง ศาลา-สวนป่า-สนาม 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 2 พ.ย. 2560 09.00-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง เฉลิมพระเกียรติ 2 พ.ย. 2560 09.00-
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ห้อง คอม 2 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 5 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 5 2 พ.ย. 2560 13.00-16.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม 1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 3 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 3 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 1 ห้อง คอม 4 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 610-สวนป่า 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์5 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์6 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
5 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง ปีกเหนือ 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
6 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง ห้อง ปีกเหนือ 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต๊นท์1 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 601-เต๊นท์2 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
9 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์3 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
10 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์4 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
11 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง 609-เต๊นท์7 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00
12 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 6 ห้อง ถนน-เต๊นท์8 2 พ.ย. 2560 09.00-14.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 2 พ.ย. 2560 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]