สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 17 31 25
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 50 92 72
3 004 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 49 89 74
4 008 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 41 74 59
5 015 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 63 103 90
6 017 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 32 64 52
7 023 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 120 376 214
8 003 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 75 180 115
9 016 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 67 167 103
10 020 โรงเรียนเสลภูมิ 56 187 93
11 021 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 130 443 225
12 005 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 34 94 50
13 010 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 67 127 98
14 011 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 61 101 90
15 012 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 44 70 60
16 009 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 46 88 67
17 013 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 138 388 230
18 014 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 82 206 129
19 026 โรงเรียนจารุณีศึกษา 24 69 40
20 006 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 13 21 19
21 007 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 20 41 32
22 018 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 49 95 73
23 027 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 34 24
24 024 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 36 62 55
25 025 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 3 4 4
26 022 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 18 39 28
27 029 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 7 10 8
28 028 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 33 71 56
รวม 1388 3326 2185
5511

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ฯ โซน 3
ครูวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โทร. 087-083-6477
ครูกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]