รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  โสวะภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา  สุพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  กุกุดเรือ
 
1. นายธีรวัฒน์  สายเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปัณฑิตา  อ้วนเลิง
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธันวารินทร์  โพธิสิงห์
 
1. นางสาวชนกวรัญชน์  โชฑิรัชต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางเจริญ  พลนาคู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาววาริศรา  อนันตภูมิ
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพลพรรธณ์  ผลาพฤกษ์
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาววีรนุช  วรชินา
 
1. นางฝอยลม  จงใจสิทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  สิงหากัน
2. เด็กหญิงพัณณิตา  จันลาศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  พิลาแหวน
 
1. นางสุพิชชา  ศรีกำพล
2. นางสาวสุวนันท์  เพ็งทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สีบุตตะ
2. นางสาวดารารัตน์  ศิริวาลย์
3. นางสาวเข็มอักษร   โพธิ์มาตร
 
1. นางมาลิน   จิตรเหิม
2. นางสาววิจิตรา  ใจดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โสสุด
2. เด็กหญิงอภัทชา  ทองไชย
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
2. นางประวีณา  แก้วใส
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวคุณิตา  ลิมป์ประภากร
2. นางสาวสุรัสวดี  สารเสวก
 
1. นางอุดมทรัพย์  ไชยขาว
2. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ภักดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  โหน่งวัน
2. เด็กหญิงรตินันท์  สืบศรี
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรยา
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายอนุชิต  เงินมีศรี
 
1. นางเยาวพร  ตรางา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สวัสดิ์นที
 
1. นายอดิรุตน์  พลยุทธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  บุตรษา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  กระจับนาค
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุดมฤทธิ์
2. นางจารุภา  ศิริรัตนกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
2. นางสาวบัณฑิตา  ชมดี
3. นางสาวพัดชา  ตาลลาภ
 
1. นางกิตติยา  ทองจำรูญ
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วิริญจ์  พุทธพรหม
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  แก้วสะเทือน
3. เด็กหญิงภาวิณี  เจริญศิลป์
 
1. นางสาววลิตา  สิทธิศาสตร์
2. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศิริสุวรรณ
2. นางสาววารุณี  ป้องสีดา
3. นางสาวศศิธร  วรชินา
 
1. นางนงเยาว์  ทองวันดี
2. นางรุจิเรขราณี  น้อยวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายภูริณัฐ  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสมปอง  กุลค้อ
2. นายชัยยันต์  คำนันท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฤทธิเกียรติ   ฤทธิทิตย์
2. นายสรกฎ   ตาลประเดิม
 
1. นางอรวดี  หลักแก้ว
2. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์เสนา
 
1. นางสุพรรณี  อาวรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาววรรณิสา  วันชา
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวลลิดา  เจริญเขตต์
2. นายอนุชา   รัตนวงศ์
 
1. นางสาวจรัลรัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวจริยาภรณ์  สิงห์เชื้อ
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   หงส์ศรีเมือง
 
1. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   พระสว่าง
 
1. นางพจมาน  พิเดช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แสงปาก
2. นางสาวธัญยกานต์  สุยะใหญ่
3. นางสาวนันท์นภัส  เทพารักษ์
 
1. นางเพลินจิต  ซาเหลา
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชุติพร  ไชยขันธุ์
2. นางสาวรัชรินทร์   เพิ่มศรี
3. นายหริรักษ์  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก้วนอก
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โคตรฉวะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุตรพรม
2. เด็กหญิงพรรพษา  โสพัฒน์
3. นางสาวสิราวรรณ  จันทร์ศิลป์
 
1. นายชัยพิชิต  วาระสิทธิ์
2. นางพรสวรรค์  ชินคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนริศรา  นนทภา
2. นางสาวปภัชรา  แก่นนาคำ
3. นางสาวพัชริยา  พลเยี่ยม
 
1. นางเยาวภา  โพดาพล
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกชกร  โลโห
2. นางสาวนภัสสร   นิติกิตเจริญวงศ์
3. นางสาวเอวิตรา  เบญจรูญ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี  ศิลแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พิศักดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  จันทชิต
3. นางสาวเกสรา  พุทธิเสน
 
1. นายพรชัย  กำหอม
2. นางสมฤทัย  กำหอม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพิน  พรมวงค์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารบรรณ
3. เด็กหญิงโชติมา  เสนานคร
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
2. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนริศรา  ปุญญบาล
2. นางสาวรัชนีกร  สิงยะเมือง
3. นางสาวสุกัญญา  สีทนสา
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
2. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
2. เด็กชายอำนาจ  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นายรักชาติ  อาวรณ์
2. นายธนพล  นิลผาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวปัทมาวดี  เฉยพันธ์
2. นางสาวอารียา  นนทะภา
 
1. นายอุบล   ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ต้นสีนนท์
2. นายอัครเดช  เสาะใส
 
1. นางอมร  ชมศรีวรรณ
2. นางสะอาด  พลซื่อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนาพงศ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
 
1. นายสิทธิพร  ผกากลีบ
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฎิภาณ  สีหาบุตร
2. นายสุขสวรรค์  สวยกลาง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางเยาวภา  โพดาพล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงกนกพร  ธาตุทำเล
2. เด็กหญิงกฤษรินทร์  ภัทรวงค์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์   ภูมิโนนงิิ้ว
4. เด็กหญิงพรกนก  หาญกลาง
5. เด็กหญิงไพลิน   บุตรพรม
 
1. นางพิมพิศา   ขันธ์สะอาด
2. นางสาวเกศฎาภรณ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวขวัญธิดา  วรชินา
2. นางสาวดารารัตน์  กรมน้อย
3. นางสาวนิตยา  วะลัยใจ
4. นางสาววิภาดา  หันจางสิทธ์
5. นางสาวโชติกา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นางสาวสาวพัตร  สาระมาน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวธันยมัย  พลเยี่ยม
3. นางสาวนุชจิรา  อุตมะชะ
4. นางสาวศรินดา  ทิพกันหา
5. นางสาวอาภรณ์  มุขรักษ์
 
1. นางชมัยพร  บัวขาว
2. นางสาวลัดดา  สีนางกุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาคะยัง
2. นางสาวรจนา  ภูตาเลิศ
3. นางสาวสิรินทรา  นามทอง
4. นางสาวสุดฤทัย  กิจจุบาล
5. นางสาวอภสร  สุวัฒน์
 
1. นางทิวา  พลซื่่อ
2. นายอนุรักษ์  โสภาชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ผาดาบรรณ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัญจมาตย์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีละคร
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ติตะมาตย์
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นามน้าวแสง
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกกร  วงค์ละคร
2. นายจิราพัชร  จันทคัต
3. นายพลพล  อินตอง
4. นายพลโท  ลาพวง
5. นางสาววริศรา  ศรีโยธี
 
1. นางวนิดา  ศรีจุลฮาด
2. นางพิชญาภรณ์  กิ่งเมือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อัศวภูมิ
2. นางสาวกนิษฐา  มูลวรรณ
3. นางสาวกนิษฐา  ต้นคำ
4. นางสาวกัลยาณี  ทิพลา
5. นางสาวกุลณัฐ  ดลกุล
6. เด็กชายณราศิวกร  อุลมาร
7. นายณัฏฐพงษ์  บุตรแสน
8. นางสาวธีราภรณ์  เทพวงษา
9. นายธีรเมธ  บุตรษา
10. นางสาวนฤมล  แสงทะมาตย์
11. นายนิติพงษ์  บุตรพรม
12. นางสาวนิศารัตน์  สุขเกษม
13. นายภูธเรศ  นาก้อนทอง
14. นายรชตะพงศ์  แสนณรงค์
15. นายวทัญญู  อนันตภูมิ
16. นางสาววรรณิกา  ทองมี
17. นายวัชระ  โฮมแพน
18. นายสิริวัฒน์  ธรรมวงค์
19. นางสาวอภิญญา  โพธิอามาตย์
20. นางสาวอมรรัตน์  โฮมแพน
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
2. นายอนุสิทธิ์  ศรีฤาชา
3. นางสาวทิวาพร  พลเยี่ยม
4. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  โพสาวัง
5. นางสาวกัลยา  ศรีนาเมือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ  ปะวิโน
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    มากกลิ่น
3. นางสาวจารุพร    กำหอม
4. นายจิรเดช    โพธิกมล
5. นายชัยชนะ   ไชยคราม
6. นายณัฐพล   สีม่วง
7. นายณัฐพล   บัวชัย
8. นายธนธร   อุทะสี
9. นายธนากร   โพธิจักร
10. นายบทม์กร   คชเดช
11. นายประวันวิทย์   โกกิลารัตน์
12. นางสาวปรัชญาพร   ป้องสนาม
13. นางสาวปวีณา   กกประโคน
14. นายพิชัยยุทธ   เหล่อขย่อน
15. นายรพีภัทร   ป้องสีดา
16. นางสาววิลาวัลย์   พิมจ้อง
17. นายวุฒินันท์   ป้องสีดา
18. นายศุภกิตติ์   สิทธิไพร
19. นางสาวอมาวสุ   สินธุ์ชัง
20. นางสาวแพรวพรรณ   พิมเพ็ง
 
1. นายใด  จันทะบาล
2. นางพิราวรรณ  น่าบัณฑิต
3. นางสาวผกาวัลย์  นามนัย
4. นางสาวเบญจมาศ  ภาโนมัย
5. นางสาวรังสินี  นามบุญลือ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  ไพคำนาม
 
1. นางสาวชลธิชา  จันท่าม่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  ทิพย์มะณี
 
1. นางเยาวภา  ทิวาพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพฤษภา  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มายุมเหล็ก
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางชณุตพร  ศิริวารินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายธานินทร์  แก้วพวง
2. นางสาวพรพิมล  ขันธวุฒิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  วงค์ตลาด
2. นางสาวจิราพร  ศิริแสง
3. เด็กหญิงนิรชา  สารพล
4. เด็กหญิงปาณิศา  สัตวุธ
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  จันทะม่วง
6. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองพันธ์
7. นางสาววิรัลพัชร  สุขเสมอ
8. นางสาวศศิธร  วรรณดี
9. นางสาวศุภาวรี  ทรงคาศรี
10. นางสาวอภิญญา  โพนสุวรรณ
 
1. นางสาวนริศรา  พลนาค
2. นางสาวผกาวัลย์  นามนัย
3. นางสาวสุพัตรา  ฉลาดเอื้อ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นางสาวนันธิพร   จันดาหัวดง
2. นางสาวบุณยวีย์   พันวิไล
3. เด็กหญิงพรพิมล  พันวิไล
4. เด็กหญิงพัชริน   เบญจมาต
5. นางสาววิรดา   ศรีสุภา
6. นางสาวศวิตา   นิยมธรรม
7. เด็กหญิงสิริญญา   แก้วศรีนวม
8. นางสาวสุพัชชา   วงศ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงอชิรญา   สารบรรณ
10. นางสาวอรัญญา   สลางสิงห์
 
1. นายกมลเพชร   กลางประพันธ์
2. นางสาว อรไท   ห้วยทราย
3. นางสาวชลธิชา   จันท่าม่วง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. นายจรัล  ประดับเสริฐ
2. นายชนาธิป  นาคำแยก
3. นายณัชพล  นาคำแยก
4. นายณัฐวัฒน์  สว่างแสง
5. นายธนดล  การสิทธิ์
6. นายธนากร  พิมศีรี
7. เด็กชายธนากร  พิมคีรี
8. นายนฤพล  รักษาสี
9. นายวรวุฒิ  บูรณะกิติ
10. นายสรายุทร  กิจติลาภ
 
1. นายวิทวัส  สารจูม
2. นายวัชระ  โขสูงเนิน
3. นายมงคล  ศรีษเกษ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นายชลชาติ  อุตคำ
2. นายณัฐวุฒิ  เกิดนิยม
3. นายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
4. เด็กหญิงราชาวดี  บุตรพรม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  โวหารลึก
6. เด็กหญิงวริยา  วงเวียน
7. เด็กชายวีรพงษ์  พลอยนิยม
8. เด็กชายสุชัยวัช  บุญศิริ
9. เด็กหญิงสุชานาท  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิเศษ
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
3. นางฐาปนี  โสภาระ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายจักรกฤษ  ร่มศรี
2. นายธนกร  คตภูธร
3. นายธนาศักดิ์  คชมิตร
4. นายธีรวัฒน์  อรัญโสตร์
5. นายธีรศักดิ์  สุขเอี่ยม
6. นายนวพล  แสงสวาสดิ์
7. นายประจักษ์  โคตรสงคราม
8. นายพรชัย  พันธ์ทอง
9. นายมนตรี  เอิบบุญ
10. นายสุทธิมนต์  บุญชมภู
 
1. นายมนูญ  ยางงาม
2. นายรัฐ  ปิติสิวะพัฒน์
3. นางสาวศศิรดา  แก้วพวง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  นุเคาะกัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หนองขุ่นสาร
 
1. นายประยงค์  สิงหากัน
2. นายพงศภัค  ไชยโชค
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เทียมมาลา
2. นางสาวปัญญาพร  สายศรี
 
1. นายไชยา  เฉลียวพงษ์
2. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงอพิญญา  รัตนวงศ์
 
1. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวเนตรชนก  พิมบูลย์
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวรัชฎาพร  คานบุตตะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวคำ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนพุทรา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายศิริมงคล  แสงปาก
2. เด็กชายสรณ์สิริ  บุตตอินทร์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายเขตตะวัน  ปัญจมาตย์
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิริประภา  พันธมา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
2. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนกฤต  พละสุ
2. นายเกื้อกูล  ประทุมชาติ
3. นายเทศพร  ลักขะเสน
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางสาวชยุตรา  เหล่าฃัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายทศพล  กองล้อม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปิยวิทย์  เวลาวุธ
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  หาญบัวแก้ว
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นายทศพล  กองล้อม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นายภูมินทร์  จินดา
7. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
8. นางสาวสุภาวดี  หาญบัวแก้ว
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกมล  ก่อวงศ์พานิชย์
2. นางสาวกุลธรา  มากศรี
3. นางสาวขวัญฤดี  สร่างโศก
4. นายธีรศักดิ์  สมณา
5. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
6. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
7. นางสาวพรไพริน  ประเสริฐสังข์
8. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
9. นายศศิวงษ์  ทองพูล
10. นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์
11. นายสุทธิชัย  นพคุณ
12. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
13. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
14. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
15. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นางสาวชยุตรา  เหล่าฃัย
3. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
4. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกุลธรา  มากศรี
2. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ทิพมณี
4. เด็กหญิงชญาพร  ยะหา
5. นางสาวณภัทร  กำศร
6. เด็กชายธนศักดิ์  ภูมิโชติ
7. เด็กชายธนัช  บุรวัฒน์
8. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
9. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
10. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
11. นายศศิวงษ์  ทองพูล
12. เด็กชายศุภกร  ใจจะดี
13. เด็กชายสิทธิชัย  สีนินสิทธิ์
14. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
15. นางสาวสุธิดา  กะมุทะรา
16. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. นายอภิวัฒน์  ภูมิภาค
18. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วมั่น
19. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
20. เด็กหญิงเกศณี  พิมพ์บูลย์
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นางสาวชยุตรา  เหล่าฃัย
3. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
4. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชาย พิชิต   ใจทน
2. นายฐิติศักดิ์   ศรีษา
3. นายอธิพัฒน์  ฮารอฟ
4. นายอภิวิชญ์  อินทารา
5. เด็กชายอัมรินทร์  ไพโสภา
6. นางสาวอาภรณ์  มุขรักษ์
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นางสาวปนัดดา  สุรทร
3. นางดวงเดือน  พิศพาร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  ทานะเวช
2. นายญาณศรณ์  หินทอง
3. นายธีระพัฒน์  รัตนวงศ์
4. นายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
5. นายศิริเทพ  เกื้อหนองขุ่น
6. นายอัครชัย  สายรัตน์
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา   ละอองศรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แสนสง่า
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายฐิติพงษ์   ไชยแสง
5. นางสาวฐิติพร   โพธิษา
6. นายทิวากร   วรรณชา
7. นางสาวทิวาพร   พันธะศรี
8. นายธนพล   บุญเข็ม
9. นายธนากร   กลางพรม
10. นายธราพงษ์   เวชกามา
11. นายธันยวิชญ์   กุลบุตร
12. เด็กชายธันวา   ชุดขุนทด
13. เด็กหญิงนฤมล    ทินบุตร
14. เด็กหญิงนัยน์ปพร   กลางวิชัย
15. นายบุญฤทธิ์   ศรีโสภา
16. นางสาวปฏิพร   น้อยบัวทิพย์
17. นายพรชัย   ทิพอาสน์
18. เด็กหญิงพิชดา   สุธาวา
19. เด็กชายพิทยา    พิษพาล
20. เด็กหญิงวณิตศรา   จอกทอง
21. นางสาววรกมล   ประโคทัง
22. เด็กหญิงวรกานต์   นามวิเศษ
23. เด็กหญิงวริศรา   วรรณสุทธิ์
24. นายวสินธุ์   แก้วสุวรรณ
25. นายวิศรุต   มัธนัง
26. เด็กหญิงศรินพร   สอนสวัสดิ์
27. นายศิวกร   เพ็งพันธ์
28. นางสาวศุภาวรรณ   ขัติยนนท์
29. นางสาวสมฤดี    ศรีแสนตอ
30. นายสิทธิศักดิ์    มีดวงจันทร์
31. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงกล้า
32. เด็กหญิงสุธิดา    พิศพาน
33. นางสาวสุพัฒตรา   วงศ์ที
34. เด็กหญิงสุภาพร   บุญภิละ
35. นางสาวสุวรรณา   คงพุ่ม
36. นางสาวอวัสดา   พรมวิจิตร
37. นางสาวอสมาภรณ์   ตรางา
38. นางสาวอารียา   วงค์อนุ
39. เด็กหญิงเก็จมณี    นุ่นนาแซง
40. นางสาวเจนจิรา   สุธาวา
 
1. นายพิษณุ  โนนแก้ว
2. นายประภาส  โพธิสาขา
3. นายนพพร  ภาชนะวรรณ
4. นายนัฐพล  แสงงาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กชายกมลฉัตร  อ่่อนพุทธา
2. นายกิตติศักดิ์  ราญมีชัย
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพุทธา
4. นายจิรัฐติวัฒน์  สุร่๋ธนาฤทธิ์
5. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพารา
6. นายจิรายุทธ  สาสุนันท์
7. เด็กหญิงจีรนันท์  เมืองโพธฺิ์
8. นางสาวจุฑารัตนฺ์  บุญสิทธิ์
9. นายชัชวาล  ปิ่นทอง
10. เด็กหญิงชุติมา  กองละมุล
11. เด็กหญิงณัฐนรี  กลางบุรัมย์
12. เด็กหญิงตรีเนตร  นวลจันทร์
13. นายตะวัน  เกษเพชร
14. นายทะนุ  บุตมะ
15. เด็กหญิงทัศวรรณ  เพชรหงษ์
16. นายธนพล  ศรีแสง
17. นายธนสิทธิ์  อายุพัฒน์
18. เด็กชายธวัชชัย  วงษาสีแก้ว
19. เด็กหญิงธัญภรณ์  พิมพิลา
20. เด็กหญิงนันทิชา  ตระกูผุรี
21. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มหาเสนา
22. นางสาวนุชนาฏ  วรวงศ์
23. นางสาวปลายฝน  ศาลารัตน์
24. เด็กหญิงปะณิตา  สุกรรณ์
25. นางสาวปิ่นมณี  อ่อนนามล
26. เด็กชายปุญย์วัฒน์  จันทำ
27. นางสาวพรสรวง  สุดยอดดี
28. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สวัสดิพูน
29. นายภูมิวัฒน์  พิมพ์วงศ์
30. นางสาวมินตรา  อุปัชฌาย์
31. นางสาวศกุลตรา  พรมโยธา
32. นางสาวสุทธิดา  พรมโยธา
33. เด็กชายสุริยะ  บุตรพรม
34. นายอนุชา  นุวงศ์ศรี
35. นายอนุชา  แก้วการไร่
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  บูรณะอุดม
37. นายอมรเทพ  สอนสวัสดิ์
38. เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์สิน
39. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันทวงษา
 
1. นายเศรษฐ์  เหลาทอง
2. นายมนตรี  สุรเสน
3. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
4. นางสาวนงลักษณ์  เลื่อมใส
5. นายเรืองชัย  โพธฺิ์เปี้ยศรี
6. นายพิทักษ์พร  โกศัลวัฒน์
7. นางสาวสมจิตร  อุ่นทรวง
8. นางสาวสุวิชา  อินทรียวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  จงมีสัตย์
 
1. นายญัน  บุญพา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำแดงไสย์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสุพัฒตรา  วงศ์ที
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายแทนกาย  ประมวล
 
1. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายนฤเบศ  แสงน้อย
 
1. นางวงเดือน  สารพัฒน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุสุมาลย์
 
1. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวดวงรัตน์  หวายสุด
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชยางกูร  แสงภักดิ์
 
1. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายปรีดา  ภูลับ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีสุวอ
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกฤต  บุญสินพร้อม
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายเกรียงไกร  สารพัฒน์
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธานันท์  ไตรนิคม
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  ภมรนิยม
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงครามพล
2. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
3. เด็กชายชัยอนันต์  คำโคตร
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  พินิจ
5. เด็กชายนันทพล  บูรณะกิติ
6. เด็กชายนันธวัฒน์  พันธ์เพชร
7. เด็กชายปริญญา  ปินประไมย์
8. เด็กชายพงศธร  สินภักดี
9. เด็กหญิงพรชิตา  อ่อนพันธ์
10. เด็กหญิงภัทรภา  ฐานะบำรุง
11. เด็กหญิงสุภาดา  ละครชัย
12. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
 
1. นายพงษ์นรินทร์   พันธ์ทอง
2. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
3. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
4. นายเกียรติขจร  อุปปะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธณวิทย์  ผดุงลม
2. นางสาวธนพร   โพธิกะ
3. นางสาวธีรดา  รัตนวงศ์
4. นายธีรภัทร   สุวรรณโค
5. นางสาวปัณฑา   วังปรัชญานนท์
6. นางสาวพีรดา   ทองคำ
7. นายภูวดล  โพธิ์ไพร
8. นางสาวมนีกานต์  วงศ์คำ
9. นางสาวสุรัญชนา   ศรีษะ
10. นายเจนภพ  เดชพละ
11. เด็กชายเจษฎาภรณ์   กิจพนาพร
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นางสาวปนัดดา  สุรทร
3. นางดวงเดือน  พิศพาร
4. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สงคราพล
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เรืองตาตะ
3. เด็กชายกันตภูมิ   สว่างวงค์
4. เด็กหญิงจิราพร  พรมตีด
5. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   อรัญโสด
6. เด็กชายชญานนท์  ศรีสุข
7. เด็กชายชนินทร์   บุญจรัส
8. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
9. เด็กชายชัยอนันต์   คำโคตร
10. เด็กชายชิษณุพงศ์   พินิจ
11. เด็กหญิงดารารัตน์   ทวีเลิศ
12. เด็กชายธนโชติ    ป้องศรี
13. เด็กชายนัทพล  บูรณะกิติ
14. เด็กชายนันธวัฒน์  พันธ์เพชร
15. เด็กหญิงนาเดียร์  กอหาญ
16. เด็กหญิงน้ำฝน   โพธิ์ทิพย์
17. เด็กชายปริญญา  ปินประไมย์
18. เด็กหญิงพรชิตา  อ่อนพันธ์
19. เด็กหญิงพรชิตา   นามฤทธิ์
20. เด็กชายพีรวิชญ์    จึงวาณิช
21. เด็กชายพีระดนย์   จิตจักร
22. เด็กชายพีระพัฒน์   ธุระชัย
23. เด็กชายภัครพล  คนยัง
24. เด็กหญิงภัทรภา  ฐานะบำรุง
25. เด็กชายรัฐวุฒิ  ไชยดี
26. เด็กชายวัชรพล   เวชแพทย์
27. เด็กชายวัฒนากร  คำวงฤทธิ์
28. เด็กหญิงวารินทร์  สุพานโซ
29. เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีวะสุทธิ์
30. เด็กชายศิลา   ศรีชาติ
31. เด็กชายสหรัฐ   คำบุ่ง
32. เด็กชายสิทธิกร   พลเยี่ยม
33. เด็กชายสุทธิภัทร  โพธิ์บุญมา
34. เด็กหญิงสุทธิยา  เหล่าอารี
35. เด็กชายสุภากร  จันทะปัญญา
36. เด็กหญิงสุภาดา  ละครไชย์
37. เด็กหญิงสุวภา   สุริยวงค์
38. เด็กหญิงหทัยชนก    อวยชัย
39. เด็กชายออมสิน   จงใจสิทธิ์
40. เด็กชายเอกกวี  โพธิ์แก้ว
 
1. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
2. นางธิดารัตน์  กาวี
3. นางอรุณศรี  โทรเลข
4. นางสาวกัญญานัฐ  ลาภา
5. นางนภัสนันท์  นรากุลนันท์
6. นางสาวพัชรากร   ผลาไสย
7. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
8. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เพลียวงศ์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  หมุนลี
3. นางสาวกัลยาณี  จันทร์อินทร์
4. นายกิตติพล  โพธิจักร
5. นางสาวจินตนา  วิจารณ์
6. นางสาวจีระวรรณ   ใจสัก
7. นางสาวณริศรา  สมกำดัด
8. นางสาวณัฐฐิพาพร  ไชยบุบผา
9. นางสาวณัฐธิดา  สรสิทธิ์
10. นายณัฐพล  สรสิทธิ์
11. นางสาวดาวพระศุกร์  พลยุทธ
12. นางสาวทิพย์สุดา  คล่องแคล่ว
13. นางสาวธัญญลักษณ์  ศิลปักษา
14. นางสาวนรินรัตน์  พัฒบุรมย์
15. นางสาวปณิดา  เหล็กสกุล
16. นางสาวปัทมาวัลย์  ชัยแหม่ง
17. นายพงศธร  เหล่อขยอน
18. นายพลวรรธน์  ดวงพายัพ
19. นางสาวพิชญดา  นุ่นนาแซง
20. นางสาวพิมพ์ระภัทร  แก้วสาลี
21. นายพิริยะ   บุตรพรม
22. นายพีระพัฒน์  อามาตมุลตรี
23. นายภควัต  เวียงชนก
24. นางสาวรัตนาภรณ์  โยธา
25. นายวรธิวัชร์  ศรีนาม
26. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยงาม
27. นายวโรดม  จันทนาม
28. นายศรายุทธ  เนตรพนา
29. นางสาวสินิทรากานต์  จริงสุระ
30. นางสาวอภัสนันท์  คุณประโยชน์
31. นายอภิสิทธิ์  บุญเข็ม
32. นางสาวอรอุมา  ชัยแสง
33. นางสาวอรอุษา  สิงห์สุขุม
34. นางสาวอรุณรัตน์  ตรางา
35. นายอัมรินทร์  จินดา
36. นางสาวอิษยา  ไขแสง
37. นายเกรียงไกร  ถาวรยิ่ง
38. นางสาวเก็จมณี  ทาสีลา
39. นางสาวเดือนชนก  พรหมวีระ
40. นางสาวเมตาวตี  วรฉัตร
 
1. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
2. นายณัฐพล  แสงงาม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกิตตินนท์  ญาณสิทธิ์
2. เด็กชายจักริน  มณีเนตร
3. นางสาวชฏาพร  โคตนสินธ์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริพล
5. เด็กชายทนงศักดิ์  อะนันตพัฒร
6. เด็กชายธีรัตน์เทพ  เยาวภรณ์
7. นางสาวพิมพ์ชนก  บัวลี
8. เด็กหญิงพิสรา  พิศพาร
9. นางสาวศศิธร  สายรัตน์
10. เด็กชายเอกชัย  ผดุงลม
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
2. นายจิราวุฒิ  ไชยแสง
3. นายนันทกร  เกิดศิลป์
4. นางสาวปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นายพิพัฒน์ศร  ตาลพันธุ์
6. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
7. นายสหชัย  นามพบ
8. นางสาวอรวรรณ  โสภารักษ์
9. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
10. นางสาวเมทิกา  บูรณะ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โคตรจันทร์
3. เด็กหญิงฐิติภรณ์  ศรีพะยอม
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชามะลิ
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดอกไม้
6. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์ฤทธิ์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  มาลัย
8. เด็กหญิงสุภัสรา   อุ่นราช
9. เด็กหญิงอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายสุรชัย  พิมพา
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุรวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา  หกพันนา
3. นายทศพร  ศรีหนองพอก
4. นายพัชระ  ชูคำ
5. นางสาวมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
6. นางสาวรินศิณี  โยชนา
7. นายศุภฤกษ์  ศรีษะผา
8. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายวันที  บุญพรม
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
7. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายอัครพล  กอหาญ
4. นายกีรติ  ธุลี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  จันทร์ประยูร
2. นางสาวชรินรัตน์  แสนแสง
3. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวบุษยากร  เวตสันเทียะ
5. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
6. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ
7. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
8. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
9. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายอัครพล  กอหาญ
4. นายกีรติ  ธุลี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยุบลมูล
2. นางสาวณิชกมล  พรมเทพ
3. เด็กหญิงธัญชนก  หล้าต๋า
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงปวีณา  ไกยสินธุ์
6. เด็กหญิงภัทรภร  รัตนะยา
7. เด็กหญิงมลฤดี  กุ่นดี
8. นางสาวรพีพรรณ  คงพรหม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงวนิดา  สาเสน
11. เด็กหญิงวรัญญา  บุญพินิจ
12. เด็กหญิงศิสนา  พินโยยิ่ง
13. เด็กหญิงศุภชาดา  พลเยี่ยม
14. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
15. เด็กหญิงเกศไฟรินทร์  จันดา
16. เด็กหญิงเดชโยธิน  ทากุดเรือ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกอบแก้ว  ระเบียบโพธิ์
2. นางสาวชนาพร  จันทร์ประยูร
3. นางสาวชรินรัตน์  แสนแสง
4. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
5. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
6. นางสาวบุษยากร  เวดสันเทียะ
7. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
8. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ
9. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
10. นางสาวสิริยากร  ปองไป
11. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
12. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
3. นายอัครพล  กอหาญ
4. นายกีรติ  ธุลี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  ใจหล้า
2. นายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์   อดกลั่้น
4. นายวีระพล  จตุเทน
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวบุตร
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
2. นายศิริชัย  นาไชย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  ลาคำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  จุ้ยเจ๊ก
 
1. นางดวงมะณี  ลาคำ
2. นางสาวประภาพร  สุวรรณธรรมมา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวศรัยรัตน์  จินดา
 
1. นางสาววรรณภา  วรชินา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐการ  นาคะไชย
 
1. นางอัจฉริยา  โอ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์ผา
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวมรกต   เขียวสุวรรณ
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  ติยะสุวรรณ
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเทพารักษ์  ทิพเจริญ
 
1. นางกิ่งแก้ว  เกื้อหนองขุ่น
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธีรพล  ภักดีผล
2. เด็กชายรณภพ  มาตย์คำจันทร์
3. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
4. นางสาวอมลวรรณ  จันเอก
5. เด็กชายเมธัส  อัครประชะ
 
1. นางสาวสุกุลวรรณ  จันทกลิ่น
2. นางสาวนวรัตน์  นนวงษ์ษา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกรรณจนา  อภินันท์วิริยกุล
2. นางสาวคณิตา  พิมพ์วัน
3. นางสาวมณีรัตนา  จงหาญ
4. นายสุขสันต์  สานะสี
5. นางสาวเพียงออ  ธงศรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  ขันธวงษ์
2. นายธนพล  พลเยี่ยม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุบผาสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พัฒนโชติ
 
1. นางสาวอารยา  คนไว
2. นางสาวเจนประภา  เรือนคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีบุษย์
2. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
 
1. นางสาวศิรติกาน  ส่มมาตย์
2. MissPei Pei  Li
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   บุตรพรม
2. เด็กหญิงชุติมา   มุกดาธนพงษ์
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  โคตุเคน
2. นางสาววิชยา  พันธ์สาย
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐฐิกานต์  บุญรอด
 
1. Mr.Djam Remigus   Nditoh
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  พิศพาน
2. นางสาวสิรินธร  สอนสวัสดิ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ดีสงคราม
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แก้วสิมมา
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสุข
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์สิทธิ์
3. นางสาวประวีณา  โพธิ์บุญมา
4. นางสาวสาธิดา  นามสง่า
5. นางสาวอริสา  โพธิ์บุบผา
 
1. นางสาวสมหญิง  โพธิ์ศรีหา
2. นางนภัสนันทร์  นรากุลนันท์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาพร  ศุภลักษณ์
2. นางสาวทิพากร  ภารกุล
3. นางสาวสุดาภา  เกตุคำ
4. นางสาวเกศราภรณ์  พิลาศรี
5. นางสาวเทียมจันทร์  คำรัง
 
1. MissKim  Jieun
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปุณยพร  จิตต์เกวียน
2. นางสาววันวิสาข์  ปรัชชามูล
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  ตรีภพ
2. เด็กหญิงศรุตา  วงษ์ภา
 
1. นางบุรี  สุตระ
2. นางพนิดา  บุญสินพร้อม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายเกวิน  บุตรหนองแสง
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายชูวิทย์  สุขยิ่ง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เมตตา
3. เด็กชายธนกร  วิริยะผล
4. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ผม
5. เด็กชายนัฐภูมิ  วิเศษสุนทร
6. เด็กชายพัทธนันท์  วิบูลย์
7. เด็กชายศุภกฤต  สุริยนต์
8. เด็กชายไชยวัฒน์  สิทธิศาสตร์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นายเสถียร  สุกรรณ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เสลไสย์
2. นายธนชาติ  ละเหลา
3. นายธีรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
4. นายบัณฑิต  พิมขาลี
5. นายวิริยะ  สุวรรณเกิดผล
6. นายเมืองแมน  วรรณพฤกษ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สุนทรารักษ์
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นายเสถียร  สุกรรณ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายจักริน  บัวโรย
2. นางสาวชลชิชา  พัฒนโชติ
3. นายทักษิณาวัตร  ทิพจรูญ
4. นางสาวปิยะฉัตร  ภักดีแก้ว
5. นางสาวพรทิพย์  ทรงทรัพย์
6. นางสาวพลอยไพลิน  ทำนาดี
7. นายศรัญย์  เอนกศักดิ์
8. นางสาวศิริลักษณ์  ฟากวิลัย
9. นางสาวหทัยชนก  วงศ์เสนา
10. นางสาวเกวลี   ยุบลพันธ์
 
1. นางอำพร  ทิพจรูญ
2. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
3. นายนิพนธ์  ชมภูพฤกษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกฤติยาพร  เบ็ญจรูญ
2. นางสาวฌัชชา  บุญสินชัย
3. นางสาวรุ่งนภา  พูลประเสริฐ
4. นายศุภกิจ  ประชานันท์
5. นางสาวเนตรชนก  จรบุรมย์
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  วิเศษสินธิ์
2. นางสาวปัณณพร  ทานะเวช
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แวววงศ์
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
2. นางสาวตรองปัญญ์   ทรายทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายนันต์ธวัฒน์  แสนสุข
2. นางสาววชิราภรณ์  ชื่นชม
3. นางสาวสุภาวัลย์  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   นามสง่า
2. เด็กหญิงชญาดา   นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายภีรวุฒิ  กำหอม
 
1. นายวีระพงษ์  ดอกรักกลาง
2. สิบเอกอัจติมา  มูลการ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนัยนา  ไพรโสภา
2. นายพลธวัช  อ่อนดี
3. นางสาวอรัชพร  กินรินทร์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ไชยผา
2. นางเยาวลักษณ์  วรรณโส
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิติพงษ์  วรรณพัฒ
2. นางสาวสุภาวดี  รังนาแพง
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายสัจจเทพ  ลาภสมบูรณ์นานนท์
2. เด็กชายอานนท์  พิแสง
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายวิษณุ  นามเดช
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิระเดช   ภวภูตานนท์
2. นายณัฐวี  พรมาดีย์
 
1. นายสุนทร  โวหารลึก
2. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอภิเชษฐ  ไชยโคตร
2. เด็กชายเดชานุภาพ  บุตรพรม
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สุระ
2. นายอนันตกร  สวัสดิ์นที
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปานโต
2. เด็กหญิงญาณภัทร   ธนกัญญา
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
2. นายอภิชาติ  อุ่นยะนาม
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพิมชนก  ตาลทรัพย์
2. นางสาวสาริน  พลยุทธ์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สายพิมพ์
 
1. นายวรายุทธ์  พลเยี่ยม
2. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชณี  จันทร์แหละ
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวศิริวรรณ  ชายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นางสาวณฐภรณ์  ใจช่วง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายรัฐเขตต์  แสงจันดา
2. นายวิทวัส  โพธินาม
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวณฐภรณ์  ใจช่วง
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  วงษ์ศรีวรรณ
2. เด็กชายญาณวุฒิ  เสมานู
3. เด็กหญิงศิยาภรณ์  ศรีผาวงศ์
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นางสาวจิราภรณ์  พ้องเสียง
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายคงฤทธิ์  สังศักดิ์
2. นายธีรยุทธ   รัตนวงศ์
3. นายนันทพงศ์  สมคะเนย์
 
1. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายตะวัน   จูไธสง
2. นายไชยา  ชื่นชม
 
1. นายวัฒนา  อายุพัฒน์
2. นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพลเอก  กังแฮ
2. เด็กชายภัทรภณ  นิลมณี
3. เด็กชายศดิศ  ยานุวงษ์
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวธันย์ชนก  ปรัสพันธ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุรพร
2. นายศุภณัฐ  เลิศศิริรังสรรค์
3. นายเจตน์นิพัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ไชยโส
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู
3. เด็กหญิงวรัชมน  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอนิรุจน์  อมรรัตนเมธากุล
2. นายอานพ  สุนะไตร
3. นายอเนชา  นามนตรี
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นายณฐภรณ์  ใจช่วง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  แสงสว่าง
2. เด็กชายอัครพล  เป้าเมย
3. เด็กชายอิสรภาพ  วงศ์จอม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวธันย์ชนก  ปรัสพันธ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจารุกิตติ์  งามดี
2. นายภานุมาศ  ศรีมงคล
3. นายศุภวิทย์  รังนาแพง
 
1. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
2. นางสาวณฐภรณ์  ใจช่วง
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวภัครินทร์  สารศิริ
2. นางสาวอาทิตยา  คำเสมอ
3. นางสาวอารียา  คำเสมอ
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ไชยวงค์
2. เด็กชายองอาจ  ทิพชัย
3. เด็กชายเจษฏา  เพชรโรจน์
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายคำจร  ภูช่างทอง
2. นายธีระพงษ์  บุตรภักดี
3. นายสุจินดา  อินนารมย์
 
1. นายประวัติ  บุตรภักดี
2. นายสำรวน  แสงไสย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   ศรีสวรรค์
2. นางสาวพรพรรณ   โพธิ์วัด
3. นางสาวพัชราวรรณ   พุทธแสง
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน   ศรีคำ
2. นางสาวอรอุมา   นามกุดเรือ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์   ศรีบุษย์
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์   สูแพง
2. นายธรรพ์ณธร  รินชัย
3. นางสาวพันธภา   ผันอากาศ
4. นางสาวมธุรดา   เภสัชชะ
5. นางสาวมนธิตา   กอสุระ
6. นายเฉลิมศักดิ์   ศรีบุษย์
 
1. นายอัครฉัตร  เพียรชนะ
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
3. นางฐัติมา  อ่อนประทุม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชีวนันท์   สิงห์โนนทัน
2. นางสาวดวงใจ   พรมวงศ์
3. นางสาวลลิตา   วงค์อนุ
4. นางสาวอัญชลี   คำทอง
5. นางสาวอาทิตย์ตยา   ไดยะศรี
6. นางสาวเพ็ญพร   สอนเถื่อน
 
1. นายอัครฉัตร  เพียรชนะ
2. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
3. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงพิยดา   บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสร้อยสน   สายวงศ์
3. เด็กชายอัศนัย   สังขดิษฐ์
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางประยงค์  ขันเงิน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปาปะขัง
2. นางสาวฐิติมา  ลินมา
3. นางสาวอรยา  สายสมบูรณ์
 
1. นายวิเชียร  พันธ์ภูมิ
2. นางสาวณัฐวดี  ละอองศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางเพียงเพ็ญ  สารฤทธิ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ไสยรส
2. นางสาวประภัสสร  ศรีละคร
3. นางสาวสุขสัน  พัฒนโชติ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางจีรนันท์  บุญสา
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสินชัย
2. เด็กหญิงรจนา  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงลักขณา  ไสยรส
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นางทิพย์ชญาดา  สิมมาเคน
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกนกพร  พรมลี
2. นายประกาย  หนองเทา
3. นางสาวอธิตยาพร   พลเยี่ยม
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นายภูดิท  เมืองแวง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิชธาวัลย์  เม่าสง่า
2. เด็กหญิงพรภักดิ์ดี  ชำนาญเอื้อ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุดาทิพย์
 
1. นางขำจิตร  มณีนิล
2. นายเสถียร  สุกรรณ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายปรีดา  กออำไพ
2. นางสาววิริยาพร   บุตรพรม
3. นางสาวโสภิตา   สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิปิสาร
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวาส
3. เด็กหญิงรัชฎา  สายวงษ์
 
1. นางบังอร   สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวศศิมา  เหมือดโรจน์
2. นางสาวสุภารัตน์  มลาชู
3. นายอานนท์  อินทรพจน์
 
1. นางสุวารี  ชมภูพฤกษ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ผ่องใส
2. เด็กชายธนากร  โสสุด
3. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  โวระแสง
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายคำนึง  ศิริสาร
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์
2. นางสาวจิราพร  จำนงค์ภักดี
3. นางสาวณัฐรินทร์  จงใจงาม
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ภักดี
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุกฤตตา  คณะพรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆครี
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เขียวแขว่ง
3. เด็กหญิงจันทะพร  บุตรสาร
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
2. นางสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ผาโคตร
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายใหม่  ขำพลอย
 
1. นางสาวปวีณา  ทวยจันทร์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรพนา  หานนท์
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  พลคำมาก
 
1. นางรุ่งนภา  เพลงอินทร์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. นายอภิสร  เกษรอังกาบ
 
1. นางกรรณิการ์  กอมะณี
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ทิพประมวล
2. นายปัญญาศิริ  ทิพบุญชู
 
1. นายพยงค์  นาก้อนทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ผดุงเวียง
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  พลคำมาก
2. นางสาวใหม่  ทานะเวช
 
1. นายชาญณรงค์  เมืองฮาม
2. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์บุบผา
2. นางสาวพัชรินทร์  เปลรินทร์
 
1. นางอักษรสำอางค์  นาก้อนทอง
2. นางวันเพ็ญ  ศีรษะภูมิ
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายศุภกิจ  ศิริโท
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิศา  ดุจประสงค์
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  มัดหา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายรันชวัฒน์  มาโยธา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1. เด็กชายกฤษณ  บุญสินชัย
 
1. นายศราวุฒิ  ทำนาเมือง
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุรชน  พลเยี่ยม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายวสุพล   ทับแสง
 
1. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุ่ม
2. เด็กชายกิตติชัย  สิงหาวุฒิ
3. นางสาวชนาพร  จันทร์ประยูร
4. นางสาวชรินรัตน์  แสนแสง
5. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
6. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
7. นายชินกฤติ  เพชรโรจน์
8. นายณัฐวุฒิ  คงเสือ
9. นางสาวธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
10. นายนพรัตน์  อุตะมะชะ
11. นางสาวนันทิกานต์  บูรณะกิติ
12. นางสาวบุษยากร  เวดสันเทียะ
13. นางสาวประภาพร  ป้องคำสิงห์
14. นายประวันวิทย์  โลวิลารัตน์
15. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
17. นายพิชิต  แสงจันทร์
18. นายภราดร  ตรางา
19. นางสาวมรกต  เขียวสุวรรณ์
20. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
21. นางสาวศลิษา  แสงนาค
22. เด็กชายศิริวุฒิ  ระวัง
23. นายศิริศักดิ์  ปทุมชาติ
24. เด็กชายศุภกิจ  ศิริโท
25. นายสิทธิชัย  มนตรีพงษ์
26. นางสาวสิริยากร  ปองไป
27. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
28. นางสาวเก็จมณี  ปักฤทัย
29. นางสาวเนตรชนก  พลมนตรี
30. นางสาวเพชรอัมพร  โพธิพันธ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายกีรติ  ธุลี
5. นายอัครพล  กอหาญ
6. นายวีรสันต์  เพิ่มพูล
7. นายชลวิทย์  ศรีมันตะ