งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 222 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 223 15 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 223 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 224 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 226 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 228 15 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 228 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 227 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 227 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706-707 15 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706-707 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]