งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2560   16 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 222 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 223 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 224 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 226 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 228 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 227 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706-707 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 211 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 212-216 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 212-216 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 218 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 217 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 202 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 203 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องสัมนาคาร 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ระเบียง อาคาร 1 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ระเบียง อาคาร 1 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีโรงอาหาร 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีโรงอาหาร 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ระเบียง อาคาร 1 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 317 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 312-313 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส หอประชุมหลังใหม่ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง 328 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ห้อง 203 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
2 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
3 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
4 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
5 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
6 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
7 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
8 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 14.00-16.00
9 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหอประชุมหลังเก่า 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 812 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 828 16 พ.ย. 2560 09.00-10.00
3 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 828 16 พ.ย. 2560 10.00-11.00
4 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 814 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 813 16 พ.ย. 2560 09.00-10.00
6 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 828 16 พ.ย. 2560 11.00-12.00
7 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 827 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 828 16 พ.ย. 2560 13.30-14.00
9 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง 817 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สนาม หน้าอาคาร 8 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องเกียรติยศ 16 พ.ย. 2560 13.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องเกียรติยศ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องเกียรติยศ 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 703 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้องสมุด 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 2 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 1 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง com 4 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 9 ห้อง 921 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ใต้ถุนอาคาร 9 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00
2 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดมหน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]