รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โซนคัดเลือกที่ 3
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงปทิตตา  ปาละสิทธิ์
 
1. นางสาววราพร  การุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายณัฐนันท์  แก้วชาลุน
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอริยา  ธิโสภา
 
1. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวจิตต์โสภิณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีเทพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชาวโคกสี
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมประกาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนภัสสร  ชุมศรี
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  เตสี
 
1. นางภัทรกันย์  บรรเทา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชนาภา  นามจันโท
 
1. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงสิริปรียา  บับพาน
2. เด็กหญิงอภัชชา  ปัญจันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงอารียาพร  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  จันทร์เหลือง
2. นางสาวสินีนาฎ  นาสีแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนอุบล
2. นายคมกริช  เทศประสิทธิ์
3. นายภาณุพันธ์  จิตธรรม
 
1. นางสาววราพร  การุญ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  แก้วกันหา
2. เด็กหญิงผุสดี  คำเมือง
 
1. นางปัณฑิกา  ประกิ่ง
2. นางสาวปวีณา  พรหมประกาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชนิดาภรณ์  เผ่าภูรี
2. นางสาวเนตรนภา  นาชัย
 
1. นางสาวอรอนงค์  อ่างคำ
2. นางประพิณ  โคตรชมภู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกฤษณียา  ไตรธิเลน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
2. นางสาววราพร  การุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวรัตนาพร  ศรีศิริเล็ก
 
1. นางสาววราพร  การุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชัชวิน  นวลสุวรรณ
 
1. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทักษิน  ขันอ่อน
 
1. นางวิรัญญา  เหมะธุลิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พรมประโคน
2. เด็กชายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. เด็กหญิงเขมมิกา  แดงรามัน
 
1. นางสาวปิยะพร  นิตยารส
2. นายรณฤทธิ์  สุวรรณชัยรบ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวปริญญา   พรรณขาม
2. นางสาวพรรณธิดา   คุณสา
3. นายสิทธิพงษ์   ถิ่นรัศมี
 
1. นายศยานนท์   ศิริขันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   คำหล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงรพีพร  รันศรี
2. เด็กหญิงอุณหกานต์  แก่นสาร์
3. เด็กหญิงไพลิน  ทับทิม
 
1. นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ์
2. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวมนัญชยา  บัวขันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  บุตรที
3. นางสาวอ้อมใจ  พลเวียง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร
2. นางสาวบารมี  ศรีผูย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายทินภัทร  จักรบุตดา
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  คุณสิงห์
 
1. นายชยุตพงศ์  คำทะเนตร
2. นางสาววนิดา  รังหอม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายกิตติกร  จันทร์แดง
2. นางสาวนิลาวัลย์  สอนคำมี
 
1. นางศิริรัก  รุ่งเรือง
2. นายสิทธิพงศ์  พ่อจันดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวสาธิตา  สีทอง
 
1. นางอัญชลี  ตะโคดม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานวาด  โง้นแดง
2. เด็กหญิงสรัญญา  ศรีฝ้าย
 
1. นางกฤษนา  ถาบุตร
2. นางพนัชกร  หอมเฮ้า
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสาธิตา  วิชา
 
1. นางพนัชกร  หอมเฮ้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายอนพัทย์  ลำทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เหง้าละคร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาววัชราภรณ์  มงคล
 
1. นางวรัญชยา  หงษ์อ่อน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายทรงพล  ปัตพี
2. เด็กหญิงรัตชิตา  ทิพย์วิชิน
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  แสงพงศานนท์
 
1. นายอำนวย  อโนมา
2. นางสาวเจนนี่  สมนึก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษติยา  แสดคง
2. นางสาวธิดารัตน์  พัฒนเพ็ญ
3. นางสาววริศรา   นนทะวงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมผัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสถาน
3. เด็กหญิงมณฑิรา  พรมผัน
 
1. นางสาวนิภาพร  อวนป้อง
2. นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกรรณิกา  จันมีแก้ว
2. นายปิยะพงษ์  แสนโคตร
3. นางสาวอารียา  ภักดีศรีทอน
 
1. นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิโรพรม
2. เด็กชายทรงเกียรติ  อินทรสิทธิ์
3. เด็กชายภูตะวัน  ประธาน
 
1. นายนันทพงษ์  ลายทอง
2. นางสาวพรพรรณ  ไชยสุระ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 1. นางสาวนภาพร  บุตรเพ็ง
2. นายภูริทัต  คุณสมบัติ
3. นายศุภนัฐ  สร้อยสนธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง
2. นายอภิชาติ  บาลจบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงลออรัตน์  โกพลรัตน์
2. เด็กหญิงสิริธร  สาริสี
3. เด็กหญิงแวววิมล  ประลอบพันธ์
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายพงศกร  เถาตาจันทร์
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีหาราช
3. นางสาวอินทิรา  ฮาบสุวรรณ
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางกัลยา  ป้องทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  งอธิราช
2. เด็กชายธีระวัมน์  บาแก้ว
 
1. นางศศิธร  ใครบุตร
2. นางสาววรารัตน์  งันลาโสม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพิยะดา  ใต้ราชโพธิ์
2. นายสหรัฐ  โอระนันท์
 
1. นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
2. นางสาววาสนา  อโนมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อุ่นมั่น
2. เด็กชายเทียนชัย  เมตวงค์
 
1. นางสุภัสตรา  วงค์อินพ่อ
2. นายสุเมธ  นามคันไชย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายศุภชัย  อุทิพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  เกษามา
 
1. นายปกรณ์ธรรม  ดวงกุลสา
2. นางสาวนุชธิดา  บุพศิริ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชิตณรงค์  สุวรรณไตร
2. นายรัถเกียรติ  แก้วกันหา
3. นายอภิสิทธิ์   หงษ์แพงจิตร
 
1. นายธาตรี  วารีย์
2. นายไพรัช  ดอกกุหลาบ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ดวงผุยทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลอดบุญ
3. เด็กชายภูมินทร์  ทุนแท่ง
4. เด็กหญิงวารุณี  กานุสนธ์
5. เด็กชายอรรณพ  ทองลอง
 
1. นายสุนทร  ขันศรี
2. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกัลยารัตน์  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐกมล  บงบุตร
3. นางสาวพัชรินทร์  เชื้อโนนแดง
4. นางสาวภัทรนันท์  พ่อไชยราช
5. นายโชคชัย  ตะวันแสง
 
1. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
2. นางสาววนารี  ฤาไกรศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ดีพร้อม
2. เด็กหญิงปานไพลิน   แก้วเมือง
3. เด็กหญิงพรหมพร   หาญเวช
4. เด็กหญิงลดาวัลย์   เทพพันทา
5. เด็กหญิงสุริวิภา   นัดดาวงค์
 
1. นางสาวนิตฐกานต์   คงบุ่งคล้า
2. นางรุ้งตะวัน   นาสพัส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชลธิดา  มาพลัน
2. นางสาวนริศรา  พิลาสุข
3. นางสาวศศิธร  จักรัตน์
4. นางสาวสุดธิตา   ดาวัลต์
5. นางสาวอมรรัตน์  ธรรมจิตร
 
1. นายธนเดช  จอมคำ
2. นางสาวชญาน์ทิพย์  รัตนวงศ์ทวี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตวดี  บุตรละคร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรละคร
3. เด็กหญิงนลินดี  เชื้อวังคำ
4. เด็กชายนาวิน  มีพรม
5. เด็กหญิงวริศรา  สกุลเยี่ยม
 
1. นายพีระวัฒน์  ศรีธรรมมา
2. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวกชกร  บัวล้ำล้ำ
2. นางสาวนันทนา  อินธิจักษ์
3. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
4. นายสุริยะ  อุส่าห์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  กิขุนทด
2. นายจิตรภานุ  บุตรภูธร
3. นางสาวณฐพร  ศรีประทุมวงค์
4. นายธนกฤต  ฝ่ายละสาร
5. นางสาวนริศรา  โพธิ
6. นายนายกีรติ  อินทร์รักษา
7. นายนายมนูญ  ไชยวาน
8. นายพงษ์ทัชชาย  ศรีธร
9. นางสาวพรชิตา  มาตรา
10. นางสาวพรนภา  มาตรา
11. นางสาวศริษา  นามสุโพธิ์
12. นายศิรภัทร  อินทร์คำน้อย
13. นายศิรยุทธ  ตุใยรัมย์
14. นางสาวศิริยา  พึ่งพร้อม
15. นายอธิบดี  แก่นท้าว
16. นางสาวอัญชัน  บวกขุนทด
17. นางสาวอารีรัตน์  บุญทอน
18. นางสาวอุไรภรณ์  เถาแก้ว
19. นายเจริญทรัพย์  เสือคำจันทร์
20. นายไชยา  กวงขุนทด
 
1. นายอภิรัฐ  แสงลี
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวสุวิมล  ขันทีท้าว
4. นางสาวมานิตา  เสนมา
5. นายอนะวัช  โพธิ์อ่อน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมทอง
 
1. นางสาวชลธิชา  เสียมทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวศศิธร   แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศกุนตลา   โพธิ์ศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายปรัตถะกร   บุตรแสนคม
2. เด็กหญิงภวิตรา   บุญใส
 
1. นางสุภรณ์  ไชยภูมิ
2. นางสาวพัชรา  นามดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีรภัทร์   จันทร์โอเอี่ยม
2. นางสาวยุภาพร   วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวพัชรา  นามดี
2. นายณัฏภัทร   บุญคำภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   บัวขันธ์
2. เด็กหญิงกิตติยา   ภูห้องเพชร
3. เด็กหญิงกุลปรียา   โพธิหล้า
4. เด็กหญิงชลรัตน์ดา   บุญแฮด
5. นางสาวนรีรัตน์   จุลชาติ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์   พาตา
7. เด็กหญิงปริมประภา  พันธ์นา
8. นางสาวพัชรี  จุลชาติ
9. นางสาววิยะดา  มีลา
10. นางสาววิละดา   มีลา
 
1. นายจามร   ไชยวารี
2. นางกรกนก   กาติวงศ์
3. นายณัฏภัทร   บุญคำภา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  ชนะพิม
2. นางสาวจิรารัตน์  เขม้นเขตกิจ
3. นายนราวิชญ์  อุปโคตร
4. นางสาวนัฐกานต์  เฟือยงาราช
5. นางสาวปภาวดี  แพงสา
6. นางสาวประภารัตน์  ชมชัย
7. นางสาวปาลิดา  เลิศสงคราม
8. นางสาวพีรดา  ไชยบัง
9. นางสาวอนุษา  สมบูรณ์
10. นางสาวแรกขวัญ  นวลศรีทัย
 
1. นายโกวิทย์  คงเดชอดิศักดิ์
2. นายนิพนธ์  ฝ่ายทะแสง
3. นายปฏิพาน  หาญมนตรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือยพรม
2. เด็กหญิงฉันชนก  จำเริญ
3. เด็กหญิงนนทิชา  แปงเมือง
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด
5. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เกษมสินธุ์
6. เด็กหญิงรัษฎา  หมั่นหาโชค
7. เด็กหญิงสุนิสา  พรานสูงเนิน
8. นายอภิเดช  คะปัญญา
 
1. นายสุริยา  ภาภักดี
2. นายธีรวุฒิ  กิณเรศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงน้อย
2. เด็กชายชญานนท์  บัวเทศ
3. เด็กชายธนโชติ  มูลเมืองแสน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ชฎาวงค์
5. เด็กหญิงวนิดา  สมภาร
6. เด็กหญิงศิริวิมล  ปิลอง
7. เด็กชายหัถชัย  ฉลาดแย้ม
8. เด็กชายอนุชา  พิมลา
9. เด็กหญิงเพลินนภา  จันทร์โฮง
10. เด็กชายไชยพัฒน์  เตคำหัน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  แซ่เจี่ย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปุ่งคำน้อย
2. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติมา  แก่นท้าว
2. นางสาวอริศรา  กุลลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงศ์
2. นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายเศรษฐศิริ  ภูตะลุน
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายอนุพงษ์  คำนนท์
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงศิริภาดา  โยชนา
 
1. นายสำรอง  ลายทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวประกายแก้ว  แก้วก่า
 
1. นายรุ่งฟ้า  วิริยะเจริญกิจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปานพรม
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรษรศรี
 
1. นายอดิศร  พรมสุริย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายปฎิภาณ   ฤาชา
 
1. นางวิศรุตา   ปังอุทา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายจักรภัทร   เสริฐดิลก
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีพรหม
 
1. นายมานิต  ประธาน
2. นางกมลภัทร  ประธาน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  ไตรธิเลน
 
1. นายชัยวัฒน์  เส็งนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธนะรัชต์  พุดชา
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  คนหาญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันลา
3. เด็กชายดนุพล  ศิริดล
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายจตุรพร  ศรีสุทธิ์
2. นายสรศักดิ์  จากจอน
3. นายเจนสัน  ขันเลบ
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายปริญญา  ธรรมรังษี
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวอรดา  ไชยดวง
 
1. นายยุทธนา  ชนะมาร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. นางสาวชนาภา  นามจันโท
3. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
4. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรแสนคม
5. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
6. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. นางสาวอรอนงค์  รักษา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นางพัชรินทร์  คณิสาร
3. นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงนภาพร  เกษทอง
3. เด็กหญิงนาถลดา  มาจรูญ
4. เด็กหญิงนิชกานต์  พานาม
5. เด็กหญิงพัชรี  เจือทอง
6. เด็กหญิงพัทรินทร์  ลือชาพลู
7. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
8. เด็กหญิงภารดา  สืบสา
9. เด็กหญิงรินลณี  อุ่นวิเศษ
10. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นวิเศษ
11. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ใครบุตร
12. เด็กหญิงศิรภัสสร   ภูแม้นวาส
13. เด็กหญิงอรณิชา  สำราญวงศ์
14. เด็กหญิงอารยา  สุจิตร
15. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
3. นายวิทยา  สมพมิตร
4. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่นสวัสดิ์
2. นางสาวชนาภา  นามจันโท
3. เด็กชายชัยพร  อุ่นวิเศษ
4. เด็กชายณัฏฐกร  พูลสุข
5. นางสาวธรัญญา  ปูธิรัตน์
6. นางสาวพิทยาภรณ์  พรมวัง
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกิดสกุล
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
11. เด็กชายเจษฎา  พรมสุริย์
12. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
2. นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
3. นายอุทัย  สุขเกษม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจลักษณ์  พูลทรัพย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กชายจิตติกรณ์  กะนะหาวงศ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สายแวว
3. เด็กชายทวีศิลป์  แสนชาติ
4. เด็กชายทินกฤต  ธิศาลา
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ตันกาบ
6. เด็กชายสุวิวัฒน์  ปุญญาศิริโรจน์
 
1. นายกรกช  จันตะเสน
2. นายรัตนชัย  จุลราช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายฐิติวุฒิ  ขันเลบ
2. นายธวัชชัย  เคนทวาย
3. นางสาวปานตะวัน  พูมิ่งศรี
4. นายพิริยพงษ์  ปัญจันทร์สิงห์
5. นายเกษม  แสวงพรม
6. นายเขตขันธ์  สุวรรณเขต
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายสันติสุข  ไชยเทพ
3. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกณิกา  บงบุตร
2. นางสาวกนกออน  นิพันธ์
3. นายกฤตินัย  ต้นงอ
4. นายกลวัชร  พรมบุญ
5. นายจารุวิด  แก้วฝ่าย
6. นางสาวจินนิภา  พิมยะวงศ์
7. นางสาวชดาพร  สุวรรณการ
8. นายชาคริต  ประสงดี
9. นายธนายุทธ  ช่วยรักษา
10. นายธนาวุฒิ  ปังอุทา
11. นายธีทัศธ์  คำเกาะ
12. นายธีรวัฒน์  คุณบุราณ
13. นายนฤเบศ  แก้วฝ่าย
14. นายนัทนพงศ์  ไขเหลาคำ
15. นางสาวนารากร  อินตา
16. นายปติยา  ยะคำศรี
17. นายประกาศิต  คิดโสดา
18. นายปริญญา  ธรรมรังษี
19. นางสาวปาลิตา  บุตรธิจักร
20. นายพงศกร  บุญชาญ
21. นางสาวพรรษา  เสม็ดดี
22. นายวรวุฒิ  แขพิมพ์พันธ์
23. เด็กชายวีรภัทร์  กุลภา
24. นายศรชัย  ศรีสมัย
25. นายศรันย์  ช่วยรักษา
26. นางสาวศิริวรรณ  บุญชาญ
27. นายสหัสวรรษ  ตรีศรี
28. นายสิทธา  คุณบุราณ
29. นางสาวสิราวรรณ  แก้วฝ่าย
30. นางสาวสิวพร  พรมจันทร์
31. นางสาวสุพัตรา  แก้วฝ่าย
32. นายสุวิชัย  แก้วฝ่าย
33. นางสาวอฐิติญา  ปะลี
34. นายอนุพงศ์  เป้าปิด
35. เด็กชายอรรถพล  บุตรสุวรรณ์
36. นางสาวเพชรนภา  บุญชาญ
37. นางสาวเสาวภา  คิดโสดา
38. นายไตรภพ  เตียงไชย
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
2. นายจักรพล  ตรีศรี
3. นายเกษม  แก้วบัวสา
4. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
5. นางสุดาพร  คำเกาะ
6. นางสาวพรทิพย์  คิดโสดา
7. นางสาวศิวกานต์  เดชทศร
8. นายบัญชา  คิดโสดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  บุตรสุวรรณ์
2. นายจองชัย  วิมประภาพรกุล
3. นางสาวณัชชา  เดชขันธ์
4. นายณัฐชนน  ลีพรม
5. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
6. นางสาวดวงพร  บุพศิริ
7. นายธัญวิชญ์  ตันไธสง
8. เด็กหญิงธิติกาญจน์  หัตถสาร
9. เด็กหญิงนนทิวรรณ  วงศ์วัฒนชัย
10. นางสาวนริศรา  โอรนัน
11. นายนันทพงศ์  กุลอัก
12. เด็กชายนาธาน  โชนอนุ
13. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
14. นายบุญฤทธิ์  แง่นาเหนือ
15. นางสาวพนิดา  ท้าวนันทะ
16. นางสาวพรสุดา  ไตรวงค์ย้อย
17. นางสาวพลอยมณี  สมบัติมีมาก
18. เด็กชายพัชรพล  ไชยศรี
19. นายพิชิต  สนหอม
20. นางสาวมณฑิรา  ยวงสุวรรณ
21. นางสาวมธุรดา  อันต๊ะโม่ง
22. นางสาวมลิตา  ถินนาวัน
23. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
24. เด็กหญิงวราพร  ไตรสุ
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ใครบุตร
26. นายศุภกร  งันปัญญา
27. นายสาชญา  งาสิทธิ์
28. นายสิทธิชาติ  ไตรวงค์ย้อย
29. เด็กชายสิทธิโรจน์  ชาเหลา
30. นางสาวสุกัญญา  เกตโสภา
31. เด็กชายสุรดิษ  เหมะธุลิน
32. นายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
33. นายอภิชาต  แซ่แต้
34. นายอัษฎาวุธ  เสริฐสูงเนิน
35. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
36. นางสาวเกศิณี  ผันพลี
37. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
2. นายยอดธง  ริยะบุตร
3. นายณธกร  นันทะวงค์
4. นายอดิศร  ศรีดาพล
5. นายณัฐพล  สายธิไชย
6. นางรินนา  ชาไมล์
7. นายนรินทร์ศักดิ์  อินตาแสง
8. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายอนุพล  แสงพิศาล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวเกศรินทร์  เทียมทะนงค์
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายสุวิจิตร  ศรีคูณราช
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธิติ  ภูแสนศรี
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวณัจฉรียา  ชินแข
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลอาสา
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางชนิตา  ยิ่งยง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงวรินทร  มาติกา
 
1. นายรัตนชัย  จุลราช
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. นางสาวริสา  พานคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  อามาตย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายสุระเดช  สมนึก
 
1. นายเอกศักดิ์  อาจหาญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายธิติ  ภูแสนศรี
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  นันทะเสน
 
1. นายธนานิศ  ดวงเพชร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสมพร  ซิวจำปา
 
1. นายชลิต  ยิ่งยง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกฤษณัย  ไชยกิจ
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีเทพ
4. นางสาวทิวาพร  อินทรปัก
5. เด็กชายธนกฤติ  ช่างไข
6. นายนวพล  ฮุงโสภา
7. เด็กชายนันทกร  สาระคร
8. เด็กชายภานุพันธุ์  สาขามุระ
9. เด็กชายวีรภัฎ  เห็นหลอด
10. นายวีระชัย  เวียงครุฑ
11. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
12. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
2. นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายชนตพงค์  แสนศรี
2. นางสาวชลดา  บัวพินธุ์
3. นางสาวชลทิพย์  กลิ่นชะเอม
4. นายชานน  สุไชยสิทธิ์
5. นางสาวดวงสมร  สุรินราช
6. นายพันธกานต์  สุไชยสิทธิ์
7. นางสาวภาวิณี  นามสิงห์สา
8. นายวาสนา  หอมเฮ้า
9. นางสาวศศิกานต์  อาจแก้ว
10. นายศุภกิจ  งอยจันทร์ศรี
11. นายสิทธิชัย  สุวะศรี
12. นางสาวสุจริตรา  ผลาจันทร์
 
1. นายพลวสิษฐ  ภูจักงาม
2. นายอนุพล  แสงพิศาล
3. นายจิตราวัสดิ์  กำเชียงคำ
4. นายคุณาธิป  ชาญนรา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
2. นายกิตติชัย  ไฝทาคำ
3. นายกิตติศักดิ์  มูลคำเกตุ
4. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นหอม
5. นายจรินทร์  พิลาแหวน
6. นางสาวจุฑามาศ  ศรีเทพ
7. นายชินภัทร  ใจใส
8. นางสาวดาริณี  แก้วกันหา
9. นางสาวทิวาพร  อินทรปัก
10. นางสาวธิดา  ไกรรัตน์
11. นายนพรัตน์  วงศ์ธรรม
12. นายนวพล  ฮุงโสภา
13. นายนันทวัฒน์  แป้นไชยวงศ์
14. นางสาวนิลลิณี  ชินบุตร
15. นางสาวปนัดดา  มาละอินทร์
16. นางสาวพัชรภรณ์  กาติวงศ์
17. นายพุทธิพร  บุญเฮ้า
18. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
19. นายภานุพันธุ์  สาขามุระ
20. นางสาวภาวิดา  พิสุทธิ์
21. นางสาวมุฑิตา  วงค์อินตา
22. นางสาววนิดา  สารโภคา
23. นายวรพงษ์  ชาชุมวงศ์
24. นางสาววิลาสิณี  กลิ่นงาม
25. นางสาวศศิประภา  ปะสิระเตสังข์
26. นายสหชัย  จานคำพันธ์
27. นายสัญญา  วงศ์ลำ
28. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
29. นางสาวสิริกาญน์  ปะสิระเตสังข์
30. นายอภินันท์  ทรัพย์พินิจ
31. นางสาวอินธิรา  เกษาพรหม
32. นางสาวเจนจิรา  แสวงพรม
33. นางสาวเรืองละออ  เหมะธุลิน
34. นายเอกลักษณ์  ราชไรกิจ
35. นางสาวไพลิน  ระดาทอง
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายจำนงค์  สีสถาน
3. นายสำรอง  ลายทอง
4. นายสมชาย  สีลาดอิน
5. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
6. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
7. นางอุไรวรรณ  สมใจ
8. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงต้นข้าว  จำลอง
2. เด็กชายธวัชชัย  ผาอินดี
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยเมือง
4. เด็กชายภูวเนตร  อินทรสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรรณณิตา  แก้วลอดหล้า
6. เด็กชายวีรภัทร  ไชยรบ
7. เด็กหญิงศริญญา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงสุชญา  บุตรละคร
9. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนะ
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นางจันทนา  อุ่นมะดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวทิพย์เกสร  พิมนาจ
2. นายทิวธวัช  นันแก้ว
3. นายธีระพล   ต้นเตย
4. นายปัญญา  วงศ์ศิริ
5. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์จันทร์
6. นางสาวพิยดา  ดีพร้อม
7. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทะคัด
8. นางสาววันวิสา  มารัตน์
9. นายศักดิ์ดา  ประทาพันธ์
10. นายอดิศักดิ์  หอมจันทร์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นางจันทนา  อุ่นมะดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
3. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. เด็กหญิงปิยดา  อินธิสิทธิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
7. เด็กหญิงวาสนา  นนท์ศิริ
8. เด็กหญิงศรัญญา  อินธิสิทธิ์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
2. นายณธกร  นันทะวงค์
3. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  อุ่นวงศ์
2. นางสาวกาญจนา  จันดา
3. นางสาวชลธิชา  มณีพาด
4. นายธนากร  ศรีชมภู
5. นายภานุวัฒน์  ราชสินธุ์
6. นางสาววนิดา  พรหมโคตร
7. นางสาววรดา  ฮองต้น
8. นางสาวอาภัสรา  จันดาดวง
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
3. นางสาวนิโลบล  กาวี
4. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  เจริญชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมลี
3. นางสาวดวงกมล  สุวรรณวงค์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  อุปะมี
5. นางสาววิภาษร  ใครอุบล
6. นางสาวสิริกัลยา  ขุนราม
7. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญญารมณ์
8. นางสาวอารีรัตน์  ธรรมบุญ
 
1. นายรังสรรค์  ทัศนาวิวัฒน์
2. นางสาวบุษรา  บุญรักษ์
3. นางสาวนิโลบล  กาวี
4. นายอภิวัฒน์  ราช้อน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. นายชัยพิชิต  บุตรเปลี่ยน
5. นางสาวปภาพินท์  นาควิสุทธิ์
6. นายพิชิต  สนหอม
7. นายรัชน์พล  ศรีนาทม
8. นายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์   อันเกรียงไกร
2. นายณธกร  นันทะวงค์
3. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงชลาลัย  ไตรวงศ์ย้อย
3. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนตา
4. เด็กชายธวัชชัย  ผาอินดี
5. เด็กชายประเสริฐ  เจริญผล
6. เด็กหญิงปานตะวัน  อ้วนละมัย
7. เด็กชายมนต์ดนัย  ขาวฟ่อน
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หมึกไธสง
10. เด็กชายอธิชา  ยะพลหา
11. เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์
12. เด็กหญิงอรปรียา  ทองแท้
13. เด็กหญิงอรุโณชา  สาขาสุวรรณ์
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนขวา
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนะ
16. เด็กหญิงไอย์ลดา  มหาวงศ์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นางเนตรนภา  รัตนะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชนิกานต์  บุตรพันธ์
2. นางสาวฐิติมา  อินภูมี
3. นางสาวณัฏฐากร  ก้านศรีรัตน์
4. นางสาวธมลวรรณ  อยู่บู่
5. นางสาวนันทิยา  คอมแพงจันทร์
6. นางสาวปนัสริยา  ศรีวิลัย
7. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์จันทร์
8. นางสาวพิยดา  ดีพร้อม
9. นางสาวภัทรวดี  ภูริษี
10. นางสาวยลดา   เลิศอภิชัยกุล
11. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทะคัด
12. นางสาวสุธาทิพย์   ผิวเผือก
13. นางสาวสุพรรษา  หล้าหิบ
14. นายอดิศักดิ์  หอมจันทร์
15. นางสาวเสาวภาคย์  มุ่งเป้า
16. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนนท์
 
1. นายสมชาย  สีลาดอิน
2. นายพัฒนพิศิษฏ์  พรมเทศ
3. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
4. นางดอกไม้  เจริญชัย
5. นางเนตรนภา  รัตนะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายณัฐดนัย  หอมจันทร์
2. เด็กชายนที  ใบดี
3. นายภาณุวัฒน์  ไชยเทพ
4. เด็กชายวุฒินันท์  จันทะคัด
5. เด็กชายอรรถพล  อินภูมี
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางจันทนา  อุ่นมะดี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววไลลักษณ์  อินทรปัก
2. นางสาวเขมิกา  คุณบุราณ
 
1. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
2. นายวิรัตน์  สุวะศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงภรณ์พนม  ศรีบุญ
 
1. นายศิริโชค   นำสงฆ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายอุกฤษฏ์  แจ้งไชยศรี
 
1. นางสาวดารารายณ์  อุดารักษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงวิเศษ
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพัณนิตา  กาญบุตร
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิราทิปต์  โคตรคำ
 
1. MissRhea   C Cadungo
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายไตรภูม  สารผล
 
1. นางมาณวิกา  ทิพย์ศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีจันทร์ฮด
2. เด็กชายธิติพงศ์  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงวรนุช  อาจหาญ
4. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เกษรศรี
5. เด็กหญิงเจนนี่พิมพ์  ฟับบรี้
 
1. นายสุรพงษ์  สมบูรณ์
2. นางพนิดา  สาขามุละ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจามรี  พระหันธงชัย
2. นางสาวณัจฉรียา  ชินแข
3. นางสาวสโรชา  พิมพา
4. นายอนิรุทธิ์  พนอมศาสตร์
5. นายโดมินิค  ซูสลี่
 
1. นางสาวสุชัญญา  ชายทวีป
2. นางสาวพรสุดา  สาขาสุวรรณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
2. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  วาดเขียน
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. MissQu   Yanfei
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวอรอุษา  เพริศแก้ว
2. นางสาวอารีรัตน์  ดีบุดชา
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกวินดา  ศรีไชย
2. นางสาวเบญญาลักษณ์  ใยพิมพ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
2. Mr.Ryoji  Ichikawa
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวณัฐชยา  ตาระบัตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชลิตา  วันนา
2. นายชัยนิวัฒน์  แก้วจอหอ
3. นางสาวณัฐณิชา  แก้วกันหา
4. นางสาวอมลวรรณ  กระโจมเค
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พยักษา
 
1. นางสาวณัฐพร  ลีทอง
2. MissShanshan  Li
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  บุญจันทร์
2. นางสาวชลีกร  อินธิแสง
3. นางสาวนนธิญา  บัวละคร
4. นางสาวพรชิตา  จันทร์ดี
5. นายภัทระ  แสนรักษ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ถาบุตร
2. Mr.Ryoji  Ichikawa
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายธีรศักดิ์  ภูมีกอง
2. นางสาววิลาสินี   ฝังนิล
 
1. นางสาวณัฐพร  ลีทอง
2. MissShanshan  Li
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  งอมสันเทียะ
2. เด็กหญิงวันนิภา  พิทอง
 
1. นางจารุวรรณ  สาระด่วน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 1. นายภูชิต  เหมาะราศรี
 
1. นายอมรศักดิ์  กุลอัก
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายกมลเทพ  แก่นท้าว
2. เด็กชายจงเจต  พิกุลรัตน์
3. เด็กชายติณณภพ  บัวคำเกิด
4. เด็กชายนัฐพงษ์  แก้วกันหา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทะวงค์
6. เด็กชายพสุธาร  หอมเฮ้า
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนพินิจ
8. เด็กชายโกศล  บุตรแสนคม
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายชาญยุทธ  วิปัสสา
3. นางสาวละมุล  เนื่องไชยศ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายกิตติธัช  สุปะติ
2. นายนรากรณ์  สุสดา
3. นายนิพนธ์  ทัศจันดา
4. นายภานุวัฒน์  สิงห์ขัน
5. นายภูวนาถ  พรมวัง
6. นายเกียรติศักดิ์  สุระวิชัย
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นายไชยยา  ศรีบุญเรือง
3. นางพรสวรรค์  ทัศวงษา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกสิกร  บุพศิริ
2. นายฐิติพงศ์  เมฆสว่าง
3. นายณัฐพงษ์  อัครจันทร์
4. นายณัฐพล  เพริศแก้ว
5. นายธนากร  วดีศิริศักดิ์
6. นายบุณยชน  ใหญ่สาร
7. นางสาวพรชิตา  ราชสุภา
8. นางสาวศิโรรัตน์  งิ้วโสม
9. นายสิรภพ  ชายกวด
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  พิมโคตร
 
1. นางสาวสมันญา  บัวศรี
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
3. นางสาวชลธิชา  เสียมทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สิมพันธ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงพิราอร  โคกทอง
4. เด็กหญิงพิไลพร  งิ้วไชยราช
5. เด็กหญิงอภินันท์  บุญชาญ
 
1. นางสาวประภาพร  โสภารักษ์
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนายวีกฤต   ดรชาม่วง
2. นางสาวปภัสสร  เสนา
3. นางสาววราพร   สายพรม
4. นางสาวสิรินยา   พรรื่นเริง
5. นางสาวอัจฉรียา  เกษมศิลป์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  รัดที
2. นายอุทัย  สุขเกษม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิกะตัง
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำจันสา
3. เด็กหญิงพีรดา  วันดี
 
1. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
2. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาววนิชนันท์  จันทะลุน
2. นางสาวศุภากร  ราสุเร
3. นางสาวอุษณิษา  แสนโคตร
 
1. นางอนงค์รักษ์  โตปิตะ
2. นางสาวชลธิชา  ชนิดพันธ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิรดา  นามเกตุ
2. เด็กหญิงธนพรพรรณ  วงศือักษร
3. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญจันทร์สิงห์
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
2. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวชนิดาภา  โพธิ์ศรี
2. นางสาวพีรดา  เหมือนทองดี
3. นางสาวเกศปริญโญ  บุตรเพ็ง
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิมพิมาย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนะชัย  ศรีถาพร
2. เด็กชายอัมรินทร์  ตรีอินทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  วิ่งเดช
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิแวง
 
1. นางสาวฉัตรวิตรา  ภูทองสุข
2. นายอรมรัตน์  ศรีพรงาม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายรัฐภูมิ  ระดาดาษ
2. นายอภิชาติ  มูลภูเขียว
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายนนธวัช  ยอดแสงคำ
2. เด็กชายอนุชา  ดาวเรือง
 
1. นายอภิสิทธิ์  เจริญชัย
2. นายภานุพงศ์  อัตสาร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภูชิต  สิทธิเนตร
2. นายอนาวิล  กิ้วระแยง
 
1. นายนราธิป  ไชยรักษ์
2. นายภาณุพงศ์  อัตสาร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชินวัตร  งามปลอด
2. เด็กหญิงพรชุตา  สิมมะลา
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายสมการ  ตรงดี
2. เด็กชายเอกศักดิ์  มะคำจั่น
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายชานันท์  แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงรัญชนา  ไผ่เถื่อน
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวรวุฒิ  มุงธิสาร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวนภาพร  ใสไธสง
2. นางสาวปนัดดา  วรสาร
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายศิริพัฒน์  ปาวะรีย์
2. นางสาวอรปรียา  วงศ์สุพรหม
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฏฐนิช  ฤทธิธรรม
2. นางสาวอรวรรณ  ว่องไว
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางสาวศิริพร  โยทะคง
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนพันนา
2. เด็กหญิงทรายตะวัน  พรหมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ทาลา
 
1. นางยุพาภรณ์  ศรีสถาน
2. นางสาวอวัสดา  วิจิตรเนตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นาที
2. นายณัฐพล  สุวรรณไตร
3. นายธนะรัฐ  ทุมโยมา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พรมลี
2. นางสาวณัฐติมล  ลีทอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นแก้ว
2. นายณัฐพล  บุญชาญ
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวรวุฒิ  มุงธิสาร
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ปัตภี
2. เด็กชายศักรินทร์  ปุ่มเป้า
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  เพ็งรัตน์
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายปรมัทร  วรรณดี
2. นายพาวุฒิ  หูมดา
3. นายราเชน  บุญไสย
 
1. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรียา
2. เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
3. เด็กชายวราโชติ  อินคุณ
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรวัฒน์  พรมวัง
2. นายณัฐวุธ   แสนสุข
3. นายธีรพงศ์  สังกะ
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พันธุ์เสนา
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขรี
3. เด็กชายเพชรสกล   สิงห์โส
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. นายพัทธกานต์  นาสพัส
3. นายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายสุขสันต์  กาสินพิลา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลักทอง
3. เด็กชายไกรยุทธ์  อินทรพ
 
1. นายเดชา  ศิริดล
2. นายกัญหา  สุมังคะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายนิติพน  บุญเฮ้า
2. นายอภิชัย  ช่วยสุข
3. นายอำพร  กองอิ้ม
 
1. นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
2. นายสถาพร  ศรีอัฒชา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญมา
2. เด็กหญิงปวีณา  สุพร
3. เด็กหญิงภัทรกร  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สมศิลป์
2. นายวรรณกร  แสนโคตร
3. นายวรเชษฐ์ชัย  ชาติศรี
 
1. นายสถิตย์  เฮียงราช
2. จ.ส.ต.พัฒนพงษ์  พระหันธงไชย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โสภา
2. เด็กหญิงชญาดา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงพีรยา  ศรีภิรมย์
4. เด็กหญิงวิภวานี  เหมะธุลิน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  โสภา
6. เด็กหญิงอรัญญา  ขนิดสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นางสาวนพวรรณ  เชื้อคุณะ
3. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธีรวุฒิ  โสมสุพิน
2. นายพรเพชร  นันทะวงค์
3. นางสาวมยุริญ  ฉิมานุกูล
4. นางสาววิลัยพร  ชายกวด
5. นายอนาวิน  เหง้าละคร
6. นายเรืองวิทย์  ปัญญาสาร
 
1. นางนภาพร  วงค์สุริยวรรณ
2. นายอดิศร  ศรีดาพล
3. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธสาร
2. เด็กหญิงพนิดา  แสนวิฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เหลาแตว
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวมาศสุภา  ศรีสถาน
2. นายวุฒิพงษ์  บุตรพันธ์
3. นายโกญจนาท  ทุมโยมา
 
1. นางดอกไม้  เจริญชัย
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณญาดา  ชรารัตน์
2. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาดี
 
1. นายชาญยุทธ  วิปัสสา
2. นางประกาย  พรหมจันทรา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 1. นางสาวกันติชา  นนทวี
2. นางสาวณิชกมล  ศรีเทพ
3. นางสาวอารียา  บุตรเพ็ง
 
1. นายพนมเที่ยน  ลีนาลาศ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์จุฬา
2. เด็กหญิงธัญสินี  นาสูต
3. นางสาวปฏิพร  วงษาคร
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาววรรณวิษา  จันทะไชย
2. นางสาววัลลภา  ลุศล
3. นางสาวศุภางค์  พิมพ์นาจ
 
1. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
2. นางกนิษฐา   ทรัพย์ประเสริฐ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารโภคา
2. เด็กหญิงสุภัทยา  หวานคำ
3. เด็กหญิงเสาวภา  พรมวัง
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นางนงเยาว์  พรมวัง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวพรนภา  เชื้อบริบูรณ์
2. นางสาวพัชราพร  พั่วพรรณ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  อุดม
 
1. นางอินถวา  หัสดร
2. นางสาวเขมิกา  สาสัย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ก่ำเจริญสกุลวงศ์
2. เด็กหญิงวรางคนาง  ยืนสุข
3. เด็กหญิงสุนันทราวดี  โสมจัน
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวจณิสตา  ลีเขียว
3. นางสาวนุสบา  วงศ์ธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ชานันโท
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิชาสาร
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวมนทกานต์  แสนพันนา
2. นายวิทยา  แก้วอินทร์ตา
3. นางสาวสายป่าน  คะพรมมา
 
1. นางวิวัลยา  ปัญเศษ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เมืองมุงคุณ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายสุรเดช   แนบชิด
 
1. นายปัญญา   กองแก้ว
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายภักดีแดง  ไชยศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยช่วย
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คุณกร
 
1. นายนวพล  อะโน
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัตร  แพงพา
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายศุภโชค  สีลาฤทธิ์
 
1. นายนวพล  อะโน
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายสิทธิโรจน์  ชาเหลา
 
1. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชินวัตร์  ดวงสีทอง
 
1. นายนวพล  อะโน
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  หล่าศรี
 
1. นายนวพล  อะโน