สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 120 19 3 1 142
2 สุรวิทยาคาร 114 19 7 5 140
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 94 21 8 10 123
4 รัตนบุรี 86 24 6 5 116
5 บัวเชดวิทยา 73 25 7 7 105
6 ประสาทวิทยาคาร 71 15 11 5 97
7 จอมพระประชาสรรค์ 60 35 9 9 104
8 สำโรงทาบวิทยาคม 57 16 16 11 89
9 สนมวิทยาคาร 57 13 11 11 81
10 สังขะ 56 19 8 11 83
11 กระเทียมวิทยา 54 31 6 7 91
12 ศีขรภูมิพิสัย 51 29 18 11 98
13 สุรพินท์พิทยา 49 25 10 16 84
14 พนมดงรักวิทยา 47 21 13 11 81
15 ชุมพลวิทยาสรรค์ 44 22 11 11 77
16 วีรวัฒน์โยธิน 42 15 15 11 72
17 นารายณ์คำผงวิทยา 41 22 2 8 65
18 ขนาดมอญพิทยาคม 37 18 9 14 64
19 แนงมุดวิทยา 34 23 11 15 68
20 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 34 15 7 10 56
21 สวายวิทยาคาร 33 23 8 13 64
22 เบิดพิทยาสรรค์ 32 21 11 11 64
23 กาบเชิงวิทยา 32 16 5 10 53
24 ช้างบุญวิทยา 32 10 6 3 48
25 ห้วยจริงวิทยา 31 17 7 16 55
26 ลานทรายพิทยาคม 29 15 10 14 54
27 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 18 8 8 54
28 ทุ่งมนวิทยาคาร 24 8 7 8 39
29 พนาสนวิทยา 23 20 13 13 56
30 ศรีณรงค์พิทยาลัย 23 10 14 14 47
31 ปราสาทเบงวิทยา 22 21 8 4 51
32 ไทรแก้ววิทยา 22 19 10 13 51
33 สินรินทร์วิทยา 22 16 9 14 47
34 หนองสนิทวิทยา 22 6 6 12 34
35 บุแกรงวิทยาคม 21 15 3 10 39
36 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 21 9 5 5 35
37 แตลศิริวิทยา 20 16 10 10 46
38 โคกตะเคียนวิทยา 18 12 7 10 37
39 เมืองบัววิทยา 17 19 10 10 46
40 พระแก้ววิทยา 17 15 7 9 39
41 แกศึกษาพัฒนา 16 20 13 10 49
42 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 16 19 9 9 44
43 มัธยมศรีลำเภาลูน 16 12 3 11 31
44 โนนเทพ 16 11 13 11 40
45 หนองอียอวิทยา 16 8 5 9 29
46 ลำพลับพลาวิทยาคาร 16 4 6 8 26
47 ยางวิทยาคาร 15 17 11 4 43
48 ศรีสุขวิทยา 15 16 9 6 40
49 ตานีวิทยา 15 12 9 12 36
50 นาดีวิทยา 15 10 4 16 29
51 สุรินทร์ภักดี 15 7 3 4 25
52 โคกยางวิทยา 14 13 9 7 36
53 สุรินทร์พิทยาคม 14 13 5 14 32
54 โชคเพชรพิทยา 14 9 6 7 29
55 หนองขุนศรีวิทยา 13 8 11 6 32
56 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 13 4 1 0 18
57 เชื้อเพลิงวิทยา 12 8 10 9 30
58 ธาตุศรีนคร 12 7 8 11 27
59 เทพอุดมวิทยา 12 7 4 7 23
60 หนองแวงวิทยาคม 11 14 16 15 41
61 ศรีปทุมพิทยาคม 11 5 8 14 24
62 สุวรรณวิจิตรวิทยา 10 16 10 16 36
63 วังข่าพัฒนา 10 7 2 2 19
64 ทุ่งกุลาพิทยาคม 10 5 6 7 21
65 มัธยมทับทิมสยาม 04 10 5 4 8 19
66 เมืองแกพิทยาสรรค์ 9 10 4 10 23
67 ตาเบาวิทยา 9 9 9 9 27
68 ตั้งใจวิทยาคม 9 8 7 12 24
69 จารย์วิทยาคาร 8 11 7 6 26
70 พญารามวิทยา 8 9 9 12 26
71 บ้านรุน 8 7 6 10 21
72 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 8 5 3 12 16
73 ศรีรามประชาสรรค์ 7 13 13 8 33
74 มหิธรวิทยา 7 12 7 8 26
75 มัธยมจารพัตวิทยา 7 7 5 4 19
76 ท่าสว่างวิทยา 6 13 9 8 28
77 สุรินทร์ราชมงคล 6 7 4 8 17
78 พรมเทพพิทยาคม 6 7 4 6 17
79 บ้านตรวจ 6 4 2 3 12
80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 6 0 6 7 12
81 ดอนแรดวิทยา 5 7 7 6 19
82 เทนมีย์มิตรประชา 4 10 10 15 24
83 เมืองลีงวิทยา 4 7 11 11 22
84 ศรีไผทสมันต์ 4 6 2 7 12
85 ขวาวใหญ่วิทยา 4 5 7 6 16
86 โนนแท่นพิทยาคม 4 0 4 9 8
87 นาบัววิทยา 3 7 6 3 16
88 บ้านสะเดา 3 6 2 6 11
89 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 5 3 6 11
90 บึงนครประชาสรรค์ 3 4 5 7 12
91 แร่วิทยา 3 2 7 9 12
92 กุดไผทประชาสรรค์ 2 11 9 7 22
93 ปริยัติโกศลวิทยา 1 2 3 1 6
รวม 2,200 1,184 708 835 4,092