สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุรวิทยาคาร 57 41 16 114 114 19 7 5 140
2 สิรินธร 55 35 19 109 120 19 3 1 142
3 รัตนบุรี 48 25 20 93 86 24 6 5 116
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 45 27 20 92 94 21 8 10 123
5 สังขะ 34 13 9 56 56 19 8 11 83
6 บัวเชดวิทยา 26 33 9 68 73 25 7 7 105
7 ประสาทวิทยาคาร 25 20 17 62 71 15 11 5 97
8 สนมวิทยาคาร 23 14 15 52 57 13 11 11 81
9 สำโรงทาบวิทยาคม 20 11 13 44 57 16 16 11 89
10 กระเทียมวิทยา 17 17 14 48 54 31 6 7 91
11 ช้างบุญวิทยา 16 4 4 24 32 10 6 3 48
12 ชุมพลวิทยาสรรค์ 15 21 13 49 44 22 11 11 77
13 จอมพระประชาสรรค์ 14 19 18 51 60 35 9 9 104
14 พนมดงรักวิทยา 14 12 11 37 47 21 13 11 81
15 วีรวัฒน์โยธิน 13 10 5 28 42 15 15 11 72
16 ขนาดมอญพิทยาคม 12 10 8 30 37 18 9 14 64
17 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 11 8 5 24 28 18 8 8 54
18 ลานทรายพิทยาคม 11 7 4 22 29 15 10 14 54
19 นารายณ์คำผงวิทยา 10 14 14 38 41 22 2 8 65
20 แนงมุดวิทยา 10 9 6 25 34 23 11 15 68
21 กาบเชิงวิทยา 8 11 5 24 32 16 5 10 53
22 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 3 9 20 34 15 7 10 56
23 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 4 7 18 24 8 7 8 39
24 เบิดพิทยาสรรค์ 6 14 5 25 32 21 11 11 64
25 สวายวิทยาคาร 6 6 7 19 33 23 8 13 64
26 เมืองบัววิทยา 6 4 3 13 17 19 10 10 46
27 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 2 6 14 21 9 5 5 35
28 ศีขรภูมิพิสัย 5 11 15 31 51 29 18 11 98
29 ศรีณรงค์พิทยาลัย 5 7 6 18 23 10 14 14 47
30 สุรินทร์ภักดี 5 2 4 11 15 7 3 4 25
31 ปราสาทเบงวิทยา 4 7 7 18 22 21 8 4 51
32 บุแกรงวิทยาคม 4 5 4 13 21 15 3 10 39
33 ห้วยจริงวิทยา 4 4 7 15 31 17 7 16 55
34 ไทรแก้ววิทยา 4 3 8 15 22 19 10 13 51
35 โนนเทพ 4 3 4 11 16 11 13 11 40
36 พระแก้ววิทยา 4 3 2 9 17 15 7 9 39
37 เทพอุดมวิทยา 4 1 3 8 12 7 4 7 23
38 ตั้งใจวิทยาคม 4 0 3 7 9 8 7 12 24
39 มัธยมทับทิมสยาม 04 4 0 2 6 10 5 4 8 19
40 หนองสนิทวิทยา 3 6 1 10 22 6 6 12 34
41 หนองอียอวิทยา 3 5 2 10 16 8 5 9 29
42 ตานีวิทยา 3 4 5 12 15 12 9 12 36
43 พนาสนวิทยา 3 4 3 10 23 20 13 13 56
44 หนองขุนศรีวิทยา 3 3 5 11 13 8 11 6 32
45 ศรีปทุมพิทยาคม 3 3 3 9 11 5 8 14 24
46 เมืองแกพิทยาสรรค์ 3 3 3 9 9 10 4 10 23
47 ธาตุศรีนคร 3 2 4 9 12 7 8 11 27
48 ทุ่งกุลาพิทยาคม 3 2 0 5 10 5 6 7 21
49 ดอนแรดวิทยา 3 1 0 4 5 7 7 6 19
50 สุรพินท์พิทยา 2 10 10 22 49 25 10 16 84
51 ลำพลับพลาวิทยาคาร 2 5 5 12 16 4 6 8 26
52 แตลศิริวิทยา 2 5 2 9 20 16 10 10 46
53 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 2 4 6 12 16 19 9 9 44
54 นาดีวิทยา 2 4 5 11 15 10 4 16 29
55 โคกตะเคียนวิทยา 2 4 4 10 18 12 7 10 37
56 มัธยมศรีลำเภาลูน 2 3 7 12 16 12 3 11 31
57 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 2 3 2 7 13 4 1 0 18
58 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 2 2 1 5 8 5 3 12 16
59 เชื้อเพลิงวิทยา 2 2 0 4 12 8 10 9 30
60 ยางวิทยาคาร 2 1 3 6 15 17 11 4 43
61 สุรินทร์พิทยาคม 2 1 1 4 14 13 5 14 32
62 มัธยมจารพัตวิทยา 2 1 1 4 7 7 5 4 19
63 สุวรรณวิจิตรวิทยา 2 0 1 3 10 16 10 16 36
64 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 2 0 0 2 6 0 6 7 12
65 ศรีสุขวิทยา 1 4 2 7 15 16 9 6 40
66 โคกยางวิทยา 1 4 1 6 14 13 9 7 36
67 สินรินทร์วิทยา 1 3 5 9 22 16 9 14 47
68 พญารามวิทยา 1 3 2 6 8 9 9 12 26
69 สุรินทร์ราชมงคล 1 2 1 4 6 7 4 8 17
70 วังข่าพัฒนา 1 2 0 3 10 7 2 2 19
71 พรมเทพพิทยาคม 1 1 1 3 6 7 4 6 17
72 นาบัววิทยา 1 1 1 3 3 7 6 3 16
73 มหิธรวิทยา 1 0 1 2 7 12 7 8 26
74 ท่าสว่างวิทยา 1 0 0 1 6 13 9 8 28
75 บึงนครประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 4 5 7 12
76 แกศึกษาพัฒนา 0 3 10 13 16 20 13 10 49
77 หนองแวงวิทยาคม 0 3 2 5 11 14 16 15 41
78 ตาเบาวิทยา 0 2 3 5 9 9 9 9 27
79 บ้านตรวจ 0 2 2 4 6 4 2 3 12
80 จารย์วิทยาคาร 0 2 1 3 8 11 7 6 26
81 ศรีรามประชาสรรค์ 0 2 0 2 7 13 13 8 33
82 เมืองลีงวิทยา 0 2 0 2 4 7 11 11 22
83 โชคเพชรพิทยา 0 1 4 5 14 9 6 7 29
84 โนนแท่นพิทยาคม 0 1 1 2 4 0 4 9 8
85 ปริยัติโกศลวิทยา 0 1 0 1 1 2 3 1 6
86 บ้านรุน 0 0 5 5 8 7 6 10 21
87 เทนมีย์มิตรประชา 0 0 3 3 4 10 10 15 24
88 กุดไผทประชาสรรค์ 0 0 2 2 2 11 9 7 22
89 ศรีไผทสมันต์ 0 0 1 1 4 6 2 7 12
90 บ้านสะเดา 0 0 1 1 3 6 2 6 11
91 แร่วิทยา 0 0 1 1 3 2 7 9 12
92 ขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 4 5 7 6 16
93 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0 3 5 3 6 11
รวม 645 557 471 1,673 2,200 1,184 708 835 4,092